hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2006. szeptember - 124. szám

Tartalom:

    U      Egymillió rózsafüzér a pápának
    U      A Szent X. Pius Papi Közösség az Egyház műve - írta: P. Bernhard Zaby
    U      A nyugat bukása - írta: P. Peter Lang
    U      Imádd Istent - írta: Müller Péter S. J.
    U      Hiszek egy Istenben - írta: Aquinói Szent TamásEGYMILLIÓ RÓZSAFÜZÉR A PÁPÁNAK
Bernard Fellay püspök
2006. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén
írott levele a hívekhez
Kedves Hívek!
Engedjék meg nekem, hogy eme új mandátumom első levelét azzal vezessem be, hogy köszönetemet fejezem ki az Önök imáiért, amit általános káptalanunk sikeréért mondottak. A káptalan egész ideje alatt egy felhőtlen, de ugyanakkor nagyon intenzív atmoszférában igenis éreztük azt a szellemi támogatást, amiben Önök részesítettek bennünket. Szeretnék most Önöknek imáik és a káptalanunk gyümölcseiből néhányat bemutatni.
     Első helyen a választások: a káptalan tehát elhatározta, hogy újfent megbíz az általános rendfőnöki mandátummal, annak hosszúsága ellenére is. Bátorkodom ismét az Önök még erősebb imáiba ajánlani magamat, hogy e drága segítséggel e feladat – mely nehéz és egyúttal nagyszerű – elvégzését a legjobb módon megoldhassam.
     A káptalan a közösség két asszisztensét is megválasztotta: Niklaus Pfluger atyát, akinek két bátyja és két unokaöccse szolgál papként nálunk, egy további bátyja barátként és két nővére apácaként. Előzőleg a svájci disztrikt, aztán a zaitzkofeni papszeminárium, majd a német disztrikt vezetésével volt ez a svájci születésű pap megbízva. Így kiváló tapasztalatokat szerzett mind a papi képzés, mind a disztriktvezetés területén.
     Alain Nély abbénak, aki először a St. Joseph des Carmes iskola tanára, majd a Marseille-i priorátus és végül az olasz disztrikt vezetője volt, szintén alapos ismeretei vannak mind az ifjúság és a papok, mind egy disztrikt vezetésének területén.
     Mindkét asszisztens Svájcban, Menzingenben fog lakni és tevékenykedni, ahol 1993 óta a rendházunk található. Értékes munkát fognak nyújtani a papi közösség jó működéséhez; alkalmuk lesz a világot beutazni és így a rendház és a közösség papjai és hívei közötti kapcsolatot még jobban kiépíteni.

A káptalan munkája nem korlátozódott csupán a választásokra, hanem lehetőséget adott, hogy helyzetünket átvizsgáljuk, hibáinkat, melyeken javítanunk kell, átgondoljuk, irányelveket fogalmazzunk meg, hogy szabályzatunk értelmében papjaink egyre jobban élhessenek, és így Önöknek az ég kegyelmét és ajándékait hatásosabban átadhassák.
     Természetesen a Rómához fűződő kapcsolatunk mostani állását is alaposan megvizsgáltuk. A lehető legnagyobb egyértelműség iránti aggodalmunkban és abban az igyekezetünkben, hogy mindennemű hamis reményt és illúziót elkerüljünk, a káptalan ez ügyben egyhangúlag hozott egy határozatot.

E szempontokat figyelembe véve a káptalan megbízott engem, hogy Önökkel egy nagyra törő vállalkozást közöljek: a Papi Közösségnek az a szándéka, hogy a Legfőbb Pásztornak október, a rózsafüzér hónapjának végére egy egymillió rózsafüzérből álló lelki virágcsokrot nyújtson át. A rózsafüzéreket a következő imaszándékra kell elmondani: Imádkozzunk,
     1. hogy XVI. Benedek pápa az égtől megkapja a szükséges erőt minden idők miséjének, a Szent V. Pius után elnevezett misének a tökéletes szabaddá tételéhez;
     2. hogy helyreálljon Urunk Jézus Krisztus királysága a társadalom felett;
     3. hogy diadalmaskodjon Szűz Mária Szeplőtelen Szíve.

Tehát egy igazi rózsafüzér-kereszteshadjárat, amire Önöket felszólítjuk. Ez az ima, melyet maga a Boldogságos Szűz Mária ajánlott oly gyakran számunkra, úgy áll a mai krízis idejében szemünk előtt, mint a keresztények támogatásának, védelmének és üdvének nagy eszköze. Évszázadok óta, mióta a világ és az Egyház közötti ellentét egyre erősebben érezhetővé vált, olyan ez az ima, mint a mennyből ajándékba kapott fegyver magunk védelmére, üdvére és győzelmére.

Ezért ajánljuk Önöknek, hogy habozás nélkül kezdjenek hozzá virágcsokrunk számára lelki rózsákat gyűjteni. Papjaink nemsokára közlik Önökkel a szükséges utasításokat, hogy kell ezt a kincset összeszedni.
     Mindezen felül mind a római tekintélyek, mind a mennyel szemben ezzel a természetesen szimbolikus mennyiséggel ama elhatározásunkat és eltökéltségünket is ki akarjuk fejezni, hogy hajlandók vagyunk kérésünk árát megfizetni.

Abban a bizonyosságban, hogy Égi Anyánk – aki bizonyára nem lehet közömbös korunk keménységének és a minket körülvevő lelki nyomorúságnak láttán, és aki előbb vagy utóbb teljesíti ez imában foglaltakat, ami az ő saját felhívásának felel meg – gyermekeinek könyörgő imáit meghallgatja, a káp-talan összes döntését Szűz Mária Szeplőtelen Szívének anyai jóindulatára és Jézus Szentséges Szívének védelmére bízta, hogy Ő áldja meg munkánkat, és tegye hatékonnyá Isten nagyobb dicsőségére és mindannyiunk üdvére.

Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria
Kedves Mária a gyermekkel, add mindannyiunkra áldásodat.

A képen a Mátraverebély-Szentkúti Boldogasszony látható szeptember hónapbanIMÁDD ISTENT
Részlet Müller Lajos S. J. „Az első parancs” című könyvéből
Imádásunkat nem lehet s nem is szabad mindig csak lelkünk mélyén rejtegetnünk. Külsőleg is ki kell azt fejeznünk, térdhajtás, leborulás stb. által, főképpen pedig azzal, hogy az Egyházunk által előírt vasár- és ünnepnapi szentmiseáldozaton részt veszünk. Hiszen elvégre az egész ember, testestül lelkestül Isten teremtménye és tulajdona; méltó s igazságos tehát, hogy az egész ember külsőleg is imádja őt.
     Súlyos bűnt követ el tehát az az ember, aki hitét, vallását csupán belsőképp, titokban akarja gyakorolni. Az ilyen gyáva katonáját Jézus Krisztus is szégyenleni fogja egykor édes Atyja s az ő angyalai előtt.

Az embernek ugyanis megvan az a szomorú tehetsége, hogy a könnyelmű élet elnémítja benne a szemrehányó Isten szavát, a lelkiismeretét. Az eltompult lelkiismeret a haragvó Isten legborzasztóbb büntetése, az örök kárhozat biztos előjele.Szolgáidnak, kérünk, Urunk, add meg a mennyei kegyelem ajándékát,
hogy akiknek üdvössége a boldogságos Szűz születésével kezdődött:
azok számára az ő születésének áldozattal megült napja
adja meg a béke gyarapodását
                                                                                      Kisasszony napjának orátioja


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA