Hitvallás 2013. május

A katolikus-honlapot nyolc évvel ezelőtt indítottam el. Akkori célomat a „Hitvallás” című írásomban fogalmaztam meg. (Ezt 2006. júniusában tettem fel.) Ebből idézek most néhány szakaszt:

„A honlap egyetlen célja az olvasók – többnyire katolikus hívek – tájékoztatása: a katolikus Egyház csaknem kétezer éves hamisítatlan tanításának terjesztése.
     Az elmúlt negyven évben olyan változások történtek, amelyek az Egyház külső megjelenését, értem ezalatt leginkább a rítusát, egyes problémákra adott válaszait nagyban befolyásolták. E honlap e változásokat nem veszi figyelembe, nem követi őket, tartja magát ahhoz a meggyőződéshez, hogy a katolikus Egyháznak nem a világgal való kiegyezés, hanem a hívek üdvözítése a legfontosabb feladata.
     Mivel – szerintem – szűkös emberi értelmünkkel nem fogunk az Egyházban korunkban tapasztalható negatív jelenségek mikéntjeire elfogadható választ találni, úgy ítéltem meg, hogy az ezen való tanakodás, rágódás nemcsak hogy nem vezet megoldásra, de a lelkünket is meggyötri, elfásítja. E dolgokkal tehát csak annyit foglalkozom, amennyi feltétlenül szükséges a helyes tájékozódáshoz, ahhoz, hogy valaki ne tévessze szem elől Jézus hamisítatlan tanítását, ne lehessen félrevezethető a médiában szinte egyeduralkodó modern nézetektől – egyházi, vallási kérdésekben sem.”

Az elmúlt nyolc évben tartottam magam ehhez az elhatározásomhoz, és a jövőben is ezt igyekszem tenni. Ugyanakkor – különösen az utóbbi hónapokban – akkora változások történtek, mind az FSSPX, mind a hivatalos egyház életében, hogy ezek saját hovatartozásom, s ennek következtében céljaim átgondolását tették szükségessé.
     Maeßen atya mondta (ezt már sokszor idéztem), hogy nem az számít, hogy ő, hogy a pápa, hogy Élthes Eszter vagy X Y. vagy Z. Z. mit mond, hanem az, hogy aki azt mondja, amit Krisztus igaz Egyháza, a kétezer éves katolikus Egyház mond, annak igaza van, aki pedig nem, annak nincsen igaza. Ezt az alaptanítást most azért ismétlem meg, hogy aláhúzzam: mostani „hitvallásom” sem az én egyéni véleményem, hanem az, amit a katolikus vallásához hű, a katolikus Egyház csalatkozhatatlan tanítása mellett szilárdan kitartó hívőnek megvallania kell. A jelenlegi helyzet abban különbözik minden eddigitől, hogy ezt a tanítást most egyetlen autentikus személy, egyházi vezető, vagy világi tekintély nem képviseli nyilvánosan, nem hirdeti ki, nem vezeti.
     A katolikus vallás tanításához tartozik, hogy a laikus híveknek nem maguknak kell – sőt nem is szabad – kitalálni, hogy mit kell higgyenek, és mit kell tenniük. Ezért – is – annyira elképesztő és hihetetlen a mai helyzet, amikor a hívek hit és erkölcs dolgában – látszólag – teljesen magukra lettek hagyatva. De csak látszólag: egyfelől rábízhatjuk magunkat a kétezer év minden tanítására, másfelől Isten azt is megengedi, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül, még akkor sem, ha hittársainkat nem ismerjük személyesen, és nincs látható vezetőnk.

A honlappal a jövőben pontosan ezt akarom a leginkább kifejezni: Minden látszat ellenére annak, aki hithű akar maradni, tudnia kell, hogy nincs egyedül! Nincs elég tekintélyünk, nem vagyunk egyházi vezetők, nem indítunk külsőleg is látható mozgalmat, de – tudnunk kell, hogy a hithűség összetartja a változatlan, örök objektív igazsághoz – ami Jézus Krisztus és az Ő tanítása – végsőkig állhatatosan kitartókat, és ezért ezek nincsenek egyedül! Hogy a látszat ellenére igenis, még mindig vannak olyanok, akik nem akarják a vadállat bélyegét viselni a homlokukon, és akik nem akarnak leborulni a vadállat előtt. (lásd Jel 13,3-4)
     Hogy ezt alátámasszam, felsorolok pár nevet, akikről tudom, hogy az „állhatatosak” közé tartoznak: Maeßen atya, Wildfeuer atya, G. atya, Tradition In Action Inc., és még nyilván sokan mások. Maeßen atya mondta nekem, hogy amikor Illés próféta panaszkodott az Úrnak, hogy egyedül maradt hűséges Hozzá: „Emészt a buzgalom az Úrért, a Seregek Uráért! Mert Izrael fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat kardélre hányták. Csak én maradtam élve, de most nekem is az életemre törnek” (1 Kir 19,14) – az Úr azt válaszolta neki, hogy nincs egyedül: „Hétezret életben hagyok Izraelben: minden térdet, amely nem hajolt meg Baal előtt, és minden szájat, amely nem illette csókkal.” (1 Kir 19,18)
     Azt is tudjuk, hogy Urunk Jézus Krisztus második eljövetelekor kevés hívőt talál a földön, hiszen ha nem így lenne, nem lenne értelme eme kijelentésének: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) A Szentírásból tudjuk tehát, hogy kevés állhatatos lesz, de azt is, hogy ez a kevés soha nem zsugorodik össze egyetlen személyre.

Ezentúl tehát a honlap kifejezett célja lesz, hogy a hűnek megmaradni szándékozók egyfajta rejtett szellemi, lelki összetartozását szolgálja. Nem indít mozgalmat, nem gyűjt aláírásokat, vagyis mindenkinek a magánügye, hogy csatlakozik-e azokhoz az elvekhez, melyeket e honlap képvisel, illetve azokhoz, akik ezekhez az értékekhez a jövőben is ragaszkodni óhajtanak.
     Éveken keresztül azt hittem, hogy elég mások írásainak a fordítása, lelki olvasmányok, az új hírek közlése. Mostanra azonban úgy tűnik, hogy elfogytak azok a cikkek, melyek szembe mernek szállni a politikailag korrekt véleménnyel. Ha van is olyan internetes oldal, mely olykor megjelentet egy-egy ilyen írást (ahogy múlik az idő, egyre kevesebb ilyen akad), az sem valamely elv és rendszer szerint teszi ezt, és a „merész” cikk után szélsebesen közzétesz egy párthű nyilatkozatot is. Mivel az FSSPX teljesen felhagyott mindennemű kritikával és magyarázattal, egyfajta értelmezési segédlettel, egyszerűen nem marad más hátra, mint a régi írásokból, Maeßen és G. atyák megnyilvánulásaiból és a józan paraszti észből meríteni.

Természetesen ahhoz, hogy teljesen világossá váljon, mit ért ez a honlap e hithűség alatt, ezt újfent rögzíteni kell. Egyfelől tehát meg szándékozom írni, hogy mely újabb történések azok, melyekkel a honlap nem ért egyet, és mi az, amit ezzel szemben helyesnek tart.
     G. atya arra is felhívta a figyelmet, hogy egy hadsereget az egyenruha, a sereg zászlaja jobban összetart, mint a fegyverek. A vadállat előtt meg nem hajlók, a Baalt meg nem csókolók egyenruhájáról és zászlajáról is hamarosan elkészül egy írás.

Végezetül szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy tekintettel a mai történésekre, a honlapnak rengeteg írását érdemes újra elolvasni és megszívlelni. Hogy csak egy-kettőt említsek a számtalan sokból: AZ ANTIKRISZTUS, Williamson püspök úr több részes kommentárja XVI. Benedek pápa gondolkodásáról – 1. rész// 2. rész//, 3. rész// 4. rész/ a pápai körlevelek, különösen a Pascendi encilkika, Az Antikrisztus stb. stb.

Elsőnek a honlap és az FSSPX megváltozott kapcsolatáról kell szólni. Erről lásd a következő cikket.
Összeszedtem a honlap néhány cikkéből pár idézetet a mostani helyzet bemutatására. Ezek ugyan nem helyettesíthetik maguknak a cikkeknek az újraolvasását, de azért kezdetnek hasznosnak lehetnek.

„A pápaságért és a hierarchiáért vívott küzdelem egyenlő az általuk az Egyháznak adott helytelen irány elleni küzdelemmel.” (Prof. Plinio Correa de Oliveira)


Feltéve: 2013. május 18.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA