OFFICIUM DIVINUM

Kalauz
A KERESZTÉNY KATOLIKUS ISTENI SZOLGÁLATRA
magánszemélyeknek

AZ EGYHÁZ IMÁI ÉS PARANCSAI

Az Úr imája
(MIATYÁNK)

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben; Szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el országod; Legyen meg a te akaratod, miképpen menyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

Oratio Dominica

Pater noster, qui es in caelis; Sanctificetur nomen tuum; Adveniat regnum tuum; Fiat voluntas tua sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem: Sed libera nos a malo. Amen.


Angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes! Az Úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Salutatio Angelica

Ave Maria, gratia plena! Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.


Apostoli Hitvallás
(HISZEKEGY)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték; szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölmene a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnét lészen jövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben; egy szent katolikus Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet. Amen.

Symbolum Apostolorum

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus est; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis: ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

Nicea-konstantinápolyi hitvallás
(CREDO)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. És az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, ki egylényegű az Atyával, és aki által minden lett. Ki érettünk, emberekért és a mi üdvösségünkért leszállott a mennyekből, testet öltött a Szentlélek által Szűz Máriától: és emberré lett. Pontius Pilátus alatt érettünk megfeszíttetett, szenvedett és eltemettetett; és harmadnapra az Írás szerint föltámadott; és fölment a mennyekbe, ott ül az Atyának jobbja felől, és újra eljön dicsőséggel, hogy megítélje az élőket és a holtakat, s országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, ki az Atyától és a Fiútól származik, kit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, ki a próféták által szólott. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. És várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

Symbolum nicaeno-constantinopolitanum

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibilium ómnium, et invisibilium. Et in unum Dóminum Jesum Christum, Filium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia saecula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de caelis. (Itt kell letérdelni:) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine: Et homo factus est. (Itt kell felállni.) Crucifixus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in caelum, sedet ad déxteram Patris. Et iterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos: cujus regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum, et vivificántem: qui ex Patre, Filióque procédit. Qui cum Patre et Filio simul adorátur, et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confiteor unum baptisma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri saeculi. Amen.


Ima hajnali, déli és esti harangszóra
(ÚRANGYALA)

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária …
Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária …
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária …
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Angelus Domini

Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto: Ave Maria …
Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria …
Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria …
Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Út digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus: Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, út qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad ressurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

Mennynek királyné asszonya

Mennynek királyné asszonya! Örülj szép szűz, Alleluja! Mert kid méhedben hordozni méltó voltál: Alleluja! Amint megmondotta vala, föltámada: Alleluja! Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket: Alleluja! Örülj és örvendezzél, Szűz Mária, Alleluja. Mert bizonnyal feltámadott az Úr, alleluja!

Regina coeli

Regina coeli laetare: Alleluja! Quia quem meruisti portare: Alleluja! Resurrexit, sicut dixit: Alleluja! Ora pro nobis Deum: Alleluja. Gaude et laetare Virgo Maria: Alleluja! Quia surrexit Dominus vere: Alleluja.


TE DEUM

Téged Isten! dicsérünk, Téged Urunknak tartunk. Téged örök Atya Isten, az egész föld tisztel. Neked mindnyájan az angyalok, Neked az egek és minden hatalmasságok! Neked a kerub és szeráf angyalok szüntelen szóval énekelnek: szent, szent, szent a seregeknek Ura Istene. Teljesek az egek és föld fölséged dicsőségével. Téged az apostoloknak dicsőséges kara, Téged a próféták dicsőséges száma, Téged a mártíroknak fényes seregei dicsérnek. Téged széles e világon vall és dicsér az anyaszentegyház. Végtelen fölségű Atya Istent, a Te tiszteletreméltó, igaz és egyetlenegy Fiadat, a vigasztaló Szentlelket is. Te dicsőség királya, Krisztus! Te az Atya Istennek örökkévaló Fia vagy. Te az ember megszabadításáért fölvevén az emberi természetet, nem iszonyodtál a Szűznek méhétől. Te meggyőzvén a halál fullánkját, megnyitád híveidnek a mennyországot. Te az Istennek jobbján ülsz, Atyádnak dicsőségében. E világra jövendő bírónak hiszünk Téged lenni. Téged azért kérünk, légy segítséggel a Te szolgáidnak, kiket szent véreddel megváltottál. Engedd, hogy az örök boldogságban a Te szenteid közé számíttassunk. Üdvözítsd, Uram, a Te népedet, s áldd meg a Te örökségedet. És igazgasd őket és magasztald föl őket most és mindörökké. Minden napon áldunk Téged, és dicsérjük a Te nevedet örökké, s mindörökkön örökké. Méltóztassál, Uram, a mai nap minden bűntől minket megőrizni. Könyörülj rajtunk, Úr Isten, könyörülj mi rajtunk. Legyen a Te irgalmad, Uram, mi rajtunk, amint Te benned bíztunk. Te benned bíztam, Uram, örökké meg nem szégyenülök. Amen.
Áldjuk az Atya, Fiú és Szentlélek Istent! Dicsérjük és magasztaljuk őt mind örökkön.
Könyörögjünk: Úr Isten! Kinek irgalmassága megszámlálhatatlan, és jóságának kincse végtelen, hálákat adunk szent Fölségednek minden ajándékaidért, kegyességed előtt szüntelen esdekelvén, hogy ki a Hozzád folyamodók könyörgését meghallgatod, őket soha el nem hagyva, a jövendő jutalmakra előkészítsd.

Te Deum

Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, Tibi coeli, et universae potestates. Tibi Cherubim, et Seraphim incessábili voce proclamant: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae. Te gloriosus Apostolorum chorus, Te Prophetarum laudabilis numerus. Te Martyrum candidatus: laudat exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia. Patrem: immensae majestatis; Venerandum tuum verum et unicum Filium, Sanctum quoque: Paraelitum Spiritum. Tu rex: gloriae Christe! Tu Patris sempiternus es Filius; Tu ad liberandum suscepturus hominem: non horruisti Virginis uterum. Tu devicto mortis aculeo: aperuisti credentibus regna, coelorum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris; Judex crederis esse venturus. Te ergo quaesumus tuis famulis subveni: quos pretioso sanguine redemisti. Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. Salvum fac populum tuum Domine: et benedic hereditati tuae. Et rege eos, et extolle illos usque aeternum! Per singulos dies benedicimus Te, Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine! die isto: sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine! miserere nostri. Fiat misericordia tua Domine! super nos quemadmodum speravimus in Te. In Te, Domine! speravi: non confundar in aeternum. Amen.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et superexaltemus eum in saecula.
Oremus. Deus, cujus misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus: piissimae Majestati tuae pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes: ut qui petentibus postulata concedis eosdem non deserens, ad praemia futura disponas.


Szentséggel való áldásra

Azért ezt a nagy Szentséget leborulva imádjuk. Teste, vére Krisztusunknak, hogy itt vagyon, megvalljuk. Ha elménkkel meg nem fogjuk, hitünkkel megfoghatjuk.
Az Atyának és Fiúnak dicséret és tisztesség, Szentlélekkel egyetemben áldás, örök dicsőség. Háromságos egy szent istent áldjon minden nemzetség. Amen.

Tantum ergo

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui. Et antiquum documentum, Novo cedat ritui.Praestet fides supplementum Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque Laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque Sit et benedictio. Procedenti ab utroque Compar sit laudatio. Amen.


A nyolc boldogság

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa.
2. Boldogok a szelídek, mert ők bírják a földet.
3. Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégíttetnek.
5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.
6. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
7. Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a menyeknek országa.


A hét szentség

1. A keresztség.
2. A bérmálás.
3. Az Oltáriszentség.
4. A bűnbocsánat szentsége.
5. Az utolsó kenet. (A betegek kenete.)
6. Az egyházi rend.
7. A házasság.

Az isteni erények

1. A hit.
2. A remény.
3. A szeretet.

A fő vagy sarkalatos erények

1. Okosság.
2. Mértékletesség.
3. Igazságosság.
4. Lelki erősség.


Isten tíz parancsa
(TÍZPARANCSOLAT)

1. Én vagyok a te Urad Istened! Idegen isteneid ne legyenek én előttem, faragott képet ne csinálj magadnak, hogy azt imádjad! (Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!)
2. Istennek nevét hiába ne vegyed!
3. Megemlékezzél róla, hogy ünnepeket szentelj! (Az Úr napját szenteld meg!)
4. Atyádat és anyádat tiszteljed, hogy hosszú életű légy a földön, melyet Urad Istened ad teneked.
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodjál!
7. Ne lopj!
8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen! (Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!)
9. Felebarátod feleségét bűnre ne kívánjad!
10. Se házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, se egyébnemű jószágát! (Mások tulajdonát ne kívánd!)

A két legfőbb parancs

1. Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
2. Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat!

Az anyaszentegyház öt parancsa (az 1920-as imakönyv szerint)

1. Az anyaszentegyháznak szokott ünnepeit megüljed!
2. Ünnepen szentmisét becsületesen hallgass!
3. Bizonyos napokon a parancsolt böjtöket megtartsad, és némely eledeltől magadat megtartóztassad!
4. Bűneidet minden esztendőben a keresztény anyaszentegyház törvénye szerint való áldozópapnak meggyónjad, és az Oltáriszentséget magadhoz vegyed!
5. Tiltott napokon menyegzőt ne tarts!

Az anyaszentegyház öt parancsa (az 1991-es imakönyv szerint)

1. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!
2. A pénteki bűnbánati napokat és parancsolt böjtöket tartsd meg!
3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


A hét főbűn

1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A harag.
6. A jóra való restség.
7. A torkosság.

A Szentlélek ellen való hat bűn

1. Isten irgalmasságában való vakmerő bizakodás.
2. Isten kegyelmében való kétségbeesés.
3. A megismert igazság elleni tusakodás.
4. Isten kegyelmének mástól való irigylése.
5. A bűnökben való megátalkodás (az üdvös figyelmeztetések ellenére).
6. A végső penitenciátlanság. (A bűnök mindhalálig való meg nem bánása.)

A négy égbekiáltó bűn

1. Szándékos gyilkosság.
2. Természetelleni testi bűn.
3. A szegények, özvegyek s árvák nyomorgatása.
4. A szolgák és munkások bérének letartása vagy megrövidítése.

A kilenc idegen bűn

1. V étkes dolgot parancsolni.
2. Bűnre tanácsot adni.
3. A bűnben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnét oltalmazni. (Másnak bűnét dicsérni.)
6. Másnak bűnében közreműködni. (Mást bűnre segíteni.)
7. Mások bűnéhez hallgatni. (Mások bűnét elnézni.)
8. Más bűnének nem ellenállani.
9. Más bűnét nem felfedezni. (Másnak bűnét elhallgatni.)

Az irgalmasság testi cselekedetei

1. Az éhezőknek ételt adni.
2. A szomjúhozóknak italt adni.
3. A mezíteleneket (szegényeket) ruházni.
4. A fogságban levőket kiváltani (érettük imádkozni).
5. A betegeket látogatni.
6. Az utasoknak szállást adni.
7. A halottakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei

1. A bűnösöket megfeddeni.
2. A tudatlanokat tanítani.
3. A kétkedőknek jó tanácsot adni.
4. Az élőkért és holtakért imádkozni.
5. A szomorúakat vigasztalni.
6. Igazságtalanságot békével elviselni. (A bántalmakat békével tűrni.)
7. Ellenünk vétkezőknek megbocsátani.


GYÓNÁSRA VALÓ KÉSZÜLET, NAPI LELKIISMERET-VIZSGÁLAT

Lelkiismeret-vizsgálás
(az 1920-as imakönyvből)

Vizsgáld meg lelkiismeretedet, mit vétettél:

a) Isten ellen
A hit ellen
Szándékos kétkedés a hitigazságokban, vétkes elménckedés azok fölött, babona, jóslatok, álmok hiú értelmezése; a szerencsejelekből akár jó, akár rossz eseményekre való következtetés, vagy olyanoknak jövendölése; tiltott könyveknek (melyek a kinyilatkoztatást, anyaszentegyházat, állami rendet vagy erkölcsiséget nyíltan vagy alattomban megtámadják) olvasása, szent dolgok gúnyolása és kitréfálása, a hit ágazatai tanulásának elhanyagolása, azokra vonatkozó közönyösség.

A remény ellen
Isten irgalmában való kétkedés, az ő jósága iránt vakmerő bizakodás, saját erőidnek túlbecsülése, gondviselésébe helyezendő odaengedés és megnyugvás hiánya, szándékos kis lelkűség, Isten irányában táplált bizalmatlanság, földi ügyeid és örök üdvöd jó kimenetéről való kétségbeesés.

A szeretet ellen
Zúgolódás Isten gondviselése ellen, a jóra serkentő benső sugalmak irányában tanúsított ellenszegülés, a rossznak köteles vagy lehető meggátlásában való hanyagság, pusztán emberi tekintetek miatt elkövetett vétkek, Isten iránt való hálátlanság, jótéteményeinek és tiszteletének elfedése.

Mind a három fő erény ellen
A hit-, remény- és szeretetnek egy hónapon keresztül elmulasztott fölgerjesztése. (E három fő erénynek indulata lényeges kelléke a lélek életének, miért is azoknak egy hónapig elmulasztott fölgerjesztése nem csekély vétek.)

Vallási gyakorlatok körül
Nyilvános vagy magán áhítatosságok, imák, mise és bánat elmulasztása, azoknak tiszteletlen vagy más módon tökéletlen végzése. Érvénytelen gyónás és szentségtörő áldozás. Botránkoztató könnyelmű magaviselet a templomban; szándékos szórakozás az imában. Vasár- és ünnepnapoknak megszentségtelenítése szolgai munkák vagy nyerészkedő üzletek által; az isteni szolgálatnak mulatságok vagy más csekélység miatt történt elmulasztása. Hazugság, Isten nevének hiába való említése és káromlása, szükségtelen, hamis esküvések. Megnyugvás hiánya Isten akaratában. A húsvéti gyónásnak elmulasztása.

b) Felebarátod ellen
Gondolatban: Alaptalan gyanakodás, előítéletek, elhamarkodott ítéletek, embertársadnak megvetése, jó tetteinek és személyének megutálása. Irányában táplált irigység, gyűlölet és keserűség, harag, ellenszenv, bosszúvágy. (Nyilvánítanod kell, ha ezen érzelmek szándékosak voltak-e, sokáig tűrted vagy éppen ápoltad-e szívedben, adtad-e azoknak külső jeleit is, vajon: nem szülőid, elöljáróid; jótevőid, egyházi személyek ellen voltak?)

Szóval: Rágalom (költött hibáknak elmondása), kisebbítés (igaz tökéletlenségek felhozása ott, hol nem szükséges), ilyenek hallgatása, meg nem akadályozása; gúny-énekek és iratoknak szerkesztése, terjesztése. (Mi okból tetted ezt? hány és mily állapotú, korú hallgató előtt? mily sejthető vagy bizonyos következménnyel?) Szeretetlen beszédek, mások mondatainak elferdítése; egyenetlenség, harag és viszálykodás magvainak elhintése. Szemérmetlen, utálatos tréfák, rossz szándékú ingerlések, gonosz tanácsolás, hízelgés, dicsérés által való elcsábítás. Hamis tanúság; felebarátod rejtett hibáinak, titkoknak stb. nyilvánítása. Szitkozódás, átkozás, szemrehányások, bosszantások, káromkodás.

Tettel: Mások javainak igazságtalan visszatartása. Szerződésekben és kölcsönadásban gyakorlott uzsoráskodás. Adás-, vevés- vagy játékban elkövetett csalás. Hűtlenség bármi címen köteles dolgoknak végzésében; eltulajdonítások; munkád bérének aránytalan nagysága; kárhozatos vigyázatlanság dolgaidban. Idegen javak elajándékozása. Botrányadás, vétkes engedékenység, rossz példa, rosszra ingerlés, másoknak csábítása.

Mulasztással: Hanyagság vagy elmulasztás mások javainak vagy becsületének helyreállításában, visszaadásában; rágalmazó szavaidnak vissza nem vonása. Felebarátod más jó tulajdonságainak elhallgatás csak azért, hogy nálad többnek ne tartassék. Állásod kötelmeinek elhanyagolása. Különösen: mint szülő vagy elöljáró, tartoztál gyermekeidet, alattvalóidat tanítani, nekik jó példát adni, őket fegyelemben tartani és inteni; irányukban szorgos, szelíd és igazságos lenni. Mint gyermek vagy alattvaló: szülőid és fölebbvalóid iránt köteles voltál tisztelet-, szeretet-, engedelmesség-, segélyezés- és hűséggel viseltetni. Mint házastárs: szeretetet, hűséget, kölcsönös tiszteletet, béketűrést, megadást, viszonos terhek viselését stb. tartoztál tanúsítani, tűrni stb. És így minden állapotnak, minden viszonynak megvannak a maga részletes teendői, kötelmei.

c) Tenmagad ellen
Kevélység
Magadat a valónál többre becsülni; magadról dicsérőleg, magasztalólag szólni. Tisztelet és kitüntetés hajhászása; öntetszést táplálni és másokat kevésre becsülni vagy éppen megvetni. A világot kétszínűséged által megcsalni (egyedül külső jótettek által benső erény nélkül), vagy a becsületességnek mesterkélt mutogatásával, szívtisztaság nélkül.

Fösvénység
Alamizsna megtagadása a szegénytől, ha azt különben – bár kevésben is – tehetnéd. E világ javaihoz szerfölött vonzódni. A jövőről túlságosan aggódni. A szükséges- vagy méltányosnak akár magadtól, akár pedig másoktól megvonása.

Bujaság
a) Gondolatban: tisztátalan képzelgéseknek szántszándékos előidézése, azok eltávolításában tanúsított hanyagság, bennök talált gyönyör és élvezet, azokba való egyezés, elkövetésök kívánata. Az akaratlanul támadt tisztátalan gondolatokat igyekeztél-e rögtön előzni?
b) Szóval: piszkos, kétértelmű beszédek, szemtelen elménckedés, vagy ilyeneknek hallgatása; kicsapongó dalok éneklése, ilyenek hallgatása; szabados és könnyelmű (kivált más nembeliekkel való) társalgás, vagy ennek tűrése, midőn kötelmed volt az olyat megakadályozni. Kíváncsi pillantások szemérmet sértő buja képekre; erkölcstelen könyvek olvasása, ezeknek terjesztése; erkölcsrontó társaságok fölkeresése, másoknak ily helyekre vezetése; szemtelen képek kitétele, szemérmetlen öltözködés, stb.
c) Tettel: magán vagy másokon elkövetett szabadosság, vagy ennek megengedése; szenvedélyes érzelgések; szemtelen tapintatok; undok, gyalázatos, titkos szokások. És házastársak közt mindaz, mi, nekik nincs megengedve. (Említsd meg a vétkezés idejét, alkalmát, számát és egyéb körülményeit, melyek azt súlyosbítják, bűnös társadnak állapotát és hozzád való viszonyát – egyebet nem.)

Irigység
Felebarátod boldogságán és ügyeinek jó menetén szomorkodni, szerencsétlenségén vagy kárán örvendeni, nyugtalanul mások javait kívánni, csak azért, hogy ők azoktól megfosztassanak.

Torkosság
Mértéktelenség, válogatás, rendetlenség és felcsigázott érzékiség étel- és italban. Az egyház parancsainak megszegése az étkek minőségére és mennyiségére nézve a megállapított böjti napokon. Részegség, a maga következményeivel.

Harag
Féktelen fölhevülés, sértő szavak kiejtése, átkozódó és káromló mondatok. Másoknak rosszat kívánni, őket haragra ingerelni. Békétlenül panaszkodni, tombolni. Haragtartás, bocsánat megtagadása, a kiengesztelődést elő nem mozdítani.

Jóra való restség
Szentségek fölvételének, imádkozásnak és áhítatos könyvek olvasásának elhanyagolása. A szenvedélyek kiirtásának vagy fékezésének elmulasztása, vagy azok iránti tétlenség. A javulás eszközeinek megvetése; a rossz szokásokban és kötelmeid teljesítése iránti gondatlanságban való megmaradás. Az időnek föl nem használása. A rendetlenségeknek helyre nem igazítása, örök üdvödnek kevésbe vétele.

Lelki tükör
(Az 1991-es imakönyvből)

Mikor voltam utoljára gyónni? Elmulasztottam-e a húsvéti szentgyónást vagy szentáldozást? Hanyagul készültem-e a gyónásra? Nevezetesen: elmulasztottam-e fölindítani magamban a bánatot és erősfogadást? Kihagytam-e akkor szándékosan súlyos bűnt? (Ha igen, a gyónás érvénytelen volt, sőt szentségtörés és meg kell ismételni.) Elfelejtettem-e akkor meggyónni valami súlyos bűnt? (Ha igen, most kell azt meggyónni.) Hanyagul végeztem-e a kapott elégtételt (penitenciát)?

1. Kötelességeim Isten iránt (I-III. parancsolat)
Kételkedtem-e szándékkal hitigazságban? Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? Olvastam-e hitellenes könyvet, lapot vagy más írást? Van-e ilyen birtokomban? Beszéltem-e hitem ellen? Szégyelltem-e hitemet megvallani, pl. keresztet vetni, templom előtt kalapot emelni, templomban letérdelni, társalgás közben megtámadott hitemnek védelmére kelni?
Zúgolódtam-e Isten ellen? Kishitű vagy vakmerően bízó voltam-e Istennel szemben? Elmulasztottam-e imádkozni reggel, este, evés előtt, evés után? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e az imádságban? Isten, a szentek és a szent dolgok nevét kimondtam-e a kellő tisztelet nélkül vagy szükség nélkül? Káromoltam-e Istent vagy szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követtem-e el (szentségek méltatlan vétele, szent személyek, helyek, dolgok súlyos meggyalázása által)?
Esküdöztem-e könnyelműen, hamisan, bűnös dolgokra? Megszegtem-e eskümet? Vasár-és ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e ott? Vasár- és ünnepnap kellő ok nélkül végeztem-e hosszabb időn át nehéz testi munkát? A szigorú böjtöt (hamvazószerdán és nagypénteken) megtartottam-e? Nagyböjt péntekein húseledelektől tartózkodtam-e? Az év többi péntekén végeztem-e valamilyen bűnbánati cselekedetet (pl.: húst nem eszem, vagy lemondok valamilyen édességről, dohányról, alkoholról, szórakozásról stb. vagy pedig imádkozom, keresztutat végzek). Hittem-e babonában?

2. Kötelességem magam és embertársaim iránt (IV-X. parancsolat)
Kellő tisztelet nélkül voltam-e szülőim, elöljáróim, tanáraim iránt? Megtagadtam-e tőlük segítségemet? Szeretetlen voltam-e családom tagjai iránt?
Elhanyagoltam-e kötelességeimet? Alkalmazottakkal szemben gőgös, követelőző, durva voltam-e?
Mértéktelen voltam-e evésben, ivásban? Hiú voltam-e ruházkodásomban és viselkedésemben?
Tettem-e valamit egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem vagy kioltsam? Okoztam-e másnak testi vagy lelki fájdalmat (bántalmaztam-e, bosszantottam-e mást)? Tettem-e kárt más életében? Vigyáztam-e a közlekedésnél a magam és mások életére? Elmulasztottam-e máson segíteni (alamizsnával is), mikor megtehettem volna? Tettem-e kárt más vagyonában: kb. mekkorát? Pazaroltam-e? Eltulajdonítottam-e másét? Megcsaltam-e mást? Az így okozott kárt jóvátettem-e? Tartozásomat megfizettem-e?
Elmulasztottam-e meginteni a bűnösöket (ha volt reményem, hogy lesz foganatja)? A veszedelmes bűnösöket följelentettem-e a törvényes elöljáróságnál? A csüggedőket és szomorkodókat vigasztalás nélkül hagytam-e (mikor segíthettem volna rajtuk)? Gyűlöltem-e mást? Ellenem vétőknek megbocsátani vonakodtam-e? Élőkért és holtakért imádkozni elmulasztottam-e?
Kevésbé helyes cselekedettel oka voltam-e más bűnének (botránkoztatás)? Tanítottam-e, ingereltem-e, fölszólítottam-e mást bűnre? (Ha igen, mire?) Segítettem-e mást bűnben? (Miben?) Gyanúsítottam-e mást kellő ok nélkül? Kibeszéltem-e másnak rejtett bűnét (megszólás)? Besúgtam-e valakinek, ami rosszat más róla mondott? Ráfogtam-e másra valami hibát (rágalmazás)? Szívesen hallgattam-e gyanúsításokat, rágalmazásokat, meg szólásokat? Megvetettem-e, tiszteletlen szóval vagy tettel illettem-e mást? Hazudtam-e? Képmutató voltam-e? Titkot kibeszéltem-e? Elmulasztottam-e ígéreteimet pontosan megtartani?
Szemérmetlen gondolatokat vagy gerjedelmeket (érzéseket) szándékkal kerestem-e? Beleegyeztem-e ilyenekbe? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszédet, éneklést? Hallgattam-e, írtam-e, olvastam-e szemérmetlenséget? Van-e nálam ilyen olvasmány? Néztem-e szemérmetlen színi- vagy más előadást? V étkeztem-e szemérmetlen érintéssel magamon vagy máson? Vétkeztem-e még valamivel a szent tisztaság ellen?

További tanácsok a lelkiismeretvizsgálathoz
A. Hivatás-mulasztás megvizsgálása

1. Hogyan teljesítem hivatásbeli kötelességeimet?
2. Nem éltem-e vissza (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli hatalmammal?
3. Elmulasztottam-e, elhanyagoltam-e (talán bűnös céllal is) hivatali vagy hivatásbeli tennivalóimat?

B. Jellemhibák alapos megvizsgálása
1. Mik a főbűneim, mik a szokásommá vált bűnök, hibák, gyarlóságok?
2. Miben kell látnom gyakori bűneim gyökerét?
3. Miben a leggyöngébb erkölcsiségem?
4. Mi ellen küzdök látszólag vagy valóban is hasztalanul?
5. Mely bűnökbe esem minduntalan vissza?
6. Régebbi gyónásaimat megvizsgálva, melyek visszatérő bűneim?


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA