hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          SZENT MARGIT LAP
          A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el.
          2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
          feltöltésre az összes eddig megjelent és ezután megjelenő szám anyaga.

          „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.”
               (Mt 10,32)


2008. szeptember - 148. szám

Tartalom:

    U      Az evolúció-elmélet eredete - Írta: Prof. Henry M. Morris
    U      A lelki harc - 4. rész - Írta: Lorenzo Scupoli
    U      A szentmise története - 24. rész - Írta: Dr. Petró József (ez cikk csak később lesz olvasható a honlapon)
             FIGYELEM! az első két rész már olvasható a honlap «szentmise oldalán»Szeptember 14.
A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA

„Már csak kevés ideig vagyon nálatok a világosság; járjatok, míg tiétek a világosság, hogy sötétség ne lepjen meg benneteket; mert aki sötétben jár, nem tudja, hová megyen. Míg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a vi-lágosság fiai legyetek.” (Jn 12,34-36)
(Az ünnep evangéliuma)


A szentmise története
(Részlet)

A MISE KÁNONJA
Supra quae

Az újszövetség nagyszerű áldozatának fenségét mutatja az is, hogy az Úr már az ószövetségi áldozatok között előképeket állított, amelyek reá vonatkoznak. Egészen megfelelő dolog tehát, hogy a pap ezekre az ószövetségi áldozatokra való hivatkozással is kérje a Mindenhatót a szentmiseáldozat kegyes elfogadására. A pap így könyörög: Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris: et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patri-archae nostri Abrahae: et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam. – Melyre kiengesztelten, derült arccal tekinteni méltóztassál: és fogadd el kegyesen, amint kegyesen elfogadtad igaz gyermekednek, Ábelnek ajándékait és ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát: és melyet ne-ked bemutatott a te főpapod, Melchizedek, a szent áldozatot, a szeplőtelen ajándékot.

Három ószövetségi áldozatról van itt szó, amelyek, mint Krisztus Urunk áldozatának előképei, emelik a szentmise fényét. Ábel, aki nyájának legjavát áldozta fel Istennek (Gen 4,4), s akit Káin megölt, előképe Krisztusnak, az «elsőszülöttnek a sok testvér között» (Róm 8,29), akit a zsidók keresztre feszítettek. Ábrahám kész volt feláldozni egyetlen fiát, Izsákot (Gen 22), s így áldozata emlékeztet Isten egyszülött Fiának áldozatára a Kálvárián. Ábrahámot «a mi pátriárkánknak» nevezi a liturgia, mivel erős hite és bizodalma Istenben atyjává tette őt mindazoknak, akik hisznek. Szent Pál is ily értelemben írja a galatákhoz: «Értsétek meg tehát, hogy akik e hitből vannak, azok fiai Ábrahámnak» (Gal 3,6). Azután a pap Melchizedek áldozatára hivatkozik, aki kenyeret és bort ajánlott fel Istennek. Személyéről a szentírás azt mondja, hogy «Sálem királya» és «a fölséges Isten papja» volt (Gen 14,18), továbbá, hogy «atya nélkül, anya nélkül, nemzetségtábla nélkül való; mivel sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, hasonlóvá tétetett Isten Fiához és pap marad mindörökké» (Zsid 7,3). E szavak szerint a szentírás azért nem említi Melchizedek származási adatait s csak papi mivoltát domborítja ki, hogy ezáltal is kimutassa hasonlóságát Krisztussal, akinek az isteni természete szerint anyja nem volt s mint embernek atyja nem volt, de mint Isten örökkévaló. Melchizedek a szentírás szerint pap volt, de nem volt főpap, mert Áron nemzetségének főpapi tiszte későbbi keletű. A liturgia «summus sacerdos» kifejezése tehát inkább «kiváló papot, mint «főpapot» jelent.


Szeptemberi istentiszteleti rend

szeptember 20.
szeptember 21.
szeptember 27.
szeptember 28.
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
Isten-anya szombat
Pünkösd utáni 19. vasárnap
Szent Kozma és Damján
Pünkösd utáni 20. vasárnap
18 óra
10 óra
18 óra
10 óra
szentmise
ünnepi mise
szentmise
ünnepi mise


vissza
a SZENT MARGIT LAP oldalra                                       a KEZDŐLAPRA