Adrien Loubier (az FSSPX egyik „jótevőjének”) nyílt levele Fellay püspökhöz
(forrás: http://poschenker.wordpress.com/ – 2014. január 7.)

(Adrien Loubier a „Sous la Banniere” újság kiadója)

Excellenciás Uram,

az igazságtalanság, amit Ön Pater Nicolas Pinaud úrral szemben tanúsított azzal az ítélettel, amit vele a „strómanok” közöltek, akik mögé Ön hiába próbál elbújni, nagy felháborodást váltott ki belőlem. Emiatt ebben a levélben hívek százainak és számos papnak az iszonyatát juttatom kifejezésre.

Az általános tájékozódás végett elsőként azon ítélet pontos szövegére emlékeztetek, amit ezen aljas mű Ön által kijelölt végrehajtói megfogalmaztak:
     »Ezért ítéljük Pater Pinaud urat vezeklő büntetésül minden olyan cselekedettől való eltiltással, melyek a papszentelés szentségének hatalmából következnek, valamint minden olyan cselekedettől, melyek a vezetői hatalomból következnek (can 2278 ss. CIC-17 és 1333 CIC-83). E rezervált cenzúra alól való felmentés csak az egyházjog szerint történhet meg (can 2245 CIC-17 és 1355 CIC-83).
     E határozat ellen halasztó hatással bíró fellebbezést (can 1353 CIC-83) a jelen ítélet tudomásulvétele után 15 napon belül hierarchikus úton lehet benyújtani (can 1630 § 1 CIC-83).
     Kelt: Rickenbach, 2013. október 28.«

Egy egyházjogász az ítéletre vonatkozóan az áldozatnak elmagyarázta a fent említett 2278 kánon értelmét. Eszerint az elítéltnek joga van gyónni és áldozni, különben semmi másra. Misézni privát sem misézhet, nem gyóntathat, nem prédikálhat. Mindazonáltal e nagyon „nagyvonalú” ítélet alapján továbbra is megengedik a reverenda viselését. Az a büntetés, amit Róma 1976-ban szabott ki Lefebvre érsek ellen, könnyebb volt … (valójában ugyanez volt).

Ez az ítélet annyira elképesztő, hogy sok embernek annyira nehezére esett elhinni, hogy meg kellett nekik az ítéletet mutatni, hogy feketén-fehéren saját szemükkel olvashassák!

Egy évvel ezelőtt Ön fájdalmasnak érezte, hogy XVI. Benedek modernista Rómájával nem tudott egyezséget kötni, és ezáltal semmilyen egyházjogi státuszt szerezni. És Ön minden további nélkül és szemérmetlenül felhasználja az 1917-es egyházjogot, amihez semmi joga, és az 1983-as újat, amit az Önök alapítója, Mgr. Lefebvre botrányosnak és az eretnekségeket támogatónak ítélt meg.
     És e kettőt egy eljárás paródiájánál használja fel, hogy egyik legjobb papját gyakorlatilag a laikus állapotba helyezze vissza! Az Ön „nagyvonalúsága” mindössze a reverenda viselésére ad neki jogot! Hogy ne teljesen meztelenül kelljen családjához visszatérnie?!

Ez undorító!

Olyan pillanatban, amikor fájdalmas paphiányban szenvedünk, egy papot szándékozik eltávolítani az útból! És mindezt azután, hogy előtte nyolc hónapig bezárva tartotta azon egyetlen okból, hogy néhány helyesírási hibát kijavított egy olyan szövegben, melyet nem ő fogalmazott meg!? És azután, hogy Ön idegen E-maileket tört fel és hamis címeket használt fel, és ily módon hiába próbálta meg őt olyan büntetendő eszközökkel és módszerekkel kompromittálni, melyeket a civil igazságszolgáltatás általában börtönnel büntet!
     Ezen eljárás groteszk komédiája nevetésre ingerelhetne, ha nem lenne drámai módon része annak a gyűlöletnek, amivel Ön azokat üldözi, akik ellenzik az Ön a modernista Rómával kötendő szomorú kiegyezés-politikáját és alapítója, Msgr. Marcel Lefebvre művének elárulását.
     Hiszen mindenki számára világosan felismerhető, hogy Ön azért üldözi Pater Pinaud urat, hogy bűnbakot csináljon belőle, és hogy ezen igazságtalan ítélet egyetlen oka a közösségen belüli terror további gyakorlása, melynek segítségével Ön az egyre vitatottabb és megtámadottabb tekintélyét megőrizni igyekszik!

Ön éppen most tette nyilvánossá gondolkodásmódjának megváltozását, mely azonban csak az örök naivakat vezetheti félre! Az Ön rózsafüzér-kampányának nyilvános célja a XVI. Benedek Rómájával való kiegyezés elérése volt. És ma gratulál magának ennek meghiúsulásához, ami Önnek megspórolta, hogy Ferenc fennhatósága alá kerüljön; ez az eredmény az Ön akarata ellenére jött létre, és Ön ma ennek babérjaival akarja magát feldíszíteni? Ezzel egy újabb 180 fokos fordulat van a rovásán!
     Hogy a közösség most az egyszer még megúszta, azt egyedül az Isteni Gondviselésnek köszönheti, aki egyedül van abban a helyzetben, hogy a görbe vonalakon egyenesen tudjon írni! Ami az Ön több mint két éves művéből megmarad, az a görbe és torz vonalak és az árulás, ami Önt erre bírta!
     Ön hiába igyekszik kikerülni a világos választ homályos beszédeivel, melyeknek zavaros jellege csak a naivoknak nem tűnik fel, akiket ezekkel elaltat.

A mostani ítélet közönséges brutalitása, melyet Ön mindenfajta legitimáció nélkül egy tiszteletreméltó és derék pap felé hajított, nyilvános botrány! Ön olyannyira elvesztette a szavahihetőségét, hogy Önnek már csak egyetlen kiútja marad: a LEMONDÁSA!

u. i.: Egyébként mint egyszerű laikus – akinek köszönhető, hogy bizonyos legátusok [úgy gondolom, ez az utolsó kifejezés komoly adományokat jelent] Mgr. Lefebvre érsek művébe vetett bizalom okán a közösségre lettek bízva – arra emlékeztetem Önt, hogy e mű javainak a hit védelme a céljuk, és ezek valamilyen árulás miatt nem kerülhetnek a zsinati egyház kezeibe: ez a szekta, mely a mostani Rómát megszállva tartja, ahogy az Ön püspöktársa, Mgr. Tissier de Mallerais, olyan találóan megfogalmazta.
     Ezek a javak nem az Ön tulajdonai!

Ha Ön ezt a művet elárulja, akkor az ítélet napján a közösség összes jótevője Ön ellen fog fellépni és Isten előtt igazságot fog követelni.

De talán ma más bevételi források állnak az Ön rendelkezésére? Olyanok, amik nemzetközi bankoktól származnak? Ezt a pénzt meghagyjuk Önnek … undorral!


Feltéve: 2014. január 9.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA