„A nagy kéjnő eleste”

1.
Teológiai konszenzus-dokumentum az "egyházak" egységéhez vezető út egyengetésére
(forrás: www.kath.net – 2024. június13.)

A kath.net hírportálon megjelent információnak megfelelően a Vatikán 2024. június 13-án, csütörtökön nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, amiben új ajánlatokat tesz egy, az összes "egyház" számára elfogadható új "pápai hivatal" kialakítására, ami lehetővé tenné, hogy a jövőben a "pápát" a többi keresztény "egyház" tiszteletbeli főként fogadja el.

A dokumentumban ajánlott első változtatás az I. Vatikáni Zsinat (1870) határozatainak új értelmezésére vonatkozik. Az I. Vatikáni Zsinat ugyanis dogmaként hirdette ki a pápai tévedhetetlenséget, és a pápát az egész keresztény Egyház legfelsőbb törvényhozójának és bírájának jelentette ki. – A mostani iromány szerint az akkori határozatokat a "II. Vatikáni Zsinaton" megfogalmazott új teológiába kell integrálni, mely az "egyházat" többé már nem monarchiaként, hanem közösségként fogja fel. Ezen kívül „a korábbi határozatokat hozzá kell igazítani a mai kulturális és ökumenikus kontextushoz”.

A dokumentum második pontja kimondja, hogy Róma püspökének különböző felelősségi területeit világosan el kell választani egymástól. Ehhez az kell, hogy a "pápa" láthatóbban gyakorolja helyi, azaz római püspöki hivatalát. Ezen kívül azt is tisztázni kell, hogy nyugat pátriárkájaként milyen módon állhat bizonyos kérdésekben azonos szinten a keleti "egyházakkal", miközben más kérdésekben „ő bírná úgy a nyugati, mint a keleti "egyházak" közösségében az egység primátusát”.

A harmadik javaslat a katolikus "egyház" alkotmányát érinti. Ennek az "egyházon" belül továbbra is a szinódalitás, azaz a közös tanácskozás és határozathozatal irányába kell haladnia. Ehhez tartozik a nemzeti és helyi püspöki konferenciák auktoritásáról való elgondolkozás, és annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy ezek a jövőben milyen helyet foglalnak el a katolikus világ-szinódus és a római kúria "ütközeteiben" [?].

Végezetül a szöveg egy új globális tanácskozási fórum megalakulását szorgalmazza a különböző konfessziók "egyházi" vezetőinek találkozásával. Ezzel kell a már meglévő egységet elmélyíteni és a világ előtt láthatóbbá tenni.

A dokumentum a "pápa" jövőbeli ökumenikus szerepéhez is ad ajánlásokat. Ezekben az áll, hogy a "pápának" a jövőben a konfessziókon átnyúló zsinatokat kell összehívnia, melyeken ő elnököl. Továbbá az esetleges fegyelmi- vagy tanbeli konfliktusok esetében átvehetné a közvetítő, egyeztető szerepét. A Rómától "elkülönült nyugati egyházakra" vonatkozólag a dokumentum a „kihirdetés és a tanúskodás primátusáról” beszél, ami ezen "egyházak" számára akkor is elfogadható ajánlat, ha a teljes egység még nincs is elérve.

Még nyitva áll annak kérdése, hogy a vatikáni javaslatokat egyházjogilag hogyan lehet érvényesíteni. Azokat, melyek a "pápa" saját hatalmát vagy az "egyház" zsinati alkotmányát érintik, a pápa egyházi törvényekkel maga is hatályba léptetheti. A dokumentumban felsorolt célok mihamarabbi elérésének érdekében Bergoglio az "egyház" zsinati alkotmányának kidolgozásával, valamint saját pápai szerepének Róma püspökére való lefokozásával már sikeresen megtette az első lépéseket.
     A többi kérdés megoldásához valószínűleg szükség van egy harmadik vatikáni zsinatra. A "pápának" tiszteletbeli főként való elismerését bizonyára csak egy újszerű ökumenikus zsinaton lehet majd elérni, amin, hasonlóan az első évezred zsinataihoz [?], más "egyházak" delegáltjai választási joggal vennének részt.

Mindezen cél eléréséhez további lépésként Koch bejelentette, hogy a Vatikán ezen ajánlatait értékelés céljából elküldték az "egyházaknak"; Róma pozitív válaszokban és továbbvezető párbeszédekben reménykedik.

A dokumentum három nyelven, angolul, olaszul és franciául olvasható a Vatikán honlapján:
     http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/news/2024/2024-06-13-il-vescovo-di-roma-nuovo-documento-dpuc.html


2.
Bergoglio ténykedései 2024. június 13 és 20 között
(források: www.kath.net és www.katholisches.info)

– A Vatikán 2024. június 13-án Bergoglio aláírásával megjelentette a "pápai hivatal" újraértelmezéséről szóló dokumentumot;

– 2024. június 14-én Bergoglio részt vett a G7-ek csúcstalálkozóján, amin beszédet mondott a "mesterséges intelligenciáról" [?]. Beszédében egyetlen egyszer sem ejtette ki Isten és Jézus Krisztus nevét;

– Ugyanezen nap délelőttjén Bergoglio 15 ország 107 humoristáját fogadta az apostoli palotában. A találkozót a Vatikán kultúráért, nevelésért és kommunikációért felelős dikasztériuma szervezte.
(forrás: https://www.catholicnewsagency.com/news/257999/pope-francis-gets-laughs-at-meeting-with-big-name-comedians)
     Bergoglio köszöntő beszédében nagyon megdicsérte vendégei képességét, hogy humorukkal embereket tudnak összehozni: „Ilyen sok komor hír és számos szociális, sőt személyes szükség közepette Önöknek megvan a hatalmuk, hogy békét és mosolyt árasszanak maguk körül.” Majd Aquinói Szent Tamás tanácsát követve, aki azt mondta, hogy „akinek nincs játékossága, az bűnt követ el”, Bergoglio előre megírt beszédének a felolvasása helyett így tréfálkozott: „ezt fogom tenni és mi mind nevetni fogunk”, s ezalatt mutatóujját a fejére téve az ujjait billegtette.

– 2024. június 20-án Bergoglio beszédet mondott azon a nemzetközi kongresszuson, amit az ősbumm-teória kitalálójának, a belga pap és asztrofizikus Georges Edouard Lemaitre (1894-1966) tiszteletére 2017 után most másod ízben rendeztek meg Castel Gandolfo-ban a vatikáni csillagvizsgálóban 2024. június 16. és 21. között negyven a helyszínen és 150 online jelenlevő kutató részvételével.
     A konferencián a legújabb kérdéseket vitatták meg, köztük a kozmológiai jelenségek rejtélyességét – az ősbummtól a fekete lyukakig – valamint „a gravitációs hullámok aktuális témáját”, mondta Bergoglio. „Az "egyház" odafigyel ezekre a kutatásokra, és támogatja őket, mert ezek megrendítik korunk férfiainak és asszonyainak szenzibilitását és intelligenciáját”, hangsúlyozta a "katolikus egyházfő". Majd így folytatta: „Az univerzum kezdete, végleges fejlődése, a tér és idő mélyreható struktúrája az embereket hektikus ok-keresésbe és hatalmas szcenárióba helyezi, melyben fennáll a veszély, hogy eltévednek. Ezért érthető, hogy ezeknek a témáknak különleges jelentőségük van a teológia, a filozófia, a tudomány és a spirituális élet számára is. A tudomány és a hit két különböző és párhuzamos utat követ, melyek között nincs konfliktus. Ezen utak harmonizálni tudnak egymással, hiszen egy hívő számára mind a tudománynak, mind a hitnek azonos mátrixa van Isten abszolút igazságában.” [?]
     A vatikáni csillagvizsgáló igazgatója, Guy Consolmagno jezsuita így nyitotta meg a kongresszust: „Lemaitre-t nagyon szeretnénk népszerűbbé tenni, mert felfedezései a tudomány számára felbecsülhetetlen értékűek.” – No comment….

– Ugyanazon a napon, amelyen Bergoglio beszédet mondott a kongresszuson, idézték be az ő megbízására Carlo Maria Vigano atyát a Hittani Kongregációhoz, hogy személyesen is közöljék vele, hogy peren kívüli eljárásban szakadás miatt elkezdték ellene a kiközösítési procedúrát. Vigano atyát azzal vádolják, hogy nem ismeri el Bergoglio pápává választásának legitimitását, valamint hogy elutasítja az ú. n. II. Vatikáni Zsinat határozatait.


3.
Sajtóreakciók a fentebb vázolt eseményekre

A legfurcsább reakció abból állt, hogy a legnépszerűbb konzervatív katolikus oldalakon napokig semmilyem hír nem jelent meg a pápaság eltörléséről szóló dokumentummal kapcsolatban. Mindössze a fősodratú médiát, benne Bergogliot is mindenben szolgalelkűen követő kath.net oldal adott hírt időben a készülő eseményről.
     Az embernek szinte az volt az érzése, hogy a pápaságnak ez a nyílt ledöntése még őket is sokkolta, és döntés elé állította: a tét így hangzik: katolikusnak maradni vagy sem. De hamarosan kiderült, hogy még ez a trauma sem volt képes kinyitni a szemüket, ami egyértelműen arra utal, hogy ők is már régen, és – úgy tűnik – végérvényesen letértek a helyes útról.
     Az első döbbent hallgatás után aztán megszólalt a másik német nyelvű népszerű katolikus weboldal is (ami Bergoglio pápaságán kívül valóban a legtöbb témában – korona, orosz-ukrán konfliktus, háború stb. – az igazságot képviseli), és Msgr. Marian Eleganti nyugalmazott segédpüspök tollából leközölte az „Egy első, spontán reakció a Péter-hivatal gyakorlásáról szóló új dokumentumhoz” című írást. Msgr. Eleganti ebben elég világosan kifejtette elítélő véleményét, ugyanakkor nem mulasztotta el annak hangsúlyozását, hogy mindez csak az ő „személyes véleménye” (írásának fordítása egy külön cikkben következik majd).

– 2024. július 16-án Kurt Koch, a kérdéses dokumentum prezentálója nyílt levélben válaszolt a nyugalmazott segédpüspöknek.
(forrás: https://www.swiss-cath.ch/artikel/offener-brief-von-kardinal-kurt-koch-an-weihbischof-em-marian-eleganti
     Ez a levél egyedül azért érdemel figyelmet, mert a lehető legvilágosabban igazolja azt az eddig is joggal feltételezett állítást, hogy a római klérus tagjai számára a katolikus Egyház története és tanítása az ú. n. II. Vatikáni Zsinattal kezdődik. Koch legfontosabb érve a Msgr. Eleganti által felhozottak valótlanságára az, hogy ha feltételezzük, hogy az I. Vatikáni Zsinaton a Szentlélek működött, akkor azt is el kell mindenkinek fogadnia, hogy a másodikon is a Szentlélek működött, így az ott meghozott tanbeli döntések, azaz az "új egyház" "új tanítása" elfogadása mindenki számára megkérdőjelezhetetlen. Ezen új tanításnak pedig tökéletesen megfelel a "pápai hivatal" megváltoztatásáról általa most bemutatott dokumentum.
     Msgr, Eleganti postafordultával megadott válaszában újfent elfogadhatatlannak minősítette Koch érveit.

– A lifesitenews, a novusordowatch és más katolikus oldalak csak ezt követően kezdtek el a témával foglalkozni, de egy-egy ismertetés után nem folytatták tovább, azaz mélységében, jelentőségében még ők sem elemezték eddig a dokumentumot.

– A legelképesztőbb reakció a summorum-pontificum.de oldalról érkezett. Mint köztudott ez az oldal Ratzinger motu proprioja után (2007. július 7.) jött létre, ezért is viseli a mise "rendkívüli formájának" engedélyezését megadó irat nevét. E weboldal szerzője ugyan Nérónak, a pampáról jött despotának és hasonló szörnyűségeknek nevezi Bergogliot, de azért körömszakadtáig kitart amellett, hogy ő Krisztus szeplőtelen menyasszonyának, a római szent katolikus és apostoli Egyháznak a valódi pápája.
     „Von Schismatikern umzingelt” (Szakadároktól körülzárva) címet viselő, június 22-én megjelent heti összefoglalójában a lehető legdurvábban ítéli el azokat a közösségeket – köztük a spanyolországi klarisszákat –, akiket a Bergoglio-féle rendeletek zárnak el az Egyház kétezer éves tanításától és szentmiséjétől. Vádakkal teli írását így fejezi be: „Akárhova nézünk – az "egyházban" mindenütt szakadás és máglya szaga terjed a levegőben, és ha ez a gomolyag és füst az utóbbi években egyre erősebbé vált, akkor megengedett annak kimondása, hogy ezért jó részben Ferenc a felelős.”
     Az ember tényleg nem tudja, hogy minek kellene még történnie, miket kellene még Bergoglionak véghezvinnie, hogy ő és a hozzá hasonlók végre belássák, hogy egy nyílt eretnek, sőt aposztata nem lehet az Egyház feje, és hogy amit Bergoglio és csapata – elődeiket követve – csináltak/csinálnak, az nem csak „részben felelős” a hitbeli káoszért, hanem egészen! Mert az nem részben nem katolikus, hanem kifejezetten sátáni!


4.
A Szentírás és Szent Malakiás jövendölése

A Jelenések Könyve 14,8; 16,19; 17,1-29 versek után így folytatódik:
     „Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyain uralkodik." Ezután láttam egy másik angyalt, amint alászállt az égből. Nagy hatalma volt, s fénye beragyogta a földet. Teljes erejéből kiáltozott: "Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből." Egy másik szózatot is hallottam az égből, ez így hangzott: "Én népem, vonuljatok ki onnét, nehogy részetek legyen bűneikben, és benneteket is érjenek csapásaik! Bűneik az eget verik, de az Úr számon tartja gonoszságaikat. Úgy fizessetek neki, ahogy ő fizetett nektek, tetteit kétszeresen viszonozzátok. Serlegébe töltsetek kétannyit, mint amennyit ő töltött. Amennyit gőgösködött és dőzsölt, annyi gyötrelmet és bánatot okozzatok neki. Hisz ezt mondja magában: Királynőként trónolok, nem vagyok özvegy, és nem ismerem a gyászt. Ezért egyetlen napon zúdulnak rá a csapások: halál, gyász, éhség, sőt tűz fogja elhamvasztani, mert hatalmas az Úr, az Isten, aki ítéletet tart fölötte." Siratják és gyászolják majd a föld királyai, akik vele bujálkodtak és dőzsöltek, amikor majd látják, hogy füstölögve ég. De gyötrelmeitől való félelmükben távol állnak, és így kiáltoznak: "Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város! Egy óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet." …. Egy erős angyal ekkor fölemelt egy malomkő nagyságú követ, és bedobta a tengerbe ezekkel a szavakkal: "Ilyen lendülettel vetik majd el Babilont, a nagy várost, és többé nyomát sem találni. … Aztán hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: "Alleluja! Üdv, dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak ítéletei! Elítélte a nagy kéjnőt, aki megrontotta a földet paráznaságával és megbosszulta rajta szolgái vérét, melyet keze ontott ki." Másodszor is felhangzott: "Alleluja! És a parázna asszony füstje felszáll, örökkön-örökké!".” (Jel 17,18; 18,1-24; 19,1-3)

Szent Malakiás jövendölése a pápákról:
     A 110. helyen – De labore solis [II. János Pál, alias Wojtyla] – és a 111. helyen – De gloria olivae [XVI. Benedek, alias Ratzinger] álló jellemzések után a szöveg így folytatódik:
     „A szent római Anyaszentegyház végső üldözésének idején Péter, a római fog uralkodni; … ami után a hét dombon épült város elpusztul és a rettenetes bíró fogja megítélni a népeket.”

Bergoglio lázas ügyködését figyelve Loyolai Szent Ignác következő szavai jutnak az ember eszébe: Az ember arra van teremtve, hogy Istent dicsérje, tisztelje és neki szolgáljon, hogy ezáltal lelkét üdvözítse. Minden egyéb a föld színén arra szolgál, hogy az embereket e természetfeletti céljuk elérésében segítse. – Ezen igazság jobb megértésére ajánlott újra és újra átelmélkedni B. Zaby következő cikkét: A naturalizmus rövid története. Ebből is kiderül, hogy amit Bergoglio és szektája művel, az éppen az ellenkezője annak, amire Isten az embert teremtette, és Jézus az Egyházát megalapította, és ezért önkéntelenül is a Jelenések Könyvében leírt mondatokat idézi: Róma az ördögök tanyája lett, mert a föld királyaival paráználkodott.


(A fotókon Bergoglio látható 1) a G7 csúcstalálkozóra való megérkezésekor pileolus nélkül,  2) a humoristákkal való találkozásán;  3) a G7-n beszéde közben)


Feltéve: 2024. június 24.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA