hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)


»Urunk ugyan megtiltja, hogy azért mondjunk ítéletet, hogy elátkozzunk valakit (Mt 7,1: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek”), mert egyedül Isten az Ő mindentudásában ismer minden körülményt, mely szükséges egy csalatkozhatatlan ítélet meghozására. Ugyanakkor ezzel egyidőben azt megparancsolja Urunk, hogy értékeljünk mindent, alkossunk ítéletet mindenről, hogy különbséget tudjunk tenni az igaz pásztorok és a béresek, illetve a juhok és a báránybőrbe bújt farkasok között (Mt 7,15: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok”)« - Msgr. Richard WilliamsonELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

           ALFIÓKOK

    U      KATEKIZMUSOK,   AZ EGYHÁZ TANÍTÁSA, IMÁI ÉS PARANCSAI

    U Ú  AZ EGYHÁZI ÉV ÜNNEPEIVEL KAPCSOLATOS ÍRÁSOK

    U      „JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR”

    U      „MINDEN ÁLTALA LETT, AMI LETT”

    U      KOMMENTÁROK

    U Ú  HITVÉDELEM

    U      HELYZETKÉP AZ EGYHÁZ MAI ÁLLAPOTÁRÓL

    U      SZENTEK ÉLETE ÉS MŰVEI

    U Ú  RÉSZLETEK KERESZTÉNY ÍRÓK KÖNYVEIBŐL

    U      LELKISÉGI ÍRÁSOK

    U      EGYÉB

    U      KORUNK, A 21. SZÁZAD

    U      RÓMA ÉS AZ FSSPX-ÁLTAL KÉPVISELT „TRADÍCIÓ”

    U      A VÉG KEZDETE

    U      MAGA A VÉG

    U Ú  VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE

    U      SCHRIFTEN IN DEUTSCHER SPRACHE


MÁSODIK FIÓK

    U      Béke, minden áron? - írta: M. Basilea Schlink
    U      A Medjugorje-i „jelenés” - írta: Pater B. Zaby és Johannes. Rothkranz
    U      Aquinói Szent Tamás - írta: G.K. Chesterton
    U      A család védelme az állam védelme
    U      Az antimodernista eskü
    U      Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága - írta: Tóth Tihamér
    U      Karácsonyi gondolatok - írta: B. Élthes Eszter
    U      Egy exorcista meséli - írta: Gabriele Amorth
    U      A kereszténység - írta: Turgonyi Zoltán
    U      A hatalom tisztasága - írta: Josef Dillersberger
    U      Az Ecclesia de Eucharistia korrekciója
    U      Az Immaculata - utolsó mentsvárunk - írta: P. Karl Stehlin
    U      Antikrisztus - írta: P. Markus Pfluger
    U      Hozzászólás a félreismert fejlett középkorhoz - írta: Dr. Günter Siegfried Steiner
    U      „Mindent megújítani Krisztusban” - Lefebvre érsek prédikációja
    U      A negyedik keresztes hadjárat - írta: P. Bernhard Zaby
    U      Az iszlám-veszély
    U      A kegyelem hét forrása - írta: P. Matthias Gaudron
    U      Elveszített világok - írta: Arthur E. Imhof
    U      Az első „tridenti” szentmisém - írta: Rev. Stephen Shield
    U      „Nem létezik ‘egyházi vákuum’” - interjú Amato érsekkel
    U      Isten képmása emberi kézből - írta: Paul Badde
    U      Isten nem engedi meg, hogy a baj a végsőkig jusson
    U      A kereszténység szent könyvei - 1. rész - Írta: Dr. Radó Polikárp
    U      Interdiktum a Medjugorje-guru számára
    U      Miért nem valódi Medjugorje?
    U      A modern cionizmus kialakulása - Írta: Shlomo Avineri
    U      A kereszténység szent könyvei - 6. rész - Írta: Dr. Radó Polikárp
    U      Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére
    U      Az Egyház és a francia forradalom - Írta: Dr. Meszlényi Antal
    U      A Medjugorje-jelenség és a szellemek megkülönböztetése - Írta: Manfred Hauke professzor
    U      „Adjanak egyházunknak perspektívát” - Hans Küng nyílt levele
    U      Don Stefano Gobbi – Az ég egyik eszköze? - Írta: Werner Nicolai
    U      Az Ottaviani Intervenció történelmi háttere
    U      Ottaviani és Bacci bíborosok levele VI. Pál pápának
    U      Az Ottaviani Intervenció
    U      Válaszok égető kérdéseinkre - Zaby és Weinzierl atyák tanulmányai
    U      Mohamed életrajza
    U      A mohamedanizmus
    U      Ki tartja a kezében a világot, és miért fosztja ki azt folyamatosan?
    U      Miért akarják az új világrend kiötlői a Sátán kezébe vezetni az egész emberiséget? - Írta: Kovács D.
    U Ú  Az isteni törvény megsértése maga után vonja a bukást - Írta: Soóky Gábor


HARMADIK FIÓK

        FIGYELEM!
        Ebben a fiókban az FSSPX alapítójának és mostani vezetőinek az írásai találhatók. 2014. óta ezek a
        cikkek nem egyeznek meg e honlap hitvallásával, sőt olykor súlyosan szemben állnak vele. Mégsem
        törlöm őket, hiszen a NOM-ból jövők számára még így is sok fontosat tartalmaznak, de olvasásukat
        csak fenntartással ajánlom, és figyelmeztetek, hogy ezek a régen feltett írások csak részben tükrözik a
        katolikus tanítást, sok mindenben szöges ellentétben állnak vele. Erre a tényre a legkirívóbb esetekben
        külön, egy-egy cikk elején fel is hívom a figyelmet.
                 Az ebben a fiókban felvetett kérdésekre a helyes, azaz katolikus válaszok a honlap
        VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE címet viselő oldalán találhatók.

    U      Korunk papságának három sebe
    U      Egy püspök megszólal
    U      Az ima
    U      A megigazulásról szóló közös nyilatkozat - Írta: P. Weinzierl
    U      Hittérítők akarunk lenni
    U      Tárgyalások Rómával?
    U      „Mi a mondanivalója?”
    U      Problémák, okok, megoldások
    U      Az Egyház isteni és az Egyház emberi
    U      Lefebvre érsek Magna Charta-ja
    U      Lefebvre érsek húsvéti prédikációja
    U      „Az Egyház isteni”
    U      Róma és a Szent X. Pius Papi Közösség kapcsolata a 2001-es év kezdetén
    U      A sedisvacantia tévedésének hamis bizonyítási kísérlete
    U      Szent X. Pius Papi Közösség alapító okirata
    U      „A pápa és a mise mélységesen összetartoznak”
    U      A Szent X. Pius Papi Közösség az Egyház műve
    U      Szelídség a formában, keménység a tartalomban
    U      Kötelezhet-e bennünket az engedelmesség, hogy olykor engedetlenek legyünk?
    U      Az Egyház válsága tekintettel a szinódusra
    U      A II. Vatikáni Zsinathoz intézett kérdések
    U      Nagyító alatt a tradicionális mozgalom
    U      „Bármi történjék is, meg kell őriznünk a hitet”
    U      A II. Vatikáni Zsinat időzített bombái
    U      Mit kell tartani a „Dominus Jesus” vatikáni dokumentumról?
    U      Mi is történik tulajdonképpen az Egyházban?
    U      Az emberek elveszítik kötelességérzetüket Isten imádására
    U      A püspök-szentelések 20. évfordulója
    U      A közösség Lefebvre érsek hitvallását teszi a magáévá
    U      A Szent X. Pius Papi Közösség álláspontja a Summorum Pontificum kijelentéseiről
    U      „Gyermeki hálánkat fejezzük ki a Szentatyának”
    U      A katolikus tradíció nincs többé kiközösítve
    U      „Mi mindig az Egyházat szolgáltuk”
    U      „Hiszek az Egyház csalhatatlanságában”
    U      És akkor végül minden jó lesz
    U      Az Egyház válsága csak a tiszta hithez való visszatéréssel oldható meg
    U      Akkor miért adták életüket a mártírok?
    U      A Jézus Szíve szeminárium körlevele
    U      Úgyis mi vagyunk a fekete bárányok
    U      Tényleg protestáns elvet követ a Pius Közösség?
    U      A papság és a mi Urunk Jézus Krisztus királysága a társadalomban
    U      A fát a gyümölcseiről kell felismernetek - befejezés
    U      Mi várható az elkövetkezendő évekre? - Fellay püspök levele a híveknek
    U      Katolikusok, legyetek készen!
    U      „Oda, ahol Szent Péter széke áll, elvetemültségük borzalmas trónját állították fel”
    U      „A tévedéssel semmilyen kompromisszumot nem kötő püspökökre van szükség”
    U      Válaszok égető kérdéseinkre - A katolikus vallás igazságai


NEGYEDIK FIÓK

           Szentek élete, regényes életrajzok, keresztény témájú regények
    U      Piero Bargellini: A Sziénai Sas
    U      Szent Benedek élete
    U      Kurt Benesch: A sivatag szentje
    U      Szent Bernát élete és tanítása
    U      Hamisch Campbell: Szent Norbert
    U      G. K. Chesterton: Aquinói Szent Tamás
    U      Lloyd C. Douglas: „És köntösömre sorsot vetettek”
    U      Giannina Facco: Padovai Szent Antal
    U      André Frossard: II. János Pál arcképe
    U      Wilhelm Hünermann: A Rajna-parti dóm
    U      Wilhelm Hünermann: A száműzöttek apostola
    U      Wilhelm Hünermann: Lángoló tűz
    U      Wilhelm Hünermann: A vérpad árnyékában
    U      Wilhelm Hünermann: Szerzetes a farkasok között
    U      Kárpáti Pál: Szent Vince, a szeretet apostola
    U      Klemm Nándor: Szenvedni érted
    U      Jo Lemoine: Casciai Szent Rita
    U      Dr. Lukács István: Don Bosco
    U      S. J. Spillmann: A gyónási titok áldozata
    U      Alberto Vecchi: Mandič Lipót, a szent gyóntató
    U      M. F. Windeatt: Monforti Grignon Szent Lajos Mária
    U      Nicholas Wiseman: Fabiola
    U      Louis de Wohl: Fény Aquinó felett
    U      Louis de Wohl: A lepantói győző
    U      Louis de Wohl: A vidám koldus
    U      Louis de Wohl: Longinus százados
    U      Louis de Wohl: Isten fellegvára
    U      Louis de Wohl: Dávid király
    U      Louis de Wohl: Isten kalandora

           Egyháztörténelem, katekézis
    U      Aquinói Szent Tamás: Előadások a Hiszekegyről, a Miatyánkról...
    U      H. Daniel-Rops: Jézus és kora
    U      H. Daniel Rops: Az apostolok és vértanúk kora
    U      Ijjas Antal: Húsz évszázad viharában
    U      A. E. Imhof: Elveszett világok
    U      Hubert Jedin: A zsinatok története
    U      H. V. Morton: Pál apostol nyomában
    U      H. V. Morton: Az Üdvözítő nyomában
    U      Stefan Zweig: Rotterdami Erasmus diadala és tragédiája

           Lelkiségi és tudományos jellegű könyvek
    U      Gabriele Amorth: Egy exorcista meséli
    U      G. K. Chesterton: Igazságot
    U      G. K. Chesterton: Eretnekek
    U      B. Élthes Eszter: Óda a szellemhez
    U      B. Élthes Eszter: A pokol országútján
    U      Tatjana Goricseva: Istenről beszélni veszélyes
    U      O. Hallesby: Hogyan lettem hívő keresztény
    U      C. S. Lewis: Keresztény vagyok
    U      Molnár Tamás: Az Egyház, évszázadok zarándoka
    U      Molnár Tamás: Utópia, örök eretnekség
    U      Turgonyi Zoltán: A filozófia alapjai
    U      Turgonyi Zoltán: Etika
    U      P. Michael Lang: Az Úr felé fordulva – A liturgikus ima-irány

   (folytatása következik)


vissza a KEZDŐLAPRA