hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. augusztus - 147. szám

Tartalom:

    U      A pokol mégsem üres - Professzor Georg May prédikációja
    U      A lelki harc - 3. rész - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      A szentmise története - 23. rész - írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»


ALLELUJA, ALLELUJA.
MENNYEKBE VITETETT MÁRIA,
ÖRVEND AZ ANGYALOK SEREGE.

ALLELUJA!


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Átváltoztatás

A legméltóságteljesebb pillanat elérkezett. A pap már nem saját nevében, nem is pusztán az Egyház nevében, hanem Jézus Krisztus nevében beszél és cselekszik. Az ő ajkaival maga az Úr beszél, mert hiszen nem a pap testére vonatkoznak a pap ajkairól elhangzó szavak: Ez az én testem. Jézus maga mondja a szentmisében ezeket a szavakat s a természet engedelmesen meghajol Ura akarata előtt s Jézus testévé válik a kenyér.

A pap kezébe veszi az ostyát, miközben e szavakat mondja: Qui pridie quam pateretur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in caelum ad te Deum, Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim Corpus meum. Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim Calix Sanguinis mei, novi et aeterni testamenti: mysterium fidei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis. – Ki a szenvedése előtti napon szent és tiszteletreméltó kezébe vette a kenyeret és fölemelvén szemét az égre, hozzád, mindenható Atyaisten, neked hálát adván, azt megáldotta, megtörte és tanítványainak adta, mondván: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan: Mert ez az én Testem. Hasonló módon, miután vacsoráltak, ezt a drága kelyhet is szent és tiszteletreméltó kezeibe vette: neked ismét hálát adván: megáldotta és tanítványainak nyújtotta, mondván: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan: Mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé; a hit titka, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Valahányszor ezt teszitek, az én emlékezetemre tegyétek.

Ezeket a szavakat a pap nem imádságképpen, hanem elbeszélő alakban, történetileg mondja el, vagyis elbeszéli az utolsó vacsorának és az Oltáriszentség alapításának a történetét, úgy azonban, hogy szavait a mennyei Atyához intézi («hozzád, mindenható Atya »). A pap a lényeget illetőleg egészen pontosan azt teszi, amit Jézus tett az utolsó vacsora alkalmával. Ahogy mi egy történet elbeszélésénél a történetben szereplő személyek beszédmódját s mozdulatait utánozni szoktuk, úgy a pap is nemcsak Jézus szavait ismétli meg, hanem ezeket a szavakat ugyanolyan mozdulatokkal is kíséri, mint Jézus tette az utolsó vacsorán. Ez volt ugyanis az Úr kifejezett óhajtása, mikor így szólt: «Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.» Ezért a pap kezébe veszi a kenyeret, feltekint az égre, hálaadás jeléül meghajtja a fejét. Csak a «fregit» és a «dedit» szavaknál nem töri meg az ostyát és nem adja lelki táplálékul a tanítványoknak, mert ezek a cselekedetek a szentmisében később történnek.


Augusztusi istentiszteleti rend

augusztus 2.
augusztus 3.

augusztus 14.
augusztus 15.
augusztus 16.
augusztus 17.
szombat
vasárnap

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
engesztelő szombat
Pünkösd utáni 12. vasárnap

Nagyboldogasszony vigíliája
NAGYBOLDOGASSZONY
Szt. Joákim
Szent István előrehozott ünnepe
18 óra
10 óra

18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise
szentségimádás
szentmise
ünnepi mise
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA