Engesztelő imádság Jézus szentséges Szívéhez

Édes Jézus, kinek túláradó szeretetét az emberek iránt nagy hálátlanul annyi nem-törődéssel, hanyagsággal, megvetéssel viszonozzák, íme mi oltáraid előtt leborulva különös tisztelettel kárpótlást akarunk nyújtani az emberek bűnös közönyösségéért és a sérelmekért, amelyekkel szerető Szívedet mindenfelől illetik.
     Azonban megemlékezünk róla, hogy valamikor mi is ilyen méltatlan magatartást tanúsítottunk, azért mélységes fájdalomba borulva először is mimagunk számára kérjük irgalmadat. Készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt adni nemcsak a magunk bűneiért, hanem mások vétkeiért is, akik az üdvösség útjától messze eltévedve, hitetlenségükben megátalkodott szívvel, Hozzád, a pásztorhoz és vezérhez, szegődni nem akarnak, avagy a keresztségi fogadalmat lábbal tapodva a Te törvényed édes igáját lerázták.

Mindezeket a szánandó bűnöket összesen és általában kiengesztelni törekszünk, egyenkint pedig jóvátenni akarjuk: az életmód és az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan tőrvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a Te nevedre és szentjeidre szórt szörnyű káromlásokat, a Te földi helytartód és a papi rend gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy hajmeresztő szentségtöréssel illetését, végül a nemzetek hivatalos bűneit, amelyek a Te általad alapított egyház jogaival és tanító hivatalával szembeszállnak.

Óh, vajha ezeket a bűnöket saját vérünkkel lemoshatnók!
     Most pedig a megsértett isteni méltóság kárpótlására fölajánljuk Neked ugyanazt az elégtételt, amelyet Te egykor az Atyának a kereszten bemutattál és oltárainkon naponkint megújítasz, a Szűzanyának, minden szenteknek s a jámbor híveknek jóvátételeivel együtt, és szívből megígérjük, hogy a magunk és mások régi bűneit, úgyszintén nagy szereteted semmibevételét ezentúl erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvény, különösen a szeretet parancsának tökéletes megtartásával, amennyiben rajtunk áll és a Te kegyelmed megsegít, jóvátesszük; másrészt minden Téged érhető sérelmet erőnk szerint megakadályozunk és a Te követésedre minél több embert megnyerünk.

Fogadd kérünk, kegyes Jézus, az engesztelő szent Szűz Mária közbenjárására ezt az önkéntes engesztelő hódolatot és tarts meg minket hűségesen köteles szolgálatodban mindhalálig a végső állhatatosság nagy kegyelmének erejével, hogy valamennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol Te az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA