hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

          KÖNYVTÁR
                     ELSŐ fiók: rövidebb lélegzetű cikkek
                     MÁSODIK fiók: hosszabb írások
                     HARMADIK fiók: az FSSPX alapítója és tagjai által írt tanulmányok, cikkek
                     NEGYEDIK fiók: ajánlott irodalom

           „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1,7)
ELSŐ FIÓK

MÁSODIK FIÓK

HARMADIK FIÓK

NEGYEDIK FIÓK


ELSŐ FIÓK

      HITVÉDELEM

    U      Gondolatok egy „ökumenikus” istentisztelet kapcsán
    U      A hit elvesztése a végső idők misztikája által - írta: R. Mildenberger
    U      Az igazság történelmietlensége - R. Lauth könyvéről írta: Robert Mildenberger
    U      A tomista kegyelemtan jelentősége a lelki élet számára - írta: P. Matthias Gaudron
    U      Az „igazság vetőmagjai” a nem-keresztény vallásokban - írta: P. Matthias Gaudron
    U      Az Egyház fogalma a II. Vatikáni Zsinat előtt és után - írta: Dr. Josef Wilhelm
    U      IX. Pius - világos beszéd - írta: Brunero Gherardini
    U      Krisztus, a nemzetek királya - írta: P. A. Philippe C. ss. R.
    U      Teremtés vagy evolúció - írta: Dr. W. J. Ouweneel
    U      Kikért hullott Jézus vére? - írta: Tóth Károly Antal
    U      JÉZUS KRISZTUS vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus - írta: Dr. Gerhard Bergmann
    U      Az utolsó szó Istené - írta: M. Basilea Schlink
    U      Elszakadás az Egyháztól, Krisztustól és Istentől - írta: P. Gérard Mura
    U      Búcsú a hitetlenségtől - A pokol létezése bizonyított tény - írta: Mgr. de Ségur
    U      Az életszentség a II. Vatikáni Zsinat definíciója szerint - írta: P. Henri Forestier
    U      Csoda, hogy a Vatikánban még tudnak aludni - Fellay püspök előadása
    U      Valóban eltörölték a limbust? - írta: P. Matthias Gaudron
    U      A kereszténység igazolása a Talmudban - írta: Roy H. Schoeman
    U      Újabb pillantás a „subsistit in” kifejezésre (Lumen gentium 8) - írta: Florian Kolfhaus
    U      A tévedések partizánjai - 2. - írta: Michael Davies
    U      „Reformjaitok hitetlenségtekről tesznek tanúbizonyságot” - írta: P. Alois Aßmayr
    U      Ökumenizmus Máriával?
    U      Dogmák-e a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai - Írta: P. Gergely
    U      Néhány egyszerű kérdés a katolikus tradícióval kapcsolatban - Írta: P. Gergely
    U      „Mit vétettem ellened, hogy a szentmiseáldozat ...” - Huonder püspök beszéde
    U      Figyelmeztetés a vallásszabadsággal kapcsolatos félreértésekre - Írta: Dr. Rafael Hüntelmann
    U      Pápai megnyilatkozások a vallásszabadságról
    U      Mi a vallásszabadság? - Írta: Simon Gábor káplán
    U      Az evolúció-elmélet eredete - Írta: Prof. Dr. Henry M. Morris
    U      Teremtés vagy evolúció? - Írta: B. Élthes Eszter
    U      A mai katolicizmus elsődleges dogmája az ökumené - Írta: Füzesi Zsolt
    U      Objektív igazság – szubjektív vélemény
    U      A modernizmus minden eretnekség foglalata - Írta: Simon Gábor atya
    U      A liturgia válsága - Írta: Simon Gábor atya
    U      A gondolkodás alapszabályait rontotta meg a modern filozófia - Williamson püspök prédikációja
    U      Hogyan tudom a lelkemet megmenteni? - Williamson püspök prédikációjának folytatása
    U      MENNY VAGY POKOL? - ez a tét - Williamson püspök prédikációjának befejezése
    U      Mire jó, kinek használnak az újpogányokkal folytatott beszélgetések?
    U      Szinte az egész harc a szexualitásra összpontosul
    U      „A folt továbbszakítja a ruhát, s a szakadás még nagyobb lesz” (Mt 9,16)
    U      Lehetséges a kiegyezés Rómával?
    U      Az Egyháznak vissza kell nyernie az „Ecclesia militans” szellemiséget
    U      A liberális katolikusok szellemisége
    U      A katolikus vallás kötelező, nem pedig választható az üdvösséghez
    U      „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”
    U      Isten igazságának kérdésében nincs helye semmilyen emberi megfontolásnak
    U      A hit fontosabb, mint a legalitás
    U      Csak azt akarjuk, hogy a pápa ne Rousseau, hanem Szent Péter utóda legyen
    U      Mindörökké szűz Mária – I.
    U      Mindörökké szűz Mária – II.
    U      Az új prefektus olyan téziseket képvisel, melyek ellentmondanak az Egyház tanításának
    U      Perspektívák és rizikók – Az új prefektus és az FSSPX
    U      Mindörökké szűz Mária – III.
    U      Szűz Mária szüzessége a szüléskor – Írta: Dr. Klaus Obenauer
    U      Egy törvény, ami nem a közjót szolgálja, többé nem törvény
    U      „Gyöngyeiteket ne szórjátok a sertések elé, .. különben .. megfordulva széttépnek benneteket”
    U      Jézus a Sátán hatalmából szabadított ki bennünket
    U      „Az emberiség Krisztus keresztje körül a világ végéig két táborra oszlik”
    U      „Senki nem bosszúállóbb, mint Jézus, ha valaki ahhoz nyúl, ami Hozzá tartozik”
    U      „Az Egyház soha többé nem áll vissza olyanná, mint amilyen volt”
    U      In hoc signo vinces – A történelem első keresztesháborúja
    U      Katolikus szentmise contra Az újegyház újmiséje
    U      Mennyire tévedhet a legfelsőbb tanítóhivatal?
    U      Evangélium-hű vagy ‘papa haereticus’ – Írta: Dr. Klaus Obenauer
    U      „És ne vigy minket kísértésbe”
    U      Ferencnek a zsidó valláshoz való viszonya – eretnekség? - Írta: Füzesi Zsolt
    U      „A tradíció visszatéréséért az egyházba” - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      Fóbia a szedisvakantizmustól - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      Fenyegető tévedhetetlenség - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      XXIII. János reformja - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      Pragmatikusok és dogmatikusok - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      Kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      A tanától megfosztott katolicizmus
    U      A hit - Írta: P. Bernhard Zaby
    U      Dekadencia a válság idején - Írta: Adrien Loubier
    U      „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik” - Írta: P. Zaby
    U      Kiegészítés apák-napjához - Írta: P. Zaby
    U      Az „una cum tuo Papa nostro” kérdése - Írta: Fr. Cekada
    U      A szeretet és a ne ítélj parancsa
    U      A modernizmus
    U      A Vatikáni Zsinat - Írta: Ijjas Antal
    U      A janzenizmus története - Írta: Ijjas Antal
    U      Eretnekségek az Egyházon belül: gallikanizmus és janzenizmus
    U      Az Egyház történelme nem más, mint az Egyház szentségének a történelme
    U      Hogyan vehetnének erőt a pokol kapui az Egyházon?
    U      A pápaság az előfeltétel, a kiindulópont a kereszténység számára
    U      A középkor lehanyatlása – Új világ kialakulása
    U      Pie bíboros – Krisztus királyságának apostola – Írta: P. M. Gaudron
    U      A keresztény gondolkodás krízise... – Írta: Ijjas Antal
    U      Könyörület istenfélelem nélkül? – Írta: Ettore-Gotti-Tedeschi
    U      Extra ecclesiam nulla salus – Az egyházon kívül nincs üdvösség
    U      Ne hidd, ne mondd és ne tanítsd, ha katolikus akarsz lenni,...
    U      „El akarják törölni a bűnt, mert terhes a számukra”
    U      Szent Iréneusz: Az eretnekek ellen
    U      Az Egyház és Asmodeus
    U      „Előttünk, emberek előtt Isten végzéseiben sok minden marad elrejtve”
    U      Hűséges a halálig
    U      Isten és életcél nélkül – Az agnosztikusok tanácstalansága – Írta: Prof. Dr. Walter Hoeres
    U      A legfontosabb, hogy feltétel nélkül bízzunk az Úristenben
    U      Isten most egyedül a maga számára tartja fenn az ellenségei feletti győzelmet
    U      Isten követelő, szigorú, igazságos és segítő is, de nem epekedik utánunk
    U      „És ezer évig uralkodtak Krisztussal”
    U      A szent és a gonosz objektív valóságok
    U      „Igen nagy dolog az, lelkeket taszítani a kárhozatba!”
    U      Az Antikrisztus kora
    U      „És ti, juhaim, az én legelőm juhai vagytok”
    U      Miért hordja az ember magában a gonosz titkát? – Írta: Pére J.-J. Marziac
    U      Hogyan tovább?
    U      Vegyük észre Isten csodáit, amivel elhalmoz bennünket!
    U      Öröm egy megtérő felett – Írta: Jonathan Byrd
    U      A cél soha nem szentesítheti az eszközt!
    U      Hogyan tovább? – Az Istenhez vezető út
    U      Isten mindenhatósága
    U      „Jobb az Úrban bízni, mint emberben reménykedni”
    U      Az Antikrisztus – Írta: Reinhard Raffalt
    U      A társadalom a szakadék szélén – Van-e még menedék számunkra? – S. Maessen előadása
    U      „Feljött a halál az ablakba” – „Válaszd az életet” – Soós Péter előadása
    U      Egy világ a pusztulás szélén
    U      Döntések a szakadék szélén
    U      Az értelem távollétében a puszta erőn alapuló politikai hatalom korlátlanná válik
    U      Isten megmutatja mindenhatóságát
    U      Egyedül a Biblia? – sola scriptura?
    U      Uram, építsd fel újra a templomodat!
    U      „Isten legszebb virága a szemérem”
    U      Korunk az utolsó helyek betöltésének ideje
    U      A szentmise az Egyház cselekménye
    U      Mi okoz nagyobb kárt: a hazugság vagy a féligazság?
    U      Vagy katolicizmus, vagy liberalizmus
    U      „Táruljatok fel, hatalmas kapuk: hadd vonuljon be a dicsőség Királya”
    U      A pokol kapuja
    U      Dilecta mea – Msgr. Vigano vallomása
    U      A hagyományos római rítusú szentmise az igazhitűség bástyája
    U      Gondolatok az FSSPX rendfőnökének "intelmei" kapcsán
    U      Az Istenhez vezető ranglétra
    U      Isten megköveteli akaratunk közreműködését
    U      A kereszténység humánus, de nem humanista
    U      Az új rítus ereiben az eretnekség mérgezett vére folyik
    U      A katolikus Egyház tápláló ereje – Írta: Dr. Albert von Ruville
    U      „Az emberi arc a bizonyítéka Isten létezésének” – Írta: Max Picard
    U      Hitlevél bécsi magyaroknak – Írta: Dr. Majtényi Adalbert
    U      A feladat a radikális visszatérés az alapelvekhez
    U      Isten lényege a mindenhatósága és szavahihetősége
    U      Kik alkotják ma az Igazi Bárka utasait?
    U      Lehet-e elválni és újraházasodni? – Írta: Bangha Béla S.J.
    U      Ahonnan elűzik a Megváltót, oda a Sátán költözik be
    U      A sötétség birodalma
    U      Aki a kegyelem állapotában van, az Krisztus Misztikus Testéhez tartozik
    U      „A hit több mint engedelmesség!” – Írta: W. Huber atya
    U      Az üres pokol és az "egyház" vége
    U      Az Egyház egyik ismertetőjegye ma a szétszóródás – Pápa-e Bergoglio vagy sem?
    U      „Aki köszön neki, részes gonosz tetteiben”
    U      A Megtestesülés jelenlét, az Eucharisztia jelenlét
    U Ú  A római pontifex nem lehet egyszerre eretnek és igazhitű – Msgr. Vigano nyilatkozata
    U Ú  A római pontifex nem lehet egyszerre eretnek és igazhitű – befejezés – Msgr. Vigano nyilatkozata


vissza a KEZDŐLAPRA