hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2007. május - 132. szám

Tartalom:

    U      Az áldozat, az áldozat bemutatása - 2. rész - írta: P. Matthias Gaudron
    U      A szentmise története - 8. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
    U      KönyörgésekIMÁK
a
LELKI ÉLET
című, 1931-ben megjelent, görög-katolikus imádságoskönyvből

KÖNYÖRGÉS HAZÁNK SORSÁNAK JOBBRAFORDULÁSÁÉRT
(A magyar püspöki kar 1921. november 16-17-én tartott tanácskozmányából)

Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva Hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.
     Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak, és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.
     A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésünket. Könyörülj rajtunk a te irgalmasságod szerint.
     Ha a sok súlyos csapás a Te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségünket, és rövidítsd meg látogatásod idejét!
     Add a hatalmat azok kezébe, akik azt tőled veszik, és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!
     Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon. Amen.


RENDÜLETLEN ERŐS HITÉRT

Szeplőtelen szűz Mária, Isten Anyja s a mi anyánk! Tennen szemeddel látod, hogy az ördög és a világ minden oldalról mily erőmegfeszítéssel támad, mily eszeveszett harcot folytat a mi szent katolikus hitünk ellen, melyben szent védelmed segítségével élni, halni erős szándékunk, hogy majdan az örök dicsőség szerét ejtsük. Újítsd meg, te, aki a keresztények segítsége vagy, újítsd meg a régi jó időkben aratott győzelmeidet, és mentsd meg most is hozzád esengő gyermekeidet, kik a jelen úttal szavukat adják s azon szent fogadást teszik kezeidbe, hogy soha semmiféle istentelen gonosz és titkos társulat tagjai nem akarnak lenni. Ajánld tehát fel, te, aki merő szentség vagy, mutasd be isteni Fiadnak e fogadalmunkat és hatalmas szószólásod erejével eszközöld ki az arra segítő malasztot, hogy fogadott szavunkat váltig emberül megtartsuk. Vigasztald meg az anyaszentegyház látható fejét, a pápát, adj a katolikus püspöki karnak kitartó erőt és bátorságot, a papsággal pedig és a hívekkel, kik királyné asszonyunknak tisztelnek, éreztesd oltalmad hathatós erejét, és közbenjárásod nagy hatalmával siettesd ama várva-várt napnak hajnalát, amikor majd minden nemzetség egy legfőbb pásztor köré fog csoportosulni. Amen.

Mária, keresztények segítsége!
Könyörögj érettünk. (100 napi búcsú)


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA