Az Egyház bírja a kinyilatkoztatott igazság teljességét
Írta: P. Gergely
(forrás: www.katolikus-traditio.hu – 2007. szeptember 1.)

Bizonyára olvasták a Magyar Kuríron (a Magyar Katolikus Püspöki Kar internetes lapja) Benyik professzor véleményét. Íme néhány részlet belőle:

I. „Meggyőződésem, hogy Ábrahámot, Jézust és Mohamedet könnyen lehetne egy asztalhoz ültetni. Izgalmas beszélgetésüket biztosan nem terhelné feszültség és gyanakvás, mindannyian napestig elhallgathatnánk izgalmas udvarias társalgásukat, és ebből az eszmecseréből sokat tanulhatna minden muszlim imám, minden zsidó rabbi és minden keresztény pap.”

Jézus, mint „udvarias társalgó”, aki készségesen és érdeklődve hallgatja:
     1) Ábrahámot, aki mielőtt lett, Jézus már van. Biztos sokat tudna tanítani Ábrahám Jézusnak...
     2) Mohamedet is biztos kedves mosollyal hallgatná, aki tudatosan vallást kreált saját ízlése szerint, meghamisítva a Szentírást és összegyűrve hamis vallások irományaival.
     Biztosan az evangélisták kitalációja, hogy Jézus elítéli, korholja a hamis tanítókat, a farizeusokat, mindenkit, aki az igazságot eltorzítja.

II. „Három ábrahámi vallási közösség” – mondja Benyik professzor.

Jézus maga mondja, hogy a zsidók nem Ábrahám gyermekei, mert nem fogadták el a Messiást. A muszlimok még annyira sem, hiszen még az igaz Istent is megtagadták.

III. És tovább: „Gyakran megtörténik, hogy az eltérő teológiai nyelvezet miatt leértékeljük párbeszédpartnerünket és annak hitét is.”

E mögött az a téves (olykor II. János Pál pápa által is sugallt) nézet áll, miszerint „van mit tanulnunk” más vallásoktól, mások hitéből. II. János Pál pápa szerint „együtt haladunk” az egy Isten felé, keresztények, zsidók, muszlimok.
     Hát, kérem, nem! Az Egyház a kinyilatkoztatott igazság teljességét bírja, azt sértetlenül tanítja, őrzi és adja tovább.

IV. „A három ábrahámi vallás közül a legrégebbi a zsidóság, ezért szoktuk őket II. János Pál pápa szavaival idősebb testvéreknek nevezni. Ezt követi a kereszténység, és a legújabb ábrahámi vallás, a muszlim hívők csoportja, akiket – utalva az előző elnevezésre – ifjabb testvéreknek is nevezhetnénk.”

Nem létezik „ősibb zsidó vallás” és „fiatalabb kereszténység” – a kinyilatkoztató Istenbe vetett hit létezik, amely Jézus Krisztusban éri el teljességét. Nekünk, keresztényeknek, több közünk van Mózeshez, Ábrahámhoz és a prófétákhoz, mint a Krisztust elutasító zsidóknak. Maguk az Ószövetség szentjei fogják elítélni a Krisztust el nem fogadó zsidókat. A katolikus vallás a kinyilatkoztatás teljességét viszi tovább, így gyökerei az első kinyilatkoztatásig, a teremtésig nyúlnak vissza.
     A zsidók félúton leálltak, a muszlimok később hamisítottak. Azért, mert a muszlimok Ábrahámra hivatkoznak, attól még nem „ábrahámi vallás”. Ábrahám az Üdvözítőt várta, és látta is az Ő napját, és örvendezett. Csak az Üdvözítőt elfogadó közösség lehet „ábrahámi vallás”. És a muzulmánok nem testvéreink (felebarát igen, de nem testvér), hiszen hamis istent (allah) imádnak.
     Kit érdekel, hogy a Korán hányszor utal Ábrahámra, Noéra, stb. A katolikusok számára továbbra is egy hamis vallás hamis, tévedésekkel teli könyve marad csak. Aki Jézust nem vallja Úrnak és Istennek, az nem Istentől van.

Kránitz professzor előadásának címe is igen megtévesztő (illetve téves): „Egy Isten, két vallás”. El kell végre felejteni a II. János Pál pápa által is vallott téves nézetet és hatalmas butaságot. Végre tudomásul kell venni, hogy a keresztények Istene és a muszlimok istene nem ugyanaz, nem egy, semmi közük egymáshoz. A mi Istenünk az egyetlen, igaz Isten, a Teremtő, a Megváltó, a Megszentelő, a Szentháromságos Egy Isten. Allah pedig emberi kitaláció, hamis isten, aki nem létezik.

V. „A konferencia vendégei, beleértve a zsidó rabbit és muszlim vezetőt is, részt vettek a Dómban Gyürki László professzornak, a bibliai archeológia magyar kutatójának 50 éves jubileumi szentmiséjén, majd ellátogattak a Szegeden található mini mecsetbe, végül pedig részt vettek a zsinagógában egy koncerten.”

Na igen – a mai gyakorlatban egy mise a templomban, egy koncert a zsinagógában és egy látogatás a mecsetben ugyanazon a szinten van, ugyannyit ér: egy program része, kulturális esemény.

VI. „Pedig mindazoknak, aki Ábrahám hitének, Jézus Atya-élményének és Mohamed tanításának hordozói...”

A három egy szinten van? Ábrahám hite a mai zsidó vallás? Nem! Ábrahám hitének tartalma, célja, értelme a Messiás, Jézus Krisztus.
     Jézus attól több, hogy „atya-élménye” volt?? Nem!!! Ő a kinyilatkoztató Isten Fia, a kinyilatkoztatás Teljessége, az Igazság, az Út, az Élet, a Világosság, az Örök Ige, Ő Isten! Ki meri Őt összehasonlítani Ábrahámmal vagy – horribile dictu – Mohameddel?!

VII. „És úgy őrizni a buzgó imát, mint Mohamed parancsolta.”

Nekünk a buzgó imára, az imádságra nem Mohamed, a hamis próféta a példakép, hanem Jézus, az Atya Örök Igéje, az angyalok Gyönyörűsége, a Boldogságos mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária Isteni Fia.

Javaslom, hogy a konferencia katolikus (?) résztvevői, szervezői, támogatói inkább olyan kurzuson vegyenek részt, ahol megismerik a katolikus hitüket, az Egyház tanítását, az Egyház és tagjainak missziós kötelességét, és ahol megfogadják majd Jézus szavát és intését: jönnek majd hamis próféták, antikrisztusok – de „ti menjetek, kereszteljetek meg mindenkit, és minden népet tanítsatok mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek.”


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA