hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. május - 144. szám

Tartalom:

    U      A vallásszabadsággal kapcsolatos vaszélyes félreértésekről - Írta: Dr. Rafael Hüntelmann
    U      A lelki harc - 2. rész - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      Pascendi Dominici Gregis - 9. rész - Szent X. Pius pápa enciklikája a modernisták tévedéseiről
    U      A szentmise története - 20. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


SPÍRITUS DOMINI REPLÉVIT
ORBEM TERRÁRUM,
ALLELUJA!
Az Úr Lelke betölti a föld kerekségét, alleluja!

VENI SANCTE SPÍRITUS,
   ET ÉMÍTTE CæLITUS
     LUCIS TUæ RÁDIUM

Jöjj Szentlélek Istenünk,
add a mennyből éreznünk fényességed sugarát.


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Megemlékezés az élőkről

Miután a pap az összes keresztényekért imádkozott, kifejezetten megemlékezik azok-ról az élő hívekről, akikért a szentmisét bemutatja: Memento, Domine, famulorum famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus: pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suae: tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero. – Emlékezzél meg, Urunk, N. N. szolgáidról és szolgálóidról és minden itt jelenlevőről, kiknek hite és áhítata előtted ismeretes: kikért neked bemutatjuk a dicséret ez áldozatát, avagy kik neked felajánlják magukért és övéikért, lelkük megváltásáért, egészségük és jó-létük reményében és teljesítik neked, örök, élő és igaz Istennek tett fogadalmaikat.

...

Szent Jeromos panaszkodik egyes hívek hiúsága miatt, akik csak azért adnak aján-dékokat, hogy a szerpap az ő nevüket is felolvassa. Ebben az időben, vagyis az V. században már a kánon alatt olvasták fel a diptichákat. Az előző századokban a ne-vek s a szándékok felolvasása valószínűleg felajánláskor történt. A XII. századtól kezdve a hívek adakozása mindinkább gyérült, így azután a nevek felolvasásának a szokása is elmaradt. Ettől kezdve a pap csak halkan ejtette ki a neveket, ma pedig már csak rövid ideig megáll a szövegben s lélekben imádkozik azokért, akikért a szentmisét be akarja mutatni. Valamelyes maradványa a régi gyakorlatnak az a szo-kás, hogy némely helyeken a pap evangélium után kifordul s kihirdeti, hogy kiért, vagy milyen szándékra fogja a szentmisét bemutatni. Más helyeken a kántor szokta a mise elején, vagy felajánláskor a miseszándékot kiénekelni. Legtöbb helyen az előző vasárnapon hirdetik ki, vagy a templom ajtajára kifüggesztik az egész heti miseszándékokat.
     De a pap nemcsak azokról emlékezik meg, akik a szentmisét felajánlják, hanem a jelenlevőkről is. Ezekről azt jegyzi meg: «akiknek hite ismert és áhítata tudott előtted», vagyis csak Isten tudja, ki az igazhívő a jelenlevők közül s kiben van igazi áhítat. A hitetlen ember, vagy a lanyha s bűnös keresztény nem részesül igazán a szentmise gyümölcseiben.


Májusi istentiszteleti rend

május 10.
május 11.
május 17.
május 18.
május 31.
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
Pünkösd vigíliája
PÜNKÖSDVASÁRNAP
Esztergomi zarándoklat
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP
Szűz Mária királynő
18 óra
10 óra

10 óra
18 óra
szentmise
ünnepi mise

ünnepi mise
szentmise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA