Magyar katolikusok imádsága
Megjelent: Magyar Sion (Új folyam, VIII.) 1894. 8. szám.,639–640. oldal.

XIII. Leó őszentsége a búcsúk és ereklyék kongregációja által Magyarország számára 300 napi búcsúval egybekötött következő könyörgést engedélyezte:

Ó, Szent István, ki koronádat az Ég Királynőjére, mint hazánk legfőbb Védasszonyára bíztad, tekints fiaid nyomorúságára és szenvedésére! Kérd újból Máriát, a keresztények segítségét, emlékezzék meg ínségünkről és sok veszedelmünkről, és mutassa meg, hogy Magyarország Védasszonya. Ó, legszerelmesebb Királynőnk, teljes méltatlanságunk tudatában kiáltunk Hozzád, hogy segítségünkre légy. Mutasd meg, Mária, mily hatalmas vagy Istennél ellenségeid megtörésében és Isten hűséges fiainak megmentésében az ideiglenes és örök veszedelmek elől, amelyek mindenünnen fenyegetik őket. Ajándékozd meg népedet összetartással, erősséggel és a hitben való állhatatossággal. Adj nekünk tökéletes bizodalmat Isten irgalmában, és a Te anyai gondviselésedbe vetett rendíthetetlen reménységet, valamint nagylelkű, Jézus Szívéből merített szeretetet Isten és felebarátaink iránt. Eszközöld ki, hogy ne a gyűlölet, a keserűség és a harag fegyvereit használjuk ellenségeinkkel szemben, hanem a Te szent zászlód alá sorakozzunk és hűséges bajnokaid legyünk! Királyné Asszonyunk, Te alázatosságod és a háromszemélyű egy Isten akaratának tökéletes elfogadása által a Végtelen Fölséget öledbe vonzottad és üdvösségünkre az Üdvözítőt szülted: ó, irgalmas, ó, kegyes, ó, édes Szűz Mária! Tégy méltóvá minket a Te dicséretedre, adj nekünk erőt a Te ellenségeid ellen.

Szent István király, Szent Adalbert, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, mindnyájan, Magyarország védőszentjei, imádkozzatok érettünk, mentsetek ki bennünket a gonosz ellenség kezéből most és mindörökké. Ámen.

A búcsúkra és ereklyékre felügyelő szent kongregáció – élve az urunk, XIII. Leó pápa őszentsége által engedélyezett fölhatalmazással – Krisztus mindkét nembeli, Magyarország területén tartózkodó híveinek, akik legalább töredelmes szívvel és ájtatosan e fenti imát elmondják, 300 napi, napjában egyszer elnyerhető búcsút engedni kegyeskedett. A jelen engedély mindenkorra szól, mellőzve külön breve kiadását. Contr. quib. n. obst.

Adatott Rómában, ugyanazon sz. Kongregáció titkári hivatalából 1894. június 12-én.
Persico Fr. Ignác
bíboros, elnök

A. Nicopol
érsek, titkárMAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!


vissza

a MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE oldalra                              a KEZDŐLAPRA