Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    MÁJUS A SZŰZANYA HÓNAPJA

A MÁJUSI (PÜNKÖSDHAVI) MÁRIA-ÁJTATOSSÁG
Az 1920-ban kiadott Officium Divinum szerint

A pünkösdhavi, Mária tiszteletére Rómában a múlt század elején keletkezett ájtatosságnak, mely jelenleg a katolikus Anyaszentegyház minden részében a jámbor hívek által megtartatni szokott, célja:
     Pünkösd havát Mária tiszteletére szentelni, s a tavasz zsenge virágaival fölékesített Mária oltára előtt esedezni az Irgalom Anyjához, hogy hathatós közbenjárása által eszközölje ki Istennél a szánandó tévelyekre vetemült emberek hitetlenségének s könnyelműségének és Isten iránti hálátlanságának megszüntetését, s nyerje meg Isten irgalmát a világ bűn sötétségétől elvakított fiainak számára.

Ez ájtatosságot VII. Pius pápa 1815-ik évi Szent György hava 21-én kelt apostoli iratában helybenhagyta, s azoknak, kik Mária havát megülik, mindennapra 300 napi s a hónap folytán egyszer, midőn gyónnak és áldoznak, teljes búcsút engedett.

Ha ez ájtatosság nyilvánosan tartatik valamely templomban vagy kápolnában, annak rendje általában a következő:
     1. Aki benne részt vesz, az szentgyónásban és áldozásban részesül;
     2. Az ájtatosság kezdete előestéjén, Szent György hava 30-án, megjelenik az ájtatosságot megnyitó elmélkedésre és litániára;
     3. Pünkösd hava folytán azon kell lennie, hogy naponkint hallgasson szentmisét, napközben pedig több ízben rövid könyörgést vagy röpfohászt intézzen Máriához;
     4. Minden reggel gondolatait, szavait és cselekedeteit a boldogságos Szűznek kell fölajánlania azon föltétellel, hogy minden bűnt kerülni fog;
     5. Mindennap kell a boldogságos Szűz valamelyik erényéről elmélkednie, valamely vétkes szokást vagy hajlamot Jézus iránti szeretetből legyőznie, s valamelyik erényt gyakorolnia.

Aki pedig körülményei miatt nem mehetvén mindennap templomba, és ezért otthon végzi ez ájtatosságot, az saját lakában egy Mária-képet virágokkal fölékesítve, alkalmas helyre állít. Ez előtt Szent György hava 30-án megkezdi az ájtatosságot a Lorettói litániával és fölajánlási imádsággal, végre valamely Mária tiszteletére készült énekkel. A többit úgy végzi, mint föntebb mondatott.

Az ájtatosság Szent György hava 30-án nyittatik meg a Szentlélek segítségül hívásával, miután Mária földíszített szobra a kis oltárról a nagy oltárra vitetik, s ez alatt valamelyik Mária-ének énekeltetik; mire a megnyitó ének, ezután a bevezető elmélkedés következik. Erre elmondatik a Lorettói litánia stb.

A megnyitó ének

Ím, a virágok díszlenek – Mária-hó fölébredett – Azért, amit nekünk hozott – Azzal kedveskedünk Neked – Előtted leborulva itt – Neked nyújtjuk virágait – Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária – Anyánk, kegyes Anyánk légy, oh Mária!Ezt követi:
Rövid elmélkedés Mária valamelyik erényéről.
Utána a Lorettói litánia – Miatyánk, Üdvözlégy – Oltalmad alá futunk – Mennyországnak Királynéja; a könyörgésekkel együtt mindennap elmondatik, ezután Üdvözlégy Mária és Emlékezzél meg, végre valamely Máriára vonatkozó ének naponkint elénekeltetik a dél-esti isteni szolgálat alatt.Felajánlási könyörgés

Szentséges szűz Mária! Istennek szent Anyja, Úrnőm s asszonyom! én, méltatlan szolgád (vagy szolgálód), ki teljes szívemből szeretni óhajtalak, a mindenható Istennek, szent angyalainak s dicsőült szentjeinek jelenlétében a legmélyebb hódolattal s tisztelettel borulok le előtted és ma, mint mindenkor, védőmnek, szószólómnak választalak. Neked ajánlom föl egész valómat, testemet és lelkemet s mindazt, amivel bírok. Kezeidbe helyezem szívemet, hogy azt szent Fiadnak Jézusnak felajánljad, s megtöltsed szeretetednek szent tüzével, oh a szent és áldott szeretetnek Anyja! Ezen ajánlattal egyesítem e tiszteletedre szentelt hónapban minden könyörgésemet és ájtatosságomat, s kérlek, nyerd meg számomra azon kegyelmet, hogy ez ájtatosságot szent Fiad, Jézus Krisztus dicsőségére, a Te magasztalásodra és lelkem üdvére végezzem, miszerint hatalmas szószólásod által megnyerjem, amiért hozzád folyamodom. (Itt megnevezhető azon kegyelem, melyet az ember elnyerni óhajt.)
     Mutasd meg, hogy Anyám vagy, és hogy azok soha sem hagyatnak el, kik hozzád folyamodnak. Esedezzél mindazok megtéréséért, kik e hónapban szent Fiadat, Istenüket, Urukat, Jézus Krisztust bűnös könnyelműséggel megbántják, és nyújtsd nekem is segedelmed, hogy életem minden pillanatában szent Fiad akarata s tetszése szerint éljek és szép példádat mindig kövessem, hogy így méltó legyek Téged Anyámnak nevezhetni, s egykoron boldogságodban részt vehetni a mennyországban. A mi Urunk Jézus Krisztus által, ki az Atyával él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. Amen.

Mindennapi könyörgés
Oh Mária! az emberi nem édes öröme s boldogsága, mennyei jó illattal illatozó virág. A Te benső csodálatos szépséged vonz engem Tehozzád, ezért vágyva óhajtok a Te fiad (leányod) lenni; légy hát Te az én Anyám, és segíts engem hathatós esedezéseddel, hogy én is, mint Te, az Isten kertjében, az Anyaszentegyházban, mely szent Fiadnak saját vérével szerzett s magának eljegyzett szeplőtelen Jegyese, díszelegjek, mint jó tettek- s erényekkel illatozó virág szent Fiad Jézus Krisztus tetszésére; ki az Atyával él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben Isten mindörökkön örökké. Amen

Záróének

Égi szűz virág! – Áldjon a világ – Téged, óh szűz Mária!
Óh, légy oltalom – Mert bűn súlya nyom – Minket, óh szűz Mária!
Kérjed Fiadat – Ő malasztot ad – Érted, óh, szűz Mária!
Vétkeink felett– Bár vérkönnyeket – Sírnánk, óh szűz Mária!
Mert Te mihozzánk – Mint édes Anyánk – Jó vagy, jó vagy Mária!
Égből kiesni – Bűnben elveszni – Ne hagyj, ne hagyj Mária!
Hogy így megtérjünk – s Istennek éljünk – Segíts, segíts Mária!
Hogy megtisztuljunk – S egykor följussunk – Hozzád, hozzád Mária!
Te meg nem veted – A szívből eredt – Kérést, óh szűz Mária!
Kegyes Anyánk légy – Szárnyad alá végy – Kérünk, kérünk Mária!
Hogy hívek legyünk – Légy föltételünk – Őre, óh szűz Mária!Május hava 31-én pedig, mint az ájtatosság végső napján záróének

Letűnt a végső napsugár – Szűz Mária-hó nyugotán,
Íme előtted állunk már – A legszebb hónak alkonyán;
S előtted leborulva itt – Neked nyújtjuk virágait,
Anyánk, kegyes Anyánk légy, óh Mária!
Anyánk, kegyes Anyánk légy, óh Mária!A MÁJUS HAVI, MÁRIA TISZTELETÉRE TARTOTT ÁJTATOSSÁG PONTOS MENETE

     1. A megnyító ének (lásd fent)
     2. Rövid elmélkedés Mária valamelyik erényéről
     3. Lorettói litánia
     4. Miatyánk
     5. Üdvözlégy Mária
     6. Oltalmad alá futunk (lásd lent)
     7. Mennyországnak királynéja a könyörgésekkel együtt (lásd lent)
     8. Üdvözlégy Mária
     9. Emlékezzél meg (lásd lent)
   10. Felajánlási könyörgés (lásd fent)
   11. Mindennapi könyörgés (lásd fent)
   12. Záróének (lásd fent)
   13. Egy Mária-ének (lásd lent).

6. Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején; hanem oltalmazz meg minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk!
     Engeszteld meg nekünk szent Fiadat, a Te Fiadnak ajánlj minket, mutass be minket szent Fiadnak!
     Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

7. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szent Asszonya! Áldott gyökér, szűz Mária! Üdvözlégy Krisztus szent Anyja!
     Te általad e világra új világosság virrada, örök dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
     Áldott légy, drágalátos Szűz! Isten veled, szép virág Szűz! Mennyben szent Fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
     Tégy méltóvá engem, szent Szűz, a Te dicséretedre! – Adj erőt a Te ellenségeid ellen. Könyörögjünk! Adj, irgalmas Isten, gyarlóságunknak oltalmat, hogy kik az Isten Anyjának emlékezetét tiszteljük, az ő esedezésének segítségével vétkeinkből fölkeljünk.
     Ugyanazon Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

9. Emlékezzél meg, oh legkegyelmesebb szűz Mária, hogy sohase hallotta még senki, hogy valaki Tőled gyámolítatlanul magára hagyatott volna, ki oltalmadat kérte, pártfogásodért folyamodott, közbenjárásodért esedezett.
     Én is hasonló bizalomtól lelkesülten, hozzád járulok, oh Szüzek szűz anyja! Hozzád tekintek föl, s mint nyomorult bűnös zokogva borulok lábaidhoz. Ne vesd meg könyörgésemet, örök Igének szent Anyja; hanem fordítsd kegyesen hozzám figyelmedet, és hallgass meg.
     Akarom, s ezt előtted megfogadom, és legkegyesebb esedezésed által magamért és valamennyi szent és szeplőtelen szívedbe ajánlott atyámfiaiért esedezem, hogy nekem bűneim fölötti őszinte töredelmességet s tökéletes megtérést nyerni méltóztassál, hogy neked, jó Anyánknak méltó gyermekei legyünk.

13. Mária ének
Példa gyanánt közlök két Mária-éneket Zadravecz István Szerefi szárnyakon című imakönyvéből

Mondj naponként és óránként lelkem dicséretet – Máriának, szűz anyának szentelj víg ünnepeket, gondolkodjál s álmélkodjál az Ő méltóságáról, tisztelettel s szertettel szólj az Isten anyjáról.
Őt dicsérjed, Öt tiszteljed, hogy Fiánál segítsen, – kérd oltalmát, nehogy a bűn rajtad erőt vehessen. Mert Mária nekünk égi szent ajándékot hozott – e Királyné szűz méhében irgalom fogantatott.
Éva vétke, tiltott étke bezárá az egeket s bűne által gyötrelembe ejte minden népeket; de a hív s alázatos Szűz oly kegyelmet nyert vala, – hogy a megtérőknek ismét megnyílt az ég ajtaja.
Tiszta szüzek szűz virága! magas a te érdemed, – téged választott az Isten minden asszonyok felett; üdvözlégy, óh, Isten anyja! Szentlélek temploma! légy megtérésünknek útján gyarlóságunk gyámola.
Pártfogásod gyámolítsa kétkedő szíveinket – és leginkább a végórán légy velünk, segíts minket; hogy Fiadnak malasztjával szent példákat követve, odajussunk, ahol Te vagy az angyalok öröme.

Óh malaszttal teljes szent Szűz! irgalmasságnak anyja, nézd, mint meg vagyok terhelve, bűn szívem mint faggatja.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Ah mily messze távoztam el az üdvösség kútjáról és semmit sem gondolkodtam lelkem drága voltáról.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Töredelmes szívvel bánom, hogy Istent megbántottam, ígérem jobbulásomat, nem mint eddig mondottam.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Isten kegyelméből jóra fordítom életemet s elhagyom, melyhez szoktam, számtalan vétkeimet.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Reménylem, hogy megbocsátja Isten gonoszságimat és irgalmasan letörli lelki undokságimat.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Esedezzél azért értem, drágalátos szűz Anya! mert szent Fiad, az Úr Jézus szavadat meghallgatja.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Kérjed Jézust, hogy lelkemnek sebeit meggyógyítsa és rútságát, mint jó orvos, vérével kitisztítsa.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Bűneimnek nagy terhében ím hozzád folyamodom, mert kik benned szívből bíznak, megsegíted jól tudom.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Legfőképpen mikor eljön az én utolsó órám, akkor, oh irgalmas Anya! kegyesen vigyázz reám!
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.
Ne hagyd, hogy szentségek nélkül kimúljak e világból, s a bűnben megátalkodván, kiessem mennyországból.
    Oh Mária! Jézus Anyja! esedezzél érettem.

Röpima Máriához: Szép szűz Műria, mennyei anyám! Kegyes szívednek legyen gondja reám! Csatold szívemhez édes szívedet; szívemet Fiad szívsebébe tedd!KÉPEK A MÁJUSI ÁJTATOSSÁGRÓL
a Zaitzkofeni papszemináriumból
   


vissza
a KEZDŐLAPRA