Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


  
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK

A megváltás műve teljes: az Úr bemutatta engesztelő áldozatát, a feltámadás után megalapította Egyházát. Most még csak az van hátra, hogy elküldje a Szentlelket, aki befejezi és fenntartja a megváltás gyümölcseit. Ünnepeljük tehát a mi Szabadítónk diadalát, aki azért ment a mennybe, hogy azt nekünk megnyissa. De nekünk is iparkodnunk kell, hogy a liturgia által lelkünk megdicsőüljön, és méltók legyünk az örök életre. Az ünnep szentleckéje és evangéliuma összefoglalja az Úr tanítását, utolsó rendelkezését és mennybemenetelét. Ezt egy szép szimbólumban is látjuk: a húsvéti gyertya, mely a Úr Jézus Krisztust jelképezi, ég Húsvéttól kezdve a mai napig, de ma az evangélium után eloltják, annak jelképéül, hogy az Úr a mennybe ment.

Szunyogh Xavér Misszále


Az ünnepi mise

Bevonulásra
(ApCsel 1,11)
(Zsolt 46,2)
Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? Alleluja! Amint láttátok őt felszállni az égbe, úgy jön ismét vissza, alleluja, alleluja, alleluja.
Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek, örvendezzetek ujjongó szóval az Istennek.

KönyörgésEngedd, kérünk, mindenható Isten, hogy mi, akik hisszük, hogy Egyszülötted, a mi Megváltónk, a mai napon mennybe ment, lelkünkkel magunk is mennyben lakjunk

Szentlecke
(ApCsel 1,1-11)
Az első beszédben, Teofilus, szólottam mindarról, amit Jézus cselekedett és tanított kezdettől fogva addig a napig, melyen felvétetett, miután parancsot adott a Szentlélek által apostolainak, akiket kiválasztott. A kínszenvedése után ezeknek élve megmutatta magát sok bizonyságban, megjelenvén nekik negyven napon át és beszélvén az Isten országáról. Mikor együtt étkezett velük, meghagyá nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják be az Atya ígéretét, melyet (úgymond) hallottatok az én számból arról, hogy János vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni ezen kevés nap múlva. Erre az egybegyűltek megkérdezék tőle, mondván: Uram, vajon mostanában állítod-e helyre Izrael országát? Ő azonban azt mondta nekik: Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket és a pillanatokat, melyeket az Atya önhatalmával megállapított, hanem veszítek majd a reátok lejövő Szentléleknek az erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben és egész Judeában, Szamariában és a föld határáig. Miután ezeket mondotta, szemük láttára felemelkedék és felhő vevé fel őt szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfiú álla meg mellettük fehér ruhában s ezek mondák: Galileai férfiak, mit álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek az égbe, úgy jő majd el, mint ahogy felmenni láttátok őt az égbe.

Alleluja
(Zsolt 46,6)
(Zsolt 67,18-19)
Alleluja. Ujjongás között felvonul az Isten, harsonazengés között az Úr. Alleluja! Az Úr Sina szent hegyén fölment a magasba, és a rabságot fogságba vitte. Alleluja!

Evangélium
(Mk 16,14-20)
Az időben: Jézus az asztalnál ülő tizenegy tanítványnak jelenék meg: és szemükre hányá hitetlenségüket és szívük keménységét, hogy azoknak, kik őt látták, nem hittek. És mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezen jelek fogják kísérni: Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, a betegekre kezeiket teszik, és meggyógyulnak. Az Úr Jézus tehát, miután szólott nekik, fölvéteték a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől. Azok pedig elmenvén, prédikálának mindenütt, velük együtt munkálkodván az Úr, és a beszédet megerősítvén a kísérő csodajelekkel.

Felajánlásra
(Zsolt 46,6)

Ujjongás között felvonul az Isten, harsonazengés között az Úr, alleluja!

Csendes imádság Fogadd, Urunk, ezeket az adományokat, melyeket Fiad dicsőséges mennybemenetele emlékére hoztunk, és engedd meg kegyesen, hogy a jelen élet veszedelmeitől megszabaduljunk és az örök életre eljussunk.

Áldozásra
(Zsolt 67,33-34)

Énekeljetek az Úrnak, ki fölemelkedett az egek egébe, napkeleten, alleluja!

Áldozás utáni imádság Add meg nekünk, kérünk, mindenható és irgalmas Isten, hogy amit e látható misztériumban magunkhoz vettünk, annak láthatatlan hatásában is részesedjünk.vissza

HÍREK                         KEZDŐLAP