hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)KEGYELEMTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS ISTEN-GYERMEKSÉGÜNKBŐL FAKADÓ
ÖRÖMTELI ÚJÉVET KÍVÁNOK


2005. december - 115. szám

Tartalom:

    U      Karácsonyi történetek
    U      Isten - egy ember - írta: Dr. Franz Burger
    U      Tízparancsolat - 5. rész: A felebarát szeretete - írta: Aquinói Szent TamásFRATRES:
GAUDÉTE IN DOMINO SEMPER:
ITERUM DICO, GAUDÉTE.

„Testvérek: Örüljetek az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki a szelídségteket: az Úr közel vagyon. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket az Isten elé imádságban és könyörgésben hálaadással. S az Istennek az a békéje, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Fil 4,4-7)


Erősödjetek meg és immár ne féljetek; íme a mi Istenünk igazságot tesz:
maga jön el, és megszabadít minket.

(Iz 35,4)                                 

Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják:
mindazokhoz, kik őt őszintén segítségül hívják.

(Zsolt 144,18)                                 


KARÁCSONYI TÖRTÉNETEK

1. A gyermek Jézus és a pásztorfiú
Ismeretlen szerzőtől


Mikor a pásztorok elmentek és születésének szegényes istállójában újra csend lett, a gyermek felemelte a fejét és az ajtó felé tekintett. Egy fiú állt még ott – félénken és szerényen. „Lépj közelebb”, mondta a Kisjézus, „miért vagy olyan ijedt?” – „Mert semmit sem hoztam neked”, válaszolta a fiú. „Pedig én nagyon szeretnék kapni tőled valamit”, jelentette ki a jászolban fekvő gyermek. Az idegen fiú ekkor izgatott lett: „Nincs semmim. Semmi nem az enyém. Ha lenne valamim, neked adnám.” Kiforgatta szakadt nadrágjának zsebeit: „Itt van egy régi kés pengéje. Csak ezt találtam, legyen ez a tied.”
„Nem”, mondta a gyermek, „tartsd meg. Én valami egészen mást szeretnék tőled kapni. Három dolgot.” – „Szívesen”, felelte a másik, „de mit?”
„Ajándékozd nekem azt a képet, amit utoljára festettél.”

A fiú elpirult és zavarba jött. Szájával olyan közel hajolt a Kisjézus füléhez, hogy még Mária és József sem hallhatta, amit mondott: „De hiszen az a kép olyan rossz volt, hogy még csak rátekinteni sem akart senki.” – „Éppen ezért akarom én megkapni”, mondta a jászolban fekvő gyermek. „Mindig azt kell elhoznod nekem, ami másoknak nem tetszik rajtad, vagy amire másoknak az életedben nincs szükségük.”
„És még a tányérodat is meg akarom kapni”, folytatta a gyermek. „De hiszen azt ma eltörtem”, dadogott a fiú. „Éppen azért kérem. Mindig azt kell elhoznod nekem, ami az életedben széttört. Én rendbe akarom tenni őket.”

„És végezetül”, mondta a Kisjézus, „add nekem a válaszodat, amit szüleidnek adtál, amikor megkérdezték, hogyan törted el a tányért.” Ekkor a fiú nagyon szomorú lett és ezt suttogta: „Azt mondtam nekik, hogy véletlenül löktem le az asztalról. De ez hazugság. Valójában haragomban a földhöz vágtam.” – „Ezt akartam hallani”, nyugtázta örömmel a gyermek, „hozz el nekem mindig mindent, ami életedben rossz: hazugságaidat, kimagyarázkodásaidat, gyávaságodat és rosszasságodat. El akarom venni őket tőled. Neked nincs rájuk szükséged. Boldoggá szeretnélek tenni, és hibáidat mindig újra meg fogom bocsátani. Akarsz mától kezdve mindig hozzám jönni és megmondani, ami nincs rendben az életedben?”


2. Az ökör és a szamár
Írta: Karl Heinrich Waggerl

Ökörről és szamárról egyetlen szót sem ejt a Szentírás. Nem emlékszem már, hol hallottam először ezt a történetet erről az egyáltalán nem összeillő párról, édesanyám valószínűleg csak kitalálta, hogy a lábainál összesereglett gyermekek fárasztó kérdéseitől hamarabb szabaduljon.

A történet szerint az arkangyal, mialatt József és Mária Betlehem felé vándoroltak, titokban összehívta a környék állatait, hogy kiválasszon közülük egyet vagy kettőt, aki a szent család mellett az istállóban illendően szolgál majd.
Elsőnek természetesen az oroszlán jelentkezett. Csakis egy királyi vérből származó méltó arra, hogy a világ urának szolgáljon. Ő majd erejét fitogtatva fog az ajtó elé állni, hogy mindenkit széttépjen, aki a gyermek közelébe merészkedik. „Te túl bősz vagy nekem”, mondta az arkangyal.
Erre a róka sompolygott elő, és egy gazember ártatlanságának mély meghajlásával adta meg a tiszteletet az angyalnak. Király ide vagy oda, mondta, először is a testi jólétről kell gondoskodnia valakinek. Ezért ő kész arra, hogy az isteni gyermeknek a legédesebb mézet és az anya fazeka számára minden reggel egy tyúkot lopjon. „Te túl léha vagy nekem”, felelte az arkangyal.
Most a páva ereszkedett le peckesen a kör közepébe. A napsugár csillogott tollaiban, suhogva tárta szét tollazatát. Így akarja a jászol mögött is széttárni, magyarázta, hogy ezáltal a szegényes istállót gazdagabban díszítse, mint Salamon a templomát. „Te meg túl hiú vagy nekem”, utasította el őt is az angyal.

Majd sorban jöttek mind a többiek, a kutya és a macska, az okos bagoly és az édesen furulyázó csalogány; mindannyian a saját tudományukat dicsérték, de mindhiába. Végül a szigorú kerub még egyszer körültekintett, és akkor kint a földeken megpillantotta az ökröt és a szamarat, mindkettőt befogva, mert egy parasztnak szolgáltak, és ezért a kútnál nap mint nap körbe-körbe kellett járniuk. Az angyal őket is magához hívatta: „Ti ketten, ti mit tudtok felkínálni?”
„Semmit”, nagyméltóságú úr”, mondta a szamár, és szomorúan csüngette a füleit. „Alázaton és türelmen kívül mi semmit sem tanultunk. A mi életünkben minden egyéb csak még nagyobb verést hozott számunkra.”
„Mindazonáltal”, vetette közbe szerényen az ökör, „talán lehelhetném a széles pofámmal, ha fázik?” „És én a hosszú füleimmel nyáron elhessegethetném a legyeket róla”, mondta a szamár. „Akkor hát ti vagytok a megfelelőek”, zárta le a keresést elégedetten az arkangyal.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA