hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. január - 116. szám

Tartalom:

    U       „Hittérítők akarunk lenni” - Lefebvre érsek előadása
    U      Gyakorlati tanácsok az új miséhez
    U      Tízparancsolat - 6. rész: Ne legyenek más isteneid rajtam kívül - írta: Aquinói Szent TamásA SZENTCSALÁD ÜNNEPE
Az ünnep - 2006. január 8. - orátioja

„Úr Jézus Krisztus, ki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, mikor Máriának és Józsefnek alávetetted magadat: engedd, hogy mindkettőjüknek segítségével Szentcsaládod példája legyen a mi tanítónk, és hogy egykor mi is az ő örök közösségükbe juthassunk.”


Íme megjött a Fejedelem, az Úr: királyság, hatalom és uralkodás ékesítik őt.
(Malak 3,1)                                 

Trónod kezdet óta szilárd, öröktől fogva vagy te.

(Zsolt 92,2)                                 


Részlet a Szunyogh Xavér-féle Misszáléból

Mikor az Úr a keresztfán bemutatta áldozatát, magára vette az emberiség személyét, tehát már akkor is vele együtt ott voltunk. A szentmisében nem a „reális” Krisztus áldozza fel magát, aki testet öltve magára a földön járt, szenvedett és meghalt, hanem a „misztikus” Krisztus, az Egyházban a földön örökké tovább élő és megszentelő Krisztus. De akkor ebbe a „corpus Christi mysticum”-a beletartozunk mi is, most élő hívek, és így mi is áldozati tárgyak vagyunk.GYAKORLATI TANÁCSOK AZ ÚJ MISÉHEZ
Gottesdienstordnung Salzburg - 2006. január

Érvényes az új mise?


A mise érvényességét az átváltoztatás – azaz a kenyérnek Krisztus testévé és a bornak Krisztus vérévé való átváltoztatásának az – érvényessége határozza meg.
    Az új mise érvényes, ha a pap megfelelő intencióval mutatja be. A papnak ugyanis azt kell tennie, amit Krisztus és az Egyház a mise ünneplésekor tesz, azaz, magát tudatosan eszközként kell Krisztus és az Egyház szolgálatába állítania. Ha tehát a pap tudatosan, az egyházi tanítással ellentétben nem áldozatot akar bemutatni, hanem csak az Utolsó Vacsorára való emlékezést akarja ünnepelni, a mise érvénytelen. Mivel az új miserítust könnyű ilyen protestáns módon értelmezni, attól kell tartani, hogy számos pap akad már, akinek nincs meg a helyes intenciója a mise ünnepléséhez, különösen, ha tanulmányai során az Egyházról, a papságról és a miséről is egészen hamis képet kapott.
    A mise érvényességének további feltételei a helyes anyag és forma, azaz búzakenyér és szőlőbor használata, valamint a pap által az átváltoztatás szavainak kimondása: „Ez az én testem – ez az én vérem (illetve vérem kelyhe)”. Ha más kenyeret vagy bort használnak, vagy ha a pap nem mondja el az átváltoztatás szavait, a mise érvénytelen lesz.

Különösen nagy probléma adódik abból a tényből, hogy a legtöbb anyanyelvi misekönyvben a kehely fölött kimondott átváltoztatási szavakat helytelenül fordították le. A latin kiadásban még mindig helyesen ez áll: „Az én vérem, mely értetek és sokakért kiontatik.” Ebből az fordítók ezt a mondatot csinálták: „Az én vérem, mely értetek és mindenkiért kiontatik.” Ez a fordítás nyilvánvalóan téves. A „mindenkiért” kifejezés se a Szentírás beszámolóiban, se egyetlen hagyományos liturgiában nem szerepel. Bár igaz, hogy Krisztus minden emberért kiontotta a vérét, és így minden embernek megvan a lehetősége az üdvösség elérésére, de ez csak az üdvösség felajánlását jelenti. A misében azonban az Új Szövetségről van szó, és ehhez a szövetséghez éppen nem mindnyájan tartoznak, hanem csak sokan, mégpedig azok, akik az üdvösséget el is fogadják. A misében tehát nem az üdv felajánlásáról, hanem annak hatékony elfogadásáról van szó.
    Nyilvánvaló, hogy a hamis fordítás oka a „mindenki meg van váltva” modern tana, azaz annak hite, hogy egyetlen ember sem kárhozik el. Ezzel az átváltoztatás szavai valóban egy tévtant képviselnek! Ez ugyan még nem teszi feltétlenül érvénytelenné a misét, legalábbis akkor nem, ha a pap a „mindenkiért” kifejezést tanbelileg helyesen érti, vagyis, az üdv mindenkinek való felajánlásaként. De a „mindenkiért” ebben az esetben is helytelen. Ha azonban a pap valóban a „mindenki meg van váltva” értelmében ejti ki őket, akkor a bor átváltoztatása minden bizonnyal érvénytelen.

Szabad-e részt venni az új misén?

Még ha az új mise érvényes is, Istennek biztosan nem lehet igazán tetsző, mivel öku-menikus és protestantizáló. Ezen kívül veszélyt jelent a katolikus szentmiseáldozat- ban való hit számára, és ezért feltétlenül el kell utasítani. Aki felismerte az új mise adta problémákat, annak nem szabad azt többé látogatni, mivel az ilyen látogatásokkal csak veszélyezteti a hitét, azon kívül az új misén való részvételével a reformokkal való egyetértéséről ad tanúbizonyságot.

Az a kifogás, hogy egy misét, ami érvényes, látogatni is lehet, nem fogadható el. Egy szentségtörő mise, amelyet egy kiugrott pap olvas, hogy Krisztust kigúnyolja, szintén érvényes lehet, de természetesen nem szabad rajta részt venni. Ugyanígy nem szabad egy ortodox pap skizmatikus miséjén részt venni, holott annak miséje biztosan érvényes és a rítus méltóságteljes.
    Az sajnos tény, hogy az új miserítus miatt megszámlálhatatlanul sok katolikus vesztette el a mise áldozatában való hitét, és ehelyett olyan elképzelésük van a miséről, amely a protestáns úrvacsorának felel meg. Ebből következik aztán, hogy a többség már semmilyen lényeges különbséget nem lát a katolicizmus és a protestantizmus között, vagyis elveti a katolikus hit mint egyedül létező igazság dogmáját. Mivel az új mise a hit mai válságának egyik fő forrása, távolságot kell tőle tartani.

Semmilyen körülmények között nem látogatható az új mise?

Az új mise látogatására ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nem-katolikus istentiszteletekére: családi vagy munkahelyi okokból jelen lehet rajtuk lenni. Mindazonáltal csak passzívan, és mindenekelőtt nem szabad áldozáshoz járulni.

Mit kell tenni, ha valaki nem tud minden vasárnap részt venni a tridenti misén?

Akinek nincs lehetősége arra, hogy minden vasárnap tridenti misén vegyen részt, az fel van mentve a vasárnapi mise-látogatás parancsa alól, mivel ez csak a valódi katolikus mise látogatását írja elő. Mindazonáltal törekedni kell a tridenti mise, ha nem is minden vasárnap, de legalább rendszeres időközökben történő ünneplésére. Azokon a vasárnapokon, amelyeken ez nem lehetséges, tanácsos valamilyen méltó pótlást végezni, például a rózsafüzér vagy a miseszövegeknek az anyanyelvű misekönyvből való elimádkozását, mialatt a máshol, egy templomban ünnepelt misével egyesülni és szellemi módon áldozni lehet.


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA