MISSA DIALOGATA
két ministránssal

Magyarázat a dvd oktató filmhez

Jelmagyarázat:
     P – pap
     MM – mindkét ministráns (M1 és M2)
     Ev-S – Evangélium oldal (bal oldal)
     Ep-S – Epistel (lecke) oldal (jobb oldal)
     Genuflexio – térdhajtás
     Suppedaneum – a legfelső oltárlépcső síkja (az oltár előtti sík felület)

Előzetes megjegyzések
     1. A ministránsok helye mindig az oltárlépcsőn kívül balra és jobbra van. Ha csak egy oltárlépcső van, MM a földön térdelnek, a legjobb, ha egy-egy párnán. Több lépcső esetén a legalsó lépcsőfokon térdelnek. A Lépcsőimánál minden esetben a földön térdelnek.
     2. M1 helye a középtől jobbra, M2-é balra van.
     3. Most egy párbeszédes mise leírása következik. Ez a mise annyiban különbözik a csendes misétől, hogy a hívek hangosan együtt imádkozzák: a) a ministránsok válaszait (többnyire a lépcsőima és a Suscipiat kivételével); b) a Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei imákat.

Bevonulás
M1 fogja a misekönyvet (a Ritus servandus in celebratione Missæ szerint a bevonulásnál a ministránsnak kell vinnie a misekönyvet. A celebráló papnak mielőtt a miseruhát felveszi, át kell néznie a miseformulát. A könyvet merőlegesen és a metszéssel balra – bal kéz lent, jobb fent – kell vinni). MM a pappal együtt meghajolnak a sekrestye keresztje felé. Amikor a pap az Adjutorium nostrum in nomine Domini-t mondja, keresztet vetnek magukra, és MM válaszolnak: Qui fecit cælum et terram. MM a pap előtt mennek be és a bejáratnál a megfelelő oldalon levő M először P-nek, aztán a másik M-nek nyújtja a szenteltvizet és megkongatja a csengőt.

Az oltár lépcsője előtt MM szétválnak és a pappal együtt térdet hajtanak (MM mindig térdet hajtanak, akkor is, ha a pap – amikor az Oltáriszentség nincs jelen – csak testhajlást végez). M2 először térdelve marad és az oltárhoz fellépő P-nek elől kissé felemeli az albáját. M1 az oltár oldallépcsőjén felmegy az Ep-S-hez, ahol a misekönyvet az állvány közepére helyezi metszéssel az oltár közepe felé. Ezután jobbra fordul, lemegy az oldallépcsőkön és középtől jobbra állva marad.

Lépcsőima
Amikor P újra lejött és (másodszor) térdet hajt (vagy meghajol), MM letérdelnek a földre. MM a Lépcsőima alatt a következő imáknál meg is hajolnak:
     – Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto;
     – Misereatur … (P felé fordulva);
     – Confiteor … (tibi, Pater és te, Pater-nél P felé fordulva);
     – Misereatur … (P Misereaturja alatt, mely MM Confiteorját követi);
     – a Deus, tu conversus-tól az Oremus-ig.

Miközben P a Lépcsőima után felmegy az oltárhoz, MM térden állva maradnak, és kissé megemelik, és megtartják a pap albáját. Ezután MM térdhajtás nélkül a helyükre mennek, letérdelnek és P-vel egyidőben keresztet vetnek magukra az Introitus megkezdéséhez (kivéve a Requiem-nél).

A Kyrie-től az Evangéliumig
A Kyrie-t a P és MM (a néppel együtt) váltakozva imádkozzák. A Gloria in excelsos Deo-hoz MM felállnak és P-vel és a néppel együtt imádkozzák. A Gloria-t követő, a P által egyedül mondott könyörgés(ek) végén MM Amen-nel válaszolnak és a szentleckéhez újra letérdelnek.

A szentlecke végén (amit P többnyire a bal kezével jelez) MM Deo gratias-szal válaszolnak. Ezután M1 feláll és az oldallépcsőhöz megy. Csak amikor P a misekönyvtől az oltár közepére megy, lép fel M1 az oltárhoz, megragadja a miseállványt a misekönyvvel együtt, balra megfordul, és ferdén lemegy a lépcsőkön. Középen letérdel, felmegy az oltár Evangélium oldalára (megint a rövidebb, ferde úton) és a misekönyvet kissé ferdén az oltárra helyezi. Azután a Suppedaneum alatti lépcsőre lép és a misekönyv felé fordulva megáll. Amikor a P a misekönyvhöz megy, M2 is feláll.

P: Dominus vobiscum – MM és a nép: Et cum Spiritu tuo
     P: Sequentia (ezeknél a szavaknál mindannyian – P, MM és a nép – a háromszoros kis keresztet vetik hüvelykujjal a homlokukra, szájukra, mellükre) sancti Evangelii secundum … – MM és nép: Gloria tibi Domine

Ezután M1 Jesus nevére meghajol (olykor előfordul, hogy Jesus neve nem szerepel az Evangélium kezdetén, de M1 ilyenkor is meghajol az Evangélium elején), balra megfordul (vagy jobbra, ha már lent áll), lemegy a még meglevő lépcsőkön, középen térdet hajt és az Ep-S oldalon levő helyén kissé a misekönyv felé fordulva megáll (ha P az Evangélium olvasása alatt térdet hajt, MM is térdet hajtanak vele a misekönyv irányába). Az Evangélium végén MM Laus tibi, Christe-vel válaszolnak és állva maradnak.

Credo, Offertorium
A Credo-hoz (ha van a misében Credo) MM (és a nép) állva maradnak, és a P-vel együtt mondják a Hiszekegyet. A Dominus vobiscum-hoz és Oremus-hoz, mely az Offertorium-ot vezeti be, újra letérdelnek. Miközben a P a kehelyről leveszi a velumot, M1 csenget a kézi csengővel. Ezután MM felállnak, középen térdet hajtanak, egymás felé fordulnak és az asztalkához mennek. Ott M1 megfogja a borkannácskát, M2 a vizet. MM az oldallépcső előtt várnak, amíg a P a kehellyel az Ep-S-hez fordul. Ekkor fellépnek a lépcsőkön, meghajolnak P felé, és M1 a bort, M2 a vizet nyújtja neki. Ezután újra meghajolnak P felé, egymás felé fordulnak és visszamennek az asztalhoz.

M1 leteszi a bort és mindkét kezével megfogja a Lavabo-kendőt; M2 a bal kézzel tartja a kézmosó tálat, míg a vizet jobb kézzel továbbra is tartja. MM megint a lépcső alján várnak, amíg P az Ep-S felé fordul. Ekkor kissé felmennek, meghajolnak P felé és M2 vizet önt P ujjai végére. Miután P megszárította az ujjait, MM meghajolnak, egymás felé fordulnak, és a kezükben levő tárgyakat visszahelyezik az asztalkára. Ezután megint középre mennek, letérdelnek, szétválnak, és helyükön letérdelnek. Amikor P az Orate fratres …-t befejezi, MM a Suscipiat-t imádkozzák.

Amikor a pap a Per omnia sæ sæculorum-t mondja a Prefatio-hoz, MM felállnak és állva megadják a megfelelő válaszokat.

A Sanctus elején M1 háromszor csenget a kézi csengővel. A Sanctus után, melyet MM és a nép P-vel együtt imádkozza, MM újra letérdelnek.

Canon
A Hanc igitur imánál, amikor P kezeit laposan az áldozati adományok fölé teszi, M1 egyszer csenget. Ezután MM felállnak (M1 a kézi csengővel), középen térdet hajtanak és a felülről a második oltárlépcsőn letérdelnek (ha MM az előző helyükről kényelmesen elérik a P miseruháját, helyükön maradnak).

Az átváltoztatáshoz MM a következőkre figyelnek: amikor P az átváltoztatás szavaihoz meghajol, MM megfogják a miseruháját:
     – P térdet hajt – MM térdelve meghajolnak és M1 egyszer csenget;
     – P felemeli az ostyát – M1 háromszor csenget;
     – P másodszor hajt térdet – MM ismét meghajolnak és M1 egyszer csenget. Csak ezután engedik el P ruháját.

A bor átváltoztatásakor ugyanígy viselkednek. P utolsó térdhajtása után MM elengedik a miseruhát, felállnak, egymás felé fordulnak, középen térdet hajtanak és visszamennek a helyükre.

A kehely és az ostya kis felemelésekor (a Canon végén a Pater noster előtt) M1 kis jelet ad a csengővel; a Per omnia sæ sæculorum után MM érthető Amen-nel válaszolnak, és a Pater noster-hez felállnak. Az ezt követő Pax Domini sit semper vobiscumEt cum Spiritu tuo után MM újra letérdelnek.

Communio
A P háromszoros Domine non sum dignus-szakor M1 az elsőnél egyszer, a másodiknál kétszer és a harmadiknál háromszor csenget.

(Ha a hívek nem áldoznak, ahogy a P kiitta a kelyhet, MM felállnak, középen térdet hajtanak, egymás felé fordulnak és az asztalkához mennek a borért és a vízért.)

a) A hívek is áldoznak: amikor P az ostyával megáldozott, néhány pillanatig csendes imádásban marad. Utána kitakarja a kelyhet és térdet hajt. Ekkor M1 feláll és az asztalkáról elhozza az áldoztató paténát (mindkét kézzel fogja, a felső oldalát a mell felé irányítva); most M2 is feláll, középen találkoznak, térdet hajtanak és a felülről második lépcsőn letérdelnek (ha MM nem áldoznak, M1 a paténával a helyére megy, M2 is a helyén marad, és ebben a helyzetben imádkozzák a Confiteor-t, majd M1 kíséri P-t az áldoztatáshoz). Ahogy P kiitta a kelyhet, MM elkezdik imádkozni a Confiteor-t (ha a nép is velük imádkozza, akkor M1 hangosan mondja az első szót: Confiteor, és utána hagyja, hogy a nép vele mondja tovább.

Miután MM megáldoztak, M2 feláll, és elkíséri P-t az áldoztatáshoz. M1 csak azután áll fel, hogy P elment mellette, középen térdet hajt és a szokásos helyén letérdel. Miután az utolsó hívő is megáldozott, M2 odaadja P-nek a paténát, tartja a P albáját miközben az felmegy az oltárhoz, és utána a helyén letérdel.

b) Csak MM áldoznak: ilyenkor az MM-nek szánt ostyákat a mise alatt konszekrálja a pap. M1-nek nem kell hoznia a paténát és a tabernákulumot nem nyitja meg P, emiatt MM a Confiteor-t már hamarabb elkezdhetik: ahogy P az ostyával való áldozás után a kelyhet kitakarja és térdet hajt, MM felállnak, középen térdet hajtanak, letérdelnek a felülről a második lépcsőre és elkezdik a Confiteor-t.

A tabernákulum bezárásától az áldásig
Ha a tabernákulum ismét zárva van [a) eset], illetve miután MM megáldoztak [b) eset], felállnak, középen térdet hajtanak, egymás felé fordulnak és az asztalkáról elhozzák a bort és a vizet.

M1 a boros-, M2 a vizeskancsócskát fogja meg. Addig várnak az oldallépcső alján, amíg P középen állva maradva a kelyhet kissé ferdén feléjük nem nyújtja. Ekkor M1 felmegy a paphoz, és óvatosan bort önt a kehelybe (anélkül, hogy a kancsóval a kelyhet megérintené) és visszavonul az oltár széléhez. Ekkor M2 is felmegy a lépcsőn és M1-től balra megáll. Amikor P közeledik, MM meghajolnak felé, ezután először M1 bort önt, majd M2 a P ujjain át vizet a kehelybe.

Újabb meghajlás után MM egymás felé fordulnak, az asztalkához mennek és leteszik a kancsócskákat. Középen térdet hajtanak, M1 (M2 előtt) ferdén felmegy a lépcsőkön és megfogja a misekönyvet az állvánnyal. M2 mögött e túloldalra megy és felveszi a kehely velumot. Ezután MM a rövid (ferde) úton középre lemennek, egyszerre térdet hajtanak, és ismét felmennek a lépcsőkön, M1 a lecke oldalra, ahol a misekönyvet jobbra kint leteszi (egyenesen, az oldalakat nem lapozva). M2 az Evangélium oldalra, ahol a velumot az oltárra teszi. Ezután a Bursa-t nyílásával a pap felé tartja, hogy a Corporale-t beletehesse, majd átnyújtja neki a velumot. Végül odaadja P-nek a Bursa-t. Ezután MM az oldallépcsőkön a helyükre mennek. A következőkben MM a megfelelő válaszokat adják P-nek.

Utolsó Evangélium és Leó pápa imádságai
Az Utolsó Evangéliumhoz MM felállnak, keresztet vetnek és megadják a válaszokat. Ezután M1 az asztalkáról elhozza a táblát a Leó imákkal és visszamegy a helyére, ahol P (vagyis az Evangélium oldal) felé fordul. MM az Et verbum caro factum est-nél letérdelnek P felé. Az Evangélium végén Deo gratias-t mondanak.

Ezután MM a pappal együtt középen letérdelnek, M1 (ha szükséges) oda nyújtja P-nek az imatáblát. MM háromszor imádkozzák P után a Sancta Maria, Mater Dei …, utána P-vel együtt a Salve Regina-t, majd azt ezt követő két ima végén az Amen-t, végül háromszor a P Cor Jesu Sacratissimum-jára a Miserere nobis-t.

Kivonulás
Ezután M1 a táblát a lépcsőre teszi, feláll M2-vel, az oldallépcsőkön felmegy az oltárhoz a leckeoldalra, megfogja a misekönyvet, meghajol P-vel együtt a kereszthez és ugyanazon az úton a lépcső elé megy. Amikor P térdet hajt (vagy meghajol) MM is térdet hajtanak és P előtt a sekrestyébe mennek. A sekrestyében MM meghajolnak P-vel együtt a kereszt felé, aztán MM P felé, és M1 áldást kér P-től: Jube, domne, benedicere. MM ezután segítenek a papnak a miseruhák levetésénél, majd elvégzik a hálaadást.


(Megjegyzés: A tridenti rítusú mise csendes és az ünnepélyes bemutatása évszázadok óta szigorúan megszabott formában történik. Probléma, illetve eltérések csak az ú. n. dialogizált, vagyis párbeszédes misében fordulnak elő, mivel ez a forma újkeletű, és így erről – különösen a liturgia-reform miatt – nem alakulhatott ki mindenütt egységesen előírt szabályzat. Ezért a hívek sok helyen az oltáron levő gyertyák száma után igazodnak, és aszerint vagy a csendes mise (csak két gyertya ég), vagy az ünnepélyes mise (három-három vagy több gyertya ég) előírásait követik a párbeszédes misén is és nem a fentebb bemutatott utasításokat.)


vissza

a SZENTMISE oldalra                              a KEZDŐLAPRA