Ratzinger (alias XVI. Benedek pápa) teljes búcsút engedélyezett a Lourdes-i jelenések 150 éves évfordulója alkalmából
(forrás: www.katolikus.hu – 2008. február 1.)

Miként ezt már hetekkel ezelőtt a honlapon olvasni lehetett a Teljes búcsú a Lourdes-ba zarándoklóknak című cikkben, XVI. Benedek pápa a Lourdes-i jelenések 150 éves évfordulója alkalmából bizonyos feltételek mellett teljes búcsút engedélyezett. A magyar katolikus Egyház most tette fel honlapjára a hírt, és benne a feltételeket:


Az Apostoli Penitenciária a Szentatya döntéséről dekrétumot tett közzé.

A II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium kezdetű dogmatikai konstitúciója hangsúlyozza a Boldogságos Szűz Mária és a Katolikus Egyház egymáshoz kapcsolódó küldetését: „Mária ugyanis oly benső helyet foglal el az üdvösség történetében, hogy a hit legfőbb titkait egyesíti és tükrözi magában; ezért dicsérete és tisztelete hatékonyan hívja Fiához, Fiának áldozatához és az Atya szeretetéhez a hívőket. Az Egyház viszont – mikor Krisztus dicsőségéért fárad – egyre hasonlóbbá lesz magasztos Előképéhez, mert folytonosan fejlődik a hitben, a reményben, a szeretetben, s mindenütt keresi és megteszi Isten akaratát” (65).

A hívek a lourdes-i kegyhelyen a kezdetektől fogva megértették, hogy Mária a Katolikus Egyház misztériuma révén szeretne hozzájárulni az emberek üdvösségéhez. Az idők során csodálatos események világítottak rá a Boldogságos Szűz és az Egyház közös működésére. IX. Piusz pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját, majd Mária 1858-ban jelent meg Bernadette Soubirous-nak, ezekkel a szavakkal: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Azért, hogy a megemlékezés előre vigyen minket az életszentség útján, XVI. Benedek pápa a teljes búcsú ajándékát engedélyezte a következő feltételekkel:

A hívők mindnyájan és egyénileg, ha valóban megbánták bűneiket, és megfelelő módon megtisztultak a szentgyónás szentsége által, valamint szentáldozáshoz járultak és tisztelettel imádkoztak a Szentatya szándékára, bármely nap teljes búcsúban részesülhetnek, amely felajánlható engesztelésül a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára is:

A) ha 2007. december 8-tól 2008. december 8-ig alázattal ellátogatnak a következő helyekre, lehetőség szerint az alábbi sorrendben:
     1. Ahhoz a keresztelő kúthoz ahol Bernadettet megkeresztelték,
     2. a Soubirous család „cachot”-nak nevezett házához,
     3. a massabielle-i barlanghoz,
     4. az akkori idősek otthonának kápolnájába, ahol Bernadette első áldozásban részesült,
     és ezeken a helyeken kis időt eltöltve összeszedetten elmélkednek, amelyet a következő imádságokkal fejeznek be: Miatyánk, a Hitvallás bármelyik törvényes formája, jubileumi ima vagy más Mária-ima.

B) ha 2008. február 2-tól, Urunk bemutatásának ünnepétől 2008. február 11-ig, a lourdes-i Mária-jelenés liturgikus emléknapjáig, amely ebben az évben a jelenések 150. évfordulója, alázattal ellátogatnak a lourdes-i Szűzanya (templomban, imaházban, barlangban, vagy más illő helyen) nyilvános tiszteletre ünnepélyesen kiállított képéhez, és előtte imádságos tiszteletüket fejezik ki, vagy egy kis időt összeszedetten elmélkednek, és ezt a következő imádságok elmondásával fejezik be: Miatyánk, a Hitvallás bármelyik törvényes formája és valamely Mária-ima.

C) Az idősek, a betegek és mindazok, akik nem tudják otthonukat elhagyni a lakásukban, vagy ott, ahol tartózkodniuk kell, szintén teljes búcsút nyerhetnek, ha felismerik, hogy a bűnök mennyire visszataszítóak, és szándékukban áll, hogy amint lehetséges, eleget tesznek a három szokásos feltételnek 2008. február 2. és 11. között: szívből jövő vággyal lélekben ellátogatnak a fent megjelölt helyek egyikére, elimádkozzák a fent említett imákat és Mária által bizalommal Istennek ajánlják betegségeiket és gondjaikat. Ahhoz, hogy a hívek könnyebben részesülhessenek ezekben a mennyei kegyelmekben, a papok, akiknek megvan a megfelelő gyóntatási joghatóságuk, készségesen és nagylelkűen álljanak a hívek rendelkezésére, és ünnepélyesen vezessék azokat az imákat, melyek Isten Anyjához, a Szeplőtelen Szűzhöz szólnak.

Az ellenkező rendelkezések hatályukat vesztik.

James Francis Stafford
bíboros, főpenitenciárius

Gianfranco Girotti OFMConv
címzetes érsek, kormányzó


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA