Msgr. Camille Perl nincs többé hivatalban
Ki törődik ezután hivatalosan a tradícióval, a régi rítussal?

(forrás: www.exsultet.net; www.summorum-pontificum.de; www.kathnews.de – 2009. július 8-10.)

exsultet és kathnews jelenti:
Ahogy már tegnap az „Ecclesiae unitatem”, a pápa új motu propriojának megjelenése után sejteni lehetett, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság eddigi alelnöke, Msgr. Camille Perl nincs többé hivatalban – ezt a hírt időközben minden hírügynökség megerősítette.

Miként szerkesztőségünk megtudta, az alig 70 éves papot (Msgr. Perl október 13-án lesz 71 éves) mindennemű figyelmeztetés nélkül küldték nyugdíjba. Ő maga is csak a pápai irat nyilvánosságra hozatalakor szerzett arról tudomást, hogy a jövőben semmilyen feladatot nem kap az újjáalakult Ecclesia Dei bizottságban. Msgr. Perl-t nagyon megdöbbentette ez az eljárás.

Dr. Robert Moynihan tegnap az angolnyelvű „Inside the Vatican” magazinnak beszámolt a motu proprio megjelenésével kapcsolatos élményeiről. Ebben elmesélte, hogy meg akarta látogatni az Ecclesia Dei-t, de várnia kellett, nem engedték rögtön be, mert éppen ülést tartott Castrillón Hoyos és Levada bíborosok, Perl és Pozzo monsignorok, valamint az Ecclesia Dei többi munkatársa. Moynihan tovább: „Az ülés végeztével láttam Msgr. Perl-t lefele menni a lépcsőn, nagyon fáradtnak nézett ki. »Monsignore«, szólítottam meg. »Oh«, válaszolta, »Hello.« »Beszélhetnék Önnel?«, kérdeztem. »Nem«, felelte, »valamikor máskor.« Megfordult, és megtört vállakkal utoljára ment ki annak az irodának az ajtaján, melyen 21 év óta dolgozott…”

Fr. John Zuhlsdorf szerint, aki telefonon beszélt Msgr. Perl-lel, Perl atya továbbra is Rómában marad, mivel a Szent Péter káptalan egyik kanonokja.


summorum-pontificum.de kommentárja:
Meddig tart egy 5 éves időtartam?

Msgr. Camille Perl-t 2008. március 13-án öt évre nevezték ki az Ecclesia Dei Pápai Bizottság alelnökének. Az Ecclesia Dei bizottság mostani átszervezésével ez a pozíció megszűnt, és Msgr. Perl a jövőben nem dolgozik a bizottság keretein belül. Az 5 év ezek szerint 16 hónap lejártával ért véget.

A régi rítushoz tartozó közösségek ezzel elvesztik sokéves tárgyalópartnerüket Rómában, anélkül, hogy egy újat kapnának helyette.


kathnews.de jelenti:
Camille Perl nincs többé hivatalban

A luxemburgi prelátus, Camille Perl, azok után, hogy az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot a Hittani Kongragáció hatáskörébe vonták, új elnökének Levada bíborost, a kongregáció prefektusát , és új titkárának Msgr. Guido Pozzi-t nevezték ki, megszűnt a bizottság alelnöke, sőt egyáltalán bármilyen tagja lenni. A most megválasztott titkár elődje, Msgr. Mario Marini 2009. május végén hunyt el, az alelnöki tisztséget, amit alig egy éve kifejezetten Msgr. Perl részére hoztak létre, pedig most 16 hónap után megszűntették.

Az Ecclesia Dei bizottság átalakítását különösen a tradicionalista csoportok szemlélik kritikával. Már most a tradicionális liturgiával való eljárás teljesen új orientációjáról, irányvonaláról beszélnek. Egyes helyeken egyenesen arról beszélnek, hogy a Hittani Kongregációba való beolvasztással az Ecclesia Dei bizottságot minden hatalmától, gyakorlati rendelkezési jogától megfosztották.

Camille Perl Luxemburgban született, ahol tanulmányai elvégzése és felszentelése után plébánosként működött. 1985-ben került a kúriához, ahol eleinte az Istentiszteletek kongregációjában dolgozott Paul Augustin Mayer bíboros keze alatt. Innen nevezték ki az 1988-ban alakult Ecclesia Dei bizottság titkárának, azok után, hogy a német Mayer bíborost II. János Pál pápa a bizottság első elnökévé nevezte ki.


Szerk. megj.:
Az események kommentár nélkül – ki-ki maga vonhatja le belőlük a következtetéseket:

1. 2007. július 7-én XVI. Benedek pápa kiadja a Summorum Pontificum motu propriot, melyben többek között ez áll: „11.cikkely: Az 1988-ban II. János Pál által felállított „Ecclesia Dei” Pápai Bizottság folytatja működését. Ez a bizottság kapja meg azt a formát, feladatokat és felhatalmazásokat, amelyekkel a pápa őt felruházni akarja. – 12. cikkely: Ugyanez a bizottság, azon felhatalmazásokon túl, amelyekkel már bír, fogja a Szentszék tekintélyét gyakorolni, mialatt e rendelkezések figyelembevétele és alkalmazása fölött őrködik.” – megjegyzés: az Ecclesia Dei az elmúlt két év során semmilyen hatalmat nem kapott, amivel a motu proprioban rögzített pápai akaratnak bárhol is érvényt tudott volna szerezni.

2. 2008. március 13-án Msgr. Camille Perl, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság titkárát öt évre kinevezik a bizottság alelnökének. Ez az 5 év 16 hónap alatt most lejárt.

3. Albert Malcolm Ranjith Patabendige kuriális érseket, az Istentiszteletek Kongregáció titkárát XVI. Benedek pápa Colombo érsekévé nevezte ki, azaz eltávolította a kúriából, Rómából. Ranjith érsek köztudottan annak híve volt, hogy a régi mise engedélyezését nagyvonalúbban szabályozzák. Többször nyilatkozott a kézbeáldoztatás ellen is. Ranjith érseket XVI. Benedek pápa 2005. december 10-én nevezte ki a kongregáció titkárának, azaz titkári működése alig három és fél évig tartott. Ranjith érseknek nagy szerepe volt a Sommorum Pontificum motu proprio kiadásában is.

4. 2009. július 8-án XVI. Benedek pápa egy új motu proprioval átszervezi az Ecclesia Dei bizottságot, tagjait elküldi, amivel az általuk szerzett tapasztalatokról, személyes ismeretanyagról, adatokról is – úgy tűnik – örökre lemond. Miután az új motu proprioban csak a Pius Közösséggel folytatott párbeszédet sorolják az átalakított bizottság feladatai közé, bizonytalanná vált, a jövőben ki lesz az illetékes a bizottság többi fontos feladatának, a régi liturgiának, illetve a 2007-es motu proprio végrehajtásával és a Rómával ugyan teljes egységben levő, de szorosan a régi rítushoz kapcsolódó közösségekkel kapcsolatos problémák megoldásában. A 2007-es motu proprio-ban lefektetett előírásokat eddig is semmibe vették a világ legnagyobb részén a püspökök, különösen azért, mert a bizottság soha nem kapta meg a pápa által megígért végrehajtói hatalmat, de ezek után már azt sem tudni, maga a probléma kihez tartozik hivatalosan.


A cikkel kapcsolatban lásd a következő írásokat:
        Ecclesiae Unitatem motu proprio
        Az Ecclesia Dei átszervezése


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA