Magánmisék száműzése a Szent Péter bazilikából

Ez a honlap már jó ideje elkerüli, hogy Bergoglio és csapatának viselt dolgaival foglalkozzon, de miután ez a csapat egyre gyakrabban és egyre elképesztőbb dolgokat művel, ezeket olykor mégis kommentálni kénytelen. Így történik most is, amikor Bergoglioék olyan ocsmányságot követtek megint el, ami minden képzeletet felülmúl: A Szent Péter bazilikában március 22-vel betiltották az ú. n. magánmiséket. Ez a hír az ú. n. konzervatív katolikus oldalakon szinte kivétel nélkül ilyen címmel jelenik meg: „Az alagsorba száműzték a tridenti misét”.
     Ez a honlap ennél sokkal fontosabbnak tartja az intézkedés másik részét: nevezetesen a – NOM-os – magánmisék betiltását a katolicizmus anyatemplomában, a római Szent Péter bazilikában!

Római útjaim során magam is több ízben vettem részt ilyen magánmisén, és örökre felejthetetlenek maradtak számomra azok a pillanatok, amikor kora reggel, még a bazilika kapuinak nyitása előtt, aktatáskás papok tucatját láttam gyülekezni Szent Péter szobra körül. Aztán azok a megható jelenetek is emlékezetemben maradtak, amikor később, már a kinyitott templomban fiatal ministráns fiúkat követve ezek, a világ minden tájáról Rómába zarándokló papok a nagy templom számtalan oldaloltárához siettek, hogy ott – vagy egyedül, vagy néhány korán kelő turista, vagy saját csoportjuk tagjai előtt – bemutassák napi miséjüket.
     27 évvel ezelőtt még én is NOM-os misén voltam, aztán 2013-ban, miután a Santa Maria Maggiore bazilikában betiltották a kora reggeli tridenti misét, itt, a XI. Ince pápa sírjánál levő oltárnál tridenti misén vettem részt. 2019. novemberi római utam során szintén kora reggel látogattam el a bazilikába, és bár ekkor már csak messziről figyeltem a "miséző papokat", de még így is lélekemelő volt a látványuk, a csaknem üres, turistáktól, szemlélődőktől mentes Isten-házában.

Feltételezem, hogy egy papnak egész életére kiható, meghatározó élményt jelent a római Szent Péter bazilikában misét bemutatni – és ezt eddig minden pap, akinek celebretje volt, megtehette. Ennek betiltása olyan, mintha a laikusoknak megtiltanák, hogy szülőházukat vagy szüleiket meglátogassák. Micsoda lelkülete van annak, aki ilyen intézkedést meghoz, elrendel? Micsoda ember az ilyen?
     A mostani hírrel kapcsolatban lásd a honlap következő cikkét: Régi mise a Szent Péter bazilikában

Ez az újabb szörnyűség megint csak a végidőkről szóló jövendölést juttatja az ember eszébe:
     „…megszüntette a mindennapi áldozatot, és elpusztította szentélye helyét és seregét. A mindennapi áldozatot gonosztettel váltotta fel, az igazságot földre tiporta, és minden tette sikerrel járt. Akkor fölfigyeltem egy szent szavára. Egy másik szent meg azt kérdezte attól, aki beszélt: "Mennyi ideig tart, amit láttunk: a mindennapi áldozat, a pusztító bűn, a szentély és a sereg lábbal tiprása?" Azt felelte neki: "Kétezer-háromszáz estig, reggelig, aztán tiszta lesz a szentély."” (Dán 8,11-14)


1.
A Vatikán megtiltja a magánmiséket a Szent Péter bazilikában
(forrás: www.kath.net – 2021. március 14.)

A vatikáni államtitkárság március 12-én kiadott rendeletében betiltotta az ú. n. magánmisék végzését a római Szent Péter bazilikában. A levél címzettjei a dóm káptalana, ami a bazilikában a liturgiáért felelős hivatal, valamint a Szent Péter bazilika különleges biztosa, Mario Giordana "érsek". A Szent Péter bazilika február végén kinevezett új vezetőjének, Mauro Gambetti-nek neve, akit Bergoglio novemberben kreált bíborossá, nem szerepel a címzettek között.
     Az új rendelet szigorúan előírja, hogy az ú. n. magánmiséket, teljesen be kell szüntetni. ….


2.
Le az alagsorba!
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2021. március 13.)

Március 22-én lép életbe az az új intézkedés, miszerint a római Szent Péter bazilikában tilos lesz a jövőben magánmisét bemutatni. Ezzel a bazilika 45 mellékoltárát „kivonták a forgalomból”. Azok a papok, akik mégis a bazilikában szeretnének misézni, a jövőben csak a megadott időkben a két főoltárnál tartott miséken koncelebrálhatnak. E két helyen a miséket minden esetben kántorral és lektorral, és napi egy kivételtől eltekintve, mindig olasz nyelven kell celebrálni.
     Saját pappal érkező zarándokcsoportok, közelebbről még meg nem nevezett körülmények között, a jövőben csak a bazilika alatt levő grották egyikében misézhetnek. A hagyományos rítusban, az ilyen rítusú misék végzésére kijelölt papok ezentúl szintén csak az alagsorban, a nagyon kicsi Clementina kápolnában mutathatnak be misét, szigorú időrend szerint: 7:00, 7:30, 8:00 és 9:00 órakor.

Ennek az új szabályozási rendnek a jelentősége és egész abszurditása csak akkor válik igazán érthetővé, ha ismerjük az eddigi gyakorlatot. A régi, bevált gyakorlat szerint római katolikus papok, akár a városon kívülről, sokszor igen messziről jövők, akár a Vatikánban dolgozók, rendszeresen misézhettek a bazilika egyik mellékoltáránál, a gyakorlatban ritkán egyedül, hiszen mindig akadt egy-egy hívő, aki megragadta az alkalmat, hogy részt vehessen egy Szent Péter bazilikában mondott misén. A saját pappal érkező zarándokcsoportok saját anyanyelvükön hallgattak misét, őhozzájuk is mindig sokan csatlakoztak azonos anyanyelvű látogatók. Gyakran jöttek a bazilikába más rítusú csoportok is a Rómával egységben levő közösségekből, így a bazilikában görög-katolikus és szír-maronita rítusú miséket is bemutattak. De celebrettel rendelkező papok tridenti rítusú misét is celebrálhattak, akár egyedül, akár csoporttal [általában Szent X. Pius pápa sírja fölötti oltáron – akárhányszor voltam az elmúlt 32 évben Rómában, szinte mindig láttam, hogy valaki éppen itt misézik]. Nekik mindössze kánontáblákról és misekönyvről kellett maguknak gondoskodni.

Összefoglalva: A világ összes katolikusának gyakorlatilag fő templomában, a római Szent Péter bazilikában, 2021. március 22-ig minden celebrettel rendelkező pap korlátozás nélkül misézhetett, akár a templom mellékoltárainál, akár az alagsorban levő oltároknál, ha így kívánta, vagy ha a fenti oltárok már mind foglaltak voltak.
     Ezzel a gyakorlattal szakított most radikálisan Bergoglio és társai.

Megfigyelők szerint ez az új rendelet a bazilika új háziurának, a ferences és november óta bíboros Mauro Gambetti-nek az első hivatali aktusa. Gambetti február 21-én foglalta el hivatalát, miután a bazilika eddigi "érsekét", Comastri bíborost nyugdíjazták. ….

Az a különböző internetes oldalakon felbukkanó érv, miszerint az új szabályozás azért törvényellenes, mert az új Can 902. szerint egyetlen papot sem lehet koncelebrálásra kényszeríteni, két okból nem állja meg a helyét. Egyfelől a kérdéses paragrafus előírja, hogy magánmisék csak akkor megengedettek, ha ugyanabban a templomban, ugyanabban az időben nincs koncelebrációra lehetőség. Másfelől az új rendelkezés sem kényszerít senkit, hogy a Szent Péter bazilikában koncelebráljon. A pap napi miséjét szállodai szobájának éjjeli szekrényén a magával hozott úti-oltáron is bemutathatja – szabadon választhat, vagy nem?


[Pár nappal később a summorum-pontificum.de szerkesztője is rájött, hogy az új intézkedés fő célpontja nem a tridenti rítus volt, hanem a magánmisék eltörlése. Hat nappal később megjelent cikkében már erről értekezett]


3.
Koncelebráció – a NOM szívügye
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2021. március 19.)

A koncelebráció monopolizálása a Szent Péter bazilikában sokkal többet jelent, mint a tridenti rítusnak ezzel egyidőben történő száműzése az alagsorba. Ez utóbbi sokkal inkább csak a – mégha szívesen látott – mellékterméke annak az intézkedésnek, mely sokkal messzebbre nyúló célokat követ.

A koncelebráció a liturgia reform radikális szárnyának kedvenc ideája volt már a 60-as évek kezdetétől. Ezen idea követői szerint az eucharisztia-ünneplésének közösségi jellegűnek kell lennie, és a pap szerepét vissza kell szorítani; a pap csak elvegyül az oltár körül gyülekező közösség tagjai közé.
     Ezért a koncelebráció a modernisták szemében kiváló eszköz arra, hogy – a formátlanság támogatása mellett – a szentmise és a papság lényegéről vallott hagyományos katolikus értelmezést átalakítsák, és egy közösségi ünnep irányába tereljék.

Ezt a tervüket a papok egyre csökkenő száma miatt a világ más részein egyre nehezebb keresztülvinniük. Ugyanakkor a modernisták szemében vastag szálkának számított, hogy pont Rómában, sok katolikus számára a kereszténység fő templomában, a zarándokok a magánmisék régi formájával találkozhattak, amit ráadásul nem népoltárnál mutatott be a pap. [Hiszen a bazilika mellékoltárainál nem fér el a Luther-asztal, és a bazilika belsejét nem alakíthatták át kényük-kedvük szerint.]
     De végre eljött az órájuk, ahogy Sarah bíboros, az istentiszteletek kongregációjának prefektusa és Comastri bíboros, a bazilika háziura most februárban nyugdíjba ment, e radikális erők máris akcióba lendültek, hogy a magánmiséket, mely számukra már régóta botrány, legalább a Vatikánból száműzhessék.


[Ismerve Bergoglio és társainak hitehagyását, és minden széptől-jótól való irtózását, és tudva azt, hogy Bergoglio Castel Gandolfo-ból is múzeumot csinált, ez az egész történet arra is alkalmas, hogy a Szent Péter bazilikából is múzeum váljon. Gondoljuk meg: akármilyen sok és hangos turista volt eddig a bazilikában, misére igyekvő, vagy éppen miséző papokat mindig lehetett látni – mostantól már csak a szájtáti és zajongó emberek maradnak, akiknek túlnyomó része azt sem tudja, hol van…]


Feltéve: 2021. március 19.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA