SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Vigyázat!
A MAI RÓMAI SZEKTA NEM KRISZTUS EGYHÁZA, NEM A KATOLIKUS EGYHÁZ!
A KORÁBBI ÜZENETEK LISTÁI

2023. január 16. hétfő 23:15
Befejeztem Majtényi atya hitlevelét....

2023. január 14. szombat 23:55
1995-ban kaptam meg Majtényi Adalbert atya bécsi magyaroknak kb. 1976 és 1986 között írt tanulmányát – most bukkantam rá újra, és belekezdtem közlésébe. Szerencsére, vagy inkább: sajnálatos módon nem vesztette el időszeűségét....

2023. január 11. szerda 22:00
Bár megkésve, de még nem egészen elkésve feltettem a házszentelés imáit. Jaroslav atya Vízkereszt vigíliáján csaknem egyórás szertartáson szentelt vizet a házszentelésekhez, ebből laikusoknak is adott, hogy akihez nem tud elmenni, az maga elvégezhesse otthonának szentelését. Ez a víz az egész nyolcad alatt ördögűző erővel is bír, utána már csak "normális" szentelt víz.

2022. december 31. szombat 22:00
Egy párnapos cikk korábban elkezdett fordítása mára egy lehetséges szcenárió megírását eredményezte … Akár így, akár úgy, egy biztos: ami ma történik az Egyházban, azt soha senki még legrosszabb rémálmaiban sem tudta volna kitalálni…, ezért aztán nincs is senki, akinek útmutatásait követhetnék. Egyedül az Úr Jézus közvetlen segítségében bízhatunk.

2022. december 25. vasárnap 23:00
Egy gyönyörű imát tettem fel...

2022. december 15. csütörtök 24:00
Egy kétrészes tanulmányt tettem fel korunk vallási helyzetéről…

2022. december 10. szombat 23:10
Újabb részeket tettem fel Bangha Béla páter könyvéből, az előző üzenetben már elhangzott: „Csak akkor érthetjük meg jelenünket, ha megismertük a múltat, mind az evilágit, mind az egyházit” – mottónak megfelelően. Az „elnyomorodás” marxista teóriája, melyet a páter kihangsúlyoz, különösen elképesztő, és napjainkban aktuálisabb, mint valaha….
A másik feltett cikk Joachim Fernau írása, egyelőre csak németül. Az írás címe magyarul: „Értelmetlen-e a hősi halál?” – Nagyon szép keresztény gondolatok vannak benne, és amit Andreas Hofner, a tiroliak hőse elmond, azt Zrínyi, Szondy és még sok magyar hősünk is elmondhatta volna. Mindezen szép gondolatok persze Urunk Jézus Krisztus által váltak igazán fontossá, igazzá, Ő volt az, akinek áldozata példát mutatott minden hősnek, mind a kicsiknek, mind a nagyoknak.

2022. december 7. szerda 22:55
A mai cikkek két nagyon fontos üzenete: „Elveszett, akit az idő felkészületlenül és fegyvertelenül talál” … „Az a legfontosabb, hogy magunkat szellemileg felfegyverezzük az isteni igazsággal, különben elveszünk”. – Szellemi felfegyverkezésünkhöz, felkészülésünkhöz elengedhetetlen, hogy mind a múltat, mind jelenünket alaposan megismerjük – különösen azért, mert az iskolában a történelem tanulás során az évszámokon kívül nem sok igazságot oktattak nekünk. Csak akkor érthetjük meg jelenünket, ha megismertük a múltat, mind az evilágit, mind az egyházit.

2022. december 3. szombat 23:40
Feltettem egy részletet W. Hünermann könyvéből, amit Hofbauer Szent Kelemen Mária életéről írt. Minél több adatot ismer meg az ember a történelemből, annál inkább rácsodálkozik arra, hogy egyáltalán van még világ, de legfőképp arra, hogy van még katolicizmus. VI. Pius pápa szavait, amivel az írás végződik, szintén ebben a könyvben idézi W. Hünermann: Könyvei írása közben olykor talán ő is rácsodálkozott az isteni kegyelem eme meghökkentő aktusára…
És feltettem a decemberi mise- és ünneprendet

2022. november 24. csütörtök 22:50
Feltettem a lelki erősség erényéről egy értekezést; Ez az erény a történelem folyamán talán még soha nem volt annyira ritka, ugyanakkor annyira fontos és időszerű, mint éppen napjainkban. – Egy igazán lelkierős katolikus hősről szól a másik ma feltett, 2000-ből való újságcikk (melynek szövege azért sajnos tartalmaz nem elfogadható mondatokat is, amikor a keresztény felekezetekről ír pont egy katolikus pap vértanúsága kapcsán), ami a mai ember számára is: „Dr. Kucsera Ferenc tragikumának intő figyelmeztető jelnek kell lennie a késő utódok előtt is, ebből merítsenek példát az Isten és hazaszeretet legszebb erényeinek tekintetében.” – A harmadik cikk szintén magyar történet, szintén 2000-ből való és egy 1999. karácsonyán megtörtént Jézus-kereszt meggyalázásáról szól.

2022. november 10. csütörtök 23:40
Ha a most idézett könyvek elejéről kitakarnánk megjelenésük évszámát, azt hihetnők, hogy korunkról szóló tanulmányokat olvasunk. Azért foglalkozom e témával: – Magyarország összeomlása és az első világháború okai –, mert egyfelől elképesztő dolgokat tárnak fel, másfelől megmutatják, hogy miben élünk ma…

2022. november 5. szombat 22:30
A Szent Imre herceg ünnepére feltett kép a Nagyszombat-i Szent Miklós téren álló középkori épület, a Kanonokház bejárata melletti falon látható 1600-as évekből származó falfestményről készült fotó, ami idén szeptemberben készült. A város 1543-tól 300 évig Magyarország egyházi központja volt, mert a törökök elől az esztergomi érsek az érseki káptalannal együtt ide költözött.

2022. október 27. csütörtök 22:30
Befejeztem a 10 nappal ezelőtt elkezdett tanulmány fordítását.

2022. október 23. vasárnap 22:30
Két igen érdekes és fontos írást tettem fel: Az elsőt Kozma Miklós írta az 1918-19-es összeomlásról. Az akkori helyzet egyedülállóan történelmi jelentőségű volt, nem csak Magyarország, de az egész világ számára. Másrészt az író és a hozzá hasonlóan gondolkodók, plusz a magyar nép többsége körülbelül ugyanúgy érezhette magát, mint mi most… a tökéletes kilátástalanságban. A könyv ajánlásában ez áll: „Kozma Miklós hiteles visszaemlékezéseit mindenkinek ismernie kell, aki érteni akarja a 20. századi magyar történelmet” – ehhez nyugodtan hozzá lehet tenni: és aki a mai világot meg akarja érteni.
A második Rákóczi Ferenc Emlékiratainak előszava és vége. Azért érdemes az első után elolvasni, mert a mélyen hívő katolikus fejedelem olyan választ ad az ő szabadságharcának bukására, ami mind 1918-ban, mind ma az egyetlen katolikus és elfogadható magyarázat:
Rákóczi Ferenc fejedelem: „…kizárólag az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek kötelességemnek hazám iránt – és a világi becsület, amelynek forrása természetes nagylelkűségem volt, az munkált bennem bűnös módon Veled szemben, ó, Istenem, mert hiszen e különböző indítóokok mind magamra vonatkoztak és önmagamban végződtek.”
És belekezdtem egy e két cikkhez tartozó kommentárba...,

2022. október 17. hétfő 23:05
Belekezdtem megint egy hosszabb tanulmány fordításába... melynek témája nyilván mindannyiunkat érint

2022. október 14. péntek 23:00
Befejeztem az egy hete megkezdett írás fordítását, és német nyelven feltettem Albert von Ruville történész-professzornak egy másik írását.
Ez a honlap – követve Urunk tanítását, miszerint, aki Őt követi ne nézzen hátra (Lk 9,62) – nem szokott sokat foglalkozni a zsinati szekta viselt dolgaival. De most megint valami egészen borzalmas készülődik ott a szinódusos szinódusokkal: és éppen a rablózsinatuk 60. évfordulója körül…

2022. október 7. péntek 23:25
Magyarok Nagyasszonyának ünnepe alkalmából a címlap jobb oldali fotóján a palócok lakta Zoboralja-i Kolon község (Nyitra megye) templomának oltárképe látható (idei augusztus 28-i felvétel).
Belekezdtem Albert von Ruville történész-professzor megtéréséről szóló könyvének, azaz e könyv harmadik fejezetének fordításába. Mint a protestantizmusból megtérők többsége, ő is különös elragadtatással és szigorral fedezte fel a katolikus csodákat és igazságokat.

2022. szeptember 28. szerda 21:10
Lefordítottam egy német szedesvakantista gyülekezet szeptemberi újságjának vezércikkét a sarkalatos erények jelentőségéről. A cikkben szó van a mai felfordult világról, amelyben minden hazugságnak megvannak a jogai, csak az igazság lett jogfosztott. Pedig annak, ami nincs, nem lehetnek jogai, a hazugság pedig attól hazugság, hogy amit állít, az nem felel meg a valóságnak, azaz nem létezik, így jogai sem lehetnek. És ma a világ mégis szinte csak hazugságokra épül, még a materiális dolgokban is. Ugyanakkor nagyon valószínű, hogy annak az embernek, aki ma testestül/lelkestül valódi katolikus, van valamiféle hajlama arra, hogy mindig más utat járjon, mint a többség. Így aztán Isten talán pont azért teremtette a mostani világba, mert a külön utakat kedvelő hajlama a katolikus középkorban bajba sodorhatta volna. Ha ezt az eshetőséget számba vesszük, talán könnyebb elviselni korunk borzalmait.

2022. szeptember 20. kedd 23:15
Sikerült egyben feltennem egy tanulmányt, ami ugyan kicsit nehéz szöveg, de rendkívül fontos, olyan, ami képes megmagyarázni mindazt, ami ma történik velünk és a világgal. Isten nem csak Sátánt taszította el magától, de mindenki mást is, aki elfordul Tőle, és azt teszi, amit Sátán tesz, vagyis, aki Sátánt választja atyjául. Bár – miként a szövegben áll – az egyszerű ember magától nem tud olyan gonosz lenni, mint a Sátán, de ahhoz, hogy Sátán váljon atyjává, először Istent kell megtagadnia, Tőle kell elszakadnia – és erre sajnos magától is képes….

2022. szeptember 16. péntek 23:15
Befejeztem a Vigano-interjú fordítását.
A „Dilecta mea” című 2022. január 2-i cikkben is írtam, hogy Msgr. Vigano-nak az a határozott véleménye, amivel a NOM-t, az ú. n. II. Vatikáni Zsinatot és persze Bergogliot elítéli, egészen egyedülálló: Ilyen világos, egyértelmű szavakat se Lefebvre-től, se új és régi követőitől nem lehetett/lehet olvasni. – Ebből is kitűnik, milyen sokat ártottak ezen álkonzervatívok azzal, hogy a NOM-ról folyton csak azt hajtogatták, hogy nem jó, de azért érvényes. Msgr. Vigano-nak egészen más a véleménye, és nagy kár, hogy ilyen vélemény csak az utóbbi időben hangzik el, amikor már sokkal több a fásult, kedve szegett, mint lelkes és cselekvésre hajlandó katolikus.

2022. szeptember 15. csütörtök 23:10
Belekezdtem Msgr. Vigano egyik újabb interjújának fordításába

2022. szeptember 14. szerda 23:10
A ma feltett írás kicsit zavaros, de nem a fordítás miatt, hanem maga az eredeti szöveg is zavaros – ugyanakkor két egészen új adatot tartalmaz, olyanokat, melyek nemcsak újak, de elképesztően fontosak is – ezért közlöm…

2022. augusztus 30. kedd 23:10
Lefordítottam az utoljára feltett német írást, és feltettem egy újat németül, amit majd szintén lefordítok, mert ez is gyönyörű

2022. augusztus 24. szerda 23:15
Egy gyönyörű írást tettem fel - egyelőre németül...

2022. augusztus 18. csütörtök 22:15
Folytattam Tóth Tihamér atya tegnap elkezdett beszédeinek közlését.

2022. augusztus 17. szerda 23:15
Négy új cikket tettem fel, köztük a Prédikátor könyve elé írt magyarázatot. Egy pap hívta fel a figyelmemet a Bibliának erre a kis könyvére... érdemes újra elolvasni...

2022. július 25. hétfő 22:50
Feltettem Szuszai Antal Kalauz a Krisztusi életre című katekizmusának utolsó részét

2022. július 22. péntek 23:20
Megint egy német cikket tettem fel, amit hamarosan magyarra is lefordítok...

2022. július 18. hétfő 24:00
Tóth Tihamér egyik szentbeszéd-kötetéből tettem fel két 1930-ban elmondott prédikációját. A szöveg aktualitása annyira elképesztő, hogyha nem állna alatta az 1930-as dátum, senki nem hinné el, hogy nem ma íródott. Különösen az a rész, amit az új ember megalkotásával kapcsolatban leír. Persze, ő még álmában sem gondolta, hogy lesz olyan kor, amikor lesznek olyanok, akik javaslatát megvalósítják, és olyan kor, amikor az Egyház ezt eltűri, sőt – legalábbis is a hivatalos része – még részt is vesz benne.

2022. június 29. szerda 22:15
Egy olyan cikket tettem fel német nyelven, melyben ugyanazt a témát tárgyalom, amit a magyar "papok" esetében már nem egyszer… Érvényes misét mutatnak be, vagy csak bálványimádást végeznek? Az 1969. után "felszentelt" egyházmegyés "papok" esetében a válasz teljesen egyértelmű (az utóbbit végzik) – ebben minden komolyan vehető vélemény megegyezik. A kérdés mára már csak a Lefebvre-vonal "papjairól" vetődhet fel, erről szól a ma feltett cikk.

2022. június 23. csütörtök 18:15
Egymásba torlódnak az ünnepek… Ma van Úrnapja nyolcada és Keresztelő Szent János vigíliája. De holnap mégsem őt, hanem Urunk Szentséges Szívének ünnepét üljük, és Keresztelő Szent János ünnepe kitolódik 25-ére. Szombattól tehát két nyolcad is elindul. Vasárnap a Szent Szív nyolcadába eső vasárnap lesz, majd két nap, és jönnek az apostolok vigíliája és ünnepei…, aztán rögtön Urunk Drágalátos Vérének ünnepe és Sarlós Boldogasszony, aztán megint vasárnap…
A történelem órákon nekünk azt tanították, hogy a gonosz urak halálra dolgoztatták a szegény népet. Mióta katolikus vagyok, azon tűnődöm, vajon hogyan működhetett ez a halálra dolgoztatás, amikor az Egyház évente legalább (52 vasárnap, plusz az egyházmegye és a plébánia templomainak fő ünnepei, plusz az első és másodrangú ünnepek – aztán még ezekhez jöttek a magán ünnepek, például az urak név- és születésnapjai –, az annyi, mint minimum:) 100 nap kötelező munkaszüneti napot írt elő, és súlyosan büntette ezek megszegőít…

Úrnapja alkalmából felfedeztem a magyar énekeskönyv drága kincseit, és feltettem most ezekből kettőt…


2022. június 20. hétfő 21:55
Folytattam Szuszai Antal katekizmusának a feltevését; már csak az utolsó rész hiányzik.

2022. június 11. szombat 17:30
Befejeztem az 1-én elkezdett tanulmányt.

2022. június 1. szerda 23:30
Belekezdtem egy újabb tanulmányba.

2022. május 9. hétfő 23:30
Húsvét utáni 3. vasárnap liturgiájában különlegesen szép, tanulságos és mának szóló szövegek olvashatóak. Ezekből és három valóban katolikus tanító szavaiból áll össze a ma feltett írás.

2022. május 5. csütörtök 23:55
Bár tudjuk, hogy a kálvinisták hite, vallásgyakorlata milyen, de ezt egy magát jó kálvinistának az elbeszéléséből hallani, sokkal hatásosabban világít rá a katolikus hit igazságára és nagyszerűségére – ezért közlök egy részletet Bánffy Miklós könyvéből.

2022. április 24. vasárnap 21:25
Feltettem Albert Maria Weiss O. P. könyvének 14. fejezetét magyarul is, aminek „Az Egyház, Isten látható birodalma” a címe.

2022. április 22. péntek 22:25
Két napi aktualitású cikket tettem fel.

2022. április 19. kedd 23:10
Lefordítottam Albert Maria Weiss O. P. németül pár napja feltett írását (Die Weiterführung der Erlösung), és mivel ez a rész a következő (=14.) fejezet nélkül befejezetlen, igyekszem minél hamarabb azt is lefordítani – németül már olvasható a honlapon: Die Kirche, das sichtbare Reich Gottes (Az Egyház, Isten látható birodalma) címmel.
Az atya 1925-ben halt meg, és pár hónappal halála előtt fejezte be azt a művét (Der Geist des Christentums = A kereszténység szellemisége), amiből e két fejezet is való, és amit hosszú éveken át írt. (A honlapon e könyvnek már több fejezete megtalálható mind magyar, mind német nyelven.) Maga a könyv csak 1928-ban, tehát három évvel az atya halála után jelent meg. Ezeket az adatokat azért érdemes tudni, mert bár a könyv megjelenése 1928., de a könyvben tárgyalt problémák sokkal korábban felbukkantak már, és már évtizedekkel korábban elkezdték romboló munkájukat az Egyházban. A szerző e romboló folyamatot látva kezdett bele művének írásába. Az évek múlásával megállapításai, tanítása – sajnos – nem elavultak, hanem egyre inkább időszerűbbekké váltak.

2022. április 14. csütörtök 23:45
Feltettem egy érdekes cikket a nagycsütörtöki lábmosás és a megváltás közötti kapcsolatokról, a lábmosás valódi jelentőségéről.

2022. április 6. szerda 23:45
Folytattam Szuszai Antal katekizmusát, és feltettem Albert Maria Weiss Der Geist des Christemtums, azaz a Kereszténység szelleme című könyvének egy újabb fejezetét (A megváltás folytatása) német nyelven.

2022. április 1. péntek 23:20
A mai cikket a Nagyböjt második vasárnapja utáni szerda evangéliuma ihlette. Máté Evangéliumának ezen a napon felolvasott versei valami teljesen egyedülálló, kizárólag a katolikus Egyház tanításához tartozó igazságra, parancsra hívják fel a figyelmet, valami olyasmire, ami korunkból a legjobban hiányzik, sőt, amit korunk a leginkább tagad és elutasít.

2022. március 24. csütörtök 22:40
Feltettem egy cikket, jobban mondva, cikk-gyűjteményt mai emberi szemmel teljesen kilátástalan jövőnkről...

2022. március 10. csütörtök 23:10
Bár Nagyböjt van, és ez liturgikus életünkben minden mást a háttérbe szorít, azért ne felejtkezzünk el arról, hogy március hó Szent József, Szűz Mária hitvesének, Jézus nevelőapjának és az Egyház védőszentjének szentelt hónap. A Szent József-oldalra (amit a kezdőlapról, az ünnepek felsorolása alatt lehet elérni) feltettem a honlapnak Szent Józsefről szóló eddig megjelent legfontosabb cikkeinek a listáját.
És folytattam Szuszai Antal katekizmusát.

2022. március 6. vasárnap 22:10
Néhány megjegyzést és egy link-gyűjteményt tettem fel a mostani helyzetről.
De ne feledjük, hogy nagyböjt van... a kegyelem és a hűség ideje...

2022. február 19. szombat 23:40
Folytattam Szuszai Antal katekizmusát. Ebből való ez a rendkívül időszerű és komoly megállapítás: „A holt akaratot az isteni kegyelem sem segítheti.” – És írtam egy cikket a nemrég megjelent „Lucanus” című „történelmi regény” kapcsán.

2022. február 11. péntek 23:20
Giuseppe Nardi írását, és az ezzel kapcsolatos aktuális kérdésekről tettem fel egy cikket.

2022. február 3. csütörtök 18:20
Folytattam Szuszai Antal KALAUZ A KRISZTUSI ÉLETRE című művének közlését a II./A résszel. A könyv alcíme így hangzik: „Kézikönyv a középiskolák VI. osztálya és olvasókönyv a művelt közönség számára” – Ez utóbbiak rendkívül sokat tanulhatnak belőle, ha a középiskolások problémáit saját gondjaikkal helyettesítik be.

2022. január 29. szombat 22:15
Egy olyan cikket tettem fel, ami – nyilvánvalóan nem szándékosan – a pap- és püspök-szentelésekkel kapcsolatban a szedesvakantista álláspontot „reklámozza”. Mindenesetre elégtételnek is felfogható, hogy ők mondanak ki olyasmit, amit nekünk senki nem hisz el, amit tőlünk senki nem vesz komolyan.

2022. január 18. kedd 23:30
Kész lettem Msgr. Vigano vallomásának fordításával.

2022. január 16. vasárnap 23:45
Feltettem Msgr. Vigano egyik októberi beszédét, és belekezdtem a ma beharangozott vallomásának a fordításába.

2022. január 16. vasárnap 15:15
Msgr. Vigano Urunk szentséges nevének ünnepén (2022. január 2-án) közzétette vallomását arról, miként talált vissza gyermekkora miséjéhez. Írása megrázó, és nagyon örvendetes. Az interneten már minden világnyelven megtalálható: címe: Dilecta mea . Igyekszem minél hamarabb lefordítani, addig is rendelkezésre áll a Google által felajánlott magyar fordítás.

2021. december 25. szombat 23:45
Egy több részből álló gondolat-fűzért tettem fel.

2021. december 21. kedd 23:00
A német Korona-bizottság egyik ülésének Jacob Tscharntke pásztorral folytatott beszélgetéséről készített transzkripció fordítását tettem fel.

2021. december 19. vasárnap 24:00
Két új, korunkkal foglalkozó cikket tettem fel.

2021. december 10. péntek 23:40
Befejeztem a Faustina-féle áhítatról szóló tanulmány fordítását, és feltettem egy kb. 130 évvel ezelőtt élt püspök körleveleit bemutató könyvről szóló recenziót.

2021. november 29. hétfő 23:00
Folytattam Szuszai Antal KALAUZ A KRISZTUSI ÉLETRE című művének közlését.

2021. november 23. kedd 22:55
Befejeztem az október 28-án elkezdett útmutatót.

2021. november 16. kedd 22:10
A ma feltett két új írás az „Útmutató a káoszban” cikk készülő 3. részének majdani könnyebb megértését akarja szolgálni. És a KÖNYVTÁR fiókba betettem két 1999-es cikket, melyek eddig valahol a Hírek oldalon lapultak, és amik arra szolgálnak, hogy a zsinati szekta anti-katolikus voltát még jobban feltárják.

2021. november 7. vasárnap 23:50
Folytattam a két megkezdett cikket, és a "KORUNK, A 21. SZÁZAD" fiókba beraktam egy régebbi cikket (ami eddig a HÍREK oldalon volt csak fent), ami bár 20 évvel ezelőtt íródott, mégis rendkívül aktuális.

2021. október 28. csütörtök 21:30
Belekezdtem egy új cikkbe, egyfajta útmutatóba a kezdő katolikusok számára.

2021. október 24. vasárnap 21:40
Folytattam Szuszai Antal művének közlését.

2021. október 17. vasárnap 23:00
Belekezdtem Szuszai Antal több mint 100 évvel ezelőtt, KALAUZ A KRISZTUSI ÉLETRE címmel megjelent „kézikönyvének” a közlésébe – de mivel a mű több mint 300 oldal, elég sokáig eltart majd, mire a végére érek. Eddig már több katekizmussal is előfordult, hogy belekezdtem, aztán abbahagytam, mert olyasmire bukkantam bennük, amik már modernista-ízűek voltak, ami nem csoda, hiszen a 20. században íródtak. Szuszai Antal műve – remélem a továbbiakban is – mentes ezektől a kellemetlen ízektől, és kitűnik belőle, hogy kifejezetten kora kezdődő/egyre terjedő hitetlensége, áltudományossága ellen íródott – ez nagyon alkalmassá teszi, hogy korunk gyermekeiként mi is sokat tanuljunk belőle.

2021. október 15. péntek 23:10
A SZENTEK ÉLETE oldalra feltettem Nyisztor Zoltán 1929-ben Konnersreuthi Neumann Terézről megjelent könyvének az elérhetőségét. Mai, a pokolhoz napról-napra jobban hasonlító világunkban lélekemelő ilyen könyvet olvasni.
És feltettem két új cikket.

2021. október 9. szombat 24:00
Folytattam a szeptember 16-án elkezdett tanulmány fordítását.

2021. szeptember 28. kedd 23:45
Az őszi kántorböjt napjaival (szeptember 22-ével) beléptünk az egyházi év utolsó szakaszába, az intenzív Jézus-várásba. Erről szólnak a mai írások.

2021. szeptember 24. péntek 22:50
Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén (és az őszi kántorböjt péntekén) Somogyváry Gyula vallásos verseiből tettem fel egy csokorra valót. Az őszi kántorböjttel úgyis Jézus újraeljövetelére és ezzel az Istennek való találkozásunkra való várakozás lép előtérbe a liturgiában.

2021. szeptember 17. péntek 18:40
Hosszabb részleteket tettem fel Somogyváry Gyulának utolsó, 1947-48-ban, két fogsága, Mathausen és Kistarcsa között otthon töltött éveiben írt könyvéből. Miközben látszólag a háborúról meg szerelemről ír, valójában Istenről, a katolikus vallásról szóló vallomásai azok, amik könyveinek igazi értékét adják. Mert erről is, ha nem elsősorban erről szólnak a művei. Ily módon „végezte el ő élete értelmét, a maga dolgát, Isten apró szerszámának dolgát”, miként ezt az írásában szereplő Fertálypapról írja.

2021. szeptember 16. csütörtök 23:25
Belekezdtem egy hosszabb írásba „egy örvénylő dervisre emlékeztető, jobb kifejezés híján hátborzongató” kép, illetve kultusz kapcsán.

2021. szeptember 11. szombat 23:00
Somogyváry Gyula könyveiből tettem fel megint részleteket – ő nem egyszerűen ír a katolikus vallásról, hanem úgy ír, ahogy egy katolikus érez és gondolkodik. Mivel mai világunk kísértetiesen hasonlít azokra az időkre – az első és második világháború előtti és alatti évekre –, melyekről Somogyváry regényeit írta, rendkívül sokat lehet belőlük tanulni, megérteni, megszívlelni…


SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2019. JANUÁR 9-től   2021. AUGUSZTUS 19-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2017. JANUÁR 4-től   2018. DECEMBER 31-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2015. DECEMBER 22-től   2016. DECEMBER 22-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. NOVEMBER 4-től   2015. DECEMBER 17-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2014. FEBRUÁR 3-tól   2014. NOVEMBER 1-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2013. MÁRCIUS 15-től   2014. JANUÁR 30-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. DECEMBER 21-től   2013. MÁRCIUS 14-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. OKTÓBER 17-től   2012. DECEMBER 17-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2012. JÚNIUS 28-tól   2012. OKTÓBER 11-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. NOVEMBER 29-tól   2012. JÚNIUS 26-ig

SZERKESZTŐI ÜZENETEK 2011. ÁPRILIS 16-TÓL   2011. NOVEMBER 25-ig