Jövendölések a világ végéről
Írta: Edward Connor
Részletek az azonos című könyvből

A végső időkre vonatkozó katolikus hagyomány összefoglallása

IX. Pius pápa (meghalt 1878-ban):
Mivel az egész világ Isten és az ő Egyháza ellen van, nyilvánvaló, hogy Isten önmagának tartotta fenn az ellenségei feletti győzelmet. Mindez még nyilvánvalóbb lesz, ha meggondoljuk, hogy minden jelen bajunk gyökerét abban a tényben találjuk meg, hogy a tehetséges és életerős emberek tömegei csak a földi gyönyörök után áhítoznak, és nem csak elhagyják Istent, de mindenestül el is utasítják. Ezért úgy látszik, nem lehet őket visszavezetni Istenhez semmi más úton, csak egy olyan esemény által, amit nem lehet semmiféle másodlagos hatóerőnek tulajdonítani, és ilyen módon mindenki kénytelen lesz észrevenni a természetfölöttit és így kiáltani: »Az Úrtól van, hogy ennek meg kellett történni, csodálatos dolog ez a mi szemünkben.« Nagy csoda fog történni akkor, mely álmélkodással tölti el az egész világot. A csodát a forradalom diadala fogja megelőzni. Az Egyház rendkívül sokat fog szenvedni. Szolgáit és helyi vezetőit kigúnyolják, bántalmazzák és halálra gyötrik.

Aquinói Szent Tamás (meghalt 1274-ben):
a) Az Antikrisztus – amikor napjai elérkeznek – jó néhány embert rábeszéléssel fog megrontani... Ó az összes gonosz feje, mivel benne teljes a gonoszság. … Amint Krisztusban lakik az istenség teljessége, úgy az Antikrisztusban a gonoszság teljessége vesz lakást. Valójában nem abban az értelemben, hogy emberségét a gonosz magára vehetné a személy egységébe … hanem, hogy az ördög sugalmazás által bőségesebben közli vele a gonoszságot, mint bárki mással. Ilyen módon minden gonoszságok, amelyek megelőzték, egyszersmind az Antikrisztus jelei is. (Summa III. 8,8)
     b) A hitetlenek, sót még az Antikrisztus sincs megfosztva … az angyalok védelmétől. Bár ez a segítség … nem eredményezi ... a jó cselekedetekkel elnyerhető örök életet, mindazonáltal ... megvédi őket bizonyos bajoktól, amelyek ártanának nekik vagy másoknak. A jó angyalok még a démonokat is ellenőrzésük alatt tartják, nehogy annyi bajt okozzanak, amennyit akarnak. Hasonlóképpen az Antikrisztus sem fog annyit ártani, amennyit ártani kíván. (Summa I. 113,4)
     c) Amint Szent Ágoston mondja, az Antikrisztus műveit hazug csodáknak is nevezhetjük, vagy azért, mert káprázatok segítségével csalja meg az emberek érzékszerveit, minthogy valójában nem teszi meg, amit tenni látszik, vagy pedig azért, mert amikor valóban rendkívüli dolgokat művel, hamisságba akarja vinni azokat, akik hisznek benne. (Summa I. 114,4)
     d) Csodáit valódiaknak lehet mondani ... éppen úgy, ahogy a fáraó varázslói is valódi békákat voltak képesek elővarázsolni ... de ezek mégsem bizonyulnak igazi csodáknak, miután természetes hatóokok erejéből jönnek létre. (Summa II. 178,1)
     e) Noha az emberek meg fognak rémülni az utolsó ítélet napja körül megjelenő jelektől, mielőtt e jelek feltűnnek, a gonoszok békében és biztonságban fogják magukat érezni az Antikrisztus halála után és Krisztus eljövetele előtt, látva, hogy a világ nem pusztul el azonnal, amint azt addig hitték. (Summa Sup. 73,1)
     f) Egyesek azt mondják, hogy Hénok és Illés még mindig ebben a paradicsomban (az Édenkertben) élnek. (Summa I. 102,2)
     g) Illés az égbe ragadtatott, de nem a mennyei égbe, mely a szentek hajléka. Hénok is hasonlóképpen átvitetett a földi paradicsomba, ahol – sokan úgy hiszik – Illéssel fog élni az Antikrisztus eljöveteléig. (Summa III. 49,5)
     h) Két dologról van szó: az egyik a lázadás, amely megelőzi az Antikrisztust, a másik az Antikrisztus eljövetele. A hitet előbb be kell fogadni a egész világon, majd ezután sokan elhagyják azt. Mások a Római Birodalom elleni lázadásról beszélnek. E birodalom uralma alá rendeltetett az egész világ, de a nemzetek elvetették ezt az uralmat és az Antikrisztus nem jött el. Mások úgy tartják, hogy a Római Birodalom nem is szűnt meg valójában, csupán egy időre átváltozott egy lelki királysággá. Ebben az értelemben a megjövendölt lázadásnak a római Egyház katolikus hite ellen kell majd fordulnia. Ez eléggé ésszerű. Krisztus akkor jött el, amikor minden Rómának volt alávetve; éppen ezért a Róma elleni lázadás sajátos jele az Antikrisztus eljövetelének.
     Ami magát az Antikrisztust illeti, amint Krisztus az erények teljességében bővelkedett, az Antikrisztus mindenféle bűnök sokaságában fog bővelkedni, és amint Krisztus jobb, mint valamennyi szent személy, úgy az Antikrisztus rosszabb lesz, mint az összes gonosz ember. Emiatt hívják a bűnök emberének. A kárhozat fiának is mondják, ami azt jelenti, hogy a végső kárhozatra van ítélve. Amint a Krisztust megelőző szentek minden jósága és erénye is már Krisztust mintázta, úgy az Egyház minden üldözésében a zsarnokok az Antikrisztus mintái voltak és lesznek, és minden rosszakarat, amely bennük rejtőzik, egyszer napvilágra kerül.
     i) Az Antikrisztus bűne kettős: egyrészt Isten ellensége, másrészt Krisztus fölé helyezi magát. Miközben Isten ellen tusakodik, az igaz Isten fölé helyezi magát, az összes hamis istenek helyére, és még az emberi lényeknek az istenségben való részesedését is tagadja. Az Antikrisztus gőgje felülmúlja minden elődjének gőgjét. Caesarhoz és Tirus királyához hasonlóan azt fogja állítani, hogy ő isten és ember, és ilyen módon ábrázolva fog ülni a templomban.
     j) Egyesek azt mondják, hogy az Antikrisztus Dán törzséből való, ezért az ottlakók fogják először befogadni őt, újjá fogja építeni a jeruzsálemi templomot, és ebben a templomban fog megtelepedni. Mások ellenben úgy tartják, hogy sohasem fog újjáépülni sem Jeruzsálem, sem a templom, s hogy az Antikrisztus az Egyházba fogja befészkelni magát, abban az értelemben, hogy az Egyház tagjai közül sokan el fogják fogadni. Szent Ágoston azt mondja, hogy ő és a hozzá csatlakozók egy egyházat fognak alakítani, éppen úgy, ahogyan Krisztus és követői képezik az egyházat.
     k) Az Antikrisztus az Istentől megszabott időben fog jönni. Azok, akik most gonoszságot művelnek, azt állítván, hogy az jó, az Antikrisztus ügyét szolgálják. Az ördög, akinek erejében az Antikrisztus jön, már Szent Pál idejében művelte gonoszságait, rejtett módon, zsarnokok és tévtanítók által, hiszen az elmúlt idők üldözései előképei ennek a minden jó ember ellen irányuló végső üldözésnek, és amazok igen tökéletleneknek fognak bizonyulni ezzel összehasonlítva.
     1) Az Antikrisztust Krisztus ajkának szelleme, azaz a Szentlélek fogja elpusztítani, vagy Krisztus parancsa, miszerint Mihály főangyal megöli őt az Olajfák hegyén, ahonnan Krisztus felszállt a mennybe, amint Julianus Aposztata életét is kioltotta az isteni kéz.
     m) Az Antikrisztus élvezni fogja a szabad akarat használatát, amelyen keresztül az ördög fog működni benne, amint az Júdásról is meg van írva: »A sátán vett lakást benne«, azaz ő bujtogatta. Mind evilági erők felhasználásával, mind csodák által igyekszik majd becsapni a világot. Ami az evilági erőket illeti, Szent János ezt mondja: »Ő tartja számon az arany és ezüst kincseket és Egyiptom minden drágaságát«. Színlelni fogja csodáinak erejét. »Csodás jeleket fog művelni, és még tüzet is bocsájt az égből a földre,« és így éri el, hogy »megtévessze, ha lehet, még a választottakat is«. (Mt 24,24)
     n) De csodái hazugságok lesznek. Senki sem tud igazi csodát művelni a hit ellen, miután Isten nem tanúskodik a csalás mellett. Ezért az sem tud csodát tenni, aki hamis tanítást hirdet, míg a bűnös ember erre képes lehet.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA