Valódi pápa?
Richard Williamson püspök 2011 április 30-i Eleisón-kommentárja

Amikor három héttel ezelőtt azt írtam, hogy a május 1-i „boldoggá-avatás” II. János Pálból mindössze az újegyház egyik újboldogját fogja csinálni, érthetően azt a kérdést szegezték nekem, hogy nem vagyok-e úgynevezett szedisvakantista? Valóban, ha XVI. Benedek pápát újpápának nevezem, hogyan hihetem még, hogy ő valódi pápa?
     A helyzet úgy áll, hogy én tényleg úgy hiszem, hogy ő mind a kettő, vagyis egyszerre a zsinati egyház újpápája és a katolikus Egyház valódi pápája, mert e kettő még nem teljesen zárta ki egymást. Ezért tehát nem vagyok szedisvakantista. Érvelésem a következő.

Egyfelől valódi pápának tartom XVI. Benedeket, mert a 2005-ben megtartott konklávén a római egyházmegyés papok, azaz a bíborosok, törvényesen Róma püspökévé választották. Még ha egy rejtett hiba miatt e választás érvénytelen lenne, akkor is törvényszerűvé válna azáltal – ezt tanítja az Egyház –, hogy a világegyház e választást követően pápának ismerte el. Ilyen értelemben adózom a Krisztus helytartójának kijáró tisztelettel, hódolattal és támogatással XVI. Benedeknek.

Másfelől a pápa szavai és tettei alapján nyilvánvaló, hogy ő „zsinati” pápa és a zsinati egyház feje. Ezt egyértelműen bizonyítja a május 1-i újboldoggá avatás és az októberre tervezett első pusztító Assisi-imatalálkozó emlékünnepsége. Viszont az Assisi-imatalálkozó Isten első parancsát megszegte a zsinati ember-ökumenizmus nevében. Mert ez a parancs minden téves vallást kizár (lásd: Mtörv 5,7-9), míg a II. Vatikáni Zsinat gyakorlatilag átöleli ezeket (lásd: Unitatis Redintegratio és Nostra Aetate zsinati dokumentumok).
     Ezért gondolom én úgy, hogy XVI. Benedek pápa bár Krisztus helytartója, ugyanakkor mégis elárulja szent feladatát, mely kimondja, hogy testvéreit erősítenie kell a hitben (lásd: Lk 22,32). Akkor is, ha őt szabályszerűen Péter utódának ismerem el, nem követem és nem engedelmeskedem neki akkor (lásd: ApCsel 5,29), ha másképp cselekszik, mint Péter. Lefebvre érsek ezt a döntést hozta.

Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy XVI. Benedek, miközben az igazi vallást legalábbis objektíve elárulja, egyúttal megpróbál ragaszkodni is hozzá! Például el akarja kerülni, hogy a III. Assisi-t a vallások összekeverésével vádolják meg, mint annak idején tették ezt I. Assisi-vel. Ezért a különböző vallások közös nyilvános körmenetét csendben tartatja meg.
     Másképp fogalmazva, a pápa nem akarja feladni az igazságot, miközben a tévedést terjeszti! Ily módon állandóan arra a számolóművészre emlékeztet, aki azt állítja, hogy 2 meg 2 vagy 4 vagy 5!
     Így, az egyházban magától a pápától kiindulva felülről egészen le a zűrzavar előre van programozva! Mert aki a pápát ebben a 4 vagy 5 „számbűvészetben” követi, annak a feje tele van ellentmondással és összevisszasággal!

Gondoljuk meg ezenfelül azt is, hogy XVI. Benedek számolóművészként teljességgel azt állítja, hogy ő hisz a 2 meg 2 az 4-ben. És ameddig ez az állítás őszinte – és úgy tűnik, hogy az, bár egyedül Isten tudja ezt bizonyossággal –, addig XVI. Benedek nem szándékosan tagadja az Egyház általa ismert, definiált hitigazságait.
     Inkább arról van meggyőződve, hogy ezeket a hitigazságokat a modern gondolkodás segítségével „regenerálni” kell. Ezért olyan nehéz az ő esetében a formális eretnekség vádját bizonyítani. És ezért nem válok én az ő „2 meg 2 az 5” terjesztése iránti szeretete ellenére sem szedisvakantistává.

Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség székhelye, védelmezz meg minket a zűrzavartól!

Kyrie eleison


Feltéve: 2011. május 5.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA