hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: kifejezetten a tradíciót érintő anyagok
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

         LEPSÉNYI MIKLÓS ATYA SZENTBESZÉDEI
         AZ EGYHÁZI ÉV MINDEN
         VASÁR- ÉS ÜNNEPNAPJÁRA

    U      „Lesz ítélet!” - Pünkösd utolsó vasárnapja
    U      „Ez pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged” - Úrjövet első vasárnapja
    U      „Bemenvén az angyal hozzája... ” - a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
    U      „Egyenesítsétek meg az Úr útját” - Úrjövet harmadik vasárnapja
    U      „Készítsétek az Úr útját” - Úrjövet negyedik vasárnapja
    U      „Nagy örömet hirdetek nektek” - Karácsony napjára
    U      „Áldott, ki az Úr nevében jő” - Szent István vértanú ünnepére
    U      „Íme tétetett ez sokak romlására és feltámadására” - Karácsony utáni vasárnapra
    U      „Hívaték az ő neve Jézusnak” - Újév ünnepére
    U      „Olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek” - Jézus szent nevének ünnepére
    U      „Íme a csillag előttük méne” - Vízkereszt ünnepére
    U      „Íme atyád és én bánkódva kerestünk” - Vízkereszt utáni első vasárnapra
    U      „Meglásd, ezt senkinek se mond” - Vízkereszt utáni harmadik vasárnapra
    U      „Mit féltek kicsinyhitűek” - Vízkereszt utáni negyedik vasárnapra
    U      „Kit rendeltél minden népek színe elé...” - Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére
    U      „Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak...” - Hetvened vasárnapra
    U      „A mag az Isten igéje” - Hatvanad vasárnapra
    U      „Magához vevé Jézus a tizenkettőt” - Ötvened vasárnapra
    U      „Fénylik orcája, mint a nap, ruhái pedig fehérek lőnek ...” - Nagyböjt második vasárnapjára
    U      „Mikor az erős fegyveres őrzi tornácát ...” - Nagyböjt harmadik vasárnapjára
    U      „Ki fedd meg engem közőletek a bűnről?” - A szenvedés vasárnapjára
    U      „Üdvözlégy malaszttal teljes ...” - Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére
    U      „A nagy sereg pedig leteríté ruháit az úton...” - Virágvasárnapra
    U      „Beteljesedett” - Nagypéntekre
    U      „Feltámadott, nincs itt” - Húsvétvasárnapra
    U      „Te vagy-e az egyedüli jövevény Jeruzsálemben...” - Húsvéthétfőre
    U      „Megmutatá nekik kezeit és oldalát” - Húsvét első vasárnapjára
    U      „Hasznos nektek, hogy én elmenjek” - Húsvét negyedik vasárnapjára
    U      „Ha mit kérendetek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” - Húsvét ötödik vasárnapjára
    U      „... fölvéteték az égbe, és az Isten jobbja felöl ül” - Áldozócsütörtökre
    U      „Ezeket szólottam nektek, hogy meg ne botránkozzatok” - Húsvét hatodik vasárnapjára
    U      „A vigasztaló Szentlélek .. titeket megtanít mindenre” - Pünkösd vasárnapra
    U      „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adá” - Pünkösd hétfőre
    U      „Ki ismerte át az Úr értelmét?” - Szentháromság vasárnapjára
    U      „Egy ember nagy vacsorát szerze” - Pünkösd utáni második vasárnap
    U      „Kicsoda az az ember közületek, ...” - Pünkösd utáni harmadik vasárnap
    U      „A te szavadra megeresztem a hálót” - Pünkösd utáni negyedik vasárnap
    U      „Szánom a sereget” - Pünkösd utáni hatodik vasárnap
    U      „Óvakodjatok a hamis prófétáktól” - Pünkösd utáni hetedik vasárnap
    U      „Vedd elő számtartókönyvedet, és ülj le hamar, írj ötvenet!” - Pünkösd utáni nyolcadik vasárnap
    U      „Amint Jézus Jeruzsálemhez közeledék .., síra azon” - Pünkösd utáni kilencedik vasárnap
    U      „Minden, aki magát felmagasztalja, megaláztatik” - Pünkösd utáni tizedik vasárnap
    U      „És hozának neki egy siket-némát” - Pünkösd utáni tizenegyedik vasárnap
    U      „Mária a legjobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle” - Nagyboldogasszony ünnepére
    U      „Szeressed felebarátodat, mint tennenmagadat” - Pünkösd utáni tizenkettedik vasárnap
    U      „Egy nemes ember messze tartományba méne..” - Szent István király ünnepére
    U      „Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak” - Pünkösd utáni tizenharmadik vasárnap
    U      „Senki két úrnak nem szolgálhat” - Pünkösd utáni tizennegyedik vasárnap
    U      „Kicsoda ez, ki elő jő, mint a fölkelő hajnal ..” - Kisasszony napjára
    U      „Íme egy halott vitetik elő, egyetlen fia anyjának ..” - Pünkösd utáni tizenötödik vasárnap
    U      „Aki magát megalázza, felmagasztaltatik” - Pünkösd utáni tizenhatodik vasárnap
    U      „Szeressed a te Uradat Istenedet ...” - Pünkösd utáni tizenhetedik vasárnap
    U      „Miért gondoltok gonoszokat szíveitekben?” - Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap
    U      „Örüljetek és vigadjatok, mert a ti jutalmatok bőséges mennyekben” - Mindenszentek ünnepe
    U      „Nem halt meg a leányzó, hanem aluszik” - Pünkösd utáni huszonharmadik vasárnap
    U Ú  „Királyi zászlók lobognak” - Nagyböjt első vasárnapjára

VISSZA


vissza
a HÍREK oldalra                a KEZDŐLAPRA