hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          A HONLAPRÓL
          Felajánlási ima és a honlappal kapcsolatos tudnivalók és szerkesztői üzenetek

          „Megnyitja száját a gyülekezet közepette, betölti őt az Úr a bölcsesség és értelem lelkével.”
              (Sirák 15,5)


Mivel viszonozzam az Úrnak mindazt, amit velem cselekedett? Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe előtt. Az Úr színe előtt drága dolog, hogy meghaljanak a jámborok. Én is, Uram, a te szolgád vagyok, és fia szolgálódnak, Széttörted bilincseimet!
Credidi (115.) zsoltár

IMPRESSZUM

A www.katolikus-honlap 2005. júliusában indult. Az első időkben a napi hírek mellett elsősorban a Szent Margit Lap (ami 1995. decemberétől – 2009. áprilisáig jelent meg havonta nyomtatott formában) anyaga került fel a honlapra.

2006. novemberétől a honlapon egy külön oldal adott tájékoztatást a honlap készítőjéről. Ezt egyfajta „impresszum”-nak szántam, hiszen a honlap külseje, tartalma, hangneme – szerintem – a kezdetektől világosan mutatta, hogy nem egy hivatalos szerv vagy közösség munkájáról van szó.

Mostanra [=2015. november] azonban úgy tűnik, hogy ez a bemutatkozás nem elegendő, hiszen az utóbbi hetekben többen hiányolták, hogy a honlap „anonim”, „impresszum sincs”, tehát nem lehet tudni, kik állnak mögötte. Tehát akkor – még egyszer – a „hivatalos” adatok:

Impresszum:
A honlap egyszemélyes készítője, fenntartója, mindenese, egyetlen felelőse: dr. Élthes Eszter
Elérhetősége: kat.honlap@gmail.comHITVALLÁS”
2006 novemberében

Kedves honlap Látogatók!

Csaknem másfél éve már (2005. július), hogy ez a honlap elindult útjára. Olyan útra, amely Isten kegyelméből, ha nem is száguldva, ha nem is olyan ütemben, mint egy modern igényeket kielégítő internetes újság, de biztosan és szolidan fejlődik mind tartalmát, mind látogatói számának növekedését illetően. Ezért úgy vélem, éppen ideje, hogy a honlap készítőjeként egy s mást tisztázzak.

A legelső és legfontosabb, amit le kell szögeznem, hogy ez a honlap teljesen, abszolút független. Semmilyen közösséghez, semmilyen egyesülethez nem tartozik, senkitől semmilyen támogatást, hozzájárulást nem kap. Mivel egyetlen ember készíti és finanszírozza, senki más, se egyén, se valamely közösség érdekére, véleményére, érzékenységére nem kell tekintettel lennie.

A honlap egyetlen célja az olvasók – többnyire katolikus hívek – tájékoztatása: a katolikus Egyház csaknem kétezer éves hamisítatlan tanításának terjesztése. Olyan dokumentumok nyilvánosságra hozatala, amelyekhez a magyar olvasók manapság egyáltalán nem, vagy csak nehezen férhetnek hozzá. Olyan írások közzététele, amelyeket a mai sajtó többnyire mostohán kezel.
     A honlap minden egyes dokumentuma az Egyház csalatkozhatatlan tanítását tükrözi, azt amit minden időben, mindig és mindenki hitt, azaz az egyetemes, katolikus, apostoli tanítást, amelyet 1935 évig (Kr.u. 30: Krisztus megalapítja az Egyházat; 1965: a II. Vatikáni Zsinat vége) minden katolikus könyvben, katekizmusban bárki megtalálhatott.

Az elmúlt negyven évben olyan változások történtek, amelyek az Egyház külső megjelenését, értem ezalatt leginkább a rítusát, egyes problémákra adott válaszait nagyban befolyásolta. E honlap e változásokat nem veszi figyelembe, nem követi őket, tartja magát ahhoz a meggyőződéshez, hogy a katolikus Egyháznak nem a világgal való kiegyezés, hanem a hívek üdvözítése a legfontosabb feladata. E feladat eredményes elvégzéséhez pedig nélkülözhetetlen az Egyház örökérvényű, világos – nem kétértelmű – tanítása.

Végezetül pár sort a honlap készítőjéről: 1992-ben történt visszatérésemet a katolikus Egyházba nem kis mértékben annak a könyvnek köszönhetem (André Frossard: II. János Pál pápa arcképe), amelyből megtudtam, hogy sajnálatos módon korunkban még a katolikus Egyházban sem uralkodik egyetértés minden kérdésben. 1995-ben megjelent könyvem (Óda a szellemhez) megtérésemről és az Egyházban azóta tapasztalt jelenségekről szólt. E könyv utóéleteként találkoztam olyan emberekkel, akik szintén nem értettek egyet az Egyházban tapasztalható változásokkal, akik rendületlenül ragaszkodtak mind a liturgiában, mind a tanításban a kétezer éves katolikus tanításhoz.

Mivel – szerintem – szűkös emberi értelmünkkel nem fogunk az Egyházban korunkban tapasztalható negatív jelenségek mikéntjeire elfogadható választ találni, úgy ítéltem meg, hogy az ezen való tanakodás, rágódás nemcsak hogy nem vezet megoldásra, de a lelkünket is meggyötri, elfásítja. Ezért nincs szándékomban a honlapot – bár szükségesnek, sőt elengedhetetlennek tartom a tájékoztatást e kényes kérdésekben is – egyház-politikai fórummá tenni. E dolgokkal tehát csak annyit foglalkozom, amennyi feltétlenül szükséges a helyes tájékozódáshoz, ahhoz, hogy valaki ne tévessze szem elől Jézus hamisítatlan tanítását, ne lehessen félrevezethető a médiában szinte egyeduralkodó modern nézetektől – egyházi, vallási kérdésekben sem. Igyekszem e szempontot figyelembe véve a lelki olvasmányokra helyezni a hangsúlyt, és végül, de nem utolsó sorban az Egyház hagyományos liturgiájára, amely a legalkalmasabb arra, hogy az igaz katolikus hitet kifejezze és a hívekkel megéltesse.

Ezért igyekszem minden olyan adatot közölni, amiből az olvasók tájékozódhatnak a tridenti rítusú szentmisék időpontjairól, és mert a katolikus tanítás szerint a szentmise a hívek életének középpontja. Csak az érvényes szentségekből kaphatjuk meg a szükséges kegyelmet, az elegendő erőt, hogy ne tévedjünk le a helyes útról, és így ne tévesszük el egyetlen célunkat, az üdvösségünket.

Dr. Élthes Eszter
2006 június


Az egyre gyorsuló események megkövetelték, hogy hitvallásomhoz további megjegyzéseket füzzek:
2013 májusi HITVALLÁS

és egy 2014. júliusi Hitvallás a következő címmel:
Az okoskodás a tett és – ma különösen – a hit halála


Eddig megjelent könyveim:
Óda az erotikához, avagy a szexualitás védelmében, (1987)
Óda a szellemhez, avagy az emberiség védelmében (1995)
A pokol országútján (2004)
Férjem, a Komédiás (2004)
A szénanátha gyógyítása (2011)

Honlapjaim:
www.katolikus-honlap.hu
www.bessenyei.hu
www.szenanatha-hp.hu


KAPCSOLAT a honlap készítőjével a következő címen vehető fel: kat.honlap@gmail.com


A honlap készítőjének üzenetei 2008 júniusáig a következő oldalon voltak: SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Az üzenetek 2008 júniusától 2011. április 7-ig a honlap saját fórumán voltak olvashatók: KATOLIKUS FÓRUM
Miután a fórum leállt a honlap készítőjének üzenetei 2011. április 8-tól egy új oldalra kerültek.


KERESÉS A HONLAPON

A honlap nem rendelkezik saját keresővel, de a google.hu-n mód van arra, hogy mind a honlapon, mind a honlap fórumán bármit meg lehessen keresni.
     Ehhez a google keresőjébe be kell ütni a keresendő szót, majd utána a "site:" szűkítéssel a honlap címét (a gyökércímet).

2013. márciusi kiegészítés: A fent ismertetett mód a fórumra vonatkozóan kíválóan működik, de magára a honlapra már egyáltalán nem vagy alig. Ha viszont a google keresőjébe egyszerűen csak a keresett kifezejést (mondatrészt) ütjük be a "katolikus-honlap" szóval együtt, akkor a google teljes listával szolgál. Tehát érdemes ezzel a módszerrel keresni.

Példa a honlapon való kereséshez:

1. módszer:
Keresendő kifejezés: Ranjith
Megoldás: Ranjith katolikus-honlap - ez a legcélravezetőbb keresés

2. módszer:
Keresendő kifejezés: Ranjith
Megoldás: Ranjith site:http://katolikus-honlap.fw.hu

A fórumon való kereséshez:

Keresendő kifejezés: gloria.tv
Megoldás: gloria.tv site:http://users.atw.hu/katholikus/forum


FELAJÁNLÁSI IMA


Oh, szentséges Szűz Mária,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE,
íme mi ma, és minden napon különös oltalmadba ajánljuk eme munkánkat;
e munkákkal kapcsolatos minden reménységünket és vigasztalásunkat,
minden lehetséges problémánkat és
minden előttünk még ismeretlen bajunkat Reád bízzuk,
hogy kegyteljes közbenjárásod és érdemeidért
Te és szent Fiad akaratja szerint intéztessenek és végeztessenek most és mindörökké.
Amen.


A keresztségben tett fogadalmak megújítása:

Hiszek egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélekben.
Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind,
ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta.
Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak,
s a római katolikus Anyaszentegyház, hogy higgyük, elénkbe ad.
Ez Anyaszentegyháznak én is tagja lettem akkor, midőn a keresztkútnál megkereszteltettem,
ugyanennek ezután is tagja maradni óhajtok.
Midőn az eredeti bűntől a keresztkútnál megszabadultam, csecsemő levén, magam nem szólhattam,
hanem keresztszülőim tettek ígéretet nevemben;
most Isten kegyelméből már feloldatott nyelvem s megnyílnak ajkaim hitem vallására.
Magam teszek tehát ígéretet,
s teljes erőmből ellene mondok az ördögnek, minden kevélységnek, minden cselekedetének.
Ellene mondok minden bűnnek, minden tévelygő tanításnak.
Fölteszem erősen itt, a keresztkútnál, s ígérem Istenemnek,
hogy keresztény katolikus hitemről mindig kész leszek vallást tenni,
s e szent hitet cselekedeteimmel is gyakorolni;
továbbá, hogy parancsolatait megtartom, s minden bűnt és bűnre való alkalmat elkerülök.
Isten erősítsen e föltételemben, s adja szent malasztját,
hogy a keresztségben nyert ártatlanságot mindvégig megőrizzem.
Amen.


vissza
a KEZDŐLAPRA