hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. július - 146. szám

Tartalom:

    U      Csak azt követjük, amiz az Egyház mindig tett - Mgr. Fellay 2008. június 28-i rádióinterjúja
    U      A közösség Lefebvre érsek hitvallását teszi a magáévá - A Szent X. Pius Papi Közösség 2008. július 1-i sajtóközleménye
    U      A Szűzanya Fatimai jövendölése - Írta: P. W. Göttler
    U      A szentmise története - 22. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


JÚLIUS HÓ
JÉZUS LEGDRÁGÁBB VÉRÉNEK HÓNAPJA


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA

Hanc igitur és Quam oblationem ima

Mit jelent a római liturgiában ez a kézfeltétel? A legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy a pap az Úr előtt rá akar mutatni az áldozati tárgyakra («hanc … oblationem») s mintegy fel akarja azokra hívni az Úr figyelmét, mielőtt az átváltoztatás megtörténnék. Mások az ószövetségi liturgiából magyarázzák ezt a szokást. Az ószövetségben ugyanis a pap rátette a kezét az áldozati állatra, s ezzel kifejezte azt, hogy a feláldozandó állatra átviszi az emberek bűneit. Már most minden bűnös embernek magának kellene meghalnia a bűneiért. De a pap a kézfeltétel által jelzi, hogy az emberek bűneit ráhelyezi erre az áldozati bárányra, vagyis Jézusra, aki önként vállalkozott, hogy meghal az emberek bűneiért. Hogy milyen szempontok vezették V. Pius pápát, mikor a misekönyv-reform kapcsán (1570) ezt a szertartást behozta, ma már nem tudjuk megállapítani. Annyi azonban bizonyos, hogy ez a kézfeltétel, ha nem is nagyon régi szertartás, mert hiszen több mint ezer évvel később keletkezett, mint a Hanc igitur szövege, mégis nagyon kedves s igen mélyértelmű szokása a miseliturgiának.

A Quam oblationem kezdetű ima egyik legrégibb része a kánonnak. Oly szorosan kapcsolódik az átváltoztatás szövegéhez, hogy egyes szerzők a konzekrálás rítusához számítják. Szerintük ez a szöveg volt a nyugati liturgia epiklézise, vagyis a Szentlélek segítségül hívása, hogy hajtsa végre az átlényegülést. Ez az ima egészen a legújabb időkig élénk vitára adott alkalmat. A liturgikus szerzők ugyanis egy ilyen ősrégi imánál minden szót fontosnak tartanak s megmagyarázására minden lehetőt megtesznek. Így mindjárt felkelti az érdeklődést a szent áldozatra vonatkozó jelzőknek eme sorozata: «benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque». Mit jelent ez az öt jelző? Mi ebbe a részletkérdésbe itt mélyebbre bele nem hatolhatunk, mindazonáltal megjegyezzük, hogy ezek a jelzők egyrészről általánosságban ugyanazt fejezik ki, hogy t. i. az Úr tegye kedvessé színe előtt ezt az áldozatot, másrészről nem lehet ezt a szöveget puszta szószaporításnak (tautologia) nevezni, mert mindegyik szó valamilyen árnyalati különbséget tartalmaz. Véleményünk szerint a leghelyesebb fordítás ez : «méltóztassál ezt az áldozatot, áldottá, megfelelővé, érvényessé, értelmes voltunkhoz méltóvá s előtted kedvessé tenni». (A Szunyogh Xavér misekönyvben ez áll: «áldottá, tulajdonoddá, érvényessé, szellemivé és elfogadhatóvá tenni».) Ez alatt a pap ötször keresztet vet az áldozati tárgyakra, hogy azokat tőle tel-hetőleg megszentelje. Egyesek szerint ez az öt keresztvetés a kereszten függő isteni Üdvözítő öt szent sebére emlékeztet.

A pap kifejezi legfőbb vágyát, hogy ez az áldozat «Testévé és Vérévé változzék a te szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak». Az Úr szentséges nevének említésére fejét mélyen meghajtja, kezét tisztelettel összezárja s most megnyílik előtte a szentek szentje.


Júliusi istentiszteleti rend

július 5.
július 6.

július 19.
július 20.
szombat
vasárnap

szombat
vasárnap
engesztelő szombat
PÜNKÖSD UTÁNI 8. VASÁRNAP

Páli Szent Vince
PÜNKÖSD UTÁNI 10. VASÁRNAP
18 óra
10 óra

18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise
szentségimádás
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA