Isten ujja

Tűnődések Szűzanya országáról 2022 áprilisában

1. Tanulmányozva Magyarország 19. századi, valamint a 20. század első felét bemutató történelmét, például Bánffy Miklós, Somogyváry Gyula, Fekete István könyveiből, önkéntelenül is az 1789-es francia forradalmat megelőző, majd követő időszak jut az ember eszébe: Az a kor, melyről azt írták az elemzők, hogy a francia arisztokrácia és felsőbb papság nagy része, valamint pár évvel később csaknem egész Európa szerzetesközösségei megérdemelték, ami velük történt. Annyira elkorhadtak, elpuhultak, megromlottak mind erkölcsileg, mind szellemileg, hogy maguk ítélték magukat halálra.
     A kálvinista Bánffy Miklós trilógiát írt az 1905-től 1914-ig tartó időszak magyarországi viszonyairól, és köteteinek Dániel próféta könyvéből vett idézet alapján adott címet: „Megszámláltattál” – „És híjával találtattál” – „Darabokra szaggattatol”.
     A vonatkozó bibliai rész a Dán 5,1-31-ban olvasható eseményről szól, amikor Baltazár király lakomája közben megjelenik egy kéz, és szavakat ír a falra, melyek jelentését csak Dániel próféta tudja megfejteni:
     „Sőt inkább felfuvalkodtál az ég Ura ellen, az ő házának edényeit hozattad eléd, és te és főembereid, feleségeid és ágyasaid bort ittatok azokból; az ezüstből, aranyból és rézből, a vasból, fából és kőből való isteneket is, kik nem látnak, nem hallanak és nem éreznek, dicsérted. Az Istent pedig, kinek kezében vagyon leheleted és minden utad, nem dicsőítetted. Azért küldetett tőle a kéznek ujja, mely ez írást följegyzé. Ez pedig az írás, mely följegyeztetett: Mene, mene, tekel, ufarzim [az új fordítás szerint: Mane, Tekel, Fáresz, és a még újabb szerint: Mené, mené, tekél és parszin]. És ez az igék jelentése: Mene: számba vette Isten a te országodat, és véget vet annak. Tekel: megmérettél a mérlegen, és hiányosnak [könnyűnek] találtattál. Fáresz [Parszin]: elosztatik a te országod, s a médusoknak és perzsáknak adatik.” (Dán 5,23-28)
     Valóban: csakúgy, mint Baltazár király, vagy a "felvilágosodás" kori uralkodó osztályok, az akkori Magyarország is megérdemelte sorsát, vezetői és tisztviselő rétegeinek viselkedésével maga hívta ki saját maga ellen végzetét: megszámláltatott, könnyűnek találtatott, és ezért feldaraboltatott, ízekre tépettetett.

A probléma csak az, hogy azok a népek, melyek feldarabolták, illetve megszerezték az ország javainak kétharmadát, egy cseppel sem voltak jobbak, erkölcsösebbek, Istennek tetszőbbek, mint a Csonka-ország magyarjai. Ráadásul mindazok, akik a magyarok romlásából nyereséget húztak, semmi igazán jót nem tudtak az elrablott vagyonnal kezdeni. Hol van itt akkor az igazság? Miért csak Magyarországnak kellett vesztenie, bűnhődnie?
     Ha választ keresünk e kérdésre, akkor eszünkbe kell jusson, hogy Isten mindig megpróbálja azokat, akiket kedvel. Művészkörökben többen mesélik, hogy egy jó rendező csak azokkal goromba, akikről tudja, hogy van elég képességük arra, hogy instrukcióját megértsék, és annak segítségével képesek legyenek jobban játszani. Akit nem tartanak erre képesnek, akit nem tartanak elég tehetségesnek, azt békén hagyják, és nem is bírálják.
     Én azzal vigasztalom magamat, hogy a Boldogságos Szűz Mária országát Isten is a "tehetséges", értékes szereplők közé sorolja. Hogy a mennyországban százalékosan sokkal több magyar állja körül Szűz Máriát, mint más nemzetbeliek. Hogy Isten azért bünteti a Szent Korona országát, és polgárait, mert az övéi között tartja őket számon.


2. Ebbe a képbe gyönyörűen beleillik az a furcsa esemény, ami tegnap, április 21-én történt a Vatikánban. Miként erről a sajtó hírt adott (forrás: www.kath.net – 2022. április 21.), Bergoglio „egy Szent Márton-medaliont ajándékozott Orbán Viktornak, melyen a szent a koldusnak adja köntöse felét. Ezen kívül átadta neki a pontifikátusa alatt kiadott dokumentumait. – A magyar miniszterelnök két Bartók Béláról szóló könyvet, több opera-cd-t, és egy 1750-ban nyomtatott zsolozsmáskönyvet a Nagyhét imádságaival adott át” Bergoglionak.

Vakmerőség és túlzás lenne azt hinni, hogy Orbán Viktor bármit is tud az elmúlt évtizedek viharairól, melyek a katolikus Egyházat szaggatják, és ezt a könyvet, pont ezt a könyvet szándékosan adta volna oda Bergoglionak. De hát neki nem is kell erről tudnia, amit tett, az csakis fentről irányított lehetett. A magyar miniszterelnök pont azokat az imádságokat, azt az imarendet adta oda ennek az aposztatának, aminek eltörlésével a katolikus liturgia, és vele az egész katolikus tan, fegyelem szétverése, megmásítása a kezdetét vette!

A honlapon több cikk foglalkozik a "liturgia reformjával". Hogy érthető legyen, mitől tartom Orbán ajándékát annyira különlegesnek, e cikkekből idézem a megfelelő részeket:
     a) A 1955 előtti és 1962-os rítus, I.: Virágvasárnapi változtatások cikk bevezetőjéből: »A Szent Hét rítusaiban végzett módosítások, melyeket 1955-ben hoztak nyilvánosságra, azon számos liturgikus változásnak képezték részét, melyek 1951-ben kezdődtek és végül az 1969-es Novus Ordo Missae promulgációjához vezettek. Az 1955-ös szenthéti rítust, csakúgy, mint a NOM megalkotását Annibale Bugnini vezényelte le, az a férfi, aki a mise szétzúzásának rossz szellemeként vált ismertté.«

    b) A XXIII. János reformja című cikkből pár részlet: »XXIII. János reformjának valójában egészen más célja volt. Ez a reform már XII. Pius alatt elkezdődött. 1955-ben XII. Pius nem csak a „nagyhét újjárendezését”, hanem a rubrikák „egyszerűsítését” is utasításba adta. … Valóban XII. Pius volt az, aki ezt a reformot elkezdte, mely végül a Novus Ordo-val végződött. … „1948-ban megalakítottak egy bizottságot a liturgia reformjára. .. E bizottság titkárává egy fiatal lazarista papot neveztek ki, Annibali Bugnini-t, a »Ephemerides Liturgicae« kiadóját. Fennállásának 12 évében (1948. június 28-tól 1960. július 8-ig) – említi meg Bugnini – a bizottság 82 ülést tartott és abszolút titoktartás mellett dolgozott. »A bizottság a pápa teljes bizalmát élvezte, akit Msgr. Montini folyamatosan tájékoztatott, és még gyakrabban, hetente P. Bea, XII. Pius gyóntatója.« Gyakorlatilag minden liturgikus könyvet megújítottak, különösen a Divinum Officium-ot és a szent hetet. … 1928-ban volt az „Amici di Israele” – akik közé egy csomó püspök és bíboros tartozott – előnyomulása, melynek során azt akarták elérni, hogy a zsidókért mondott nagypénteki könyörgésekből húzzák ki vagy változtassák meg a „perfidis” (hűtelen) szót. A Rítus Kongregáció Ildefons Schuster bíboros vezetése alatt jóváhagyta ezt a kezdeményezést. Az ügy ezután a Szent Officiumhoz került, melynek vezetője Merry del Val bíboros volt, aki élesen visszautasította az ajánlatot.«

Bergoglio tehát olyan ajándékot kapott a magyar néptől, ami a Szent Hét igazi, eredeti és nyilván latinul írt katolikus imáit tartalmazza! Mi ez, ha nem Isten ujja!


Feltéve: 2022. április 22.


vissza

MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA