hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2007. június - 133. szám

Tartalom:

    U      Valóban eltörölték alimbust? - 2. rész - írta: P. Matthias Gaudron
    U      Könyörgés
    U      Az áldozat, az áldozat bemutatása - 3. rész - írta: P. Matthias Gaudron
    U      A szentmise története - 9. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)


IMA
a
LELKI ÉLET
című, 1931-ben megjelent, görög-katolikus imádságoskönyvből

II. RÁKÓCZI FERENC IMÁDSÁGA A HAZÁÉRT NEHÉZ IDŐBEN


Teremtőisten! Igazság kútfeje, kegyelmek kimeríthetetlen forrása, Te parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki. Bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat. Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elhomályosodjék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Csaknem méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk Tőled, Istenünktől és Urunktól. Mindazáltal, ó Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását.
     Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylődő választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantottad felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak. Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, a balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak. …
     Add végül mi Urunk, legkegyelmesebb Atyánk, magyarok nagy, szent, hatalmas Istene, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őrévé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Te hozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Amen.vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA