Hűen az Úr testamentumához
„SOKAKÉRT” vagy „MINDENKIÉRT”?
Írta: P. Michael Wildfeuer

Fordította: Király József
(forrás: http://www.pro-missa-tridentina.org/upload/rb31/04_ProMultisPWildfeuer_K_130306.pdf;
http://www.kath-info.de/wandlungsworte.html#Anchor-Vo-52291;
UVK (Una Voce Korrespondenz) 2006 Jan./Febr.

Ennek a rövid vizsgálatnak a célja, hogy az isteni kinyilatkoztatás fényében tisztán tárgyilagos módon megvizsgáljuk, hogy az átváltoztatás szavait a kehely fölött hogyan mondjuk helyesen: sokakért vagy mindenkiért (A kérdéssel, hogy ez érinti-e a szentség érvényességét, itt nem foglalkozunk, ez megérne egy külön vizsgálatot.)

E szavak a teremtés lehető legszentebb és leghatalmasabb szavai: a legszentebbek, mert Isteni Megváltónk végrendelkezésének szavai, a leghatalmasabbak, mert a pap szájának leheletével egy halott matériából az élő Istenember testét és vérét hozza elő. Ez magára Istenre emlékeztet, aki szájának leheletével a halott anyagból élő embert teremt. (Ter 2,7) A konszekráció szavai úgyszólván végrendelkező és teremtő szavak.

A Novus Ordo Missae (NOM) népnyelvű kiadásáig a mindenkiért-sokakért probléma ismeretlen volt. Azonban míg a Novus Ordo Missae latin nyelvű Editio typica-ban pro multis szerepel, addig a nyugati kultúrnyelvekben, még a püspökök által jóváhagyott hivatalos liturgikus szövegekben is mindenkiért áll: for all, por todos, per tutti (…), a franciában pedig pour la multitude [a sokakért], ezzel szemben a lengyelben és az oroszban: sokakért. Figyelemreméltó a következő adat: Mgr. Börsch kazahsztáni általános helynök az oroszországi németek nemzeti nyelvű misekönyve számára legszigorúbban a sokakért használatát írta elő. Ezzel szemben, amikor a németnyelvű püspökök 1974-es salzburgi konferenciáján Degenhardt paderborni érsek azt indítványozta, hogy a mindenkiért helyett az eredeti sokakért szerepeljen, a többség azzal szavazta le, „nem lehet, hogy már megint változtassanak valamit”. A magyarországi nemzeti nyelvű kiadásban először a sokakért szerepelt, utána kizárólag azért jött ki egy új kiadás, hogy a mindenkiért kerüljön a szövegbe. (ford. megj.: A magyar görög-katolikus liturgia a sokakért szót használja)
     A zsinat előtti német misekönyvekben és az Újszövetség német kiadásaiban a sokakért szerepelt. A kérdéses helyeken még a Németország, Ausztria és Svájc püspökeinek, a Német Evangélikus Egyházak Tanácsának és a Német Bibliatársulatnak megbízásából, a Katolikus Bibliaintézetnél megjelent licenckiadásban is a sokakért szó áll. Az Oberammergau-i Passiójátéknál is a sokakért szót halljuk a megfelelő helyeken. Továbbá a sokakért szó szerepel a Luther-bibliában a Mt 26,28-nál és Mk14,24-nél, valamint a Matthaeus-Merian-bibliában, a nagyon pontos Elberfeldi fordításban és számos egyéb fordításban. A terület nagy szaktekintélye, Klaus Gamber mondja, „hogy a Mt 26,28-at semelyik régi fordítás sem fordítja mindenkiért-nek, valamint egyetlen keleti liturgiában sem használják a mindenkiért szót”. Ezzel szemben az evangélikus Württembergi Bibliaintézet (Stuttgart) 1967-es, 1971-es és 1978-as kiadásában a mindenkiért szerepel.

Még a mai civil társadalmunkban is szörnyűség volna ez a jelenség: képzeljük el, hogy egy hivatalos ENSZ–dokumentum angol eredetijében a many (=sok) szerepelne, a német, spanyol és francia fordításban viszont a mindenki.

Vizsgálatunkat három szempont szerint folytatjuk:
     A. Filológiai: Hogyan fejezte ki magát az Úr az Utolsó Vacsorán?
     B. Szisztematikus-dogmatikus: Mi következik ezzel összefüggésben a hitbeli felfogásunkból?
     C. A hagyományt figyelembe véve: Hogyan értelmezik ezt a helyet az egyház nagy teológusai és tanítói?

A. Filológiai Vizsgálat

Ha a liturgia számára mértékadó szövegből indulunk ki, a Róma által kiadott latin szöveg: pro multis. „Tisztán filológiailag jelentheti ugyan a multi olykor a tömeget, például az ‘unus ex multis’ környezetben, de sohasem jelentheti a multi az ‘össze-set’. (Heinz-Lothar Barth)
     Természetesen itt az inspirált eredeti görög szöveget kell figyelembe venni. Az eredmény egyértelmű, egyértelműbb nem is lehetne, mégpedig az összes változatnál: Mt 26,28: (perí pollón) és Mk 14,24: (hypér pollón), azaz sokakért névelő nélkül. Lukács csak az értetek-et említi. (Luk 22,20) János nem számol be az eucharisztia alapításáról, Pál pedig az 1 Kor 11,25-ben csak annyit mond tömören: „Ez a kehely az Új Szövetség a véremben.” Más hely erre vonatkozóan nem található az Újszövetségben. Egyes magyarázók, pl. Joachim Jeremias (1900-1979) protestáns teológus, ezzel szemben úgy vélik: bár valóban (polloi) áll Márknál és Máténál, de itt hebraizmusról van szó (Gerhard Kittel). Álljon itt példaképp Werner Strenger (a Regensburgi Egyetem asszisztense) gondolatfűzése: „Szószerint fordítva nem sok-nak kell fordítani? Emellett az szól, hogy a görögben a sok, a kevés ellenében értendő. A héber ezzel szemben a ‘(ha)rabbim’ – (a) sokak szót arra is használja, hogy a már nem megszámlálandó sokaságot, a tömeget, az összest kifejezze vele. (Lehetnek mindannyian, de ez nem szükségszerű.) Különösen világos ez a Qumráni iratoknál. ‘Ha-rabbim’ = ‘a sokak’ ott a teljes jogú közösségi tagok összességét jelöli. Helyenként a farizeusok is ha-rabbim-nak nevezik a farizeusi közösség teljességét. Ezért a zsidó-görög írásokban a (hoi) polloi-nak (= a sokak) is lehet ilyen értelme”.

Erre a következőt kell válaszolnunk:
     1. Itt nem egy héber vagy arámi, hanem egy görög, ill. egy latin szöveg fordításáról van szó. „Az átváltoztatás újszövetségi beszámolói semmiképp sem tekintetők Izaiás egyszerű fordításának (vagy téves fordításának), hanem egy önálló forrásnak” (Joseph Ratzinger bíboros, Isten közel van hozzánk)
     2. A héberben csakúgy, mint a görögben, latinban, németben, külön szó van a sok-ra és a mind-re: rabbim = sok és kol = mind. Ezt külön nyomatékosítja, hogy a rabbim egyértelműen szemben áll a me’at = kevés szóval. Ugyancsak világosan megkülönbözteti az arámi a sagî = sok szót a kul = mind szótól.
     3. A héber, a görög, a német (a latin nem) ezenkívül pontosan különbséget tesz a sok és a sokak között. (Ezzel szemben a latinban nincs névelő, sem határozott, sem határozatlan.) Ezért hibás az 1969 és 1971 között használt fordítás, a sokakért, valamint a francia pour la multitude; mert a görög eredetiben, mégpedig minden kéziratban, hiányzik a névelő.
     4. Hogy a ha-rabbim (= a sokak) egy összességre vonatkozhat, és ezért mind-ként lehet fordítani, nem hebraizmus, nem héber sajátosság, hanem, mint a felhozott példák sejtetik, ugyanúgy lehetséges a görögben, latinban és németben. Ha pl. azt mondjuk, „A Földnek sok népe” vagy „egy katolikusnak sok erénye”, kétségtelen, hogy a Föld összes népeire, ill. egy katolikus összes erényére (melyek igen számosak) gondolunk. Avagy ha névelő nélkül használjuk, mint pl.: „Rómának sok lakosa van”, akkor bizonyára itt is az összes lakosra gondolunk. De Urunk nem a ha-rabbim (a sokak), hanem csak a rabbim (= sok, névelő nélkül) szót mondta.
     5. Általános utalás a logikára: A sok és a mind közelinek tűnik. Azt gondoljuk, ha pontatlanok vagyunk, hogy ha a sokhoz még néhány elemet hozzáadunk, akkor abból az összes lesz. Vagy fordítva: Ha az összesből egy vagy kettő hiányzik, akkor az csak sok. Alaposan átgondolva azonban rájövünk: A sok és a mind két külön kategóriába tartoznak. A sok a mennyiség kategóriájába tartozik, az összes, a teljesség kategóriájába (egy halmaz lezártsága vagy le nem zártsága). A sok egy halmaz elemeinek nagy számát (kvantitását), míg a mind a halmaz teljességét, lezártságát jelenti. Az összesség egy igen nagy mennyiséggel (pl. az összes természetes szám vagy egy egyenes összes pontja, vagy egy sík összes pontja), de egy igen kicsivel (pl. a Mars összes holdja: kettő; a Föld összes holdja: egy; avagy határesetként a Merkur összes holdja: egy sem) is összekapcsolható.
     Ezzel szemben a sok ellentéte a kevés, és ebbe a kategóriába tartozik: egy pár, néhány, számos, rengeteg, stb. A sok fokozható: sok, több, a legtöbb (latinul multi, plures, plurimi, görögül polloí, pleíones, hoi pleístoi).
     Ezzel szemben a mind nem fokozható, és ellentéte a nem mind, nem összes, azaz csak egy rész. Tulajdonképpen itt két eset van: vagy összes vagy nem összes, univerzális avagy parciális, lezárt vagy nem lezárt. (A modern matematika megengedi a már említett határesetet: a rész, amely olyan kicsi, hogy már nem tartalmaz elemet, az az üres halmaz.) Egyébként a héber kol szó a kul = összefog szóból származik. …

Az összes nyelv, amelyben a sok - mind vonatkozásában vizsgálódhattam, világosan megkülönbözteti a két fogalmat: számos indoeurópai nyelv (ezek között a germán, román, szláv nyelvek, görög, perzsa, hindu), továbbá nem-indoeurópai nyelvek, mint pl. a magyar [finnugor nyelvcsalád], a török (cok/hepszi) [tatár eredetű nyelvek], japán (takuszan/szobete), kínai (xüduo/szuoyou), afrikai nyelvek, mint a csikaranga (wasinsi/wosze) vagy zulu vagy shona – és emellett természetesen a héber és az arámi is, melyek a szemita nyelvek családjához tartoznak. Egy olyan nyelv, amely nem képes a sok és az összes között különbséget tenni, a gyermeki gügyögés körébe tartozna.

Joachim Jeremias protestáns teológust azonban hatalmas filológiai ismeretei és tanulmányai sajnos nem óvták meg egy súlyos logikai tévedéstől: Bár a görög polloí és héber rabbim szavak alapos vizsgálatából helyesen vonta le a következtetést: Izaiás többször beszél sok népről, miközben az összefüggésből adódóan ténylegesen az összes népet érti alatta. De utána ebből azt a logikailag hamis következtetést vonta le, hogy a héberben a sok a mind-et is jelentheti. Holott az összesség ezeken a helyeken nem a sok szóból, hanem az összefüggésből adódik. …

Így tehát nem mondhatjuk: A sok – akár a héberben, görögben, latinban vagy egyéb nyelvben – mind-et is jelenthet. Sokkal inkább az adott összefüggésből derül ki, hogy a sokaság az összességként fogható-e fel, és ezáltal (azaz a felfogás és nem a sok szó által) egy összesség lesz-e kifejezve. Ha valakinek már csak három foga van, joggal mondjuk: kevés foga van. Ugyanakkor ebben az esetben ez alatt minden fogát értjük. Modernista-exegéta logikával arra következtethetnénk ebből, hogy a kevés az minden-t is jelenthet: ezt viszont mindenki láthatja, milyen abszurd.

Joachim Jeremias tévedésében az a botrányosan tragikus, hogy hibája két-három kivételtől eltekintve az egész katolikus exegézisre kiterjedt, és mintegy ördögi módon még magába az átváltoztatás szavaiba is belopódzott. Még jó papok sem látják ezt át. Az „Ecclesia de Eucharistia” kezdetű enciklikának a vatikáni honlapon (http://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_ge.html) közzétett formájában az inkorrektségnek egyik műremekét találhatjuk. A 2. pontban pro omnibus, a 16. pontban pedig pro multis szerepel. Ugyanabban a dokumentumban! A hivatalos közzététel az AAS-ben (Acta Apostolicae Sedis) ezzel szemben korrekt, mind a két helyen a pro multis áll.

Emellett még a sok egy relatív fogalom is. Ha valakinek öt szál haja van, az kevés. Viszont öt hajszál a levesben, már sok. Ezért nincs ellentmondás azon kijelentés, hogy Jézus szövetség-vérét sokakért ontotta ki a bűnök bocsánatára (lásd: Mt 26,28) és a másik kijelentés között, hogy „sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak” (Mt 22,14). Viszonylag kicsi a megmentettek száma az összes emberhez viszonyítva – mert minden meg nem mentett már eggyel több a kelleténél –; de számuk szerint nagy, ha nem az emberiség összességéhez, hanem az apostolok köréhez viszonyítjuk.

Ha azt gondoljuk, hogy itt hebraizmusról van szó, és a két evangélista a valóságban mindenki-t akart mondani, nyugodtan feltételezhetünk róluk – és a primer szerzőről, a Szentlélekről – annyi intelligenciát, hogy ezt átlátják, és a peri panton = mindenkiért kifejezést használják. De nem ezt tették. Ennek oka volt, mégpedig az, hogy ezzel valami egészen bizonyosat akartak mondani. Hogy mit, azzal fogunk a következő fejezetben, a szisztematikus részben foglalkozni. Tisztán filológiai szempontból mindenesetre egyértelmű, hogy Jézus a sokakért szót használta. De eközben a mindenkiért-re gondolt, halljuk gyakran az ellenvetést. Ez vezet minket szükségszerűen vizsgálatunk B pontjához: mely azt tárgyalja: Valóban a sokakért szót használta, és a mindenkiért-re gondolt?

B. Az érvelés szisztematikus része

Igen, pontosan így van: Krisztus mindenkiért meghalt – hála Istennek! Ő, amint Keresztelő Szent János is tanúsítja, „az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1,29). Még világosabban ír János evangélista első levelében: „Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is” (1 Jn 2,2); továbbá evangéliumában: „A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,51)

Néhány további, hasonló értelmű hely:
     Ter 12,3: „Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége!”
     Mt 28,19: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”
     Jn 4,42: „Mert magunk is hallottuk, és most már tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.”
     Jn 12,32: „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”
     Róm 1,5: „Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között.”
     Róm 5,18: „Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást.”
     Róm. 11,32: „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.”
     1 Kor 15,22: „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.”
     2 Kor 5,15: „És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.”
     1 Tim 2,4: „[Isten] azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.”
     1 Tim 2,5f: „Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott időben.”
     1 Tim 4,10: „Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek.”
     Zsid 2,9: „[Jézus] Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált.”

Nem bizonyítják ezen idézetek a napnál világosabban a mindenkiért-et?
     Az isteni szeretet és igazságosság káromlása is volna, ha azt feltételeznénk, a Megváltó akár egy embert is kizárt volna megváltó szenvedéséből. Mert akkor ennek az embernek semmi esélye sem volna, hogy üdvözüljön.

Azonban!!! Számtalan más helyen a sokak szó szerepel:
     Iz 53,11f: „Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki…” (figyelem: A Septuaginta a «sok» szót minden esetben névelő nélkül írja! A vokalizált ősszövegben sehol sincs névelő. Mégis, pl. a Henne-fordítás kiteszi a névelőt.)
     Mt 20,28: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért.”
     Mt 8,11: „Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek .. a mennyek országában.”
     Jn 10,11: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja [az ő] juhaiért.”
     Jn 17,9: „Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál.”
     2 Tesz 3,2: „És hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.”
     Zsid 2,10: „Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számos fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse.”
     Zsid 9,28: „Úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye.” (pollón, névelő nélkül minden változatban).

Hogyan? Az egész világért adja tehát életét az Üdvözítő – vagy csak a bárányokért, de nem a farkasokért? Csak sokakért, vagy mégis mindenkiért?

„Krisztus mindenkiért meghal” – „Krisztus sokakért hal meg.” Mindkét kijelentés igaz, de más értelemben.

Krisztus mindenkiért hal meg abban az értelemben, hogy végtelen kiengesztelése által minden ember számára meg akarja nyitni a mennyet. Minden ember üdvösségét akarja. „Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön...” (1 Tim 2,4): Ez a korlátlan üdvösségi ajánlat.
     Krisztus mindenkiért hal meg abban az értelemben is, hogy kiengesztelése az egész emberiségért történik, azaz az egész emberiség bűneiért fizet váltságdíjat, hogy az isteni igazságosságnak eleget tegyen (korlátlan kiengesztelés). Ezt túláradó irgalmából teszi az emberek helyett, függetlenül attól, hogy az egyes ember akarja-e vagy sem. Egy kicsit banális, de világos példa: Jancsi elveri Pistit, és közben elszaggatja Pisti ingét és nadrágját. Jancsi apukája kifizeti a keletkezett kárt, függetlenül attól, hogy Jancsi akarja-e vagy sem. Az apa Jancsi helyett teljesít elégtételt.
     Végezetül Krisztus mindenkiért hal meg olyan értelemben is, hogy engesztelő halála minden ember megmentéséhez elegendő lenne. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy az utolsónak már nem jut az elégtételből, vagy egy embernek olyan nagy lehetne a bűne (adóssága), hogy Krisztus engesztelése arra nem volna elegendő (korlátlan üdvösségi elegendőség). Gondoljunk a janzenizmus ide vonatkozó tévedésének egyházi elítélésére! (DS 2005)

De Krisztus nem hal meg mindenkiért, hanem csak sokakért abban az értelemben, hogy ténylegesen nem mindenkinek a bűnei nyernek bocsánatot. Effektív nem mindenki nyeri el az üdvösséget. Krisztus legnagyobb fájdalmára vannak emberek, akiknek lelkében nem lesz hatékony áldozati halála (korlátozott üdvösségi hatékonyság). „Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz – sokan bemennek rajta.” (Mt 7,13). (Vajon volna olyan modern exegéta, aki e szentírási helyen a sokat mindenkinek merné fordítani?)

Mi az oka annak, hogy Krisztus áldozati halála nem lesz hatásos mindenkiben? Istenen nem múlik. Ő a maga részéről mindent megtett. Az egyes emberen múlik, szabad akaratából fakadó döntésén. „Aki nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16). Az üdvösség kínálata, a kiengesztelés, az üdvösség feltételeinek elegendő megléte korlátlan irgalmasságban: ez Krisztus megváltó műve – függetlenül attól, hogy egy bizonyos Kovács úr törődik-e ezzel vagy sem. De Isten nem kényszeríti senkire az üdvösséget. Hogy Kovács úr elfogadja-e az üdvösséget, hogy lelkében az üdvösség valósággá válik-e, az ő hozzájárulásától függ, az ő akaratának függvénye. Ezt a döntést Krisztus nem tudja meghozni helyette. Úgy, mint a fenti példában: az apa kifizeti a Jancsi okozta kárt, de hogy Jancsi tényleg kibéküljön Pistivel, ezt nem tudja helyette megtenni.

A kérdés tehát így hangzik: Az Üdvözítő az átváltoztatáskor az üdvösségi ajánlatról (illetve kiengesztelésről és az üdvösség elégséges feltételeinek meglétéről) vagy az üdvösség hatékonyságáról beszél? Mindkét igazság rendkívül fontos. Egyik sem hanyagolható vagy nyomható el a másik rovására. Az örömhír nem a mennyről susogó édeskés slágerek nyelvén szól hozzánk (az általános megváltó akarat kizárólagos hangsúlyozása) de nem is sötét, zord, rettegést keltő janzenista (a megmentettek korlátozott számának hangsúlyozása) hangon. Urunk azt várja tőlünk, hogy mindkét igazság polaritását elviseljük. Ő az égről és a pokolról is beszélt. És íme, mivel ismeri makacsságunkat – sőt nálunk jobban tudja, mi válik hasznunkra – gyakrabban a pokolról! Nem akarjuk a modern magyarázók dicséretes szándékát elvitatni, hogy megmutassák a mai, oly gyakran kétségbeesett embereknek Isten végtelenül jóságos atyai karjait. De a kétségbeesést nem lehet vakmerőséggel kúrálni. Mit mond tehát a Megváltó ezen a helyen?

Ő, aki maga az igazság (Jn 14,6), világosan a sokakért szót mondja, ahogy ezt az A) részben láttuk. Egyedül a filológiai megállapításból világosan kitűnik, hogy Krisztus itt az üdvösségi hatékonyságról beszél. Mert ebbe nem foglal bele mindenki-t. Nem foglalja bele azt, akinek „jobb lett volna, ha meg sem született volna” (Mt 26,24). Nem foglalja bele az „ország fiait, akiket kivetnek a külső sötétségre” (Mt 8,12). Nem foglalja be azokat, akikről Szent Pál mondja (Róm 10,16): „De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak.” Egy szóval: Isteni pillantásába itt mindazokat nem foglalja bele, akik saját szabad akaratukból tudatosan és véglegesen a világ és az ördög ajánlatát fogadták el az ő üdvösségi ajánlatával szemben. Őrajtuk nem lesz hatásos az Ő drága vére. Róluk mondja Angelus Silesius tömören: „És ha Krisztus ezerszer is született volna meg Betlehemben, de tebenned nem – ezerszer is elvesznél.”

De, figyeljünk csak a minden eldöntő kérdésnél egyszer nem a sokakért szóra, hanem egy másikra, a konszekráció szavainak a reformerek által érintetlenül hagyott másik fogalmára, a szövetség fogalmára: „Ez az Én Vérem kelyhe, az új és örök szövetségé.” Létrejöhet egy szövetség – egy baráti, egy házassági, egy államok közötti szövetség – ha csak az egyik fél akarja? Ismét csak egy egyszerű példa: akárhogyan is udvarol a szerelmes, lehozhatja a virágot a legmeredekebb szikláról, ha szíve választottja nem akarja, nem jön létre a házassági szövetség.
        Egy szövetséghez két akarat összetalálkozása szükségeltetik: az Új és Örök Szövetségnél Isten akaratának (az üdvösség felkínálása) és az egyes ember akaratának (üdvösség elfogadása, hathatóssága). A szent Eucharisztia alapítója itt nem egy felkínált, hanem egy már létrejött, valóságos szövetségről beszél. Ez világosan kitűnik Lukács és Pál szavaiból: Lk 22,20: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak...”; 1 Kor 11,25: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben.” Ezenkívül Lukácsnál egyértelműen arról van szó, hogy a vér „értetek ontatik ki”. Azaz nem mindenkiért, hanem csak egy korlátozott halmazért, azokért, akikben ez hatásos lesz. Így az Úr nem az üdvösségi ajánlatról, hanem az üdvösségi hatékonyságról beszél. (Az új mise kenyér fölött mondott konszekrációs szavai is ezt jelentik: „Ez az én testem, mely értetek adatik.” A mellékmondat (Lukács sajátja) hiányzik a régi Missale-ből, viszont belekerült a Novus Ordo Missae-be. Ez a korlátozott üdvösségi hatást (hatékonyságot) jelzi és nem az egyetemes üdvösségi ajánlatot. Van értelme Krisztus testének konszekrációjánál a hatásról, a vér konszekrációjánál viszont az ajánlatról beszélni?)
        Ezt erősíti meg az Ószövetség, amely nem más, mint az Újszövetség előképe. „Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet és így szólt: Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek” (Kiv 24,8; Zsid 9,20). A szövetséget nem mindenkivel, hanem csak a törvényt megtartókkal köti meg az Úr (Kiv 24,7). Világosan kommentálja ezt Szent Izidor (ca. 560-633): „De az a vér, amellyel Mózes a népet, a szövetség sátrát és az abban találhatókat meghinti, és megtisztítja szavaival: ‘Ez a vér a szövetség vére’, csodálatos módon hirdeti az Úr Jézus vérét, amelyben minden hívő szíve egyesül, amely megmutatja az egyház hitét, amely által az egyház egész népe, azaz a sátor egész teste (‘corpus omne tabernaculi’) megszentelődik, mert az Úr azt mondja: ‘mert ez az én vérem, az Új szövetségé, amelyet sokakért kiontanak’ (Mt 26,28), hogy a valóságban is beteljesedjen, amit Mózes által előképben láttunk.” Napnál világosabb, hogy itt nem az üdvösségi ajánlat univerzalitásáról van szó.

A hittétel önmagában rendezett szépsége még egy további okot is nyújt arra, hogy itt az üdvösségi hatásról van szó. Az eucharisztikus áldozatnál éppen a megváltás gyümölcseinek a hívekhez való eljutásáról van szó, azaz az üdvösség hatékonyságáról. A szentség által – az ember közreműködését feltételezve – válik hatékonnyá benne a kegyelem. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van” (Jn 6, 54). Nem így szól: aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak felkínálom az örök életet, hanem, annak örök élete van. A Zsidókhoz írt levélben Szent Pál határozottan ezt mondja: „Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, amely megszentelte, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét.” (Zsid 10,29) Továbbá hasonlóképpen: „Mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk.” (Zsid 9,14). Nagyon szépen fejezi ki ezt a Pünkösd utáni 9. vasárnap prefáció előtti könyörgése (csendes imádság): „Engedd nekünk, kérünk, Urunk, hogy e misztériumban méltóan vegyünk részt, mert valahányszor ezen áldozatról való megemlékezést ünnepeljük, megváltásunk műve megvalósul.”
        Itt tehát a szent események legszentebbjéről van szó. A Szentírásnak, kezdve a teremtés első napjától (Genezis 1) egészen az égi Jeruzsálemig (Jelenések könyve 22), azaz az egész üdvösségtörténetnek tulajdonképpen csak egy témája van; nevezetesen, hogy az ember kapcsolatba lép Istennel. Ez a kapcsolat nem két, a piros lámpánál várakozó gyalogos kapcsolata, és akik, ha zöldre vált a lámpa, megint a maguk útján mennek tovább, hanem egy szövetség, egy kölcsönös egymáshoz kötés, mely bensőségesebb minden emberi barátságnál, mélyebb a legboldogabb házasságnál. („Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe” Zsolt 94,10 [95,7]) a legbensőségesebb szövetség, ami egyáltalán lehetséges: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg őbenne” (Jn 6,56).
        Az Ószövetség összes szövetségkötései – Isten és Ádám, Isten és Noé, Isten és Ábrahám, Isten és Mózes, Isten és Dávid között – egyetlen célra, az új és örök szövetségre irányulnak, az Istenember és az őt szerető lélek szövetségére. Konszekráció és szentáldozás összetartoznak, és az Isten és a lélek szeretet-történetének csúcspontját jelentik.

Isten az Úr nem tehet többet, mint hogy mindenkit meghívjon, csalogasson, mindenkinek felkínálja az üdvösséget, 99 bárányt otthagyjon, hogy az elveszettet megkeresse, a „teremtés házát” felborítsa, hogy az elveszett drachmát megtalálja, hogy utolsó csepp vérét kiontsa, hogy még az utolsót is megmentse. Csak az örökkévalóságban fogjuk látni, mi mindent tett minden egyese emberért. De a vérszövetséget csak az igenlővel, az akaróval, a szeretővel tudja megkötni. A többieket nem ő zárja ki, hanem azok zárják ki magukat. A szeretőket maga körül szeretné tudni miseáldozatánál, velük jön létre a menyegző, amely itt a földön egy vérmenyegző. Ő a „vérvőlegény” (Kiv 4,25f) és jegyese, a lélek, az ő vérében tisztul meg (Jel 7,14). És csak így jöhet létre a „teogámia” (= eljegyzés Istennel, végső soron az Énekek Éneke témája). Mikor történik meg az új és örök szövetség megkötése, ha nem abban a pillanatban, amikor felhangzik: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben.” Ez az az „óra”, amelyről az Úr a János-evangéliumban beszél, és amelyről Jn 13,1-nél ez áll: „Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.” A konszekráció és a szentáldozás ennek az órának a megjelenítése. Ez az az óra, ami után „vágyva vágyott” (Lk 22,15). Halála a szövetségkötés, a „vértestvérség” Isten és a hívő és szerető lélek között.
        Itt teljesedik be az Ábrahámnak adott ígéret: „Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a tengerpart fövényét, utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját” (Ter 22,17). A tengerpart homokja alatt a testi utódokat, a zsidókat lehet érteni, míg az ég csillagai alatt a keresztényeket. De az utóbbiak is a valós utódok, mert ők Krisztus vérét és így Ábrahám vérét veszik magukhoz. Bennük is „minden hívő ősatyjának” vére folyik. A szövetség Ábrahámmal és összes utódaival köttetett.

Világosítsuk meg ezt egy másik szentség példáján: aki a keresztséget fogadja (akaratának közreműködésével, azaz akarja, hogy megkereszteljék), az megszabadul az eredeti bűntől. Nem pedig: az illetőnek fölkínálják a szabadulást az eredeti bűntől. És ugyanígy van ez az összes többi szentségnél.
        Az üdvösség fölkínálása és a szentség úgy különböznek egymástól, mint a békeajánlat és a tényleges béke. Mivel itt egy szentségről, mégpedig a tényleges béke szentségéről, a legbensőségesebb, az Isten és a lélek közt ténylegesen létrejött szeretetkapcsolatról van szó, az Üdvözítő sajnos csak sokakról beszélhet. Ebből adódóan úgy filológiailag, mint szisztematikusan csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a helyes szöveg a sokakért.

C. Indoklás a tradícióban

Miután érvelésünk filológiai és szisztematikus részében már egyértelmű választ kaptunk kérdésünkre, szerencsénkre még azt is megállapíthatjuk, hogy nem mi vagyunk az elsők, akik ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Nagytekintélyű és -hírű személyek, akik úgy tudásban mint életszentségben kiemelkedőek, ugyanerre az eredményre jutottak. A filozófia docense, Dr. Franz Bader (Eichstätt) görög és latin forrásokat tanulmányozott át, és több mint 30 szerzőt „kérdezett ki”. Néhány fontosat kiválasztottunk.

1. A régi liturgiák
Ötven (többségében keleti) liturgia konszekráció szövegének átvizsgálása a következőket eredményezte:
        a) A régi liturgiák elenyészően csekély része elhagyja a sokakért szót, ami minden további nélkül elképzelhető, mert ez a szövetség-vér fogalomban – mégha rejtett módon is – bele van foglalva: A sokakért ezzel csak nyelvileg, de nem lényegileg hiányzik. A sokakért elmaradása itt a konszekrációs szavak páli-lukácsi hagyományának felel meg.
        b) A régi liturgiák egy része a sokakért szót már a kenyér átváltoztatásánál, vagy a kenyér és a bor átváltoztatásánál együtt, vagy csak a kehely fölött használja.
        c) A régi liturgiák egyike sem használja az egyetemes értelmű mindenkiért (pro omnibus) szót, illetve nem fordítja a peri pollôn kifejezést mindenkiért-nek.
        A számos keleti liturgia néhány ősformára és őstípusra vezethető vissza, amelyek az apostoli időkben gyökereznek, és a korai egyház régi patriarchátusaiban találtak otthonra.

2. Egyházatyák, egyháztanítók és más szentek
A szerző ezek után többek között a következő egyházatyák és szentek tanúbizonyságát hozza fel: Szent Ciprián, Aranyszájú Szent János, Szent Jeromos, Szent Ambrus, Szent Fulgentius, Oikumenios, Szent Béda Venerabilis, Boldog Rhabanus Maurus, Szent Paschasius Radbertus, Szent Prudentius, Szent Remigius.

3. Catechismus Romanus, II. rész, 4./26.
„Azon szavak pedig, melyek hozzáadatnak: »értetek és sokakért...« Máté és Lukács evangéliumából külön-külön vétettek, melyeket az Isten lelke által vezérelt Anyaszentegyház összekapcsolt. Ezek a kínszenvedés gyümölcsének és hasznának kifejezésére szolgálnak. Mert ha a kínszenvedés hatását tekintjük, be kell látnunk, hogy az Üdvözítő mindenek üdvéért ontotta vérét. Ha pedig a hasznot vizsgáljuk, melyet belőle az emberek nyernek, könnyen megértjük, hogy e haszon nem mindenkire, hanem csak sokakra háramlik. Midőn tehát azt mondotta: »értetek«, vagy a jelenlévőket értette vagy a zsidó nép köréből kiválasztottakat. Ilyenek voltak Júdás kivételével a tanítványok, akikkel beszélt. Midőn pedig hozzátette: »sokakért«, a többieket, a zsidók és a pogányok közül kiválasztottakat akarta érteni. Helyesen történt tehát, hogy nem így mondatott: »mindenkiért«, minthogy e helyen csak gyümölcséről volt szó a kínszenvedésnek, mely az üdvösség gyümölcsét csak a kiválasztottaknak hozta. Erre vonatkoznak az apostol ama szavai: »Krisztus egyszer áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye«, és amit az Úr Szent Jánosnál mond: »Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid.« Az átváltoztatás ezen szavaiban sok más titok is rejlik, melyeket a lelkipásztorok az isteni dolgok fölötti szüntelen elmélkedés és szorgalom által Isten segítségével önmaguktól is könnyen kitalálhatnak.”

4. További tanúságtételek a tradícióból
Még a következő tanúkat lehet a tradícióból felsorolni: többek között Szent Ágoston, Damiani Szent Péter, Karthausi Szent Brunó, Boldog Odo, Rupert von Deutz, Petrus Lombardus, III. Ince pápa, Nagy Szent Albert, Szent Bonaventura, Aquinói Szent Tamás.
        A legújabb időkből a Hittani Kongregáció akkori prefektusának, Šeper bíborosnak P. Gallus Tiborhoz (SJ) 1980 húsvétján írt levelét kell megemlíteni, amelyben a bíboros szó szerint ezt írja: „Én is meg vagyok róla győződve, hogy a mindenkiért-re fordítás szintén hiba volt...”
        Őeminenciája Joseph Ratzinger a mély gondolatokban gazdag, „Isten közel van hozzánk” című könyvében körülbelül ugyanezt írja: „Nyitva hagyom a kérdést, hogy volt-e értelme itt a »mindenkért« fordítást választani, és ezáltal fordítást és értelmezést összevegyíteni.” Ezzel azonban azt is beismeri, hogy a mindenkiért nem fordítás, hanem értelmezés. De mivel itt a szónak pontos fordítása van, nincs helye az értelmezésnek, főképp, hogy ez a jelentésnek és a hagyománynak is ellentmond.

A hagyomány legnagyobb tekintélyének a tridenti zsinatot kell tekinteni, amely ünnepélyesen kinyilatkoztatta: „Mivel ami szent, szentül kell kezelni, és ez az áldozat mindenek között a legszentebb, a katolikus Egyház – hogy ez méltón és tiszteletteljesen kerüljön bemutatásra – sok évszázaddal ezelőtt bevezette a szent kánont, amely így mentes minden tévedéstől (Kan. 6), hogy semmi ne legyen benne, amely nem a legnagyobb mértékben bizonyos szentség és jámborság illatát árasztja magából, és amely azoknak lelkét, akik azt bemutatják, ne Istenhez emelné. Az ugyanis magának az Úrnak szavaiból, az apostolok hagyományából és szent pápák ájtatos műveiből tevődik össze” (DH 1745).

Évszázadokon keresztül, 1962-ig ott állt a hivatalos római misekönyvek első oldalain a „Hiányosságok, melyek a celebrációnál előfordulhatnak” cím alatt a konszekráció teljes szövege, a kehely fölött mondott szavakkal együtt: „...mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” A konszekráció szavai az összes zsinat-előtti misekönyvben nagyon nagy és nagyon vastag betűkkel vannak nyomtatva, élesen elválasztva a többi miseszövegtől. Ezután azt olvashatjuk: „Ha valaki a test és vér konszekrációs szavait megrövidítené vagy megváltoztatná, és a változás más értelmet adna a szavaknak, a szentség nem jönne létre. Ha azonban olyasmit fűzne hozzá vagy venne el belőle, ami a jelentést nem változtatja meg, ugyan bemutatná az áldozatot, de súlyosan vétkezne (gravissime peccaret).”
        Milyen elővigyázatos, pontos és szigorú volt az Anyaszentegyház a szentségi ténykedéseinél, és milyen elővigyázatlanok, pontatlanok és hanyagok a mai teológusok! Ahogy bevezetőnkben mondtuk, jelen munkánkban nem foglalkoztunk az érvényesség kérdésével. (A szerző számos beszélgetést folytatott szakértőkkel az érvényesség kérdéséről, de nem jutott egyértelmű eredményre. Van ugyanis olyan nézet is, mely szerint a kehely-konszekráció a főmondattal („Ez az én vérem kelyhe”) befejeződik. De micsoda botrány, hogy szent vallásunk középpontjában egy egyértelmű kijelentés helyett egy, a filológiai, dogmatikai és hagyománybeli bizonyosságnak ellentmondó interpretációt találunk, és hogy az Úrnak, aki maga az igazság, hamis idézetet adnak a szájába!

Befejezés

Az a törekvés, hogy az embereknek az üdvösség lehetőségének univerzalitását, a Megváltó keresztáldozatát és az üdvözítéshez elégséges voltát (sufficiencia) hirdessük, kétségtelenül nagyon lényeges. De nem ugyanolyan lényeges éppen a mai, a mindenki üdvözülésének tanaitól elkábult, üdvösségi optimizmusban napozó emberekbe a korlátozott üdv-siker igazságát is belevésni? Az elmondottakból kitűnik, hogy ennek ezen a helyen kell megtörténnie. Itt hajtják végbe Krisztus testamentumát az áldozati Bárány vérében, a legszentebb cselekményt, ami csak létezik a földön. Ahol a vőlegény a sokakért szót mondja, ott igazi menyasszonya, az Egyház, nem mondhat mindenkiért-et. Sem embernek, sem angyalnak nincs joga Krisztus végrendeletét meghamisítani.


vissza

a SZENTMISE oldalra                              a KEZDŐLAPRA