ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BÉRMÁLÁSRÓL
Kiadta a Szent X. Pius Papi Közösség
Fordította: dr. Horváth Beatrix

Előkészület a bérmálás szentségének felvételére

/kérdés-felelet formájában; a Szent X. Pius Papi Közösség által összeállított kis füzet fordítása ill. magyar nyelvű adaptálása/

1.Mi végett vagyunk a világon?

Azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk.

2.Mit kell tennünk, hogy a mennybe jussunk?

1.   Hinnünk kell Istenben.
2.   Használnunk kell kegyelmének eszközeit (a szentségeket).
3.   Meg kell tartanunk parancsolatait.

3.Mit jelent keresztény módra hinni?

Keresztény módra hinni azt jelenti, hogy mindent igaznak tartunk, amit Isten kijelentett.

4.Miért kell mindent hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott?

Azért kell mindent hinnünk, amit Isten kinyilatkoztatott, mert Isten tévedhetetlen és igazmondó.

5.Mi a hat főigazság?

A hat főigazság:
       – hogy egy Isten van
       – hogy Isten igazságos Bíró, aki a jót megjutalmazza, a gonoszt pedig megbünteti
       – hogy egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek
       – hogy a Fiúisten emberré lett, hogy minket kereszthalálával megváltson,
       – és az örök üdvösségben részesítsen
       – hogy az ember lelke halhatatlan
       – hogy Isten kegyelme az üdvösséghez feltétlenül szükséges.

6.Az Apostoli Hitvallás:

       Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében;
       és Jézus Krisztusban, Ő egy fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék
       Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték.
       Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne a mennyekbe, ül a
       mindenható Atyaistennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
       Hiszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét,
       bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet, Ámen.

7.Honnan tudjuk, hogy egy Isten van?

Azt, hogy egy Isten van, tudjuk:
  1.   a látható világból;
  2.   a lelkiismeretünk szavából;
  3.   a kinyilatkoztatásból.

8.Hogyan nyilatkoztatta ki nekünk Isten, amit hinnünk kell?

Isten kinyilatkoztatta nekünk, amit hinnünk kell:
  1.   az Ószövetségben a pátriárkák és próféták által,
  2.   az Újszövetségben Fia, Jézus Krisztus által.

9.Hol találjuk meg mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk?

A Szentírásban és a Szent Hagyományban (szóbeli) mindent megtalálunk, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk.

10.Mit tartalmaz a Szentírás?

A Szentírás azokat a könyveket tartalmazza, amelyek a Szentlélek sugalmazására íródtak.

11.Mit tartalmaz a szóbeli Szent Hagyomány?

A Szent Hagyomány azokat az igazságokat tartalmazza, amelyeket Krisztus és az apostolok az Egyháznak kinyilatkoztattak, és megparancsolták, hogy tanítsa azokat.

12.Ki tanítja nekünk, hogy mit nyilatkoztatott ki Isten?

Isten kinyilatkoztatását a Katolikus Anyaszentegyház tanítja nekünk.

13.Üdvözülhetünk-e hit nélkül?

Hit nélkül nem üdvözülhetünk, mert mi magunkban egyedül nem vagyunk képesek arra, hogy megtaláljuk örök boldogságunkat, és hit nélkül nem tetszhetünk Istennek.

14.Mi a bérmálás?

A bérmálás az a szentség, amely minket nagykorú kereszténnyé, Jézus Krisztus katonájává tesz, és megjelöl ennek eltörölhetetlen jelével.

15.Mit jelent a szentség fogalma?

Szentség: Jézus Krisztus által alapított, hatékony, látható jel, melyen keresztül kegyelmeit közli velünk, és isteni életében részesít bennünket.

16.Miért hatékony kegyelmi jelek a szentségek?

A szentségek hatékony kegyelmi jelek, mert nemcsak megjelenítik a kegyelem formáit, hanem valóban közlik is azokat.

17.Milyen fajtái vannak a kegyelemnek?

A kegyelemnek két fajtáját ismerjük:
  a.   megszentelő
  b.  segítő kegyelem.

18.Mi a megszentelő kegyelem?

A megszentelő kegyelem természetfölötti, isteni élet a lelkünkben, mely által képesek leszünk Isten gyermekeivé és a mennyország örököseivé válni.

19.Mikor kaptuk meg a megszentelő kegyelem ezen legértékesebb ajándékát?

Ezt a legbecsesebb ajándékot, a megszentelő kegyelmet a keresztség szentségében kaptuk meg.

20.Mi gyengíti a megszentelő kegyelmet lelkünkben, mitől veszítjük el teljesen, és hogyan kaphatjuk meg újra?

A megszentelő kegyelmet gyengítik a lelkünkben a bocsánatos bűnök, teljesen elveszítjük a halálos bűn által, és visszanyerhetjük az érvényes szentgyónás révén.

21.Mi a segítő kegyelem?

A segítő kegyelem Isten természetfeletti segítsége, amely akaratunkat serkenti, hogy a jót tegyük és a rosszat kerüljük, azért, hogy ne veszítsük el örök célunkat, a mennyországot.

22.Miért van szükség segítő kegyelemre?

A segítő kegyelemre azért van szükségünk, mert e nélkül semmit sem tehetünk az örök Üdvösségünkért.

23.Hogyan működik bennünk a segítő kegyelem?

  a.   Segít bennünket, hogy Isten parancsait megtartsuk, és a bűnt kerüljük.
  b.   Érvényes szentgyónásra késztet bennünket, hogy újra elnyerjük a megszentelő kegyelmet, ha azt halálos bűn miatt elveszítettük.
  c.   Segít minket, hogy állhatatosan kitartsunk a jóban a legvégsőkig, hogy egyszer valóban Isten boldog színelátására jussunk.

24.Mit jelent a bérmálás szó?

A bérmálás szó annyit jelent, mint megerősítés. A latin szó: firmare = erősíteni, szilárdítani.

25.Mihez szükséges nekünk ez a megerősítés?

Azért van szükségünk erre a megerősítésre, vagyis a Szentlélek erősítő kegyelmére, hogy jobban ellen tudjunk állni a bűnök csábításának, hogy Istenhez és a szent hithez hűek maradjunk, és adott esetben hitünket állhatatosan megvalljuk.

26.Mi a bérmálás anyaga?

A bérmálás anyaga: a szent krizma, balzsammal összekevert olaj, amelyet a püspök Nagycsütörtökön szentel meg.

27.Mi a bérmálás formája?

A bérmálás formáját a következő szavak adják: „Megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítlek az üdvösség krizmájával, az Atya , a Fiú és a Szentlélek nevében.”

28.Kit fogadunk a bérmálás szentségében?

A bérmálás szentségében a harmadik isteni személyt, a Szentlélekistent fogadjuk kegyelmi ajándékaival.

29.Szükséges-e a bérmálás az örök boldogságra való eljutáshoz?

Nem szükséges, de nagyon hasznos.

30.Meg kell-e bérmálkoznunk?

Isten legnagyobb megsértése lenne, ha szándékosan visszautasítanánk ezt a magasrangú Adományozótól származó, nagy ajándékot.

31.Ki bérmálkozhat?

Minden megkeresztelt katolikus, aki nem lépett ki az Egyházból.

Megjegyzés: Ha valaki súlyos bűn állapotában fogadja a bérmálás szentségét, érvényesen járul ugyan a szentséghez, de a szentségi kegyelem csak egy alapos, mindenre kiterjedő, érvényes szentgyónás után lesz hatékony benne. Ebben a szentgyónásban az illetőnek meg kell azt is gyónnia, hogy szentségtörést követett el, mivel méltatlanul járult a bérmálás szentségéhez.

32.Ki szolgáltatja ki a bérmálás szentségét?

A bérmálás szentségét a püspök szolgáltatja ki. Kivételes esetben pap is kiszolgáltathatja, amennyiben erre a Szentatyától felhatalmazása és engedélye van.

33.Hogyan szolgáltatja ki a püspök a bérmálás szentségét?

A püspök a kiterjeszti a kezét a bérmálkozó feje fölé, és lehívja a Szentlelket a bérmálkozóra. Azután megkeni a bérmálkozót a szent krizmával, kereszt alakot rajzolva a homlokára, miközben a bérmálás szavait mondja. Ezután könnyedén arcon legyinti a bérmálkozót, és azt mondja: „Béke veled.” Végül megáldja az összes bérmálkozót.

34.Milyen módon tesz minket a bérmálás Krisztus katonájává és nagykorú keresztényekké?

Úgy tesz bennünket nagykorú keresztényekké, hogy eltölt minket Szentlélekkel, az Ő kegyelmeivel és ajándékaival. Ezek megerősítenek, megszilárdítanak minket a hitben és más erényekben a gonosz hatalmak ellen.

35.Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki a bérmálás szentségéhez járul?

Aki a szentséghez járul, annak a megszentelő kegyelem állapotában kell lennie. Ha értelmének teljesen birtokában van, ismernie kell a főbb hittitkokat, kellő tisztelettel kell közelednie ehhez a szentséghez, és mélyen át kell, hogy járja a rítus (a szent cselekmények) jelentése.

36.Mit jelent a szent krizma?

A szent krizma olaja, amely szétárad és erőt ad, a bérmálás szentségének kegyelmi gazdagságát jelenti. A szent krizma balzsama, mely kellemes illatot áraszt, és megóv az enyészettől, az erények jó illatát jelenti, amelyekre a bérmálkozónak törekednie kell, hogy a vétkek rontásától megmeneküljön.

37.Mit jelent a megkenés, amely a homlokra rajzolt kereszt formájában történik?

A homlok kereszt alakban történő megkenése azt jelenti, hogy a bérmálkozó most már mint Jézus Krisztus erős harcosa, homlokát felemelve jár, anélkül, hogy a keresztet szégyellné, vagy félne a hit ellenségeitől.

38.Mit jelent a könnyed arclegyintés, melyet a püspök ad a bérmálkozónak?

A könnyed arclegyintés, melyet a püspök a bérmálkozónak ad, azt jelenti, hogy az illetőnek készen kell lennie arra, hogy a hitért minden támadást és kínt elviseljen.

39.Szükség van-e bérmaszülőkre a bérmálkozáshoz?

A bérmálkozáshoz csak egy bérmaszülőre van szükség (a bérmálkozóval megegyező nemű legyen). A bérmaszülő legyen katolikus, és olyan, aki már bérmálkozott. Nem lehet a bérmálkozó keresztszülője. A bérmaszülő jó katolikus keresztény legyen, hogy a bérmálkozót lelkileg építeni és támogatni tudja.

40.Hogyan szól a Tízparancsolat?

  1.   Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.
  2.   Isten nevét hiába ne vegyed.
  3.   Az Úr napját megszenteljed.
  4.   Atyádat és anyádat tiszteljed.
  5.   Ne ölj.
  6.   Ne paráználkodj.
  7.   Ne lopj.
  8.   Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.
  9.   Felebarátod feleségét ne kívánd.
 10.  Se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kívánjad. Amen.

41.Hány szentséget rendelt Krisztus?

Hét szentséget:
  1.   Keresztség
  2.   Bérmálás
  3.   A legméltóságosabb Oltáriszentség
  4.   A bűnbánat szentsége
  5.   A betegek szentsége
  6.   Egyházi rend
  7.   Házasság

42.Hogy nevezik a Szentlélek hét ajándékát?

  1.   Bölcsesség
  2.   Értelem
  3.   Tudomány
  4.   Tanács
  5.   Lelki erősség
  6.   Jámborság
  7.   Istenfélelem

43.Mi a Szentlélek 12 gyümölcse?

Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, béketűrés, gyengédség, hűség, mértéktartás, szelídség, tisztaság.

44.Hogy hívják a három isteni erényt?

  1.   Hit
  2.   Remény
  3.   Szeretet

      /Isteni erények, mert Istentől erednek és Istenhez vezetnek/

45.Mi a négy sarkalatos erény?

  1.   Okosság
  2.   Igazságosság
  3.   Mértékletesség
  4.   Lelki erősség

46.Melyek az irgalmasság testi cselekedetei?

  1.   Az éhezőknek enni adni
  2.   A szomjazóknak inni adni
  3.   A mezíteleneket felruházni
  4.   Az idegeneknek szállást adni
  5.   A foglyokat kiváltani
  6.   A betegeket látogatni
  7.   A halottakat eltemetni

47.Melyek az irgalmasság lelki cselekedetei?

  1.   A kételkedőknek jótanácsot adni
  2.   A tudatlanokat oktatni
  3.   A bűnösöket jóra inteni
  4.   A szomorkodókat megvigasztalni
  5.   Elszenvedett igazságtalanságot megbocsátani
  6.   A terhünkre levőket türelemmel elviselni
  7.   Az élőkért és megholtakért imádkozni

48.Mi a hét főbűn (vagy vétek)?

  1.   Kevélység
  2.   Irigység
  3.   Harag
  4.   Fösvénység
  5.   Torkosság
  6.   Bujaság
  7.   Jóra való restség

49.Mi a Szentlélek elleni hat bűn?

A Szentlélek ellen vétkezik, aki

  1.   Kétségbeesik az üdvösség felől
  2.   Vakmerően bizakodik Isten irgalmában
  3.   A megismert igazság ellen tusakodik
  4.   Mástól irigyli a kegyelmi adományokat
  5.   Bűnökben megátalkodik
  6.   Mindhalálig nem bánja meg bűneit

50.Hogyan szól a két Főparancs?

  1.   Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!
  2.   Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

51.Hit

Ó, Istenem és Uram! Hiszek mindent, amit Te kinyilatkoztattál, és a Római Katolikus Anyaszentegyházon keresztül nekünk hinni tanítasz, mert Te vagy az igaz Isten. Növeld bennem, Uram, a hitet!

52.Remény

Ó, Istenem és Uram! Remélem Tőled bűneim bocsánatát, kegyelmeidet és végül az örök boldogságot, mert Te, jóságos és hűséges Isten, ezt mind megígérted. Uram, erősítsd bennem a reményt!

53.Szeretet

Ó, Istenem és Uram! Teljes szívemből, mindennél jobban szeretlek Téged, mert Te a végtelenül jó Isten vagy. Irántad való szeretetből szeretem felebarátomat, mint saját magamat. Gyullaszd fel bennem a szeretetet, Uram!

54.Bánat és erős fogadás felindítása

Én Uram, Istenem, teljes szívemből bánom egész életem minden bűnét, mert ezekkel rászolgáltam az ideig tartó vagy végleges büntetésre Tőled, az én igazságos Bírámtól; mert Irántad, az én legnagyobb jótevőm iránt olyan hálátlan voltam; legfőképp azonban, mert Téged, a végtelenül jóságos Istent ezekkel megbántottalak. Erősen fogadom, hogy megjavulok, és többé nem vétkezem. Ó, Jézusom, adj ehhez nekem kegyelmet! Amen.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                az ELEJÉRE                    a KEZDŐLAPRA