A katolikus és nemzeti királyság

Két idézet a regnumportal.hu, illetve monarchista.hu internetes oldalakról.

1.
Máriának lett felajánlva az ország, ezt a királynak meg kell újítania, főleg akkor, amikor a jogfolytonosságot is helyre kell állítani. … Protestánsok is éneklik a Boldogasszony anyánkat, de mint hagyományt és nem, mint vallási „deklarációt”. Ez nem ugyanaz, messze nem.

2.
A katolikus és nemzeti királyság
Írta: Reiner János egyetemi tanár
Részletek
Magyarországnak minden körülmények közt csak katolikus királya lehet s ez nem függ attól, vajon a protestánsok is akarják-e tudni vagy nem, hogy mivel tartoznak a katolikus többségnek. Ettől a kardinális, parancsoló elvtől még a most szokásba jött ideiglenesség címén sem lehet eltérni.

A politika tudománya a történelmi és tényleges viszonyok alapján politikai szempontból követelménynek állítja, hogy az uralkodó alattvalói többségének hitvallását kövesse. …
     Magyarország királyának még sem ezért, vagy nemcsak ezért kell katolikusnak lennie, hanem azért, mert a magyar királyság katolikusnak született, így nőtt fel, így foglalt ezeréve helyet a népek, az államok társaságában.
     Szent István király „végzeményei”-nek első könyve I. fejezetében írja, hogy a királyi méltóságra nem juthat más, mint katolikus hitet valló hívő – catholica fide imbutus fidelis.

A magyar királlyá avató szent koronát a római pápa a katolikus egyház érdekében végzett apostoli érdemek elismeréséül s a katolikussá lett nép fejedelmének adományozta, akit apostolnak nevez s akinek ezekért az érdemeiért az egyház kormányhatósági jogaiba menő jogkört, a főkegyúri jogosítványt is adományozta, s azt a jogot, hogy előtte az apostolság jelvényéül a keresztet vihetik. A koronát szentnek, angyalinak, apostolinak, magát az országot és királyát is apostolinak nevezik a krónikák, a hagyomány, a diplomáciai s állami okmányok s a sok százados joggyakorlat.

A magyar alkotmány s a hagyomány erejénél fogva a magyar király tehát csak katolikus lehet. Elképzelhetetlen és fogalmi képtelenség is lenne, hogy a magyar szentek örökébe másvallású léphessen, mint katolikus. Lehetetlen, hogy más, mint katolikus lehessen apostoli király; mást, mint katolikus nem illethetnek meg a főkegyúri jogosítványok; más, mint katolikus előtt nem lehet a keresztet, mint az apostolság jelvényét vinni. És Magyarországnak gyakran oly mozgalmas történelmében soha még kísérlet sem történt, hogy más, mint katolikus fejére tegyék a koronát.

A magyar királlyá avatáshoz a szent koronával történő koronázás elmaradhatatlan.
     Ez a koronázás oly egyházi cselekmény, amely a király személyét szenteltté teszi; később is mindmáig, amikor a koronázásba több közjogi elem jut be, s az ország koronáz, ez a koronázás kizárólag az eredeti egyházi közreműködéssel végzett egyházi, vallási szertartással mehet végbe.
     Amikor Miksa király nem akart a koronázás előtti napon böjtöt tartani és az Úr testét a koronázási szertartás alatt egy szín alatt magához venni, akkor emiatt az országgyűlés elmaradt, s csak akkor történt meg a koronázás, amikor Miksa kész volt a római Pontificale követelményeinek eleget tenni.
     Ez a koronázás egyházi szertartás, szentelmény, amely a királyt Isten felkentjévé teszi.
     A magyar közjog, krónikák, évkönyvek, hagyományok, köztudat, közhit nem érinti s nem érintheti közel ezer év óta elfogadott, lényeget képező s a Pontificale Romanum szerint végzett koronázási szertartásokat, amelyeken világi hatalom nem változtathat. Ezért lehetetlen, hogy a koronázó egyházi személy mást, mint katolikust kenjen fel a szent olajjal; lehetetlen, hogy mással szemben végezzen a koronázási misében bármily cselekményt. Természetesen csak katolikus koronázandó királyhoz intézheti azt az intelmet, hogy a katolikus vallást, melyet bölcsődtől fogva vallottál, tartsd meg sértetlenül mindvégig és erődhöz képest védelmezd meg minden ellenséggel szemben és csakis katolikus királynak mondhatja a korona feltételénél: fogadd az ország koronáját, amelyet püspöki kezek tesznek fejedre az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében és tudd meg, hogy ez a szentség glóriáját és megkülönböztetést és erőt jelent és ne feledd, hogy ezáltal a mi munkánk részesévé lesz.

MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

(a fotók a budapesti Szent István bazilikából, a Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templomból és az esztergomi bazilika előtti térről valók.)


vissza

a MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE oldalra                              a KEZDŐLAPRA