A kaposvári egyházmegye püspöke leromboltatta a ságvári plébániatemplom főoltárát tíz nappal a pápai motu proprio hatályba lépése előtt!

Ez év július elsején örömmel tudósított a honlap arról a tridenti rítusú újmiséről, amelyet Simon Gábor veszprémi főegyházmegyés pap mutatott be szülőfalujában. A honlapon megtalálhatók az újmiséről készült fotók és videófelvétel részletei.
     Amekkora örömmel akkor fogadtuk ezt a hírt (1970 óta ez volt az első tridenti rítusban bemutatott újmise Magyarországon, annyira szomorúan és megbotránkozva kell most arról beszámolnunk, hogy szeptember 4-én, a kaposvári egyházmegye püspöke, saját jelenlétében lebontatta a templom főoltárát, amelynél Gábor atya újmisét bemutatta.

Gábor atya első felháborodásában a következő szavakkal adta ezt hírül (a katolikus-traditio.hu fórumán: „Tisztelt Fórumozók! Többen is ismernek személyesen, én vagyok az egyik nemrégiben szentelt veszprémi főegyházmegyés pap, aki az újmiséjét az Egyház hagyományos rítusa szerint végezte, előzetes főpásztori engedéllyel és római jóváhagyással. A délután folyamán értesültem, hogy a Kaposvári Egyházmegye főpásztora szülőfalum templomának főoltárát, melynél az újmisémet végeztem, szétbontatta, hogy még az emlékét is kitörölje az emberek lelkéből. A nyár folyamán a Püspök Úr nyilvánosan is (prédikációban) elítélte a tradicionális szentmisét, azt rossznak és Isten akaratával súlyosan ellenkezőnek bélyegezve. A Püspök Úrnak ezt a legutóbbi lépését jogtalannak és megvetendőnek tartom, nemcsak a magam részéről, hanem mindazon papok és hívek részéről, akik Szentatyánk útmutatása alapján értéknek tartjuk az Egyház kétezer éves hagyományát. Úgy gondolom, hogy a Püspök atya a tradíció iránti gyűlöletével, melynek nyilvánosan is hangot ad, nemcsak hogy szembefordul Róma Püspökével, hanem saját papi hivatását is sérti, hiszen tudtommal az újmiséjét ő is e rítus szerint végezte. Eddig úgy tudtam, hogy az Egyház feje a XVI. Benedek pápa és neki minden katolikus engedelmességgel tartozik. Ez az engedelmesség a Püspök Urat is kellene, hogy kösse. .. Tisztelettel: Simon Gábor káplán”

A liturgikus-listára e hírrel kapcsolatban a mai nap a következő levelet küldtem el: „Tisztelt Lista Tagok! Egy nemrégiben (2007. június 22-én) szentelt veszprémi főegyházmegyés pap arra kért, hogy tegyem közzé a következő hírt: Az említett pap újmiséjét főpásztora előzetes engedélyével és a római Ecclesia Dei bizottság tudtával az Egyház hagyományos rítusa (usus antiquior) szerint végezte szülőfaluja plébániatemplomában július 1-én elöljárói, számos paptársa, rokonai és nagy számú hívősereg előtt. Ezt az eseményt még az is jelentőssé tette, hogy szülőfalujában utoljára 1887-ben volt újmise, és 1970 óta ez az újmise volt az első, amelyet az Egyház hagyományos rítusában, az ú. n. tridenti rítusban mutattak be Magyarországon.
     Két hónappal e mise után, e hét keddjén, szeptember 4-én, a Kaposvári Egyházmegye főpásztora a templom főoltárát, melynél a pap újmiséjét végezte, szétbontatta.
     A nyár folyamán a Püspök Úr több ízben, és nyilvánosan (prédikációban) is, elítélte a tradicionális szentmisét, azt rossznak és Isten akaratával súlyosan ellenkezőnek bélyegezve. Ezek után került sor az oltár szétrombolására, mellyel – úgy tűnik – a Püspök Úr a tridenti rítusban bemutatott újmisének még az emlékét is ki akarja törölni a hívek emlékezetéből, lelkéből.
     A Püspök Úrnak ez a legutóbbi lépése – különös tekintettel a július 7-én megjelent pápai „Summorum Pontificum” motu propriora – jogtalan és elítélendő, nemcsak az említett pap, hanem mindazon papok és hívek részéről, akik Szentatyánk útmutatása alapján értéknek tartják az Egyház kétezer éves hagyományát, és tiszteletben tartják a Szentatya – e hagyománnyal kapcsolatban már több ízben kifejezett – utasításait. A Püspök atya a tradíció iránti gyűlöletével, melynek nyilvánosan is hangot ad, nemcsak Róma Püspökével fordul szembe, hanem saját papi hivatását is sérti, hiszen újmiséjét ő is e rítus szerint végezte. Az Egyház feje XVI. Benedek pápa és neki minden katolikus – nemcsak a hívek, de a főpapok is – engedelmességgel tartoznak. Ez az engedelmesség a Püspök Urat is kellene, hogy kösse, különösen, ha papjaitól a vele szembeni feltétlen engedelmességet követeli meg.
     Ha belegondolunk, hogy ez az oltár-rombolás egy héttel a Bécsben, Ausztria apostoli nunciusa által tridenti rítusban bemutatandó ünnepélyes főpapi mise, és alig tíz nappal a pápai motu proprio hatályba lépése előtt történt, és körülbelül egyidőben azokkal a misékkel, melyeket Melbourne és St. Louis érsekei, Burlington, Kansas City, Boston püspökei a Pápa rendelkezése után az Egyház eme rítusában mutattak be, akkor még inkább „furcsának” tarthatjuk, hogy éppen Magyarországon, Szűz Mária országában viselkedik így egy püspök. Tisztelettel dr. Élthes Eszter”

E honlapon a MAGYARORSZÁG oldalon találhatók fotók és részletek a miséről készült videofelvételből, valamint olyan szöveges dokumentumok, melyek a Magyarországon uralkodó szomorú helyzetről tudósítanak.
     Ezzel kapcsolatban újfent meg kell jegyeznem, hogy az a hipotézis, amit a Magyarország oldalon található „A katolikus tradíció helyzete ma Magyarországon” című cikkben felállítok, miszerint Magyarországon évszázadok óta nincs igazi katolicizmus, és hazánk az egyetlen olyan európai ország, amelyikben nincs egyetlen közéleti személyiség, egyetlen püspök, egyetlen jelentős hivatalban levő klerikus, akihez a tradíciót követni akaró katolikusok – legyenek papok vagy csak egyszerű hívek – problémájukkal, a katolikus hit iránti igaz tiszteletükkel és szeretetükkel, fordulhatnak, ezzel a sajnálatos eseménnyel újabb bizonyítást nyert.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA