Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEI


AZ ÜNNEPEK MAGYARÁZATAI
A SZUNYOGH XAVÉR FÉLE MISSZÁLÉBÓLOKTÓBER HÓ

A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA


 

A megváltás ünnepkörének befejezése:
A PÜNKÖSD UTÁNI VASÁRNAPOK

Megváltásunk misztériumait végig megünnepeltük. A kegyelem ezek által újra szívünkbe szállt, megerősödött és gyarapodott. Most kezdődik a nyugodt növekedés és érés, a kipróbálás és a megpróbáltatás ideje. Ez tart egész nyáron és őszön át. És valóban, erre a két évszakra gondolva, két észrevétlenül egymásba olvadó részre tudjuk osztani ezt az időt. A fordulópont a Pünkösd utáni 18. vasárnap. Az ez előtti időszak inkább visszatekint a múltba, a Húsvét ünnepére és a kegyelmekre, amelyeket hozott. Az utána jövő viszont már előretekint, és Krisztus eljövetelére készül maga is, és erre készít minket is. A vasárnapok misztérium ünnepe kegyelmi hatásában jelenlevő valósággá teszi az üdvösség azon tényét, amelyre elsősorban irányul.

Krisztus, az Úr, az égben trónol, az Egyház azonban itt maradt a földön, és várja az Ő visszatérését. Ebből a tényből és ennek következményéből fakad ennek az egész időnek a hangulata. És ez a hála: ezért a megváltásért „hálát adva” (azaz „Eucharisztiát tartva”) tekintenek az Egyház tagjai Krisztusra. Örömmel gondolnak Húsvétra, mely nekik a megváltást, Krisztusnak pedig a dicsőséget hozta. A hívők számára minden vasárnap új Húsvét. Ezért a régi időben vasárnap, a feltámadás napján, csak állva imádkoztak. Ennek nyoma még, hogy vasárnap a Mária-antifonát és az Úrangyalát állva imádkozzuk. Vasárnap a szenteltvízzel való meghintés keresztségünkről és a mi lelki feltámadásunkról való megemlékezés.

De földi életünk, az időben való járásunk, „távol az Úrtól” e Krisztus-ellenes világban az Egyház számára szenvedést, üldözést és az üdvösség ellenségeivel való harcot hozza magával. És a belsőbe, a hívők szívébe is be akar hatolni a világ lelke, és valóban talál is utat oda. Ebből fakad a vágy, a forró kívánság: szabadulni, megváltva lenni ettől a fáradságtól, ettől a harctól. Vágyakozással telítve néz a liturgiában a hívő lélek Krisztus eljövetele elé, aki ezt a megváltást hozza. Oly szívesen időzne Krisztusnál, fejénél és vőlegényénél, a megdicsőülésben. Ez a liturgia másik nagy érzelme ebben az időben.

Az Egyház a Pünkösd utáni vasárnapokon a frissen rügyező élet zöld színébe öltözik. Az Egyház magasztos küldetését a Pünkösd utáni időben a Szentlélek Úristen csendes működésének megfelelően tölti be, minden nagyobb változatosság és minden különösebb ünnepi fény nélkül. A vasárnapi evangéliumok, a Szent Pál leveleiből vett olvasmányok legnagyobb része, de különösen a forma és gondolatmélység tekintetében utolérhetetlen oratiók, a közös imádságok juttatják kifejezésre, amire a léleknek az üdvösség szempontjából szüksége van, és amit Istentől kell és szabad remélnie: a bocsánatot, a kegyelmet, az Istennel való egyesülés boldogságát. Mindezeket azonban a Szentlélek Isten működése adja meg nekünk addig a napig, amíg az Úr mint ítélőbíró eljön, hogy megítélje az embereket, jókra és rosszakra, kiválasztottakra és átkozottakra ossza szét. Azért lesz a Pünkösd utáni idő utolsó vasárnapjain az evangélium tárgya az általános utolsó ítélet, amely az egész egyházi évnek méltó és jelentőségteljes befejezését adja.

Az egész egyházi év szent idejével és ünnepeinek misztériumával újra megjeleníti előttünk Jézus életét, kiváltképp megváltói működését. Krisztus ma is él Egyházában és az Egyház által mi bennünk. Azért lelki szemeinket állandóan rá kell irányítanunk, amikor az Egyház vezetésével a liturgikus évet átéljük.


 
2020. október 2.
péntek:
SZENT ŐRZŐANGYALOK
Az őrzőangyal ünnepe a hálás hódolat liturgiája Istennel szemben, aki maga küldi le szent angyalát hozzánk szolgálatunkra és védelmünkre. Egyúttal ennek az ünnepnek erősítenie és mélyítenie kell bennünk a szent őrzőangyalunk iránt az öntudatot és a hitet. És ezzel növelnie kell bennünk önmagunk és embertársaink lelkének megbecsülését is, hiszen, íme, Isten is egy tiszta szent angyal által őrizteti azt. – Az ünnep Spanyolországban keletkezett s onnan terjedt a XVI. században Franciaországba. II. Ferdinánd császár kérelmére engedélyezte V. Pál pápa (1605-1621) a császári államokban, amelyekben mindig szeptember első vasárnapján, a többi templomokban X. Kelemen pápa (1670-76) rendeletére október 2-án, Szent Mihály ünnepe után való első szabad napon ünnepelték. Ma X. Pius rendeletére, az összes nyugati egyházakban október 2-án ünnepelik meg. – Mindenkor és mindenütt tisztelettel gondoljunk szent őrzőangyalunk jelenlétére és semmiféle vétekkel meg ne szomorítsuk öt. Bizalommal hívjuk fel szószólásra Istennél és ajánljuk magunkat védelmébe. Benső intéseit és figyelmeztetéseit mindig készséggel kövessük.

Oratio: Isten, ki irántunk való kimondhatatlan gondoskodásodból szent angyalaidat méltóztatol őrizetünkre küldeni, add meg a hozzád folyamodóknak, hogy azoknak pártfogása szüntelen oltalmazza őket és egykor örökkétartó társaságuknak örvendhessenek.


 
2020. október 4.
vasárnap:
PÜNKÖSD UTÁNI TIZENNYOLCADIK VASÁRNAP
(Assisi Szent Ferenc)

Valamikor a mai vasárnapnak nem volt külön miseszövege, mert a kántorszombat liturgiája – amikor a papszentelést végezték – áthúzódott erre a vasárnapra is. Mikor szombat este helyett szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a miseszöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mihály templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a mise énekei a templomszentelésre vonatkoznak, a szentleckében (1 Kor 1,4-8) és evangéliumban (Mt 9,1-8) pedig a papszentelésre történik célzás. Az új papok lettek gazdagok igazán e napon a kegyelemben és ők kapták meg a hatalmat a bűnök megbocsátására. Imádkozzunk az Egyház szándékának megfelelően a kántorböjttel kapcsolatban jó papokért. – Az evangéliumban leirt csodás gyógyítás Péter házában történt Kapharnaumban. Ennek mély jelentősége van ránk nézve. Mi is Péter házának, az Egyháznak lakói vagyunk. Ez a hely, ahol lelkünk sebei meggyógyulnák, ahol megvan ma is a hatalom a bűnök bocsánatára. Íme, ha a szentlecke tanításában kételkednénk, hogy valóban bűn nélkül lehetünk mindvégig, az ítélet napjáig, a szent evangélium eloszlatja kétségünket, mi is átérezve énekeljük: Örülök, mikor az Úr házába megyünk, melynek vezetője Péter és utódai. – Azután a csendes imádságot érdemes jól átelmélkednünk és tanítását szívünkbe vésnünk, hogy a szentmisében való részvételünkben megvalósulhasson! Világosan benne van, hogy minden szentmisében csodálatos csere van köztünk és Isten között. Mi odaadjuk Istennek áldozatként a mi emberi életünket, melyet jelképez a kenyér és a bor. Isten ezt az áldozatunkat elfogadja, mert a magunk helyett feláldozott kenyér és bor szent Fia testévé és vérévé lett, tehát a mi áldozatunk a legszorosabb egységbe olvadt Krisztus áldozatával. Most tehát viszontadományként adja Isten a mi feláldozott emberi életünkért az isteni életet, mert szent Fia testével és vérével táplálva, az istenség részeseivé tesz minket. Ez a szentmisében levő misztérium és ha ennek az igazságát megértettük, akkor életünkben meg kell valósítanunk.

Introitus: Adj, Uram, békességet azoknak, kik benned bizakodnak, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak: és hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését.


 
2020. október 7.
szerda:
RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
A török veszedelem idején kétszer is (1571-ben Lepantónál és 1716-ban Péterváradnál) a rózsafüzér imádsága segített a győzelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálából XIII. Gergely pápa a mai ünnepet és XI. Kelemen pápa kiterjesztette az egész Egyházra.

Oratio: Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasója elmondásával megemlékezvén, utánozzuk, amit azok magukban foglalnak és elnyerjük, amit ígérnek.


 
2020. október 8.
csütörtök:
MAGYAROK NAGYASSZONYA
Ezt az ünnepet Vaszary Kolos bíbornok, esztergomi érsek kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte 1896-ban és október második vasárnapjára tette. X. Pius pápa október 2-ára tette át.

Oratio: Isten, ki a szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket végtelen sok jótéteménnyel halmoztad el, engedd kegyelmesen, hogy akit Szent István királyunk kezdeményezéséből Nagyasszonyunknak magasztalunk és Pátrónánknak tisztelünk a földön: annak örökkétartó társaságában örvendhessünk a mennyben.


 
2020. október 11.
vasárnap:
BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA ANYASÁGA
(PÜNKÖSD UTÁNI TIZENKILENCEDIK VASÁRNAP)

Az efezusi zsinat 1500 éves évfordulójára rendelte el ezt a misét XI. Pius pápa 1932-ben.

Oratio: Isten, ki azt akartad, hogy Igéd az angyali üzenetre a Boldogságos Szűz Mária méhében öltsön testet, add meg alázatos könyörgésünkre, hogy mi, akik őt valóban Isten anyjának hisszük, közbenjárására nálad segítséget nyerjünk.


 
2020. október 15.
csütörtök:
Avilai Nagy Szent Teréz
A kármelita rend nagy reformátora Spanyolországban. A legnagyobb misztikus szentek egyike. Meghalt: 1582-ben.

Szent Teréz: „Az Úr nem annyira a tettek nagyságára néz, mint inkább arra a szeretetre, mellyel azokat végzik.”


 
2020. október 16.
péntek:
Szent Hedvig özvegy
A bajor királyi család sarja. A mi szent Erzsébetünk is anyai nagynénje. Férje halála után cisztercita apáca lett és így Szent Benedek családjának szentjei közé tartozik. Meghalt 1243-ban.


 
2020. október 17.
szombat:
Alacoque Szent Mária Margit szűz
A Szent Szív tiszteletének kiválasztott hirdetője, mert az Úr neki nyilatkoztatta ki teljesen szeretetének csodálatos titkát. Meghalt 1690-ben.


 
2020. október 18.
vasárnap:
SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
(PÜNKÖSD UTÁNI HUSZADIK VASÁRNAP)

A régi kelet egyik legkulturáltabb városában, Antiochiában született. Ebben a városban nevezték először Krisztus tanítványait keresztényeknek és úgy látszik, Lukács maga is hamarosan keresztény lett. Később Szent Pálhoz csatlakozott és mindvégig hűséges követője lett. Ő írta Szent Pál tanítása alapján a harmadik evangéliumot és nagyrészt személyes tapasztalatai alapján az Apostolok cselekedeteit. Orvos volt s a hagyomány szerint néhány Szűz Mária képet is festett. Valószínűleg Görögországban halt meg 84 éves korában vértanú halállal.

Oratio: Járjon közben értünk, kérünk, Urunk, Szent Lukács evangélistád, aki neved dicsőségére a kereszt önmegtagadását testében állandóan hordozta.


 
2020. október 19.
hétfő:
Alkantarai Szent Péter hitvalló
16 éves korában ferences lett és az egyik ferences kongregációs szervezetnek megalapítója. Meghalt 1562-ben.


 
2020. október 24.
szombat:
SZENT RÁFAEL ARKANGYAL
Ráfael, azaz Isten gyógyszere, mert mint az ifjú Tóbiás útitársa, atyja vaksága ellen gyógyszert adott. A liturgikus útiáldásban (Itinerarium) a szent angyalt, mint az úton lévők oltalmazóját hívják és a keresztény nép, mint ilyent tiszteli.

Oratio: Isten, ki Szent Ráfael arkangyalt szolgádnak, Tóbiásnak az útra kísérőül adtad: engedd meg nekünk, szolgáidnak, hogy oltalma őrizzen mindenkor és segítsége védelmezzen minket.


 
2020. október 25.
vasárnap:
KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁNAK ÜNNEPE
(OKTÓBER UTOLSÓ VASÁRNAPJA)
(PÜNKÖSD UTÁNI HUSZONEGYEDIK VASÁRNAP)

E liturgikus ünnep tárgya Krisztus legfőbb uralma minden teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása Krisztustól. Krisztus uralmát ismét be kell vezetni az állami és társadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnkint visszatérő ünnepnap, amely mind a feljebbvalóknak, mind az alattvalóknak hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok felett való fölséges és föltétlen uralmát.
Ezt az ünnepet XI. Pius pápa rendelte el 1925-ben a kegyelemteljes jubileumi év végén, és minden évben a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap Krisztusnak való felajánlással kell az egész Egyházban megünnepelni, ezzel is kinyilvánítva, hogy Jézus Krisztus hatalma nem csak a túlvilágon abszolút, hanem földi életünknek is ő az egyetlen uralkodója. Ezért ünnepeljük Krisztus királyságát nem az egyházi év utolsó vasárnapján, hanem még a Mindenszentek előtti vasárnapon. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk meg Krisztus élete titkának egyházi ünnepeit és mielőtt az Egyház Mindenszentek megdicsőítését ünnepli, annak a tiszteletét és dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül minden szentekben és kiválasztottakban.

Oratio: Mindenható örök Isten, ki azt akartad, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában minden megújhodjék, engedd kegyelmesen, hogy a népek minden családja, akiket a bűn sebe elszakított egymástól, az ő édes uralmának meghódoljon. 
2020. október 27.
kedd:
Szent Simon és Júdás apostolok vigiliája


 
2020. október 28.
szerda:
SZENT SIMON ÉS JÚDÁS APOSTOLOK
Júdás a harmadik az Úr Jézus rokonságából, az úgynevezett «Úr testvérei» közül. Hogy az áruló Júdástól megkülönböztessék, Tádénak nevezték. A hét katolikus levél egyikét ő írta és amint hiszik, a kánai menyegző vőlegénye is ő volt. Egyesek felfogása szerint Palesztinában az evangéliumot hirdette és Beirutban vértanúhalált halt. Mások szerint Simonnal prédikált Perzsiában és ott szenvedett vele együtt vértanúhalált Suanir városában.
A «testvérei» szó bibliai kifejezés a közeli rokonokra vonatkozik. Szent Simon apostol úgy látszik a zeloták pártjához tartozott; azért buzgónak is nevezték. Júdás Tádé Alpheus vagy Kleofás fia volt, aki viszont egyesek véleménye szerint Szent Józsefnek, az Úr Jézus nevelőatyjának volt testvére. Felesége, Mária pedig – tehát az apostol anyja – fogadott testvére, vagy közeli rokona volt Jézus anyjának. Így tehát Jézus unokatestvére volt.

Oratio: Isten, ki minket Szent Simon és Júdás apostolaid által neved megismerésére segítettél, add meg nekünk, hogy az örök dicsőségüket egyrészt előrehaladásunkkal ünnepeljük meg, másrészt a megünnepléssel előbbre haladhassunk.


 
2020. október 31.
szombat:
Mindenszentek vigiliája


vissza
a KÖNYVTÁR oldalra                              a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA