A normális élethez való jogot veszítettük el, anélkül, hogy észrevettük volna...

1.
A koronavírus pánik
Írta: Atila Sinke Guimaraes
(forrás: https://www.traditioninaction.org/bev/241bev03_26_2020.htm)
Részletek

Egyes katonai tudósok szerint a hagyományos háborúk, beleértve az atomháborút is, mára már elavultak. A nemzetek feletti uralmat most, és a jövőben is, azok gyakorolják, akik tudják, hogyan lehet hatékonyan levezetni egy pszichológiai hadviselést. Úgy tűnik, hogy a Covid-19-hisztéria az egész világon sikeresen lezajlott pszichológiai hadviselési manőver volt.

Akik a világforradalmat irányítják, eldöntötték, hogy tesztelik a lakosságot, hogy egy egyszerű manőver segítségével engedelmessé tudják-e tenni az egész világot vagy sem, rá tudják-e venni arra, hogy engedelmeskedjen a parancsaiknak, vagy sem. Eközben azt vizsgálják, hogy mennyi ideig lehet a világot irracionális álhírekkel és pánikkal elkábítani. Mindezt azért teszik, hogy felkészítsék a világot a világforradalom újabb, még merészebb lépéseire.

Olyan ez, mintha szakértők egy megriasztott nyájjal kísérleteznének, filmre vennék az állatok különböző reakcióit, hogy aztán lelassítva a felvételeket, tanulmányozhassák ezeket, és ily módon valamilyen hátsó célból megértsék ezt az irracionális "riadt nyáj" jelenséget.
….
Ami ebben a pszichológiai tesztben különösen figyelemre méltó, az az, hogy az Egyesült Államok, az az ország, amely arra büszke, hogy elsőként volt "a szabadság földje", ilyen gyorsan föláldozta a szabadságát, és a Covid-19-től való félelmében "önként" alávetette magát a házi őrizetnek.

Mindannyian elveszítettük azt a jogot, hogy – miként ez a béke időszakaiban megszokott – normálisan éljünk. Egy „katonai törvény” virtuális rezsimébe kerültünk, amely a háborús időkre jellemző. A normális élethez való jogot veszítettük el, szinte anélkül, hogy észrevettük volna ...

Feltéve: 2020. április 20.


2.
A társadalom akarja, hogy bezárják – és a zsinati egyház úgyszintén
Írta: Felix Honekamp
(forrás: www.kath.net – 2020. április 21.)
Részletek

Az alapjogokat eltörölték Németországban: az ú. n. koronavírus ürügyén meghozott intézkedések, nem mások, mint a bukás tünetei.
     Tulajdonképpen hálát kell adjunk ennek a hölgynek, kancellárasszonyunk, aki „nyitvatartás-viták orgiájáról” beszél, és újfent világossá teszi, hogy volt DDR aktivistaként milyen véleménnyel van a vélemények szabad cseréjéről. Mindebben azonban az a legriasztóbb, hogy maga mögött tudhatja a német lakosság túlnyomó részének támogatását, olyan emberekét, akiknek az a véleményük, hogy az államnak kell helyettük eldöntenie, hogy milyen rizikót szabad vállalni és mit kell megtiltani.

De miért fontosak a tiltások az emberek többsége számára? Biztos, hogy ezek az emberek eléje futnának minden teherautónak, ha a kocsiúton való áthaladás „piros” lámpánál nem lenne megtiltva számukra? Vajon egyúttal magukkal rángatnák az autó elé gyermekeiket és legyengült szüleiket is? Az elmúlt hetekben kiderült, hogy az ilyen emberek számára se az egészségügyi valós jelentések, se az orvosok véleménye és ajánlása nem elegendő.
     Teljesen nyilvánvaló, hogy az emberek nagy része tiltások és kényszerintézkedések nélkül nem életképes …., és ezért az ilyen intézkedésekről értelméről, illetve esztelenségéről lefolytatott viták csak még bizonytalanabbá teszik őket.


3.
Isten az embereket juhoknak teremtette, akiknek pásztorra van szükségük
(Fordító megjegyzése)

Ez a „beavatatlanok” számára nyilván megrendítő, sőt hihetetlen és felháborító megállapítás valójában nem más, mint a természet hű leírása: Isten az embereket juhoknak teremtette, akiknek pásztorra van szükségük (nem véletlen, hogy Jézus gyakran használta ezt a hasonlatot, lásd pl.: Mt 9,36; 18,12; 26,31; Jn 10,2-27; 21,16) –, ugyanis ez felel meg az ember természetének (amilyenné az legkésőbb a bűnbeesés után vált).
     Ugyanakkor azt sem túlzás kimondani, hogy az embert pont a kereszténység szabadította fel a „vak és ostoba, engedelmes juh”-lét alól, és tette értelmes juhvá, aki mindig képes pásztorát a bérestől megkülönböztetni. Mégpedig azáltal, hogy Isten tudatta vele, hogy saját képére teremtette őt, hogy Isten Fia áldozta fel magát az üdvösségéért, és hogy pásztort rendelt a számára. Azzal, hogy a katolikus bizton tudja, hogy neki van egy természetfeletti pásztora, aki nem más, mint a mindenség Ura, Isten őt egyúttal az evilági, magukat vezérnek képzelő, de valójában az esetek túlnyomó részében csak silány béres hatalma alól is örökre felszabadította, érett, felelősségteljes emberré tette.
     Nos, emiatt nem csoda, hogy az ördögnek és eszközeinek pont ezt az állapotot, azaz az emberek ezen biztonságot és értelmet adó tudatát kellett elsőnek aláásnia, hogy a világot teljes egészében az igájába hajthassa. Ezt a munkát folytatta évszázadokon át, mígnem célba nem ért: a technika jóvoltából elértük mostani világunkat, melyben az emberek túlnyomó többsége már csak bábu, magatehetetlen eszköz az ördög vezette hatalom kezében.

Korábban már említettem két idevonatkozó adatot: Krisztus után körülbelül a 4. században Afrika egyik nagyvárosának utcáin olyan nagy lett a forgalom, hogy a városatyák felvetették egy forgalomirányító berendezés ötletét. De azonnal lemondtak róla, mert az emberek számára elképzelhetetlen és elfogadhatatlan volt, hogy mások mondják meg nekik, merre szabad menniük. Azt is meséltem már valahol, hogy Basilea Schlink anya a II. világháború után milyen felháborítónak, sőt elviselhetetlen erőszaknak tartotta, hogy az állam olyan dolgokba is beleszólt, hogy saját telkén milyen fát vághat ki, és milyet nem. (Basilea Schlink írásai közül érdemes ma újra olvasni ezt: „Az utolsó szó Istené”.) Azaz még néhány évtizeddel ezelőttig is az emberek nem voltak eléggé megdolgozva, előkészítve a mostani diktatúrára; ahhoz, hogy végre idáig jussanak, önként és dalolva feladják a szabadságukat, még kellettek a mobiltelefonok, a bevásárló központok és mindaz, amit ezek hoztak magukkal.

Naponta figyelemmel kísérve a fejleményeket, ki lehet jelenteni, hogy ember már nem segíthet ezen a helyzeten; Hiába egyesek (Németországban, Svájcban vannak ilyenek) jószándékú igyekezete a tömegek felrázására, a hatalom, melynek az esztelen tömeg önként aláveti magát, megállítására nincs remény. Úgy tűnik, hogy egyre csak rosszabb, pogányabb, hazugabb, gonoszabb és őrültebb lesz a világ.
     Amíg Urunk Jézus Krisztus ki nem szabadít bennünket a hazugság fejedelmének uralma alól, csak a Benne való bizodalmunk marad: azon dolgozzunk, hogy ez ne lankadjon, hanem minden újabb szörnyűséggel erősebbé váljon, hiszen, az újabb és újabb borzalmak éppen azt mutatják, hogy az Úr már közel van!

„Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten: Mivel nyájam prédává lett és minden vadállat felfalhatta, mert nem volt pásztora, hiszen pásztoraim nem törődtek nyájammal, … azért hát, pásztorok, halljátok az Úr szavát: Ezt mondta az Úr, az Isten: A pásztorok ellen fordulok, és kiveszem kezükből nyájamat és véget vetek pásztorságuknak. ….. Azért segítek juhaimon, hogy ne legyenek többé prédává és igazságot teszek juh és juh között. … Én, az Úr leszek az Istenük, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük. Én, az Úr mondtam ezt ….. Akkor majd megtudják, hogy én, az Úr, az ő Istenük velük vagyok, és hogy ők, Izrael háza az én népem – mondja az Úr, az Isten. És ti, juhaim, az én legelőm juhai vagytok, én meg a ti Istenetek vagyok – mondja az Úr, az Isten.” (Ez 34,8-31)


4.
Kiáltvány a föld szabad polgáraihoz

„Lehet, hogy letartóztatnak azért, amit most kimondtam, de valakinek el kell kezdeni”
(forrás: https://fromrome.info/2020/04/19/a-manifesto-for-the-free-peoples-of-the-earth/)

Alexis Bugnolo ferences barát pár napja készített egy angol nyelvű videót a római üres utcákon jártában. Az itt következő írás az általa előadott manifesztum mondanivalójának az összegzése. A megadott linken található videó a youtube csatornán is elérhető és letölthető.
link: https://youtu.be/dlcLFJaW_pc

„Egyetlen ország alkotmánya sem jogosítja fel vezetőit arra (talán Észak-Koreát kivéve, hogy állampolgárait bebörtönözze lakásaikba, és romba döntse az ország gazdaságát.
     Pandémiának (világjárványnak) csak olyan járvány tekinthető, ami a lakosság legalább 10%-át megbetegíti, és akit megfertőz, az néhány napon belül meghal. Egyre több a bizonyíték, hogy a lakosság egy része már novemberben átesett ezen a betegségen ilyen tünetekkel. Magam januárban. Arra is van bizonyíték, hogy az államok parancsot adnak arra, hogy a halotti zárójelentésbe azt írják, a beteg Covid-19-től halt meg, akkor is, ha nem attól halt meg, hanem csak benne is volt Covid-19. A tesztek egyébként sem képesek kimutatni specifikus Covid-19 fertőzést, mert csak egy RNS-t vizsgálnak, ami többféle vírusban jelen van. Ráadásul aki megkapja, és azoknak is nagy része meggyógyul. A jelenlegi halálozási adatokat bármilyen influenza is produkálja. És ha az évente visszatérő influenza-járványok nem adtak okot arra, hogy bebörtönözzék a lakosságot, akkor ez a koronavírus sem ad.
     Ha a hatóságok mégis ezt teszik, akkor emberiség elleni bűncselekményt követnek el. Egy szűk elit azon dolgozik, hogy megszerezze a hatalmat, és az egész emberiséget rabszolgaságba hajtsa. Bill Gatest, Anthony Faucit le kell tartóztatni, mert a WHO és a helyi kormányok közreműködésével bűncselekményt követ el a természetes és alkotmányos jogaink ellen; szabadságunk, gyülekezési jogunk, szabad véleménynyilvánítási jogunk, szabad vallásgyakorlásunk és munkához való jogunk ellen.
     Senki nem fogadhatja el, hogy ellenőrizzék mozgását, cselekedeteit, hogy chipet ültetve bele kontroll alatt tartsák.
     Az ellenállást lokális szinten kell megkezdeni, úgy, hogy megszervezzük magunkat, vonuljunk az önkormányzat elé. A fenyegetés olyan nagy, hogy nem szabad megvárni a következő választásokat.
     Az, aki nem vesz tudomást a valóságról és csak saját szubjektív kényszerképzetei szerint cselekszik, pszichopata. Az, aki úgy tesz, mintha pandémia lenne, holott nincsen, és erre hivatkozva bebörtönzi a lakosságot, pszichopata.
     Lehet, hogy letartóztatnak azért, amit most kimondtam, de valakinek el kell kezdeni. Mentsék le a videót, amennyi helyre csak tudják.
     Egy ferences szerzetes Rómából.”


5.
Az örök földi élet nem alapvető emberi jog – avagy a legvidámabb barakk

Ezen a címen olvasható „Juliánus barát” cikke az eucharisztikuskongresszus.hu blogon. A cikk 2020. április 5-én lett feltéve

Ízelítőnek két rövid részlet az írásból:
„Körülnézve meglepődve láthatjuk, hogy az eddig oly magabiztos és fölényes hitetlenek miként rettegnek attól, hogy elveszítik a technikai civilizációból és a jogrendből fakadó, eddig sziklaszilárdnak hitt biztonságukat, és ők vagy a szeretteik esetleg meghalhatnak – mintha ez nem volna amúgy is elkerülhetetlen. …
     Ezzel együtt a korábban szokásos üzemmódból, azaz a legabszurdabb egyéni szabadságjogokért való aggódásból egyszeriben átkapcsoltak a legelemibb szabadságjogok megvonásának a követelésébe.”


6.
Nos, mivel újra őket hívják, a démonok visszatérnek
Midsommar – Egy pillantás a pogány jövőbe

(forrás: www.katholisches.info – 2020. április 2.)

A „Midsommar” egy horrorfilm, amit a New Yorkban élő Ari Aster rendezett. A film egy olyan Európa iszonyatát meséli el, ami elfordult a kereszténységtől és visszazuhant a pogányságba. Azt mutatja meg, hogyan merül el a társadalom egy szabályos horrorba. A szex minden formája megengedett, a nők uralkodnak a férfiakon, akik puszta reprodukciós gépekké lettek lealacsonyítva, a gyermekek a társadalom „tulajdonai”, és mindenki vegetáriánus. – Nem mindenki gondolja úgy, hogy ennek a szcenáriumnak pusztán erre az egy filmre kellene korlátozódnia.

A film a jövőt mutatja be, Európa lehetséges jövőjét. Olyan jövőt, melyet bizonyos erők akarnak megvalósítani, és amibe az európaiakat vezetni akarják: egy homoszexuális és feminista jövő, szigorúan szocialista berendezkedéssel, női hatalom alatt, eutanáziával, szabad szexszel és szigorúan programozott szaporodással. [Ez utóbbihoz egy adat: tegnap hallottam egy német videóban, hogy Bill Gates az eugenetikának is nagy pártfogója.]
     Látszólagos paradicsom a földön: mindenki nyugodt, higgadt, udvarias és boldog. Minden idillikusnak látszik – csakhogy ez egy horrorfilm; a borzalom másképp jön, mint ahogy várták, a borzalom csábítóként jön el.

A film a múltat is megmutatja. Amilyen fiktív a jövő, annyira reálisak azok a díszletek, melyekből a múlt állt, és amibe ez a jövő visszavezet. Ez egy kereszténység előtti, pogány múlt. Vagyis úgy tűnik, mintha a kereszténység csak átmeneti fázis lett volna, melyet végre sikerült legyűrni, hogy a régi pogányságba vissza lehessen térni. A világ pogány volt, és – miként a film sugallja – megint visszatér a pogányságba. A film Észak-Európában játszódik, ami hátat fordított a kereszténységnek. A film szerint a skandinávok csak felületesen vették fel a kereszténységet, mert mindvégig megőriztek egyfajta pogány belsőséget. – Ez olyan vélekedés, amit kultúrkörökben többen is osztanak.

A „Midsommar” egy 1973-ban készített filmnek – The Wicker Man – az újrafeldolgozása, ami a skót szigeteken játszódott, és olyan csoport történetét mesélte el, amely megveti a keresztet, és újra pogány lesz. Ez is egy horrorfilm volt, hiszen a kereszténységtől való elszakadás irtózatos jelenbe, vagyis a horrorba vezet.
….
Napjainkban egyre több e filmben is látható pogány szertartást bemutató találkozót rendeznek a világ különböző pontjain. Ezen találkozók egyike az amerikai Nevada államban évente megrendezésre kerülő Burning Man Festival (? égő ember fesztivál ?). Ezen résztvenni a Silicon-Valley-milliárdosoknak és Hollywood hírességeinek szinte kötelező. Aki tudni akarja, hogy mi történik ott, annak meg kell elégednie a youtube cenzúrázott videó-beszámolójával. Némely egyéb dolgot meg lehet sejteni a wikipedia oldaláról, ahol többek között ez áll: „Minden fotó- és videókamerát megérkezéskor regisztráltatni kell, és azok, akiknek szándékukban áll felvételeket készíteni, ezt a fesztivál szervezőivel előbb egyeztetniük kell. Nem minden eseményt szabad felvenni.” – Vajon miért?

A filmről szóló beszámoló írójának – Roberto Marchesini – így szól az összegzése: „Aki azt állítja, hogy a társadalmak jövője szekuláris (vallástalan, világi) lesz, annak ne higgyenek. Ezek azt akarják, hogy forduljon el mindenki Krisztustól. De az a jövő, amit ezek meg akarnak valósítani, pogány jövő lesz. És egy pogány jövő maga a horror.”


7.
Isten keze és az emberek keze
Részletek Roberto de Mattei két cikkéből
(forrás: www.katholisches.info – 2020. március 25. és április 15.)

A világ legkülönbözőbb kormányai, Kínától az Egyesült Államokig, Nagy-Britanniától Németországig, Magyarországtól Indiáig, ugyanazokat az egészségügyi intézkedéseket, mint például a karanténok, vezették be, melyeket csak kevés ember fogad szkeptikusan. Netán ugyanazon egészségügyi diktatúra uralma alatt áll minden politikai vezetés, amit a virologusok kényszerítenek rájuk? Vagy mindez csak egy ügyes sakkhúzás? Vagy egy totalitárius hatalommal állunk szemben, ami a polgárok szabadságjogait korlátozni és a keresztényeket üldözni akarja?
     Mindazonáltal ez egy furcsa üldözés, melyből, úgy tűnik, hogy mindennemű hősies ellenállás és az üldözöttek vértanúsága hiányzik, szemben azzal, ami eddig a történelemben minden nagy üldözéskor megvolt. Ezért valójában nem üldözésről kellene beszélni, hanem a zsinati szekta embereinek az „önüldözéséről”, akik a templomok bezárásával az önpusztítás folyamatát következetesen a végsőkig viszik el. És sajnos, úgy tűnik, hogy nagyon kevés kivételtől eltekintve az ú. n. „tradicionalista” klérus, akik bezárkóznak saját házaikba, szintén áldozataivá válnak ennek az önüldözésnek.

Az biztos, hogy Isten fő büntetése nem a test elpusztítása lesz, hanem a lelkek elsötétülése. A Szentírásban olvassuk, hogy „ki-ki azzal bűnhődik, amivel vétkezik” (Bölcs 11,16). Még Seneca pogány gondolatai is erre az igazságra emlékeztetnek: „Egy gaztett büntetése maga a gaztett” (Epistulae morales 97,14).

Hogyan lehet egy nép pusztulásán csodálkozni, amikor a kormányok olyan gyilkos törvényekkel, mint az abortusz, magukat mocskolják be, és ezt a mészárlást még a világjárványnak kijelentett hetekben is elősegítik, például Nagy-Britanniában azzal, hogy az abortuszokat a lakásokban is megengedik elvégezni, csak nehogy abbamaradjon egy pillanatra is az ártatlanok leölése?
     És ha a test helyett a lelkek érintettek, akkor hogyan lehet azon csodálkozni, hogy a hitehagyás nem más, mint a felelősök büntetése? Annak visszautasítása, hogy a történelem nagy katasztrófái mögött Isten kezét lássák, a hit hiányának egyik tünete [ezzel kapcsolatban lásd a honlap e cikkét: Isten büntetése-e a koronavírus? – Politikai, történelmi és teológiai megfontolások].

Manapság még a „jó” katolikusok is ódzkodnak lelkileg attól, hogy büntetésről és megfenyítésről beszéljenek. Pedig Joseph de Maistre így óvott: „A büntetés kormányozza az egész emberiséget, a büntetés védi, a büntetés őrködik, miközben az emberi őrök alszanak. A bölcs a büntetést az igazságosság beteljesülésének tekinti.” …

A mostani események nem a véletlen művei, ahogy a hitetlenek vélik, akik mindent csak emberi és evilági szemszögből analizálnak, miközben elfelejtik, hogy nem létezik véletlen, és hogy az emberek mozgásai és mesterkedései mindig Isten akaratának vannak alávetve. Minden Istentől függ, és Isten az egész utat megteszi a végéig, ha elkezdi művét. „Amit határoz, ki tud azon változtatni? Keresztülvisz mindent, amit csak akar.” (Jób 23,13)

Itt az ideje, hogy Isten irgalmas kezét felismerjük azokban a csapásokban, melyek most kezdik az emberiséget sújtani.


Feltéve: 2020. április 22.


8.
Ilyesmire csak egy ördögtől megszállt ember lehet képes

Bevezetés:
Mi lehet rosszabb, mint a halál?, érvel most a drákói intézkedései ellen tüntetőknek az az amerikai politikus, aki egy évvel ezelőtt olyan törvényt vezetett be államában, mely kimondja, hogy a magzat megszületéséig abortálható

Az MTI, és számos más magyar nyelvű internetes oldal, a Daily Wire hírügynökség jelentésére hivatkozva, „New Yorkban megszületéséig abortálható egy magzat” című cikkben 2019. januárjában arról tudósított, hogy Andrew Cuomo New York állam kormányzója – aki magát gyakorló katolikusnak mondja – 2019. januárjában aláírta és ezzel életbe léptette azt a törvényt, amely előírja, hogy New York államban a munkaadók által biztosított egészségbiztosításoknak kötelezően vállalniuk kell az abortusz finanszírozását. Erre a bejelentésre nem sokkal azután került sor, hogy Trump elnök támogatásáról biztosította az abortusz elleni tiltakozásul szervezett washingtoni March for Life (Menet az életért) menetet. „Mindig meg fogom védeni a Függetlenségi nyilatkozatunkban rögzített első számú jogot: az élethez való jogot”, fogalmazott az elnök az előre rögzített és a rendezvényen levetített felvételen. A legújabb jogszabály ezen kívül eltörölte a New York államban jelenleg érvényes, huszonnégy hetes limitet az abortuszra vonatkozólag. Az eufemisztikus nevet viselő Reproductive Health Act (Reproduktív egészségügyi törvény) azt is kimondja, hogy „minden állapotos egyénnek alapvető joga van ahhoz, hogy vagy a terhességet válassza, hogy életet adjon egy gyermeknek, vagy az abortuszt”. Egy jóhiszeműen cselekvő szakorvos tehát egészen a születése pillanatáig megölheti a magzatot „a páciens élete és egészsége védelmének érdekében”. Az „egészség” mint fogalom nincs pontosan definiálva a jogszabályban. Ugyanez az Andrew Cuomo most arra használja fel a korona-hisztériát, hogy államának lakóit a nyomorba döntse ezzel a felkiáltással: „A gazdasági nehézségek nem egyenértékűek a halállal”, a koronavírustól megbetegedettek sorsa pedig kikerülhetetlenül a halál. Ez utóbbi lehet, hogy New Yorkban valamelyest igaz is, hiszen ott olyan gyógyszert adnak a betegeknek, mely bizonyítottan káros a számukra. Cuomo azt is bejelentette, hogy jelentős szövetségi segítség hiányában mintegy 20 százalékkal csökkentenie kell majd az általa kormányzott New York államban az önkormányzatok, iskolák, kórházak működési költségeit. – Gyönyörű! És ha emiatt sokkal többen fognak meghalni, mint a mostani ál-járványban? Ekkora fokú cinizmust, sátáni érvelést, viselkedést csakis egy ördögtől megszállt ember produkálhat.


Albanyban a Városháza előtt, Cuomo new yorki kormányzó sajtótájékoztatójának helyszínén, tüntetők követelték a Covid miatti aránytalanul súlyos korlátozások feloldását. Egy riporter azt kérdezte Cuomótól, mit mondana azoknak a new yorkiaknak, akik szeretnének újra dolgozni, mert kifogytak a pénzből; a kormányzó ezt válaszolta: A gazdasági nehézségek nem egyenértékűek a halállal. Majd még hozzátette: Dolgozni akar? Olyan munkát vállaljon, ami létfontosságú! [A riporter sajnálatos módon nem kérdezte vissza, hogy a kormányzó vajon valóban létfontosságú munkát végez? És ha nem, akkor ő miért kap mégis fizetést?]

Következzenek a kormányzó válaszai a riporterek többi kérdésére.

Riporter: Nem tudom, hogy hallotta-e, de odakint olyan tüntetők vannak, akik sípokat fújnak és transzparenseket tartanak föl: beszéltünk néhányukkal mielőtt bejöttünk. Hétköznapi emberek, akik nem kapnak fizetést. Némelyikük nem kapja meg a munkanélküli segélyét. És azt mondják, nem tudják kivárni azt a rengeteg tesztelést, vissza kell menniük dolgozni, hogy etethessék a családjukat. Kifogytak a tartalékaik, nincs még egy hetük, és nem kapnak válaszokat. A lényeg tehát az, hogy a terápia nem lehet súlyosabb, mint a betegség maga. Mi az Ön válasza erre?
Cuomo: A betegség halált jelent. Mi lehet rosszabb, mint a halál? [Mondja ezt az az ember, aki többezer/többszázezer magzat legyilkolásáért felelős.]

Riporter: De mi van, ha valaki öngyilkosságot követ el, mert nem tudja kifizetni a számláit?
Cuomo: Jó, de a betegség jelentheti az én halálomat is, nemcsak az Önét. Azt mondja, hogy szerintük a terápia nem lehet súlyosabb, mint a betegség. A betegség HALÁL. Hogy lehetne a terápia rosszabb, mint a betegség, ha a betegség potenciális halált jelent? [Mondja ezt akkor, amikor a halálesetek száma a lakosság számához képest százalékban olyan kicsiny, hogy alig lehet leírni; ne felejtse el senki, hogy nem pestisről van szó!]

Riporter: De mi van akkor, ha a gazdaság összeomlik és…
Cuomo: Rosszabb a halálnál?

Riporter: Egyenlő a halállal, vagyis mentális betegségek, mivel az emberek foglyok a lakásukban.
Cuomo: Nem, nem az. Nem az. Nem egyenlő a halállal. Gazdasági nehézségek? Igen, nagyon rossz, de nem halál! Érzelmi stressz a bezártságtól? Nagyon rossz, de nem halál. Ööö.. Növekszik a családon belüli erőszak? (Egy nemrégiben készült tanulmány szerint Nagy-Britanniában háromszor annyi nőt öltek meg családon belül a koronavírus miatti bezártság óta, mint korábban!) Nagyon rossz, de nem halál. És nem valaki MÁSNAK a halála. Látja, ezt kell mérlegelni itt. Igen, a maga élete, csináljon, amit csak akar. De maga most az ÉN életemért felel! Velem szemben van felelőssége. Nem csak magáról szól a dolog. Velem szemben van felelőssége, érti? Mi ezt a közbeszédet vezettük be: Ez nem rólam szól, hanem rólunk. Szóval nem csak magáról van szó, hanem rólam is. Rólunk. Értem a gazdasági nehézségeket is. Mindenki érti, mindenki érzi, a szövetségi kormány csekkeket küld ki, mennyit is, 600 dollárt személyenként, plusz 1200 dollárt. Az eget és földet megmozgatjuk, hogy a munkanélküli se.., izé, a kifizetéseket folyósítsuk.
     Itt van tehát a gazdasági szorongás. A kérdés az, hogy hogyan válaszolunk rá? És olyan módon válaszolunk rá, ami a közegészség rovására megy és talán még több ember halálát okozza? És gondolkozzon, mi lenne, ha a maga családtagja fertőződne meg? Erről beszélünk! És amikor úgy gondol a dologra, hogy a saját családját érintheti, akkor más perspektívából nézi majd, megmondom Önnek az igazat.
     Ez nem egy elvont érvelés, nos, azt mondják, hogy x és y mondta, z és v mondta. Tudom, hogy működik ez. A tüntetők ezt mondják, a kormányzó azt mondja, a tüntetők ezt mondják, a kormányzó azt mondja. OK, gondolkodjon úgy, hogy a saját családja lehet érintett a dologban. Mert amikor azt látom, hogy 484 new yorki meghal [sajnos nincs hír arról, hogy valaki is megkérdezte volna tőle, hogy naponta hány magzat hal meg az általa hozott abortusz törvény miatt – információul:, Magyarországon, ahol a lakosok száma sokkal alacsonyabb, mint New York államé, ez a szám 100.], úgy érzem, mintha az én családtagjaimról lenne szó. És semmi nem jöhet valaki más egészségének a veszélyeztetése előtt és ez itt a helyzet.

Riporter: Azt is mondják (a tüntetők), hogy ha nem tud nekem munkanélküli segélyt fizetni, vagy hogy nem készült fel a rendszere arra, hogy…
Cuomo: Meg fogják kapni a pénzt. Meg fogják kapni a munkanélküli segélyt attól a naptól fogva, hogy…

Riporter: De nem tudnak várni! Nem tudnak várni a pénzre, nincs már pénzük!
Cuomo: Ja. Néhány napnyi csúszásról beszélünk a munkanélküli segély esetében, és meg fogják kapni a csekket a munkanélküliség első napjától fogva. Ez nem kerül nekik semmi pluszba. Most persze mondhatják azt, hogy a segély nem elég. Értem én. Sem a 600 dolláros csekk, sem az 1200 dolláros csekk, és a munkanélküli segély sem elég. Megértem a gazdasági nehézségeket, mindannyiunkat érinti. A kérdés, hogy mit teszünk ellene? Kockára tesszük-e a közegészséget? Föltornásszuk-e a halottak számát emiatt? Mert ötletük az nincs, hogy miként lehetne a gazdaságot most újraindítani. [Ilyen álságos, ilyen ocsmány választ ember nem adhat! Egy osztrák üzletember egy tévéműsorban azt mondta, hogy a kormányok „segítő” intézkedései után úgy érzi magát, mint akit térden lőttek, aztán ugyanaz, aki a lövést leadta, hitelt ajánlj fel neki a térdoperációra. A gazdasági nehézségeket nem a vírus okozta, hanem a vezetők eszement intézkedései, például Cuono intézkedései, ami miatt most sok new yorki óriási bajba került. És mindezek után nekik ilyen válaszokat adni, ezt csakis egy megszállott teheti. Mindenkinek halnak meg idős hozzátartozói, de ez az élet rendje, amivel élete során minden embernek meg kell küzdenie.]

Riporter: De azt is mondják, jogom van dolgozni, ha a kormány nem tudja nekem biztosítani a pénzt, amikor szükségem van rá. Van alapvető jog a munkához?
Cuomo: Igen. Szeretne – ha már itt tartunk – szeretne Ön is dolgozni? Akkor válasszon olyan munkát, ami nélkülözhetetlen. Tegye meg már holnap!


9.
Időszerűtlen gondolatok a koronavírusról
Írta: Prof. Dr. Günther Scholdt
(forrás: eigentümlich frei television – 2020. március 30.
https://www.eike-klima-energie.eu/2020/04/03/gedanken-zur-krise-unzeitgemaesses-zu-corona/

[Professzor Dr. Günther Scholdt a Saarland-i egyetem nyugalmazott professzora, és a Saar-Lor-Lux-Esass irodalmi archívum igazgatója]

Az ú. n. járvány után jön az igazság órája. Angela Merkel a koronavírust az 1945. utáni korszak legnagyobb kihívásának nevezte. Németország számára talán valóban az, csakúgy, mint ennek a szerencsétlen politikai figurának egész kancellársága.
     A mai egészségügyi válság miatt kirobbantott pánikkal az emberek a II. világháborúban még két hetet sem tudtak volna lelkileg kibírni.

Sucharit Bhakdi mikrobiológus kollektív öngyilkosságnak nevezte, ami ma Németországban történik.
     Jobban tesszük, ha nem említünk olyan etikai alapelveket, mint például ezt: Egy emberi élet pótolhatatlan értékével szemben kommerciális érveknek nincs helyük. [Mint ahogy teszik ezt mindenütt a világon a kormányok, miközben tönkreteszik állampolgáraik életét, mint például a következő cikkben szereplő amerikai kormányzó is]. Először is azért, mert nem csukhatjuk be a szemünket azon tény előtt, hogy e válságkezelés során számos multimilliomos sok kisember kárára saját gátlástalan profitérdekeit tartja egyedül szem előtt, és a politikusok őrült intézkedéseikkel e gazdagok érdekeit szolgálják ki. Már tudható [sőt tapasztalható is], hogy az ú. n. újjáépítési-programok keretében, miután a lakosságtól sokmilliárd eurót elvesznek, a politika a leghangosabb és legbefolyásosabb bennfentesek között fogja ezt segélyként szétosztani.
     De egy sokkal fontosabb, második pont: Csak senki ne gondolja, hogy a mostani elzárási-politikai nem kerül emberéletbe! Százmilliókat, köztük gyermekeket és öregeket kényszerítenek az egész világon minimális élettérre, akiket még ráadásul hónapokon keresztül horror-képekkel terrorizálnak, mintha a középkori pestis-járványok tértek volna vissza. Az idősotthonokban az emberek szobájuk „cellájába” vannak internálva, még az udvarra sem mehetnek ki sétálni, amit még a bebörtönzötteknek is megengednek. A szabadságnak micsoda lelkileg megterhelő elrablása ez, amit gondoskodásnak állítanak be!
     [Arról nem is beszélve, hogy ezektől az idős emberektől a legfontosabbat veszik eközben el: rokonaik, szeretteik látását! Ez egyedül elegendő ok arra, hogy az ilyen idős emberek meghaljanak. Akik ilyen intézkedéseket hoznak, azok vagy emberkínzók, vagy annyira tudatlanok, hogy felelősségteljes állásra teljesen alkalmatlanok! És ehhez az elviselhetetlen, rémületet okozó állapothoz még azt is hozzáteszik, hogy ezen idős emberek körül marslakóknak öltözött emberek rohangálnak, és tologatják őket ide-oda! Soha nem voltak ezeknek az intézkedőknek idős rokonaik? Nem tudják, hogy őket már nem lehet életmentés címen ennyire megrémiszteni, sokkolni, megszokott környezetükből és mindennapi szokásaikból kirángatni anélkül, hogy az ne okozna súlyos károkat bennük? A legtöbb idős ember, akik az „elfekvőben” töltik el egyetlen ágyon (mert még egy széket sem kapnak az ágy mellé) utolsó napjaikat inkább ebbe haltak/halnak bele, mint a koronavírusba!]

És akkor még nem is említettük azokat a károkat, melyeket a más betegségekben szenvedők ellen elkövetnek, akiknek kezelését e járványra való hivatkozással elhalasztják, ami sokuk számára a biztos halált jelenti. Szinte minden időskori bajnak a rendszeres mozgás a terápia alfája és ómegája. És mit tesznek az illetékesek ehelyett? Immobilitást írnak elő, karanténba zárást, miközben a nap 24 órájában a média segítségével félelem-kampányt szerveznek, melyekkel a mostaninál jelentősebb számú ember halálát idézik elő!
     És micsoda naivitás azt hinni, hogy a világgazdaság felbomlasztása kizárólag gazdasági faktor? Nincsenek ezen álságos intézkedésekkel erőszakos szociális konfliktusok is előreprogramozva? És azok, akik különben állandóan az egész emberiséggel való szolidaritásról beszélnek, úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy az intézkedéseikkel előidézett gazdasági válságok milyen hatással lesznek majd a harmadik világ országainak népességeire? Vajon milyen magasak lesznek ott a halálozási arányok?

A mostani szakmai vitákban a kormányok által pénzelt bennfentes „tudósok” állnak szemben a független szakmai tekintélyekkel: előbbiek mögött ott áll az állam egész hatalmával, hadseregével és rendőreivel, mindenfajta parlamentáris és alkotmányjogászi fékek tudatos kikapcsolásával, valamint az egész hivatalos média. Az utóbbiak mögött csak az alternatív internet (utóbbi időben már az sem teljesen, mert az állam – a rémhír terjesztés vádja címszó alatt – kikapcsoltatja videóikat, internetes oldalaikat, és ezek helyére saját hazugságaikat helyezik) és a hasonlóan gondolkodók támogatása.

Mindeközben a közzétett halálozási számok sehol nem felelnek meg a valóságnak. Angelo Borrelli, Olaszország polgári védelmi hatóságának vezetője a német tévé 2020. március 21-i híradása szerint azt mondta, hogy a számok nyilvánosságra hozatalánál nem tesznek különbséget a korona-fertőzöttek, akik elhunytak, és azok között, akik a koronavírus miatt haltak meg. Ez az eljárás igencsak csökkenti a médiában elhangzó adatok megbízhatóságát. Németországban 2019-ban majdnem egymillió ember halt meg egy év alatt (több mint 950 ezer): ez minimum 2500 halott naponta. Időközben arról is tudomást lehetett szerezni, hogy olyanokat is a koronavírus áldozatai közé számolnak, akik a rák végső stádiumában kerültek kórházba, és ott, közvetlenül haláluk után koronavírus-tesztet végeztek el rajtuk. A médiában közölt adatok egy szót sem ejtenek arról, hogy a vírussal megfertőződött személyek száma semmikor nem enged meg semmilyen következtetést az adott vírustól megbetegedett, és meghalt személyek számára.

Az emberiségnek végre vissza kellene térnie a realitáshoz, azaz el kellene búcsúznia attól a megtévesztéstől, hogy minden válság ellen megvannak a megfelelő óvintézkedései és biztosítékai, következésképpen minden válságon a maga erejéből és technikájával úrrá tud lenni.
     A média mostani viselkedéséből el lehet képzelni, milyen egy totalitárius háború propagandája: Reggeltől estig tartó dobolás. A televízió-stúdiók beszélgetős műsoraiban szakértők és celebek adják tovább egymásnak (nyilván fertőtlenített kézzel) a kilincset. Egészségügyi média-sztárok születnek, akiknek a befolyásuk úgy növekszik, mint korábban csak a katonai kormányzóéké nőtt. Ami leginkább feltűnik, az az, hogy mindazok, akik folyton azt fújták, hogy a félelem rossz tanácsadó, vagy akik az alternatív média megszólalóinak aggályait bűncselekménynek vagy csupán erkölcstelennek bélyegezték meg, most hirtelen a nap 24 órájában riadószirénát sivíttatnak. Vagy most megint ez a jelszó lett érvényes: „Hogy mi a megengedett félelem, azt én határozom meg?”

Az mindenesetre megnyugtató, hogy a német belügyminiszter a politikailag felvilágosodott polgárokat megnyugtatta, hogy az állam e korona-időszakban sem szakítja meg a harcot a jobboldali agresszorokkal szemben. A német alkotmánybíróság sem tétlenkedett, hogy az egyetlen jelentős parlamenti oppozíciót szétrombolja [miközben azokat a kérelmeket, melyeket az egyszerű polgárok azért nyújtanak be, mert a meghozott állami intézkedések sértik a német alkotmányt, rendre visszautasítja]. Mint a II. világháború utolsó napjaiban, mellyel a mostanit sokan összehasonlítják, bürokratáink most is hangyaszorgalommal dolgoznak azon, hogy az állam ú. n. ellenségeit felkutassák és rács mögé dugják.

Nos, a véleményszabadság, illetve a nyíltan önkritikus média mostanában amúgy sem bír nagy fontossággal. Akinek a lakosok vagyonának és kilátásainak elvesztésében ilyen nagy a felelőssége, valóban nem engedhet meg magának szabad vitákat, melyeknek az okok felderítése lenne a dolguk. A hivatalos és divatos média már most visszabeszélést nem tűrően tesz különbséget a „komoly tudósok” (ide tartoznak például a vírus-teszt kitalálói, pénzelői és haszonélvezői, valamint a pánikkeltők), és a „zűrzavaros állítások” terjesztői (a valódi és tisztességes, de elsősorban FÜGGETLEN, SEHOVA NEM ELKÖTELEZETT szakemberek) között – egészen úgy, ahogy azt a tavaly őszi new yorki világjárvány-szimulációban végigjátszott szcenárium a kritikák diszkreditálására ajánlotta.


Feltéve: 2020. április 25.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA