A Hittani Kongregáció prefektusa olyan téziseket képvisel, melyek ellentmondanak az Egyház tanításának
(forrás: www.fsspx.info – 2012. július 13.)

Gerhard Ludwig Müller püspök vitatott kijelentéseiről folytatott viták egyre nagyobb hullámokat vetnek. Az interneten naponta szaporodnak a Müller mellett és ellen kardoskodó érvek. Magát a vitát a Szent X. Pius Papi Közösség sajtónyilatkozata robbantotta ki [Presseerklärung zur Ernennung von Bischof Müller – www.pius.info – Donnerstag, den 05. Juli 2012 um 13:00 Uhr], melyben a közösség németországi dogmatikusa, Pater Gaudron felhívta a katolikus világ figyelmét az új prefektus eretnek kijelentéseire.
     Miután Müller püspök Gaudron atya véleményét egy riportban szó szerint „butaságnak” nevezte, mások pedig helytelennek, a pius.info feltette a kérdést az atyának, hogy véleményét még mindig fenntartja-e vagy sem.

Kérdés: Pater Gaudron, az Ön sajtónyilatkozatára adott reakciókban sokan Müller püspököt védik, miközben azt állítják, hogy az Ön által bírált kijelentéseknél az összefüggésükből kiragadott mondatokról van szó. Ezt állítja például Bux prelátus, aki a Hittani Kongregáció tanácsadója. Mit válaszol Ön erre?
P. Gaudron: Itt csupán mellébeszélésről van szó, aminek mindenki könnyen utánanézhet, aki elolvassa az általam idézett mondatok környezetét. Én megadtam az idézetek pontos helyét, úgy hogy az ellenőrzés könnyű. Viszont Müller püspök védelmezői egyetlen idézetet sem tudtak felhozni, melyekben Müller az adott témákat helyesen fejtené ki.

Kérdés: Azt válaszolták Önnek, hogy Ludwig Ott – aki nem áll a modernizmus vádja alatt – dogmatikája is azt írja, hogy annak közelebbi meghatározása, hogy fizikai oldalról miből áll pontosan a szűzi érintetlenség, nem tartozik az Egyház hitéhez.
P. Gaudron: Ludwig Ott dogmatikája azonban ezután azt is leírja, hogy Mária testi fájdalmak és testi sértetlenségben szülte Jézust. Közli az egyházatyák analógiáit, mint például Krisztus kijövetelét a lezárt sírból és a napsugarak áthatolását az üvegen. [E kettőn kívül említi még Jézusnak a zárt ajtókon való áthaladását, a Logosnak az Atya öléből való születését, az emberi gondolatnak az ember agyából való kipattanását – lásd a honlap cikkét.]
     Ebből a védekezésből csak annyi igaz, hogy az Egyház nem állapította meg a részleteket, hogy pontosan mi is történt másképp Krisztus születésekor, mint a többi emberénél. Egy ilyen indiszkrét behatolni akarás e titokba nem áll az Egyház szándékában [nem felel meg az Egyház szellemének és a hívek egészséges ízlésének]. Viszont a fájdalommentességet és a szűzhártyák sértetlenségét az Egyház mindig is hirdette.
     Egyike az elsőknek, aki a fiziológiai rendkívüliségeket megkérdőjelezte, úgy tűnik, A. Mitterer volt „Dogma és a szent család biológiája Aquinói Szent Tamás és a jelenkor világképe szerint” című 1952-ben megjelent könyvével. Ludwig Ott ezt a könyvet idézte [az első kiadás 1952-ben jelent meg], könyvének későbbi kiadásaiból azonban az erre való utalás, illetve a felhasznált munkák jegyzékében való felsorolás kimaradt. [A harmadik, az 1957-es kiadásban még benne van.]
     Valószínűleg ez összefügg a Szent Offícium 1960-as Monitum = dorgálásával, melyet sajnos nem hoztak nyilvánosságra, csak néhány püspöknek és rendi elöljárónak küldték meg. Ez a Monitum azt sérelmezi, hogy az utóbbi időben a „szüzesség a születés alatt” témában olyan munkák jelentek meg, melyek nyilvánvaló ellentétben állnak a katolikus tanítással és a jövőre nézve megtiltja az ilyen értekezések nyilvánosságra hozatalát. [Vajon az Ott könyv későbbi kiadói ezt miért nem vették figyelembe?]

Kérdés: De nem sokkal fontosabb a születés előtti szüzesség, tehát Krisztusnak a Szentlélek általi fogantatása? Müller püspök ezt nem tagadja.
P. Gaudron: Kétségtelenül, de először is éppen Müller püspök mondta a napokban [a Pius Közösséggel kapcsolatban], hogy aki katolikus akar lenni, annak az Egyház egész tanítását el kell fogadnia és nem választhat a tanok között. Másfelől azok, akik Krisztus szűzi fogantatását tagadják, gyakran nagyon hasonlóan érvelnek, mint Müller: vagyis azt mondják, hogy a szüzesség alatt nem biológiai tényt kell érteni, hanem azt, hogy Mária teljesen átadta magát Istennek.
     Egy egyetemi docens egy vita során azt mondta nekem, hogy Mária természetesen szűz, de fel kell tenni a kérdést, hogy mit is jelent valójában a szüzesség! Ezek az emberek [kicsavart agyukkal] képesek Máriát egyszerre szűznek nevezni, és mégis azt állítani, hogy Mária Jézust Józseftől foganta. [Lásd ezzel kapcsolatban a honlapon Lewis és Molnár Tamás írásait arról, hogy a szavak a modern emberek használatában elvesztették eredeti értelmüket, és hogy ez milyen következményekkel jár a világra.]
     Számomra a szülés közbeni szüzesség tagadása a „dogma első lazítási gyakorlatának” tűnik, mely a sokkal súlyosabbakat csak mintegy előkészítik.

Kérdés: Mit szól Ön Bux prelátus nyilatkozatához, miszerint Müller püspöknek az Eucharisztiáról szóló fejtegetései csak egy Kapharnaum-féle értelmezést akartak elkerülni [Jézus e városban mondott szavait félreértették a zsidók: „Hogy adhatja ez testét eledelül” – lásd: Jn 6,32-65].
P. Gaudron: Ebben is csak mellébeszélést látok. Müller püspök ugyan beszél a transsubstantiatio-ról (átlényegülés), de magyarázatai egészen a transfinalitatio- és a transsignifikatio-teória keretében mozognak, melyeket még VI. Pál az 1965. szeptember 3-i Mysterium fidei kezdetű enciklikájában, melyet Bux prelátus is említ, mint elégtelent elutasított.

Ugyanez érvényes a protestánsoknak az Egyházhoz való kapcsolatára is. Senki nem vitatja, hogy az érvényes keresztség bizonyos odarendelést teremt az Egyházhoz, és hogy az Egyháztól elszakadt keresztényekkel barátságosan kell viselkedni, de hogy ezek már teljesen beilleszkedtek volna az Egyházba, még maga az új egyházjog sem meri állítani.

Kérdés: Tehát nem találja úgy, hogy értékelését megcáfolták volna?
P. Gaudron: Számomra az egész folyamat jellemző a Vatikánnal való viszonyunkra. Előhozunk egy problémát, és válaszként nem kapunk mást, mint mellébeszélést és az engedelmességre való felszólítást. A Szent X. Pius Papi Közösség azt mondja, hogy előállt egy probléma, mert a Hittani Kongregáció prefektusa olyan téziseket képvisel, melyek ellentmondanak az Egyház tanításának. Ezt tárgyilagosan bemutatjuk, miközben nem beszélünk „eretnekről” vagy „tévtanítóról”, ahogy egyes tömegkommunikációs szervek a szánkba adják. [Ez a honlap beszél.] Válaszként azt kapjuk, hogy bízzunk a pápában, mivel egy a pápa által kinevezett püspök egyáltalán nem mondhat semmi hamisat.
     Ugyanez érvényes a zsinatra is. Mi azt mondjuk, hogy itt problémák vannak, mert a zsinat bizonyos passzusai egyértelműen ellentmondanak az Egyház korábbi tanításának. Itt is folyton azt a választ kapjuk, hogy itt nem lehet semmilyen ellentmondás, tehát a kérdéses pontban sincs. Ez részben tényleg nélkülöz minden logikát! [Ó, ez az óvatos megfogalmazás! Milyen szép idők voltak, amikor a Pius Közösség még nyíltan beszélt!]

A cikkel kapcsolatban lásd a következő írásokat az interneten (német nyelven):

Klaus Obenauer: Jungfräulichkeit in der Geburt – Zum Konflikt zwischen der FSSPX und Erzbischof Müller
http://www.katholisches.info/2012/07/11/jungfraulichkeit-in-der-geburt-zum-konflikt-zwischen-der-fsspx-und-erzbischof-muller

Clemens Victor Oldendorf: Perspektiven und Risiken – Der neue Präfekt der Glaubenskongregation und das Generalkapitel der Priesterbruderschaft St. Pius X.
http://www.kathnews.de/perspektiven-und-risiken

Presseerklärung zur Ernennung von Bischof Müller www.pius.info – Donnerstag, den 05. Juli 2012 um 13:00 Uhr


Feltéve: 2012. július 14.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA