A megbízatás teljesítve
(forrás: www.kreuz.net – 2007. április 23.)

Megjelent az amerikai bestseller könyv, „Az üdv a zsidóktól jön” német fordítása az augsburgi St.-Ulrich kiadónál. A könyv fő tézise: A szidó nép 2000 évvel ezelőtt beteljesítette központi üdv-feladatát, azáltal, hogy a világnak ajándékozta Jézus Krisztust, a megváltót. A könyv szerzője egy 55 éves New York-i zsidó, Roy H. Schoeman, akinek szülei Németországból menekültek az USA-ba a nemzeti-szocializmus elől. Schoeman zsidó teológiát tanult, majd pár évvel ezelőtt konvertált. Ma a Harvard Business School docense.

A St.-Ulrich kiadó internetes honlapján interjút közölt a szerzővel.

Kérdés: Schoeman úr, Ön a katolicizmushoz való megtérését nem a zsidó gyökereitől való elfordulásnak nevezi, hanem zsidó identitása beteljesülésének. Miért?
Roy H. Schoeman: Jézus a Messiás, akire a zsidó nép évezredekig várt, akiért imádkozott, és akire felkészült. Amikor Jézus a világra jött, megváltoztatta a viszonyt Isten és ember között és az élet és halál között is. Én a katolikus Egyházat poszt-messiási zsidóságnak, a zsidóságot pedig a katolicizmus embrionális formájának tekintem. A zsidóságnak az üdvtörténetben játszott feladata az volt, hogy bizonyos értelemben „költőhely, bölcső” legyen. Isten emberré válása az Isten és a zsidók etnikai csoportja között meglévő speciális kapcsolat által lett előkészítve. Jézus halála és feltámadása után ennek a speciális kapcsolatnak az egész emberiségre át kellett szállnia.

Kérdés: Családja és rabbi tanárai megbékéltek az Ön konverziójával?
Roy H. Schoeman: Mivel a családom még nem részesült a megtérés kegyelmében, Krisztusban való hitemet tévedésnek kell tartsa. Ezért olyannak néznek, aki elhagyta az igaz hitet. Családom számára ez tragédiát jelent, de ez nem akadályozza meg őket, hogy mint fiúkat és testvérüket továbbra is szeressenek. Szülővárosom rabbija viszont kifejezetten ellenségesen reagált konverziómra, beleértve a megátkozást is. Időközben azonban már meghalt, és így most már ő is tudja, hogy Jézus a Messiás.

Kérdés: Könyvében saját tapasztalatait átviszi a zsidóságra általában. Eszerint a zsidó nép üdvtörténete csak úgy érthető meg, ha Jézust a megígért Messiásnak ismeri el. A zsidó teológusok ezt másképp látják.
Roy H. Schoeman: Először is ellent kell mondjak. Saját tapasztalataimat nem viszem át a zsidó teológiára. Létezik objektív igazság. Jézus vagy Isten fia volt, és akkor a mai zsidóság tragikus tévhitben él. Vagy Jézus nem volt Isten fia, akkor viszont a keresztényeknek nincs igazuk. Mindkét állítás egyszerre nem lehet igaz. Természetes, hogy a zsidó teológusok másképp látják Izrael népének Isten üdvtervében való szerepét, hiszen ők még mindig várnak egy Messiásra. Könyvem célja ezért az, hogy a zsidó teológiát újra megvilágítsam, mégpedig az igazság fényével, ami a katolikus hitben van alátámasztva.

Kérdés: Mennyire erős a mai zsidóságban a messiási eszme?
Roy H. Schoeman: Ellentétben a katolikus Egyházzal a zsidóság nem ismer tanítóhivatalt, tekintélyt, aki minden zsidó nevében beszélhet. Ezért a mai zsidóságban a messiási eszmének számos egészen eltérő kifejeződése is megtalálható. A szigorúan hívő zsidók epedve várnak egy személyes Messiásra – egészen úgy, mint Jézus idejében. A liberális zsidóknak viszont már nincs többé konkrét elképzelése a Messiásról. Ők a világ fokozatos jobbulását várják, melyben a zsidó népnek modellként, mint a „világ fénye” kell szerepelnie.

Kérdés: Ön a zsidó teológusoknak a holocaust elhelyezésével való nehézségeivel Edith Stein és Faustyna nővér szövegeit állítja szembe. Hol vannak a központi teológiai különbségek?
Roy H. Schoeman: A zsidóság nem ismeri a szenvedés teológiáját. Legalábbis az Ószövetségben alig van erről szó. A szenvedés legfontosabb magyarázata Jób könyvében található és körülbelül így hangzik: Szenvedünk, akár megérdemeltük, akár nem. Ezt mi nem értjük meg. De mivel Isten jóságos, megbízhatunk igazságosságában. – A kereszténységben viszont a szenvedésnek nem csak van teológiája, hanem a kereszténység maga a szenvedés-teológia. Isten ember alakjában kínt és halált szenvedett, hogy a világot megváltsa. Ezért lett a kereszténység korai napjaitól kezdve a kereszt megváltó ereje azoknak a szenvedéseire is érvényes, akik magukat Krisztus híveinek vallják. Edith Stein és Faustyna nővér felismerték a szenvedés értékét a világ megváltása érdekében. Edith Stein ebben a megvilágításban nézte a holocaustot. Auschwitzban kifejezetten a világ üdvéért áldozta fel életét. Ezzel szemben számos zsidó teológus a holocaust tragédiája után elvesztették az Isten jóságában és mindenhatóságában való hitüket. Prominens példa erre Elie Wiesel. Az ő szövegeiben még az „isteni igazságtalanság” fogalma is előfordul.

Kérdés: Hogyan fogadták könyvét az USA-ban? Melyik oldalról kapott elismerést – és melyik oldalról jött elutasítás?
Roy H. Schoeman: Meglepett és egyúttal nagyon boldog is vagyok a könyvemre kapott reakciók láttán. Senki, a legkevésbé én sejtettem, hogy bestseller lesz belőle. Százával kaptam katolikusoktól levelet, akik megerősítve érzik magukat hitükben, vagy akiket én vezettem vissza az Egyházba. Zsidóktól is kaptam leveleket, olyanoktól, akik a könyv olvasása után beléptek az Egyházba. Néhányan még arra is kértek, hogy legyek a keresztapjuk. Zsidó oldalról egyfajta jóindulatú közönyt kaptam, de ellenségeskedést nem. Végül is nem én vagyok se az első, se az utolsó konvertita. Az egyetlen nyílt ellenséges reakciót az antiszemita beállítottságú katolikusoktól kaptam, akik nem akarják belátni, hogy a zsidók Isten választott népe, és hogy az idők végezetén az Úr újraeljövetelekor még szerepet fognak játszani. Akkor ugyanis a zsidók is el fogják Jézust Messiásként ismerni – és ezáltal szabaddá teszik az utat Isten birodalmának beteljesüléséhez.

A könyv adatai:
Roy H. Schoeman
Das Heil kommt von den Juden
Gottes Plan für sein Volk
Sankt Ulrich Verlag, 2007
ISBN-10: 3936484163
ISBN-13: 9783936484168


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA