1955 előtti és 1962-os rítus, V.: Nagyszombati változtatások
Írta: Rev. Anthony Cekada
(forrás: www.fathercekada.com – 2009. április 10.)

A Szent Hét – ezen belül a Nagyszombat – liturgikus változtatásai az 1955-ben promulgált új rítusban

A Szent Hét rítusaiban végzett módosítások, melyeket 1955-ben hoztak nyilvánosságra, azon számos liturgikus változásnak képezték részét, melyek 1951-ben kezdődtek és végül az 1969-es Novus Ordo Missae promulgációjához vezettek.
     Az 1955-ös szenthéti rítust, csakúgy, mint a NOM megalkotását Annibale Bugnini vezényelte le, az a férfi, aki a mise szétzúzásának rossz szellemeként vált ismertté.

A most kezdődő cikksorozatban azokat a változtatásokat mutatjuk be, melyeket már 1955-ben meghoztak, s melyek bekerültek a NOM-ba is.

5.
NAGYSZOMBATI VÁLTOZTATÁSOK

Bugnini 1951-es húsvéti vigíliája – „Első lépcsőfok” a NOM-hoz

Azok a laikusok, akik gyakran járnak olyan misére, melyet XVI. Benedek Summorum Pontificum motu propriojának alapján vagy az FSSPX szervezésében mutatnak be, úgy vélik, hogy az a rítus, amit ott látnak, katolikus liturgikus tradíciónak a VI. Pál új miséjével szemben álló II. Vatikáni Zsinat előtti csúcspontját reprezentálja. A Szent Hét esetében azonban ez a benyomás hamis, mert ezek a csoportok az 1962-es misekönyvet használják. Ez a misekönyv nagyszámú liturgikus változtatást tartalmaz már, melyeket az 1950-es években vezettek be, és amelyek már a NOM számára készítették elő az utat.
     A Szent Hét liturgiájában az 1950-es években bevezetett változtatássorozat és a NOM (mindkettő ugyanannak az embernek, Annibale Bugnini szabadkőműves „papnak” a műve) közötti kapcsolat különösen nyilvánvaló a húsvét vigíliájának a rítusában, ami alapvető változtatásokon ment át már 1951-ben, bár ekkor még csak „kísérletként”. Ezt a próba-rítust tették aztán kötelezővé 1955-ben a Szent Hét megújított rítusában, ami aztán bekerült az 1962-es misszáléba is.

Nagyszombaton csakúgy, mint Nagypénteken eredetileg nem volt szentmise. Helyette a Húsvétvasárnapra virradó éjjel az Egyház hosszú vigíliát tartott. A hívek az egész éjszakát a templomban töltötték, segédkeztek a felnőtt katekumenek megkeresztelésének ünnepélyes kiszolgáltatásánál, és vártak Húsvét első miséjének a bemutatására, ami a hajnali húsvéti vigília befejezését jelentette.
     Miután a kereszténység az egész világon győzedelmeskedett, már csak kevés felnőtt keresztelendő maradt, így a nagy vigília alatti segédkezés iránti érdeklődés is elhalványult. Ez – összekapcsolva a laikusoknak a böjtölésben mutatkozó különböző ellanyhulásával – a 11. században oda vezetett, hogy a vigília szertartását fokozatosan magára a szombatra hozták előre, olyannyira, hogy azt végül Nagyszombat reggel kezdték el ünnepelni.
     Az 1930-as és 1940-es években, különböző európai „progresszív” püspökök ismételten arra kérték a Szentszéket, hogy engedje meg a húsvéti vigíliát Nagyszombat éjjel ünnepelni. Az időpont megváltoztatásában „lelkipásztori okokra” hivatkoztak (a szombat reggeli szentmisét nem nagyon látogatták a hívek), valamint ismét a „hitelességre” (pl. az imák „ezt az éjszakát” mondanak) –, amit aztán a II. Vatikáni Zsinat reformjainál is előszeretettel hangoztattak.
     1951 februárjában a Szentszék kiadott egy dekrétumot, melyben kísérleti jelleggel és egy éves időtartamra engedélyezte, hogy a húsvéti vigíliát Nagyszombat éjjel is ünnepelhessék. Még egyszer: csak megengedték az időpont megváltoztatását, de nem tették kötelező érvényűvé.
     De Bugnini és csapata, akik 1948 óta kontrollálták a liturgia megreformálására alapított vatikáni bizottságot, megragadta az alkalmat, hogy ekkor már magában a rítusban is változtatásokat hajtsanak végre. Olyan titkos volt a bizottság ügyködése ezen a terven, hogy Bugnini maga mondta: „A Húsvét megújított liturgiájának 1951 márciusának elején történt publikálása még a Rítusok Kongregációját is meglepetésként érte.” (Annibale Bugnini, La Riforma Liturgica: 1948–1975 [Rome: CLV 1983], 25)

A megújított húsvéti vigília volt a modernisták első csapása, amit a liturgia teljes szétzúzásának érdekében elkövettek, és ezt a lehetőséget jól ki is használták.

Bugnini feletteseinek meglepetése (teoretikusan), úgy tűnik, hogy a dekrétummal való ama megelégedettségben tükröződött, amellyel a kongregáció a megújított liturgiát elfogadta; A legtöbbet az időpont megváltoztatásáról vitatkoztak, és szinte csak mellékesen jegyezték meg, hogy „a rubrikák, amik következnek”. (Lásd: SC Rites Decree Dominicae Resurrectionis Vigiliam, 9 February 1951, AAS 43 [1951], 128–9.)
     Holott a vigília rítusának ez a megváltoztatása valójában nagyonis átfogó volt. Ezek az 1951-es változtatások aztán bekerültek az 1955-ben kötelezővé tett megújított liturgiába, onnan pedig XXIII. János 1962-es misekönyvébe.

A legfontosabb változtatások:

     – A húsvéti új tűz szentelési imáinak számát háromról egyre csökkentették.
     –A húsvéti gyertya megjelölésére és megszentelésére új szertartást vezettek be.
     – A nádszálra tűzött három gyertya (gazdag szimbóluma a Szentháromságnak és a Megtestesülésnek), amit a húsvéti tűznek a templomba való hozatalára használtak, eltűnt.
     – A papoknak és az embereknek gyertyát kell vinniük.
     – A gyönyörű ószövetségi jövendölések számát, ami a megváltás egész történetét elmeséli 12-ről 4-re csökkentették. (Ennyit arról, hogy a Szentírást vissza kell adni a híveknek …)
     – A celebráló pap ül és hallgatja az olvasmányokat. Az utasítás arra is utal, hogy ezeket népnyelven is lehet olvasni.
     – A celebráló pap a könyörgéseket az ülőfülkéből énekli, nem pedig az oltárnál.
     – A „Flectamus genua” (Hajtsunk térdet) felszólítás után szünetet iktattak be a könyörgésekbe.
     – A keresztelő vizet a szentélyben a néppel szembefordulva szentelik meg (nem pedig a keresztelő kápolnában), és dézsában viszik a keresztelőkápolnába.
     – A Mindenszentek litániáját két részre osztották és lerövidítették.
     – Minden jelenlevő elmondja a keresztségi fogadalom megújítását, mégpedig népnyelven – az első alkalom, hogy a népnyelv mint a liturgikus rítus szerves része határozottan meg van engedve.
     – Az oltár lábánál mondott imákat teljes egészében eltörölték a miséből, csakúgy, mint az Utolsó Evangéliumot.

Bugnini és csapata mindezen újításokat úgy állította be, mint az őskeresztény szokásokhoz való visszatérést, pont úgy, ahogy majd később a NOM-nál. Ez mind a két esetben hamis állítás volt.
     Például az ókorban a keresztények az egész éjjelt a templomban töltötték. És ezért az lett volna a logikus, ha Bugnini állítása igaz, hogy az 1951-es restaurálásnál inkább megháromszorozzák az olvasmányok számát, ahelyett, hogy megharmadolják.
     Vagy milyen szokás az, hogy a laikusok égő gyertyát tartanak a kezükben? Az ókorban a viasz különleges, drága árucikk volt, és a laikusok támogatásként adományoztak gyertyát a templomoknak. Az ókori Egyházban a laikusoknak odaadott égő gyertya annyit jelentett volna, mintha a külvárosi egyházközségem egyik tagjának odaadnék egy 20 dolláros bankjegyet azzal a kéréssel, hogy az istentisztelet alatt égesse el.

Valójában az 1951-es húsvéti vigíliában számos elvet és gyakorlatot megtalálunk már, melyeket, 18 évvel később, mindenkire egyformán rákényszerítettek VI. Pál új miséjében:

     – A rítusok megcsonkítása.
     – Új rítusok kitalálása.
     – A hívek felé fordulás a szertartás alatt.
     – A pap tevékenységének redukálása.
     – A mise egyes részeinek megnyírbálása.
     – Liturgikus imáknak népnyelven való recitálása.

Így könnyű megérteni, hogy Bugnini 1955-ben nyugodtan kijelenhette, hogy az 1951-es húsvéti vigília „az első lépés a liturgia általános megújításához”. (A. Bugnini and C. Braga, Ordo Hebdomadae Sanctae Instauratus Commentarium, [Rome Edizioni Liturgiche 1956], 5.)
     Tehát, bármikor részt vesz valaki az 1951 vagy 1955 vagy 1962-es Bugnini által kidolgozott rítus szerint bemutatott húsvéti vigílián, az tanúja lesz a NOM első lépésének.

Adja meg Isten azt a napot, amikor az Egyház hagyományos szenthéti rítusát mindenütt eredeti formájában ünneplik!


Élő miseközvetítés Nagypénteken az Ohio állambeli Nagy Szent Gertrúd templomból (St. Gertrude the Great Church) magyar idő szerint:
     http://www.sgg.org/for-newcomers/mass-streaming/
     14:00 órakor (Ohio: 8:00 óra): Húsvéti vigília, Ünnepélyes mise


TRIDUUM SACRUM
A három szent nap

(Részlet a Misszáléból)

A nagyhét három utolsó napját az Egyház «Triduum sacrum»-nak nevezi, vagyis három szent napnak. Általában a liturgiának középpontja és tetőfoka Krisztusnak a keresztfán szenvedett véres áldozati halála, az újszövetség legszentebb és Istenhez egyedül méltó áldozati liturgiája.
      Mégis elsősorban ennek a három napnak szinte az egyedüli tárgya az újszövetségi áldozati báránynak levágása, az újszövetség ez igazi kegyelmekben gazdag pászka ünnepe. Így tehát ez a három nap is már a «Pascha»-hoz, a Húsvét ünnepéhez tartozik, mert Krisztus halála és feltámadása együtt alkotja a Húsvét misztériumát. Ezért éles elválasztás nélkül megy át a nagyhét a húsvét hetébe; Nagyszombat már feltámadási és keresztségi ünnep. Ezek a napok egy egészet alkotnak s már az apostolok napjaitól kezdve böjttel és külön istentisztelettel megszentelt napok voltak. Komolyságukat és szentségüket az egész nagyhétre, sőt az egész liturgikus évre kiterjesztik. Innen erednek azok a sajátságos és tiszteletreméltó szertartások, melyeket az Egyház ezeken a napokon végez. A zsolozsmában, melyet «Ténebrae»-nek, azaz a sötétség zsolozsmájának is neveznek, Jeremiás siralmait, más néven a lamentációkat olvassa fel az Egyház, amelyeket a bűnös lélekre, vagy az Uráért gyászoló Egyházra kell vonatkoztatni.

A három nap gondolatát összefoglalva meg kell jegyeznünk, hogy a zsolozsma és a mise gondolatvilága nem egyezik meg, hanem egymást kölcsönösen kiegészítik. A zsolozsmában jobban érvényesül a középkori ember lelkivilága, melyet jellemez az Úr szenvedésén az Emberfia iránt való részvét, azért az Üdvözítő emberi szenvedését emeli ki. Így Nagycsütörtökön az Olajfák hegyén vérrel verítékező Üdvözítőnk halálfélelméről elmélkedik; pénteken a Golgotán keresztrefeszített Urunkkal együtt érezve szenved; szombaton a művészetben oly sokszor ábrázolt, a «pietás» Szűzanyával a sírjában nyugovó Krisztus sebeit siratja. A szentmise az ősibb keresztény felfogást leheli és inkább az Istenre szegezi tekintetét. A szenvedés előtte «beata Passio», azaz boldogságot árasztó isteni tett; a kereszt pedig a «crux gemmata», a drágakövekkel ékesített diadaljel. A szentmise főtárgya csütörtökön az Eucharisztia, pénteken a kereszt diadala, szombaton a feltámadás és a keresztség, De ez a kettő azért nem áll ellentétben egymással, hanem együtt adja a liturgiának csodálatos szépségét és kimeríthetetlen gazdagságát.

ELŐZMÉNY


Feltéve: 2014. április 19.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA