A szerzetesi élet megújítása a tradícióhoz való visszatéréssel
A Mariawald-i apát sajtóközleménye
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. november 25.)

Miután a www.summorum-pontificum.de az Ecclesia Dei szeptember 21-i internetes honlapjára hivatkozva november 23-án feltette weboldalára a hírt, hogy a Mariawald-i trappisták visszatérnek a tradícióhoz, és a hírben azt is leírta, hogy az apáttól felvilágosítást kért a hírrel kapcsolatban, az apátság hivatalos honlapján november 25-én megjelent az apát sajtóközleménye. Ezt a közleményt minden tradicionalista beállítottságú internetes hírportál átvette.

A közlemény magyar fordítása:
A Szentatya, XVI. Benedek pápa a Mariawald trappista apátság (Aacheni egyházmegye) apátjának, Dom Josef Vollberg O.C.S.O. apátnak kérésére az apátságnak megadta azt a privilégiumot, hogy visszatérjen a liturgiában és az obszervanciájában a rend régi úzusához, mely a II. Vatikáni Zsinat után hozott reformokig érvényben volt.
     Ez az úgynevezett „Usus von Monte Cistello“ a zsinat ülése alatt, 1963/1964-ben ideiglenes reformlépésként lett approbálva.

Ezt a privilégiumot az apátság az Ecclesia Dei Pápai Bizottság 2008. november 21-i iratában kapta meg. Ebben a dokumentumban a Szentatya azon személyes döntésére történik utalás, mellyel a Szentatya minden pontban megadja a trappistáktól kért kiváltságokat, hogy az apátság a liturgiában és a kolostori életben teljesen visszatérjen a régi formához. Ebbe beletartozik mind a szentmisében, mind a közös zsolozsmában a rend régi liturgikus hagyományához való visszatérés, mely a rendben a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjáig kötelezően érvényben volt.

A Mariawald-i reform tervezetet és az apát erre vonatkozó kérését XVI. Benedek pápa az Egyház tradíció szellemében való megújításáért hozott fáradozásainak gyümölcseként lehet értékelni.

Miután a különböző zsinatutáni reformok a kolostor számára a liturgiában és a konvent életében nem a remélt gyümölcsöket hozták meg, a tradícióhoz való mostani visszatérés a rend évszázados hagyományához való újrakapcsolódást jelenti. Dom Josef a régi gregorián liturgiához és a monasztikus életszokások szigorú formájához való visszatéréstől az apátság utánpótlása számára is új lelki, szellemi impulzust remél.
     Világszerte érzékelhető, hogy azok a kolostori közösségek, melyek a zsinatelőtti liturgiát ápolják, jelentős számú utánpótlást tudnak felmutatni. Különösen Franciaországban léteznek virágzó apátságok, melyek élete a szentmisében és a zsolozsmában a bencés szabályok és a gregorián liturgia tradicionális értelmezésén alapszik. Ezzel szemben Németországban eddig a hagyományos jellegű szerzetesi életre vágyó hívatások számára nem volt lehetőség arra, hogy számukra megfelelő közösséget találjanak. A mostani pápai kiváltsággal első alkalommal Németországban is megnyílik a lehetőség a fiatal emberek számára, hogy a klasszikus liturgia emelkedett úzusában és Szent Benedek szabályainak szigorú formájában a szemlélődő élet régi tradícióját éljék meg.

Dom Josef úgy látja, hogy döntését a Szentatya is megerősítette, aki a tradícióhoz való visszatérés minden kívánt formájához megadott nagyvonalúan megfogalmazott privilégiumában felismerni engedi, hogy a régi liturgia és életszokások újrafelfedezése a monasztikus élet megújítását egészében fogja elősegíteni. Az apát meggyőződése szerint tehát a pápa személyes és közvetlen eljárása a Mariawald-i apátsággal kapcsolatban megfelel „a tradíció tervezetének”, melyet a Szentatya 2007-ben a „Summorum Pontificum” motu propriojával kezdett el.

Dom Josef úgy érzi, hogy őt és apátságát a Szentatya és az ő közvetlen és kifejezett pápai jogi aktusa kitartóan motiválja arra, hogy a kolostornak a tradíciót érintő reformját, melyet az apátság jövőjéért kezdeményeztek, új lelki buzgalommal hajtsák végre. Az apátság a világon vezető szerepet vállal abban, hogy a monasztikus életet a tradíció szellemében megújítsák és a kolostori élet pusztulását, melyet különösen néhány trappista apátság az elmúlt években kénytelen volt átélni, feltartóztassák.

A kolostor az ökologikus mezőgazdaság felé fordulásával a gazdaság terén már az elmúlt években új útra lépett. Most a szemlélődő élet lelki tartalma az, melynek a rend nagy hagyományából és a klasszikus latin liturgiából új impulzusokat kell kapnia.

Mariawald-ban jelenleg tíz szerzetes, egy novícius és egy oblata él. Az apátság története a 15. században kezdődött egy ciszterci priorátus megalakulásával. A monasztikus életnek a francia forradalom zűrzavara alatti több mint 60 évig tartó félbeszakadása után a 19. században az Elzászból áttelepedett trappistáktól újra benépesült kolostor 1909-ben Szent Mihály ünnepén nyerte el az apátsági rangot.
     E történelmi dátumra tekintettel 2009. szeptember 29-ére, a századik évforduló ünnepségeire az apátságban a szemlélődő élet régi hagyományához és a klasszikus gregorián liturgiához való teljes visszatérésnek be kell fejeződnie.

Mariawald, 2008. november 25.

Dom Josef Vollberg, O.C.S.O., apát

A hírrel kapcsolatban lásd a következő cikkeket:
        Fölöttébb örvendetes hír Aachenből
        Vissza az atyák hitéhez


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA