hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2002. október - 77. szám

Tartalom:

U H.H.P. Weigl levele a hívekhez

U „A cölibátus nem probléma”

U A karthauzi mártírok

U Kempis Tamás: Krisztus követése - 30. rész

²²²²²

P. Michael Weigl,

az osztrák disztrikt vezetőjének 2002. augusztus 8-án írt levele

a hívekhez

 

Kedves Barátaim és Jótevőink!

Miután új papunk, Reinhard Schneider Sierning-ből otthoni plébániatemplomában körülbelül 900 hívő jelenlétében tudta újmiséjét bemutatni, és most, mikor Önök lapunk szeptemberi számát kezükben tartják, már el is kezdte működését Ausztriában, szeretném végre bemutatni Önöknek osztrák pasztorális tevékenységünk megújult szervezetét.

Kezdjük a bemutatást nyugaton, az Innsbruck-i priorátussal: itt a jövőben főtisztelendő Pater Christian Wyler-é a priori tiszt. Pater Wyler Nyugat-Svájcban született, de már évek óta Alsó-Bajorországban, Zaitzkofen-hez közel, tevékenykedett, így a német nyelvterület lelkipásztorkodásának sajátosságai nem ismeretlenek előtte.

Pater Wyler oldalán főtisztelendő Pater Reinhard Schneider, újmisés papunk fog állni. Ő az Innsbruck-i priorátusból a Piesendorf-i és egyszer egy hónapban az Umhausen-i kápolnát fogja ellátni. A havonta egyszeri déltiroli szentmisét is egy Innsbruck-ból odautazó pap fogja bemutatni. Bár továbbra sem tudunk harmadik papot az Innsbruck-i Mária Segíts priorátus rendelkezésére bocsátani, de a terület, melyet ebből a házból kell ellátni, jelentősen kisebb lett. Így lehetővé vált, hogy havonta egy vagy két vasárnap a két pap együtt lássa el magában a priorátusban a lelki gondozást. Ezzel a két papnak több ideje és ereje marad magában Tirolban a lelkipásztorkodásra.

Ehelyütt kell főtisztelendő Pater Marcus Jasny és Pater Stefan Biedermann munkásságát is méltatnunk, akik az elmúlt években Innsbruck-ban tevékenykedtek. Nagy elismeréssel tartozunk nekik, mivel ők ketten az idők folyamán nehéz építkezési munkálatok közepette az Innsbruck-i házból tekintélyes priorátust hoztak létre és emellett még a lelkek gondozásának feladata is rájuk hárult. Sajnos az eredeti terv: főtisztelendő Pater Jasny-val a Salzburg-i új priorátust felépíteni és főtisztelendő Pater Biedermann-t Innsbruck-ban hagyni, nem valósulhatott meg, mivel főtisztelendő Pater Jasny-t a rendfőnök Dél-Afrika számára szemelte ki, míg főtisztelendő Pater Biedermann-nak hazája, Svájc, főnökeinek kívánságára vissza kellett oda térnie.

Az átszervezések és az új kinevezések következtében végre lehetővé vált, hogy Salzburg-ban is megnyíljon egy priorátus. A Schillinghofstrasse-ben levő házunkban végzett renoválások miatt a priorátus rendes üzeme csak később, előreláthatólag októberben fog megindulni. A Salzburg-i prior főtisztelendő Pater Martin Fuchs svájci pap lett, aki évekig a német disztrikt területén volt prior, majd utoljára Svájc-ban az Oberriet-i Szent Borromei Károly priorátust vezette, így Vorarlberg-i híveink már régóta ismerik őt. Pater Fuchs fogja jövőben a Köppach-i kápolnát is ellátni – úgy ahogy ez eddig is szokásban volt –, ahol talán később lehetőség nyílik egyszer egy hónapban vasárnap is bemutatni a szentmisét.

A Kärnten-i apostolkodásra és a Lienz-i kápolnában havonta kétszer bemutatott szentmisére főtisztelendő Pater Klaus Wilhelm a jövőben a Salzburg-i priorátusból lesz illetékes.

A Salzburg-i priorátus megnyitásával papjainknak a jövőben, ha az összes általuk ellátott kápolnát el akarják érni, egy harmaddal kevesebb utat kell megtenniük, mint ezidáig. Az is kedvező fejlemény, hogy ezután éppen a Salzburg-i, Kärntner-i és Felső-Ausztria-i hívekhez közelebb lesz lelkigondozójuk, mint eddig Innsbruck-ból illetve Bécsből.

Az eredeti terv szerint harmadik papként főtisztelendő Pater Leonhard Amselgruber-nek, akit szintén ez évben szenteltek pappá, szintén Salzburg-ból kellett volna Stájerország-i kápolnánkat ellátni. A dolgok mostani állása szerint azonban a bécsi priorátus számára kinevezett papunk nem fog tudni rendelkezésünkre állni, ezért fogja Salzburg-ban ideiglenesen csak két pap a munkát megkezdeni. Mindazonáltal megalapozott az a reményünk, hogy Abbé Christoph Feldner-rel, akit jövőre, ha Isten úgy akarja, szentelnek pappá, ez a közösség harmadik papot kap. Ezért lett főtisztelendő Pater Leonhard Amselgruber a bécsi priorátusba kinevezve.

A Jaidhof-i disztriktházban, legalábbis az elkövetkezendő hónapokban, nem történik személyi változás.

Főtisztelendő Pater Johannes von Walderdorff, amennyiben egészségi állapota megengedi, prédikációk és ájtatossági gyakorlatok segítségével fogja a helyi lelkigondozást, mindenekelőtt a lelkigyakorlatok alatt, támogatni. Főtisztelendő Pater Werner Bösinger a továbbiakban is Minsk-ben és Moszkvában fog apostolkodni. Mivel azonban a közeljövőben Litvániában megalakul egy priorátus, a jövőben tevékenységét onnan fogja ellátni, így Jaidhof-ban évente néhány hetet tölt csak.

Főtisztelendő Pater Tomas Stritzko mint eddig is, Csehországot fogja lelkigondozásban részesíteni, míg működését Brünn-ben – ahol az elmúlt hónapokban rendházunk financiális segítségével sikerült kedvező áron egy házat szereznünk – még ki is tudja terjeszteni; ugyancsak élénkíteni fogja Észak-Böhmen-i tevékenységét, ha ez észszerűen megoldható.

Főtisztelendő Pater Alois Brühwiler lesz továbbra is illetékes Anger-i kápolnánk számára, és ő veszi át egyelőre a felelősséget a Steyr-i kápolnánk felett is. Emiatt a jövőben sajnos ritkábban fogja tudni Jaidhof-ban a vasárnapi szentmisét ünnepelni.

A bécsi priorátusban főtisztelendő Pater Schulz marad a házfőnök. Főtisztelendő Pater Wilhelm a jövőben, mint már mondtuk, Salzburg-ba megy. Főtisztelendő Pater Jean-Dominique-t a Zaitzkofen-i papszemináriumunkba helyezték. Bár nem szívesen engedtük őt el, a jövendő papjaink számára végzett munka előnyt élvez.

Ezután Bécsből főtisztelendő Pater Leonhard Amselgruber látja el hétvégenként Graz-i kápolnánkat, míg munkanapokon főtisztelendő Pater Schulz munkáját fogja segíteni Bécsben.

Harmadik papként a jövőben egy szlovén pap, főtisztelendő Pater Vidko Podrzaj, aki a múlt évet amerikai szemináriumunkban töltötte, fogja a bécsi priorátusban az apostolkodást segíteni. Ezenfelül meg fogja próbálni, hogy hazájában, Szlovéniában a hithű katolikusok számára lehetővé tegye a tridenti rítusú szentmisén való részvételt. A bécsi priorátus számára azért különösen fontos két munkatárs jelenléte, mert főtisztelendő Pater Schulz-t felkérték, hogy Bécsben végzett papi teendői mellett a Zaitzkofen-i Jézus Szíve papszemináriumunkban egyháztörténelemből előadásokat tartson és egyéb szemináriumon belüli munkákat is ellásson.

Imádkozzanak velünk, hogy működési területén minden papunk hűségesen teljesítse Isten akaratát és erősítse a híveket.

²²²

 

Emlékezzél meg szavadról, melyet szolgádnak mondottál,

Uram, mellyel nekem reménységet nyújtottál;

nyomorúságomban ez vigasztal engem.

 

²²²

 

Bocsásd meg, kérünk, Urunk, népednek bűneit,

hogy vétkeink bilincseiből, melyeket gyarlóságunkkal

vettünk magunkra, a te jóságod által kiszabaduljunk.

 

²²²

 

Sanyargatóinktól, Uram, te mentesz meg minket

és te szégyeníted meg gyűlölőinket.

Mindenkoron az Istenben dicsekszünk,

és hálát mindörökké a te nevedben zengünk.

 

²²²

 

Családodat, kérünk, Urunk, őrizd meg örök jóságoddal,

hogy védelmed alatt minden bajtól mentes legyen

és jótettekkel áldozzon nevednek.

 

²²²

 

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                        a KEZDŐLAPRA