hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KATEKIZMUSOK, IMÁK ÉS SZENTMISEKALAUZOK
                     „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.
                     Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,15-16)

                     „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!
                     És tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.
                     S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      KATEKIZMUSOK, IMÁK ÉS
      SZENTMISEKALAUZOK

    U      KALAUZ A KRISZTUSI ÉLETRE
             Bevezetés
             I. rész:   Az erkölcsi élet alapelveiről
             II./A rész:   Az emberré-levés alapelvei
             II./B rész:   8.-21. fejezet
             II./B rész:   22.-28. fejezet
             III. rész:   1.-9. fejezet
             III. rész:   10.-17. fejezet
             III. rész:   18.-26. fejezet

    U      Katekizmus – 1958. Herder kiadó
    U      Egri Kis Katekizmus – 1941. Szent István Társulat kiadása
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – Bevezetés
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – Az apostoli hitvallás első ágazatáról
    U      Káté a Trienti Zsinat határozatából – A szentségekről általában
    U      Katholikus hitvédelem dióhéjban
    U      Szent X. Pius katekizmusa - Részletek
    U      Aquinói Szent Tamás műveiből

    U      Az Egyház imái és parancsai
    U      A szentmise – digitális szentmisekalauz
    U      Általános tudnivalók a szentmiséről
    U      Sancta Missa – nyomtatott szentmisekalauz
    U      A bérmálás
    U      Képsorozat a bérmálásról
    U      Hogyan kell viselkednünk a templomban?
    U      A gyónás szentsége
    U      Hogyan gyónjunk?
    U      Az angyalokról szóló tanítás
    U      Az Egyház novemberi búcsú-rendje
    U      Dogmatikai különbségek a katolikus és a görög-keleti vallás között
    U      Könyörgések a szentmise előtt és után
    U      Boldog kimúlást
    U      Uram, engedd, hogy megismerjem, milyen akadályt vetek kegyelmed munkája elé
    U      Magánexorzismus
    U      Ima jó halálért
    U      „Marana Tha” – Jöjj el, Uram Jézus!
    U      Litánia Krisztus Urunk kínszenvedéséről
    U      Az egyházi előterjesztés - Írta: Schütz Antal
    U      Imák a szentmise előtt és után
    U      A katolikus Egyház tévedhetetlensége - Írta: Schütz Antal
    U      A katolikus hit - Írta: Schütz Antal
    U      Az ötödik parancs - Írta: Müller Lajos S. J.
    U      A természet és a természetfeletti kapcsolatáról - Írta: Albert Maria Weiß OP
    U      Engesztelő imádság az istenkáromlásokért - A Szentségimádás befejező imája
    U      Az Oltáriszentségről - A Trienti Zsinat tanítása
    U      „Vedd az áldozat bemutatásának hatalmát” - Az egyházirendről
    U      A keresztségben tett fogadalmak megújítása
    U      Prófétai lángima misszionáriusokért - befejezés - Montforti Grignion Szent Lajos imája
    U      Katolikus viselkedés a római katolikus Egyház szentmiséjén
    U      Kegyelemtan - Írta: Franz Spirago
    U      A szentségek - Írta: Franz Spirago
    U      A keresztség és a bérmálás - Írta: Franz Spirago
    U      Az Egyház - forrás: Katolikus Lexikon, 1931
    U      A búcsú-kihirdetés liturgiája - Írta: Dr. Christiane Laudage
    U      Az isteni előrerendelés titka - Írta: Schütz Antal
    U      A lelkiismeret, mint zsinórmérték
    U      XIII. Leó 1899. január 22-i levele Baltimore érsekének
    U      Szent Benedek napi imája a Szent Kereszt előtt
    U      Kő az úton...
    U      Ima idős korban
    U      Engedjük-e, hogy az Úr bennünk éljen tetszése szerint?
    U      A bajt, ami minket fenyeget, a mi gonoszságaink idézték elő
    U      Hozzád fohászkodunk, Anyánk – Segíts, segíts meg, Boldogasszony!
    U      A megváltás további menete - Írta: Albert Maria Weiß OP
    U      Az Egyház, Isten látható birodalma - Írta: Albert Maria Weiß OP
    U      A Hálaadás litániája
    U      Népi énekek az Oltáriszentségről
    U      Az embert csakis az istenhit teszi emberré - Írta: Tóth Tihamér
    U      „Csupa hiúság, minden csak hiúság” - Prédikátor könyve
    U      „Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene” - Írta: Tóth Tihamér
    U      „Fölfele nézz!” - Írta: Tóth Tihamér
    U      Az erények jelentősége az emberi viselkedés számára - Írta: Martin Lenz
    U      Te tudod az utat - Írta: Hedwig von Redern
    U      Házszentelés Vízkereszt nyolcadában
    U      Fényességén e mai napnak... - Népének Vízkeresztre
    U      A hét bűnbánati zsoltár
    U      Mária, a Sátán leghatékonyabb ellenfele
    U Ú  „A Fiú igaz Isten .., született az Atyától, nem az időben, és minden kezdet nélkül”


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra            a KEZDŐLAPRA