Az igazi Szent Ferenc

Tegnap este is kaptam egy levelet, amit megint teljes egészében felteszek. Különös tekintettel a mai szomorú napra – a levél tartalma rendkívül aktuális.

Kedves Honlapszerkesztő!

Az utóbbi napok eseményeivel kapcsolatban gyakran előkerült Szent Ferenc, aki egyfajta forradalmár, vagy az intézmények kíméletlen kritikusának szerepével került párhuzamba.

Kérem, engedje meg, hogy – kommentár nélkül – elküldjek Önnek néhány idézetet az igazi Szent Ferencről, akit a modernizmussal vagy bármiféle proletár-puritanizmussal bármilyen módon összemosni végzetes hiba volna.

1.) Az igazi Szent Ferenc és a liturgia
Részletek az egész rendnek írt levélből

14) Kérem az Úrban valamennyi pap testvéremet, akik a Magasságbeli papjai, vagy ezután lesznek azok, illetve lenni óhajtanak, hogy mikor miséhez készülnek, maguk tisztán és tiszta szándékkal, tisztelettel, szent és szeplőtelen eltökéléssel mutassák be a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges testének és vérének valódi áldozatát, nem földi dologért, nem félelemből, nem valamilyen emberi szeretetből, mintha az emberek tetszését keresnénk;
     15) hanem amennyire a kegyelem segít, minden akarat Istenre irányuljon, s egyedül neki, a magasságbeli fölséges Úrnak kívánjunk tetszeni, mert egyedül ő munkálkodik ott, ahol neki tetszik;
     16) hiszen miként Ő maga mondja: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, s aki másként jár el, az Júdás módjára áruló lesz, s az Úr teste és vére ellen vét.
     17) Emlékezzetek rá, pap testvéreim, hogy Mózes törvényéről írva van, hogy akik csak külsőleg, testileg is vétettek ellene, azok az Úr ítéletéből irgalom nélkül meghaltak.
     18) Mennyivel nagyobb és súlyosabb büntetésre méltó az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát és tisztátalannak tartja a szövetség vérét, mely által megszenteltetett, és kigúnyolja a kegyelem Lelkét.
     19) Mert mindannyiszor megveti, beszennyezi és lábbal tiporja az ember Isten Bárányát, valahányszor az Apostol szava szerint nem különbözteti meg és nem választja külön Krisztus szent kenyerét egyéb eledelektől, vagy dolgoktól; vagy mikor méltatlanul veszi, vagy ha méltó is volna rá, hiú módon és méltatlanul eszi. Márpedig az Úr ezt mondja prófétája által: Átkozott az ember, ki az Isten szolgálatát hanyagul végzi.
     20) Azokat a papokat tehát, akik nem akarják ezt szívükre venni, igazságosan megvetésével sújtja, és azt mondja: Átokká változtatom áldástokat.

    26-29 pontok: Rettegjen minden ember, reszkessen az egész világ, és örömtől repessen az ég, midőn az oltáron a pap kezében nyugszik Krisztus, az élő Isten Fia (Jn 11,27). Ó, csodálatra méltó nagyság és bámulandó méltóság!
     Ó, fölséges alázatosság! Ó, alázatos fölség, hogy a világegyetem Ura, Isten és az Isten Fia annyira megalázza magát, hogy üdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik. Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságát és öntsétek ki szíveteket előtte (Zsolt 61,9).
     Alázzátok meg magatokat, hogy felmagasztaltassatok általa (Vö. 1 Pét 5,6; Jak 4,10).
     Semmit se tartsatok tehát vissza magatokból, hogy egészen magához fogadjon benneteket az, aki egészen odaadja magát értetek.

Részlet az őrökhöz, vagyis a rendi elöljárókhoz írt levélből

Kérjétek meg alázatosan a klerikusokat, hogy mindennél nagyobb tiszteletben tartsák a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges testét és vérét, és leírt szentséges neveit és igéit, melyek a testet megszentelik.

    3) A kelyhek, korporálék, oltárdíszek és minden, ami hozzátartozik az áldozatbemutatáshoz, értékes kivitelezésűek legyenek.
     4) Ha tehát valahol túlságosan szegényesen van elhelyezve az Úr drágalátos teste, az egyház parancsa szerint vigyék egy felékesített helyre és őrizzék, nagy tisztelettel hordozzák és körültekintéssel szolgáltassák ki másoknak.
     5) Ha pedig az Úr írott neveit és igéit bárhol tisztátalan helyen találják, szedjék össze és megfelelő helyen helyezzék biztonságba.
     6) És minden prédikációban, melyet mondok, intsétek a népet bűnbánatra és arra, hogy az Úr szentséges testének és vérének vétele nélkül senki sem üdvözülhet.
     7) És amikor a pap az oltáron bemutatja az áldozatot vagy valahova viszi a szentséget, minden nemzet térdre borulva zengje az élő és igaz Úristen dicséretét, dicsőségét és tiszteletét.

2.) Szent Ferenc és a hierarchia, az intézmény
Részlet a szent végrendeletéből

Egyházi rendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott nekem az Úr és ad szüntelenül papjai iránt, kik a római Szentegyház szabályai szerint élnek, hogy, még ha üldöznének, akkor is csak hozzájuk menekülnék. És ha akkora bölcsességgel rendelkeznék is, mint Salamon, és szegényes papokkal találkoznék a világban, akaratuk ellenére semmiképpen sem akarnék plébániájuk területén prédikálni.
     És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni őket és a többieket, mint uraimat. És nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel Isten Fiát szemlélem bennük, s ezért uraim ők.

Tisztelettel és szeretettel

X. Y.


Feltéve: 2013. március 19. - Szent József ünnepén


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA