Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    


SZERKESZTŐI ÜZENETEK
2007. március 9-től 2008. szeptember 29-ig


 
      2008. szeptember 29.:

Bár a három hónappal ezelőtt beindított FÓRUM, nem érte el kitűzött célját, így hagyományos értelemben vett fórumként nemigen üzemel, arra kiválóan alkalmas, hogy a szerkesztői üzenetek a jövőben ott jelenjenek meg.


 
      2008. június 19.:

A mai nappal – kísérleti jelleggel – a honlapon elindul egy FÓRUM, mely a kétezer éves katolikus tanítás szellemében fog működni.

A fórum minden kedves jövendő Olvasóját és Hozzászólóját szívélyesen üdvözlöm, és egyúttal felszólítom, hogy hithű működésével járuljon hozzá a fórum céljának megvalósításához a lelkek üdvösségére és Urunk nagyobb dicsőségére!


 
      2007. október 31.:

A sors fintora vagy inkább a Gondviselés útja: pont a mai napon, október 31-én lett kész
„A protestantizmus és a korszellem” című cikk fordítása.

Miközben a hírek oldalon egyre másra jelennek meg a beszámolók a motu proprio külföldi kedvező fogadtatásáról (most éppen Lourdes-ban), addig Magyarországról csak szomorú tapasztalatokról lehet hallani. Ennek egy bizonyítéka a Magyarország oldalon egy hívő beszámolója.

„Válságunk .. gyökerei már több évszázada mind az Egyház környezetében, mind magában az Egyház belsejében megtalálhatóak.”


 
      2007. október 22.:

A mai nap összes cikke a szentmisével foglalkozik:
Felkerült a honlapra két új szentmise-kalauz a régi miséhez.

Ezenkívül újabb hírek a hazánkban és külföldön bemutatandó tridenti rítusú szentmisék helyéről, idejéről.
Valamint egy cikk a nyelvre áldoztatásról.

Holnap kerül fel a honlapra egy interjú az Ecclesia Dei bizottság titkárával és néhány nap múlva egy összeállítás a pápának a tridenti rítusról szóló megnyilatkozásairól.


 
      
2007. október 9.:

Az elmúlt napokban két örvendetes eseményről került fel beszámoló a honlapra:
elsőnek a perbetei szeptember 29-i szentmiséről készült tudósítás,
másodszor a budapesti Krisztina templomban október 7-én bemutatott ünnepi szentmiséről a képsorozat és a miséről készült videó-felvétel részletei.

„A hagyományos római rítust az Egyház jogilag soha nem törölte el, nem tiltotta be.” (XVI. Benedek pápa)


 
      
2007. szeptember 17.:

A bécsi főpapi miséről szóló beszámoló mellé ma került fel a honlapra a szentmiséről készült
KÉPSOROZAT

Egy másik fontos cikk a Könyvtár Lelkiségi írások alfiókjában található: P. Gräf Richard „Igen, Atyám” című könyvének,
mely a szerző vallomása szerint
„Már sokaknak megmutatta az élet útját és célját”,
egy fejezete


 
      

2007. szeptember 7.:

100 évvel ezelőtt jelent meg Szent X. Pius pápa
PASCENDI DOMINICI GREGIS
kezdetű enciklikája a modernisták tanításáról

Ez ünnepélyes alkalomból kerül fel a honlapra e jelentőségét és időszerűségét azóta sem vesztő dokumentum

„Három dolog van különösen, amit törekvéseikkel ellenkezőnek éreznek: a skolasztikus filozófiai módszer, a szentatyák tekintélye és hagyománya s az Egyházi Tanítóhivatal. Ezek ellen elkeseredett harcot folytatnak.”


 
      
2007. szeptember 3.:

a mai nap két fontos dokumentum kerül a honlapra:
DE MUSICA SACRA ET SACRA LITURGIA
című szentszéki utasítás a liturgia végzéséről

és egy újabb, eredetileg gyermekeknek készült, katekizmus:

EGRI KIS KATEKIZMUS


 
      
2007. augusztus 21.:

a mai nap a katolikus tradíció mai magyarországi helyzetének jobb megértése céljából a magyar történelmet tárgyaló művek sorozata két cikkel indul el, az első egy magyar boldog,
TEMESVÁRI PELBÁRT életét, a második
A KATOLICIZMUS TÖRTÉNETÉT mutatja be 1437-től 1645-ig.

ezenkívül végre felkerült a honlapra a pápának
a világ püspökeihez írt
KÍSÉRŐLEVELE a motu proprioval kapcsolatban.


 
      
2007. augusztus 13.:

a mai nap két újdonságra szeretném felhívni a figyelmet:
a katolikusok Istennek tetsző öltözködését tárgyaló cikkre
ISTEN AKARATA ÖLTÖZKÖDÉSÜNKET ILLETŐEN

és
a CÍMEK oldalon található
új honlapokra,
melyek a régi misével foglalkoznak.


 
      
2007. augusztus 1.:

Július 26-án, délelőtt 9 órakor
az esztergomi ferences templomban
TRIDENTI RÍTUSÚ ÚJMISÉT
mutatott be egy június 22-én, Veszprémben szentelt pap.

KÉPSOROZAT


 
      
2007. július 23.:

A mai nap új oldallal bővült a honlap, a katolikus tradíció magyarországi helyzetéről:
MAGYARORSZÁG név alatt szöveges és képes dokumentumok közlésével.

Július 22-én, délelőtt 11 órakor újabb tridenti rítusú újmisét
mutatott be egy nemrég szentelt pap.
KÉPSOROZAT
a szentmiséről.


 
      
2007. július 20.:

Július 1-én, délután 4 órakor
a ságvári plébániatemplomban
TRIDENTI RÍTUSÚ ÚJMISÉT
mutatott be egy június 22-én, Veszprémben szentelt pap.

KÉPSOROZAT

VIDEOFELVÉTELEK


 
      
2007. július 17.:

Száz évvel ezelőtt adta ki a Szent Offiicium
Szent X. Pius pápa utasítására a
LAMENTABILI SANE EXITU
kezdetű dekrétumot
a katolikus tanítóhivatal által elvetett és elítélt legfontosabb modernista tételek jegyzékét. E neves évforduló kapcsán nem csak a dekrétum olvasható mától a honlapon, hanem néhány részlet is Michael Davies-nek e témáról 25 évvel ezelőtt írt könyvéből.

„A modernizmus az egyháztörténelem legveszélyesebb eretneksége, «comulatio omnium haeresium – minden eretnekség gyűjtőmedencéje».”


 
      2007. július 10.:

Hogy a hagyományhű katolikus hívek öröme még nagyobb legyen, megjelent a Hittani Kongregációtól is egy dokumentum az Egyház önértelmezéséről
Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus

„Mert ezek a közösségek a katolikus tanítás szerint a szentelés szentségében nem bírják az apostoli jogutódlást, és ezért náluk az egyházi lét jelentős alkotó eleme hiányzik. Az említett egyházi közösségeket, melyek mindenekelőtt a szentségi papság hiánya miatt nem őrizték meg az eucharisztikus misztérium eredeti és teljes valóságát, a katolikus tanítás szerint nem lehet a szó igazi értelmében «egyháznak» nevezni.”


 
      


2007. július 8.:

A katolikus hagyományhű hívek nagy örömére megjelent (július 7-én) a régen várt motu proprio a régi mise felszabadításáról és ma elkészült a teljes szöveg (szó szerinti) fordítása
SUMMORUM PONTIFICUM

„Ennek megfelelően megengedett a szentmiseáldozatot a Római Misekönyv Boldog XXIII. János pápa által közzétett és soha el nem törölt kiadása alapján az Egyház liturgiájának rendkívüli formájaként ünnepelni.”


 
      


2007. június 25.:

A KATEKIZMUS után
most felkerült a honlapra egy válogatás Isten és az Egyház legfontosabb
PARANCSAI- ÉS IMÁI
ból.

„Téged Isten! dicsérünk, Téged Urunknak tartunk. Téged örök Atya Isten, az egész föld tisztel. Neked mindnyájan az angyalok, Neked az egek és minden hatalmasságok! Neked a kerub és szeráf angyalok szüntelen szóval énekelnek: szent, szent, szent a seregeknek Ura Istene. Teljesek az egek és föld fölséged dicsőségével.”


 
      


2007. június 15.:

Péntek, Úrnap nyolcada után: Jézus szentséges Szívének ünnepe. E napon kerül fel a honlapra XI. Pius pápa
MISERENTISSIMUS REDEMPTOR

kezdetű enciklikája.
az Úr Jézus Szentséges Szívét mindenki részéről megillető engesztelésről.

„Édes Jézus, kinek túláradó szeretetét az emberek iránt nagy hálátlanul annyi nem-törődéssel, hanyagsággal, megvetéssel viszonozzák, íme mi oltáraid előtt leborulva különös tisztelettel kárpótlást akarunk nyújtani az emberek bűnös közönyösségéért és a sérelmekért, amelyekkel szerető Szívedet mindenfelől illetik.”


 
      
2007. június 13.:

A mai nap két nagyon fontos dokumentum került fel a honlapra. Az első egy olyan osztrák plébánossal készült interjú, aki a főoltárnál mutatja be a szentmisét és csak nyelvre áldoztat.
TÚL SOK BORZALMAS SZENTSÉGTÖRÉST LÁTTAM ELKÖVETNI A LEGSZENTEBBEL
címmel.

A másik dokumentum részlet Roy H. Schoeman (egy konvertált new yorki zsidó) „Az üdv a zsidóktól jön” című könyvéből.
A KERESZTÉNYSÉGET IGAZOLJA A TALMUD címmel.

„Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Aki engem gyűlöl, Atyámat is gyűlöli.” „Többen vannak, mint fejemen a hajszál, akik ok nélkül gyűlölnek.”


 
      2007. június 2.:

Az interneten már egy hete látható-hallható Fellay püspök május 16-án elhangzott előadása. Most felkerült a honlapra az előadás rövid összefoglalója:
CSODA, HOGY A VATIKÁNBAN MÉG TUDNAK ALUDNI

címmel.

Mostantól fogva a
AZ EGYHÁZ FŐ ÜNNEPEINEK MAGYARÁZATAI A SZUNYOGH XAVÉR FÉLE MISSZÁLÉBÓL
oldalon külön is megtalálhatóak az egyházi év fontosabb ünnepei.

„Az egész egyházi év szent idejével és ünnepeinek misztériumával újra megjeleníti előttünk Jézus életét, kiváltképp megváltói működését. Krisztus ma is él Egyházában és az Egyház által mi bennünk. Azért lelki szemeinket állandóan rá kell irányítanunk, amikor az Egyház vezetésével a liturgikus évet átéljük.”


 
   2007. május 19.:

A www.katolikus-traditio.hu honlap készítőjének szíves engedelmével itt is olvasható két érdekes dokumentum:
MEGNYIRBÁLT BÚCSÚK

melyben az Egyház által adott búcsúk számának és értékének csökkenéséről értekezik egy fiatal pap.

AZ ELSŐ „TRIDENTI” SZENTMISÉM
melyben egy fiatal pap vall élete első tridenti rítusú szentmiséjéről.

„Mindaz a tett és imádság, amelyet felajánlottak ugyan Istennek, de mégsem érte el azt a célt, amelyért fel lett ajánlva, az Egyház lelki kincstárába kerül. Így mi magunk is tudhatjuk, hogy mindaz az imádság, amelyet felajánlunk, de amelyre nem kapunk választ, nem hiábavaló, hiszen Isten felhasználja azokat lelki kincsként mások javára.”


 
   

2007. április 30.:

Még két dokumentum került fel a honlapra a nemrég megjelent Sacramentum Caritatis című vatikáni dokumentummal kapcsolatban:
XIII. Leo pápa
LIBERTAS PRæSTANTISSIMUM
kezdetű enciklikája

és részlet
VI. Pius pápa
AUCTOREM FIDEI

című, a Pistoia-ban rendezett szinódus dekrétumait elítélő bullájából, mely a katolikus dokumentumok kétértelműségét tiltja meg.

„A társadalom szabadságának zsinórmértéke is teljesen Isten örök törvénye”


 
   

2007. április 13.:

A nemrég megjelent Sacramentum Caritatis című vatikáni dokumentummal kapcsolatban felkerült a honlapra egy összeállítás a szentmiseáldozatról:
AZ ÁLDOZAT,  A SZENTMISEÁLDOZAT

melynek nagyobb része
P. Matthias Gaudron: Minden idők miséje
című könyvéből való.

„Mert minden főpapot az emberek közül választanak, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson be a bűnökért” (Zsid 5,1)


 
   


2007. április 6.:

Befejeződött a Könyvtár 1. fiókjában Aquinói Szent Tamás munkájának közlése:
A HISZEKEGY KIFEJTÉSE

„A legfontosabb, ami szükséges a keresztény számára, az a hit, amely nélkül senkit nem mondunk keresztény hívőnek. A hit által a lélek Istenhez kötődik. A hit által veszi kezdetét bennünk az örök élet. A hit a helyes élethez minden szükségesre megtanít. A hit az, amellyel legyőzzük a kísértést.”


 
   
2007. április 5.:

A Könyvtár 3. fiókjába felkerült egy csaknem húsz évvel ezelőtt elhangzott előadás, ami azonban időszerűségéből, úgy tűnik, semmit sem vesztett:
A II. VATIKÁNI ZSINAT IDŐZÍTETT BOMBÁI

„Az ember nem menekülhet meg egy másik vallás révén; megmenekülhet esetleg egy másik vallásban, vagy, mondjuk érthetőbben, egy másik vallás ellenére, akkor ugyanis, ha megbocsátható tévedésben él. Hogy ez azonban hány emberre igaz, egyedül Isten tudja. Valószínűleg jóval kevesebben vannak, mint azt általában feltételezzük.”

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!


 
   
2007. március 30.:

A Könyvtár 3. fiókjába felkerült Lefebvre érsek:
1990. OKTÓBER 10-i előadása

„De ott, ahol a mi Urunk Jézus Krisztus nem uralkodik többé, káosz jön létre, ott minden területen tökéletes csőd keletkezik!”

A Lelkiségi Írások közé pedig
A HÁROM AVE MARIA IMA

„Melletted leszek halálod óráján, vigasztalni foglak és az ördög minden hatalmát távol fogom tőled tartani.”


 


2007. március 19. és 25:

Mostantól kezdve egy külön oldalon olvashatók lesznek a honlapon a hónap ünnepeihez a Szunyogh Xavér misszálé magyarázatai. – A március hó a mai napon (25-én) elkészült.


„Valóban méltó és igazságos, illő és üdvösséges, hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk, szentséges Úr, mindenható Atya, örök Isten”


 


2007. március 19.:

A Könyvtár 3. fiókjába felkerült két írás:
A II. VATIKÁNI ZSINATHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEK,
NAGYÍTÓ ALATT A TRADICIONÁLIS MOZGALOM,
melyek ugyan már több mint tíz éve íródtak, de aktualitásukból sajnos mit sem vesztettek.


„Nem találom a trienti zsinatnak a papról szóló határozott definícióját, nevezetesen azt, hogy a pap lényege az, hogy a szentmise áldozatot bemutassa.”


 


2007. március 16.:

Felkerült a honlapra
Mgr. de Ségur
BÚCSÚ A HITETLENSÉGTŐL
A pokol létezése bizonyított tény

című műve


„Két kérdést fogunk röviden és velősen megvizsgálni: Létezik-e valóban pokol, másodszor, mi a pokol. E kérdések tisztázásában csak jóakaratodra és hitedre apellálok.”2007. március 16.:

A tavalyi püspökszinódusról megjelent apostoli irat kapcsán most került fel a honlapra Lefebvre érsek 1985-ös
LONDONI BESZÉDE,
amelyet az akkori püspökszinódus előtt tartott.


„Sajnos azonban be kell vallanunk, .. hogy a beszámolók, amelyeket nyilvánosságra hoztak, .. mind arra engednek következtetni, hogy ennek a szinódusnak is az a feladata, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemét folytassa és erősítse.”2007. március 9.:

Felkerült végre a honlapra a
KATEKIZMUS, A KATOLIKUS EGYHÁZ TANÍTÁSA
1958-as kiadása. Különösen azok figyelmébe szeretném e katekizmust ajánlani, akik eddig semmilyen vagy csak zsinatutáni katekizmusból tanulták a katolikus vallást, illetve csak ilyen művet olvastak.


„Nagy a mi szerencsénk, hogy keresztények vagyunk. Isten kegyelme által gazdag ajándékokat kaptunk, tudjuk, hogy miért vagyunk a világon, és hogy milyen csodálatos véget érünk.”
2007. március 9.:


Kérem a kedves Olvasókat, hogy küldjenek plébániatemplomukról, kedves búcsújáróhelyükről, kegytemplomukról fényképet a honlap számára a következő címre: kat.honlap@citromail.hu A képek nagysága ne haladja meg a 100 KB-t.


AKTUÁLIS SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2021. SZEPTEMBER 11-től

vissza
a KEZDŐLAPRA