hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. április - 143. szám

Tartalom:

    U      Hogyan tartsunk gyümölcsöző lelkiismeret vizsgálatot
    U      A lelki harc - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      Pascendi Dominici Gregis - 8. rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A szentmise története - 19. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


FELTÁMADTAM
ÉS ÍME, VELED VAGYOK:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Te igitur

Ezzel az imával kezdi meg a pap a kánont, amelynek első imádságai előkészítik a lelkeket az átváltoztatás szertartására. Öt imádságot találunk itt, amelyek éppen előkészületi jellegüknél fogva szorosan együvé tartoznak. Sőt az első három ima, vagyis a Te igitur, a Memento és a Communicantes tulajdonképpen ma is egy ima, amit a tartalom összefüggésén kívül már a külső alak is mutat, mert a záró klauzula («Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.») csak a harmadik imádság után következik. Ezek az imák nem egy időben keletkeztek. A IV. század végéről származó De sacramentis című könyv e helyen csak egy imát közöl, amely tartalmilag hasonlít a mi Hanc igitur és a Quam oblationem kezdetű imádságainkhoz. Az öt ima közül az első három mintegy megismétlése a felajánlás imádságainak, az utolsó kettő pedig az így újból felajánlott áldozati tárgyaknak utolsó megszentelése a konzekrálás előtt. Ezekben az imákban – mint ahogy a konzekrációs kánon többi imájában is – a pap a mennyei Atyához imádkozik a Fiú által. Ez volt általában a régi liturgiának a szokása. Csak a későbbi időkben keletkezett imák szólítják meg egyenesen az Úr Jézust. Hasonlóképpen jellemző vonás ezeken az imákon az is, hogy a pap többes számban imádkozik («kérünk és esedezünk») s így imájába a híveket is belefoglalja. Ez is a régi Egyház szokására vezethető vissza, amelynek minden imája közös imádság volt.

A pap, miután a misekönyvet a kánonnál felütötte, mélyen meghajol s kezdi a következő imát: Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum, Fílium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus, ac petimus, uti accepta habeas et benedicas haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata: in primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica; quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostra N. et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus. – Téged ezért, legkegyelmesebb Atya, Jézus Krisztus, a te Fiad s a mi Urunk nevében esedezve kérünk, hogy fogadd el s áldd meg ezeket az ajándékokat, ezeket az adományokat, ezeket a szent és sértetlen áldozati tárgyakat, melyeket főképpen katolikus Anyaszentegyházadért neked bemutatunk, hogy azt az egész világon békében és egységben megőrizni, megtartani és kormányozni méltóztassál a te szolgáddal N. pápánkkal és N. püspökünkkel és minden igazhívővel s a katolikus és apostoli hit minden igaz követőivel együtt. ...


Áprilisi istentiszteleti rend

április 5.
április 6.
április 19.
április 20.
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
Mária Szíve engesztelő szombat
JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA
Szűz Mária szombat
HÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise (benne első áldozás)
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA