hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK

felajánlott honlapja    


Oh, szentséges Szűz Mária,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE,
íme mi ma, és minden napon különös oltalmadba ajánljuk eme munkánkat;
e munkákkal kapcsolatos minden reménységünket és vigasztalásunkat,
minden lehetséges problémánkat és
minden előttünk még ismeretlen bajunkat Reád bízzuk,
hogy kegyteljes közbenjárásod és érdemeidért
Te és szent Fiad akaratja szerint intéztessenek és végeztessenek most és mindörökké.
Amen.


A keresztségben tett fogadalmak megújítása:

Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben.
Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind,
ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta.
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak,
s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Ez Anyaszentegyháznak én is tagja lettem akkor, midőn a keresztkútnál megkereszteltettem,
ugyanennek ezután is tagja maradni óhajtok.
Midőn az eredeti bűntől a keresztkútnál megszabadultam, csecsemő levén, magam nem szólhattam,
hanem keresztszülőim tettek ígéretet nevemben;
most Isten kegyelméből már feloldatott nyelvem s megnyílnak ajkaim hitem vallására.
Magam teszek tehát ígéretet,
s teljes erőmből ellene mondok az ördögnek, minden kevélységnek, minden cselekedetének.
Ellene mondok minden bűnnek, minden tévelygő tanításnak.
Fölteszem erősen itt, a keresztkútnál, s ígérem Istenemnek,
hogy keresztény katolikus hitemről mindig kész leszek vallást tenni,
s e szent hitet cselekedeteimmel is gyakorolni;
továbbá, hogy parancsolatait megtartom, s minden bűnt és bűnre való alkalmat elkerülök.
Isten erősítsen e föltételemben, s adja szent malasztját,
hogy a keresztségben nyert ártatlanságot mindvégig megőrizzem.
Amen.
 
 

vissza a KEZDŐLAPRA